Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bela garda

Za ovaj pojam je pronađeno 109 hronoloških zapisa, 42 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 5. 1942. Kod Sv. Urha (blizu Ljubljane) otpočelo formiranje prve belogardističko-četničke grupe, koja je kasnije prerasla u Legiju smrti. Grupa je 17. maja krenula u Dolenjsko.

⚔️ 15. 5. 1942. U s. Loškom Potoku kod Ribnice formirana belogardistička grupa. (Nju je 17. maja razoružao 3. bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda).

⚔️ 22. 5. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o prerastanju partizanskih akcija na području Slovenije okupirane od fašističke Italije u opšti narodni ustanak i o pojavi belogardistićkih oružanih grupa.

⚔️ 24. 5. 1942. U s. šmarjeti (kod Novog Mesta) 2. bataljon Dolenjskog NOP odreda pohvatao belogardiste, a zaplenjeno brašno predao terenskom odboru OF za snabdevanje civilnog stanovništva.

⚔️ 27. 5. 1942. Povodom organizovanja i naoružavanja belogardističkih grupa, GŠ NOP odreda za Sloveniju izjavio da se zabranjuje organizovanje jedinica koje nisu partizanske i da će se svaki takav pokušaj kažnjavati smrću. Ta izjava je imala velikog uticaja na jedinstvo slovenačkog naroda.

⚔️ 31. 5. 1942. U Novom Mestu belogardisti i komandant italijanske divizije -Izonco- sklopili sporazum o zajedničkoj borbi protiv slovenačkih partizana.

⚔️ 0. 6. 1942. Belogardističko vodstvo formiralo Štajerski bataljon, koji je bio prvo jezgro slovenačke Bele garde na području Novog Mesta.

⚔️ 16. 6. 1942. Na ž. st. Suvaj i delovi Timočkog NOP odreda zaustavili mešoviti voz i razoružali 10 vojnika SDS, 6 belogardejaca, 7 bugarskih vojnika i 2 folksdojčera, zatim demontirali kolosek i srušili voz.

⚔️ 13. 8. 1942. Prva slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- iznenada napala belogardističko uporište kod Sv. Ane (blizu Novog Mesta). Italijanski vojnici su artiljerijskom vatrom podržali odbranu uporišta, te je stoga napad samo delimično uspeo.

⚔️ 21. 8. 1942. Bela garda napala logor 4. čete 4. partizanskog bataljona Krimskog NOP odreda. Pošto se četa povukla, belogardisti su zapalili logor.

⚔️ 10. 9. 1942. Na s. Babnoj Polici (kod Cerknice), Loški NOP odred vodio borbu protiv grupe italijanskih vojnika i belogardista.

⚔️ 11. 9. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o načinu borbe protiv Bele garde i belogardističke seoske straže, koji su predstavljali ozbiljnu opasnost za vreme sređivanja jedinica posle italijanske ofanzive.

⚔️ 23. 10. 1942. Na Korenu (iznad s. Horjula, kod Ljubljane) 1. i 3. četa slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- izvršile napad na oko 1200 okupatorskih vojnika i 300 belogardista. Neprijatelj je imao veliki broj mrtvih.

⚔️ 23. 10. 1942. Kod s. Šmarjete (blizu Novog Mesta) patrola 1. bataljona Istočnodolenjskog NOP odreda sukobila se sa belogardističkom patrolom i nanela joj gubitke.

⚔️ 26. 10. 1942. U blizini s. Loga (u Dolomitima) 3. bataljon Dolomitskog NOP odreda vodio borbu protiv većeg broja italijanskih vojnika i belogardista i naneo im gubitke. Borba je trajala oko 11 časova.

⚔️ 6. 11. 1942. U dolini Mirne 1. bataljon slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- napao italijansku i belogardističku patrolu i naneo im gubitke.

⚔️ 26. 11. 1942. Trinaesta hrvatska NOU brigada i jedinice slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- izvele napad na belogardističko uporište s. Suhor (kod Metlike). Posada je uništena ili zarobljena.

⚔️ 27. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele belogardističko i italijansko uporište u s. Suhoru (kod Metlike), zarobile 110 neprijateljskih vojnika i zaplenile 104 puške, 4 p. mitraljeza i 7000 metaka.

⚔️ 30. 11. 1942. Prvi bataljon Dolomitskog NOP odreda napao italijansko-belogardističko uporište u Dravljama i posadi naneo gubitke.

⚔️ 12. 12. 1942. Slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, sa delom 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, posle duge i oštre borbe uništila belogardističku posadu u Ajdovcu (kod Žužemberka) i zaplenila veću količinu oružja, municije i hrane.

⚔️ 13. 12. 1942. Kod s. Dobrave (na putu Trebnje-Žužemberk) 2. bataljon slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- vodio borbu protiv italijanskih vojnika i belogardista i primorao ih na povlačenje.

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 2. operativne zone NOV i PO Slovenije napale belogardistički i italijanski garnizon u s. Turjaku i s. Škocjanu (kod Lašča). Akcija je delimično uspela.

⚔️ 18. 12. 1942. Na Ključu italijanski vojnici i belogardisti napali 2. bataljon Dolomitskog NOP odreda. Bataljon se uveče povukao na nove položaje na Babnoj gori.

⚔️ 4. 1. 1943. Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- napale belogardističke posade u s. Dolenjoj Vasi, s. Temenici i s. Primskovu (kod Trebnja) i energičnim udarom zauzele s. Dolenju Vas i s. Temenicu, iz kojih se deo posade probio u italijanski garnizon s. Sela. Belogardistička posada blokiranog Primskova, pretrpevši osetne gubitke, 6. januara se povukla u s. Sela.

⚔️ 12. 1. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao direktive štabovima 2 (notranjske) i 1. dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije da aktiviraju jedinice i usmere dejstva opštim pravcem s. Sv. Vid - s. Lužarje - s. Sv. Gregor - s. Kompolje - Žužemberk, odnosno gornja Krka - Suha krajina, radi uspostavljanja međusobne operativne veze i stvaranja šire slobodne teritorije kao polazne baze za dalje napade na okupatorske i belogardističke snage i njihova uporišta.

⚔️ 13. 1. 1943. Italijanski garnizon u s. Št. Vidu i belogardističku posadu u s. Sv. Roku (kod Stične) napale slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-. Posle petočasovne borbe zauzeto je uporište Sv. Rok, iz koga su belogardisti pobegli u Št. Vid, gde su jedinice NOVJ zapalile fabriku kože, ali su, zbog jakog fortifikacijskog uređenja zgrade suda u kojoj se nalazila italijanska posada, odustale od daljih napada. Neprijatelju su naneti gubici od 4 mrtva, 3 ranjena i 3 zarobljena.

⚔️ 16. 1. 1943. U s. G. Brezovu (kod Grosuplja) belogardističke snage iz s. Police napale 1. slovenačku NOU brigadu -Tone Tomšič-. Brigada je u jednočasovnoj borbi razbila belogardističku formaciju, koja se povukla u polazni garnizon, pretrpevši gubitke od 17 mrtvih.

⚔️ 20. 1. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio Štabu Gorenjskog NOP odreda da prihvati ljudstvo odbeglo od nemačke mobilizacije i uključi ga u partizanske jedinice i da pojača ofanzivna dejstva, protiv okupatora, posebno protiv belogardista, koji su se počeli organizovati u Gorenj skoj.

⚔️ 29. 1. 1943. U rejonu s. Otave - s. Sv. Vid - s. Zavrh - s. Sv. Trojica (kod Cerknice) delovi 51. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, 21. i 22. grupacija granične straže i 31. bataljona crnih košulja, sa belogardističkim snagama, otpočeli iz Logateca, Cerknice, s. Begunja, s. Grahova i s. Velikih Bloka koncentričan napad protiv jedinica 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer-. Brigada je do 3. februara uspešno zadržavala neprijateljske kolone, a zatim se, zbog opasnosti okruženja, povukla na pl. Mokrec.

⚔️ 3. 2. 1943. Kod s. Dednika i s. Nareda (blizu V. Lašča) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- vodila ceo dan borbu protiv italijanske kolone iz 21. puka granične straže i 31. bataljona crnih košulja i belogardističkih snaga; zatim se. zbog pojačanja iz Ribnice i zbog snažne artiljerijske vatre, povukla na pl. Mokrec. nanevši neprijatelju gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih. Poginuo je načelnik Štaba 2. (notranjske) operativne zone NOV i PO Slovenije Zdravko Jovanović, narodni heroj.

⚔️ 18. 2. 1943. Belogardistička uporišta u s. D. Brezovici i s. Pleterju (kod Novog Mesta) napale 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 13. proleterska brigada -Rade Končar-. Posle oštre 40-časovne borbe protiv posade u Pleterju i italijanskih kolona koje su intervenisale iz Novog Mesta, jedna italijanska motorizovana kolona se probila u Pleterje i izvukla ostatak belogardističke posade. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 138 mrtvih, a zaplenjena je izvesna količina oružja i vojne opreme. Poginuo je operativni oficir Štaba 13. proleterske brigade -Rade Končar- Simo Vučinic Šime, narodni heroj.

⚔️ 20. 2. 1943. Kod s. Knežje Njive (blizu Cerknice) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- napala italijanski 1. bataljon 11. grupacije granične straže i belogardiste koje je podražvala artiljerija iz s. V. Bloka. Brigada se pred veče, posle višečasovne borbe, u kojoj je neprijatelju nanela gubitke od 14 mrtvih, uputila na pl. Mokrec, uz gubitke od 3 mrtva.

⚔️ 4. 3. 1943. U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

⚔️ 15. 3. 1943. Iz rejona Novo Mesto - s. Trebelno - s. Šmarijeta jedinice 1 (dolenjske) opera tivne zone NOV i PO Slovenije (slovenačke NOU brigade: -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-) prebacile se preko r. Krke u Suhu Krajinu. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju u Suhoj krajini je trebalo uništiti belogardističke seoske straže i niz utvrđenih uporišta.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Hočevju (kod Grosuplja) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala belogardističku posadu i zauzela gotovo celo uporište (sem nekih fortifikacijski jako utvrđenih zgrada); a uveče, zbog pojačanja pristiglih iz s. Krške Vasi, protiv kojih su jedinice na osiguranju vodile oštre borbe, povukla se na položaje oko s. Brezovog Dola i s. Bakerca.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Korinju (u Suhoj krajini) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- napala belogardističku posadu, koja se, uz osetne gubitke, povukla u utvrđenu ckrvu. Brigada je blokirala ove snage a uveče ponovila napad, ali se, zbog pojačanja pristiglog iz okolnih italijanskih garnizona, povukla ka s. Ratju i s. Lopati.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Ambrusu (kod Žužemberka) jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- napale italijansko-belogardističku posadu. Istovremeno je brigadno obezbeđenje kod Kamnog vrha napalo iz zasede i razbilo kolonu 1. bataljona 2. legije crnih košulja čiji su se ostaci povukli u s. Zagradec. Brigada se posle dvodnevnih oštrih borbi povukla u rejon s. Brezovog Dola, pošto su posadi s. Ambrusa, koncentrisanoj u utvrđenoj školi, pristigla pojačanja iz Kočevja, Poginulo je 50 italijanskih vojnika, zaplenjena su 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i oko 30 pušaka.

⚔️ 23. 3. 1943. U s. Dolenjoj Vasi (kod Ribnice) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala italijansko-belogardističku posadu i prodrla u naselje, ali se, zbog pristizanja tenkovske kolone iz Ribnice, morala povući na pl. Veliku goru.

⚔️ 24. 3. 1943. U s. Brežama (kod Ribnice) delovi 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- razbili belogardističku posadu i prinudili je na povlačenje ka Ribnici. Poginulo je nekoliko neprijateljskih vojnika. Deo posade je zarobljen, pa kasnije pušten kući.

⚔️ 6. 4. 1943. CK KP Slovenije uputio PK KPS za Slovenačko primorje direktivno pismo u kome ukazuje na greške u sprovođenju pravilne linije CK KPJ (opasnost od desnog skretanja, nedovoljna -doslednost u sprovođenju linije na čuvanju karaktera OF kao jedinstvenog pokreta-, potcenjivanje opasnosti i tendencija negiranja socijalnih izvora belogardizma u Primorskoj), zahtevajući da se nastavi borba protiv sektaštva i svih pojava koje sužavaju širinu OF.

⚔️ 1. 5. 1943. U s. Št. Rupert (kod Trebnja) upale jedinice 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Zapadnodolenjski NOP odred. Borba je vođena dve noći, ali uporište nije zauzeto zbog žilavog otpora belogardističke posade iz jakih utvrđenja i zbog intervencije neprijatelja iz susednih uporišta. U noćnom napadu 1/2. maja poginuo je komandant 1. bataljona 13. proleterske NOU brigade Ilija Popović, narodni heroj.

⚔️ 2. 5. 1943. Kod s. Gomile i s. Brezovice (blizu Mokronoga) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napala italijansko-belogardističku kolonu iz Trebinja koja je nadirala u pomoć posadi St. Ruperta. Brigada se posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je odbila nekoliko uzastopnih juriša i nanela neprijatelju znatne gubitke, morala, zbog nestanka municije i većeg pojačanja koje je neprijatelju pristiglo, povući u pravcu s. Mirne.

⚔️ 24. 7. 1943. Jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik- otpočele napad na italijanski garnizon Žužemberk. Posle trodnevnih borbi protiv čete italijanskog 98. bataljona crnih košulja i protiv belogardista one su savladale sve otporne tačke (sem -Parohije-, koja je bila pred padom), ali su morale odustati od daljih napada, jer je iz Trebnja prodrla jaka italijanska kolona, ojačana tenkovima. Istovremeno su teške borbe vodile 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-, zatvarajući pravce od Trebnja i Stične. Poginulo je 26 i ranjeno 54 italijanska vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 25 ranjenih. Uništena su 2 tenka i zaplenjen je top.

⚔️ 31. 7. 1943. Jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- na juriš zauzele italijansko-belogardističko uporište s. Babnu Goru (kod Trebnja).

⚔️ 4. 8. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, naglasivši da su člana CK KP Slovenije i sekretara Izvršnog odbora OF Slovenije Borisa Kidriča uputili u Ljubljanu radi pripreme generalnog štrajka i oružanog ustanka u gradu; da su slovenačke jedinice većim delom prikupljene oko ljubljanske pokrajine zbog velikih nemačkih koncentracija u Primorju, Gorenjskoj i Koruškoj; da su formirane dve divizije; da se Bela garda raspada; da nove grupe, koje su se do tada držale rezervisano prema NOP-u, traže ulazak u Osvobodilnu frontu. Zatim predlaže za komandanta GŠ NOV i PO za Sloveniju Franca Rozmana, dotadašnjeg komandanta Štajerske operativne zone.

⚔️ 9. 8. 1943. Italijansko-belogardističko uporište s. Belu Cerkev (kod Novog Mesta) napala 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i uništila nekoliko otpornih tačaka, ali je, zbog snažnog otpora neprijatelja, pred zoru odustala od daljih napada i povukla se u s. Zbure i s. Gorenju Vas.

⚔️ 14. 8. 1943. Belogardistička uporišta s. Sobočevo, s. Niževec, s. Brezovicu i s. Ohonicu (kod Borovnice) napale jedinice 14. divizije NOVJ. U noćnim borbama one su uništile uporišta u s. Brezovici, s. Ohonici i s. Niževecu, zarobile više belogardista i zaplenile veću količinu oružja i municije, dok su u s. Sobočevu neprijatelju nanele osetne gubitke. Istovremeno je 1. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern- izvršio demonstrativan napad na italijanski garnizon Rakitnu u cilju vezivanja neprijateljskih snaga.

⚔️ 7. 9. 1943. Na pruzi Novo Mesto - Trebnje jedinice 15. divizije NOVJ napale italijansko-belogardističku posadu, te u noćnoj borbi uništile italijansko uporište u s. Dolenjim Kamilicama (dok su se posade s. Hudog i s. Potočne Vasi povukle u Novo Mesto), porušile ž. st. Mirna Peč i više km pruge, a neprijatelju nanele gubitke od preko 50 mrtvih.

⚔️ 9. 9. 1943. U Kočevju delovi Zapadnodolenjskog NOP odreda uspostavili narodnu vlast i razoružali jedan italijanski bataljon, dok su se ostale italijanske i belogardističke snage povukle u pravcu Ribnice.

⚔️ 10. 9. 1943. U s. Stični (kod Grosuplja) 2. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- razoružao belogardističku posadu od 100 ljudi.

⚔️ 12. 9. 1943. U Ribnici jedinice 14. divizije NOVJ razoružale italijansku posadu od oko 2000 ljudi, dok su belogardističke snage uspele da se povuku u zamak Turjak.

⚔️ 13. 9. 1943. U zamku Boštanju (kod Grosuplja) 4. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- jurišem uništio belogardističku posadu (čiji se manji deo, pod zaštitom magle, izvukao u pravcu Ljubljane).

⚔️ 13. 9. 1943. U Cerkniškoj dolini 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- zauzele belogardistička uporišta s. Sv. Gregor i s. Novu Vas. Istovremeno je 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, čisteći Ribniško-velikolašku dolinu, zauzela Velike Lašče i prodrla prema Videmu i Dobrepolju.

⚔️ 15. 9. 1943. Jedinice 14. divizije NOVJ. posle višednevne opsade, uništile belogardistička uporišta u s. Begunjama i s. Bezuljku (kod Cerknice) i s. Zapotoku u s. Kureščeku i s. Osolniku (kod V. Lašča). Glavnina belogardističkih snaga se predala, dok se manji deo probio i priključio nemačkim jedinicama.

⚔️ 15. 9. 1943. Kod s. Škofljice (blizu Ljubljane) 5. slovenačka NOU brgada -Ivan Cankar- razbila belogardističku kolonu jačine 200 ljudi, čiji su se delovi povukli u s. Ig i Ljubljanu. Brigada je ostatak kolone uništavala po okolnim šumama. Poginulo je 20 i zarobljeno 8 belogardista.

⚔️ 16. 9. 1943. Kod s. Št. Jerneja 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- napala nemačko-belogardističku kolonu koja je, uz podršku tenkova, nadirala iz Kostanjevice. Brigada je, posle kraće borbe, odbacila neprijateljske snage u polazni garnizon.

⚔️ 18. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu da se od ljudstva iz 14. i 15. divizije NOVJ formira specijalni bataljon VOS (varnostno-obVeščevalne službe) sa zadatkom da na oslobođenoj teritoriji vodi borbu i uništava ostatke četnika, belogardista i nemačkih obaveštajnih agenata, kako bi se operativnim jedinicama omogućilo što uspešnije dejstvo protiv okupatorskih vojnih formacija.

⚔️ 20. 9. 1943. U zamku Turjaku (kod V. Lašča) 7. slovenačka NOU brigada -France Prešern-, posle osmodnevnih borbi, uništila glavnu belogardističku formaciju jačine 760 ljudi. Veći deo posade zarobljen, a među njima i znatan broj duhovnih vođa i organizatora, dok je manji deo uspeo da se probije iz okruženja i priključi nemačkim jedinicama u Ljubljani. Zaplenjeno je preko 100 mitraljeza i p. mitraljeza i veća količina druge ratne opreme. U borbama za Turjak poginulo je oko 40 boraca 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-.

⚔️ 21. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu da se u jedinicama NOV i POJ formiraju radne čete, u koje treba uključiti belogardiste koji su se predali na osnovu amnestije.

⚔️ 2. 10. 1943. Kod s. Lavrice (blizu Ljubljane) 8. slovenačka NO brigada -Fran Levstik- vodila oštru jednodnevnu borbu protiv 3. bataljona nemačkog 19. SS policijskog puka i belogardističkih formacija, koji su, uz podršku tenkova, nadirali preko s. Podmolnika, s. Orlja i s. Lavrice. Neprijateljske kolone su odbačene prema Ljubljani, uz gubitke od 10 mrtvih. Uništeni su 1 tenk i 1 oklopna kola.

⚔️ 7. 10. 1943. U s. Velič Vrhu (blizu Stične) 3. bataljon 8. slovenačke NO brigade -Fran Levstik- napao nemačko-belogardističku graničnu posadu. Posle kraće borbe posada je pobegla, ostavivši veću količinu oružja i municije.

⚔️ 12. 10. 1943. Jedinice 12. slovenačke (štajerske) NO brigade posle višečasovne borbe, zauzele nemačko-belogardističko uporište s. Št. Janž (kod Mokronoga). Neprijatelj se povukao ostavivši veliku količinu oružja i municije.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod prevoja Vahte (na putu Novo Mesto - Metlika) 3. bataljon 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ uništio iz zasede dva nemačka vojna kamiona i putnički automobil. U borbi je poginulo oko 30 nemačkih vojnika i belogardista.

⚔️ 22. 11. 1943. Štab 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije naredio jedinicama da pređu u protivnapade na nemačko-belogardistička uporišta i tako prošire slobodnu teritoriju, a rušenjem komunikacija onemoguće brze prodore nemačkih jedinica na oslobođenu teritoriju.

⚔️ 23. 11. 1943. U s. Grahovu (kod Cerknice) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, u višečasovnoj borbi, uništila belogardističku posadu. Poginula su 64 belogardista, a uporište je spaljeno.

⚔️ 24. 11. 1943. U blizini s. V. Vodenica, s. V. Slatnika i s. G. Težkih Voda 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga koje su napale iz Novog Mesta i Kostanjevice. Posle višečasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 12 mrtvih i 40 ranjenih, prinuđen da se povuče u polazne garnizone. Brigada je imala 4 ranjena.

⚔️ 26. 11. 1943. U rejonu s. Težkih Voda i s. Škrjanča jedinice 15. divizije NOVJ, posle teške višečasovne borbe, razbile nemačko-belogardističke snage i, uz gubitke, proterale ih u Novo Mesto.

⚔️ 29. 11. 1943. Delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ sprečili pokušaj prodora nemačko-belogardističkih snaga iz blokiranog Novog Mesta prema Črnomelju i posle višečasovnih oštrih borbi kod s. Stranske Vasi, s. Rakovnika i s. G. i D. Lakovnice odbacili ih u polazni garnizon.

⚔️ 3. 12. 1943. U V. Laščama jedinice 14. divizije NOVJ sa 8. slovenačkom brigadom -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ, posle 10-časovne borbe, uništile nemačko-belogardističku posadu. Poginulo je preko 200 belogardista i nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 2 mrtva i 8 ranjenih. Zaplenjeno je: teški minobacač, 5 mitraljeza, 10 p. mitraljeza i 198 pušaka.

⚔️ 4. 12. 1943. U rejonu s. D. Lakovnice - s. Stranska Vas - s. D. Težka Voda nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) NO brigade i 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe odbačene u polazni garnizon. Poginulo je oko 40 i ranjen je veći broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 3 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 5. 12. 1943. U rejonu s. Harinja Vas - s. Trška Gora - s. Bučna Vas - s. Bršljin nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 12. slovenačku (štajersku) brigadu 15. divizije NOVJ, ali su posle oštre borbe prinuđene da se povuku u polazni garnizon, uz gubitke od 20 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 5. 12. 1943. U s. M. Slatnik (kod Novog Mesta) upala 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ i posle šestočasovne borbe uništila belogardističko uporište jačine 100 ljudi. Veći deo posade, uz zaštitu nemačkih tenkova, povukao se u Novo Mesto, odnevši mrtve i ranjene.

⚔️ 7. 12. 1943. U rejonu s. Bučna Vas - s. Zdinja Vas - s. Trška Gora 12. slovenačka (štajerska) brigada 15. divizije NOVJ odbila napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta, preduzet u cilju razbijanja blokade. U tročasovnoj borbi neprijatelj je pretrpeo gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 nestalog.

⚔️ 9. 12. 1943. Jedinice 14. divizije NOVJ otpočele napad na nemačko-belogardistički garnizon u Kočevju. U četvorodnevnim uličnim borbama one su uništile sve otporne tačke (sem starog zamka, koji se takođe nalazio pred padom). Zatim, kada su jake oklopne snage iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije probile položaje 8. slovenačke NO brigade i prodrle iz Ljubljane u Kočevje, jedinice 14. divizije NOVJ odustale su od daljih napada. Poginulo je oko 160 nemačkih i belogardističkih vojnika. Jedinice NOVJ su uništile 3 tenka i zaplenile 2 haubice i 2 topa.

⚔️ 10. 12. 1943. Kod s. Regerče Vasi delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodili višečasovnu oštru borbu protiv nemačko-belogardističkih snaga koje su, uz podršku tenkova, napadale iz Novog Mesta. Oni su najzad odbacili neprijatelja u polazni garnizon, uništivši mu 1 tenk.

⚔️ 11. 12. 1943. U blizini s. Težke Gore, s. Harinje Vasi, s. Zabije Vasi i s. Regerče Vasi jedinice 4 slovenačke udarne brigade i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su nadirale iz Novog Mesta. Neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 12. 12. 1943. U s. Žalovičama (kod Novog Mesta) 2. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15 divizije NOVJ napao nemačko-belogardističke snage koje su prodrle preko s. St. Petra i s. Harinje Vasi. Posle dvočasovne borbe neprijatelj se, uz gubitke od 2 mrtva i 7 ranjenih, povukao u Novo Mesto.

⚔️ 12. 12. 1943. U s. Hotedršici (kod Logateca) 3. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 26. divizije NOVJ napao belogardističku posadu, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja uporišta, posle dvočasovne borbe odustao od daljih napada. Istovremeno su ostale jedinice te brigade, na obezbeđenju prema Logatecu i s. Godoviču, u oštrim borbama nanele velike gubitke nemačko-belogardistićkim kolonama koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi Hotedršice.

⚔️ 19. 12. 1943. U blizini s. Žabje Vasi, s. Gotne Vasi i s. Regerče Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ odbila nekoliko ispada nemačko-belogardističkih snaga podržanih tenkovima iz Novog Mesta i prinudila ih da se povuku. Brigada je imala gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 19. 12. 1943. U rejonu s. V. Ločnik - s. Gradež - s. Pijava Gorica 1. i 2. bataljon 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ vodili višečasovnu borbu protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Ljubljane i prinudili ih da se povuku prema Škofljici. Uništena su 2 protivtenkovska topa i 3 mitraljeza.

⚔️ 22. 12. 1943. Kod s. Žabje Vasi 1. bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ odbio napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta i naneo im gubitke od 3 mrtva i više ranjenih.

⚔️ 27. 12. 1943. U blizini s. Ušiveca, s. Ruperč Vrha, s. Težke Vode i s. Koroške Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila višečasovne oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona i odbacila ih u Novo Mesto, uz gubitke od 9 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 27. 12. 1943. U rejonu s. Karlovec - s. Ždinja Vas - s. Trška Gora dva bataljona 12, slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ odbili napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta i odbacili ih ka s. Bučnoj Vasi, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 29. 12. 1943. U rejonu s. Karlovec - s. Ždinja Vas - s. Nova Gora - s. Gornji Vrh - s. Toplice 2. i 3. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ napali nemačko-belogardističke snage koje su prodrle iz Novog Mesta i posle višečasovne borbe ih primorali da se povuku u polazni garnizon. Istovremeno je u rejonu s. Gotne Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- sa 1. artiljerijskim divizionom 15. divizije NOVJ, sprečila neprijatelja da popravi most na putu za Metliku.

⚔️ 30. 12. 1943. U blizini s. Birčne Vasi i s. Uršnih Sela 2, bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodio jednodnevnu borbu protiv nemačko-belogardističke kolone iz Novog Mesta. Bataljon je posle podne protivnapadom odbacio neprijatelja i povratio stare položaje, koje je, zbog opasnosti od okruženja, bio napustio. Poginulo je 11 i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika, dok je bataljon imao 3 poginula i 18 lakše ranjenih.

⚔️ 16. 1. 1944. Pod pritiskom snaga 15. divizije NOVJ nemački vojnici i belogardisti napustili svoja uporišta s. Turjak, s. M. Lašče i s. Račnu (kod V. Lašča) i povukli se prema Ljubljani.

⚔️ 22. 1. 1944. Jedinice 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ zauzele uporište s. Št. Jernej, iz koga su nemački i belogardistički vojnici pobegli u Kostanjevicu.

⚔️ 9. 2. 1944. Na Trškoj gori (kod Novog Mesta) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila upornu borbu protiv jake nemačko-belogardejske kolone. Posle mnogih obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

⚔️ 18. 2. 1944. Na položajima kod s. Planine jaka belogardistička kolona iz Ajdovščine napala 3. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ. Brigada ju je odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 28. 2. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ uništila nemačko-belogardistička uporišta s. Zdensku Vas i s. Sv. Anton (kod Grosuplja). Ona je istovremeno vodila borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su iz Ljubljane, preko Grosuplja, nadirale u pomoć okruženoj posadi.

⚔️ 29. 2. 1944. Na položajima s. Konec - s. Vinja Vas - s. Podgrad 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta koje su nastojale da deblokiraju ovaj grad. Posle više obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

⚔️ 18. 3. 1944. Jedinice 9. korpusa NOVJ otpočele jednovremeni napad na nemačko-belogardistička uporišta s. Godovič i Hotedršicu (kod Vrhnike). Zbog snažne i brze intervencije delova nemačkog 10. SS policijskog puka i 139. brdskog lovačkog puka nemačke 188. rezervne divizije iz Idrije, Postojne i Škofje Loke, jedinice 9. korpusa NOVJ su obustavile napad, te su sve do 23. marta vodile teške odbrambene borbe.

⚔️ 21. 3. 1944. Na položajima s. V. i M. Slevica - s. Škrlovica - s. Podpoljana 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz V. Lašča. Posle osmočasovnih borbi neprijatelj se povukao u polazni garnizon, jer mu je, zbog odlučnog napada jedinica 9. brigade, zapretila opasnost da bude okružen.

⚔️ 30. 3. 1944. U s. Lavrici (kod Ljubljane) 12. slovenačka brigada 15. divizije NOVJ uništila nemačko-belogardističku posadu koja se nalazila na obezbeđenju pruge Ljubljana-Grosuplje.

⚔️ 3. 4. 1944. U rejonu Idrije jedinice 31. divizije NOVJ napale na nemačko-belogardističke kolone koje su iz garnizona Idrije, s. Godoviča i s. Veharša nastojale da 31. diviziju odbace od Idrije i time razbiju blokadu garnizona. Posle višečasovnih borbi neprijateljske kolone su, uz znatne gubitke, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 9. 4. 1944. Kod s. Cola (blizu Ajdovščine) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala nemačko-belogardističku kolonu koja je nadirala iz Ajdovščine. Brigada ju je, posle višečasovne borbe, razbila i odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 19. 4. 1944. Otpočeo napad 9. i 10. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ na nemačko-belogardističko uporište Ribnicu. Zbog jakih utvrđenja brigade su, posle dvodnevnih ostrih borbi, odustale od daljih napada, ali su vodile borbu sa neprijateljskim kolonama koje su iz V. Lašča i Kočevja nadirale ka Ribnici.

⚔️ 21. 4. 1944. Treći bataljon 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napao i razbio belogardističko uporište u s. Igu (kod Ljubljane). Zbog snažne intervencije neprijatelja iz Ljubljane, jedinice 15, divizije NOVJ su vodile četvorodnevne teške borbe na prostoriji Grosuplje - s. Pijava Gorica - s. Turjak.

⚔️ 1. 5. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ zauzele nemačko-belogardističko uporište u s. Dobravi (kod Trebnja). Neprijatelj je, pod pritiskom jedinica NOVJ bio primoran da napusti i s. Dobrnič.

⚔️ 4. 5. 1944. Posle četvorodnevnih borbi jedinice 7. korpusa NOVJ (15. i 18. divizija) zauzele nemačko-belogardističko uporište Žužemberk, čija se posada, uz podršku tenkova, probila u Novo Mesto. Za to vreme jedinice na obezbeđenju su vodile teške borbe protiv nemačko-belogarđističkih kolona koje su iz Ribnice i Novog Mesta nadirale u pomoć posadi Žužemberka.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Uputstvo Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 24 januara 1942 god. terenskim odborima Osvobodilne fronte, odredima Narodne zaštite i partizanskim jedinicama o merama za sprečavanje širenja belogardističke propagande

📜 Izveštaj načelnika Okruga šabačkog ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 6 marta 1942 god. o borbama belogardejaca, četnika i žandarma protiv partizana

📜 Izveštaj štaba Druge grupe odreda od 19 maja 1942 god. o diverziji na železničkoj pruzi Grosuplje-Žalna, napadu na manastir u Stični i akciji na belogardističku grupu Milana Kranjca

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 22 maja 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o borbama u Sloveniji i prerastanju partizanskih akcija u opšti narodni ustanak i o pojavi belogardističkih oružanih grupa u svojstvu okupatorskih slugu

📜 Saopštenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 27 maja 1942 god. povodom pokušaja organizovanja i naoružavanja belogardističkih bandi za borbu protiv Narodnooslobodilačke vojske

📜 Naredba štaba Dolenjskog odreda Treće grupe odreda od 28 maja 1942 god. o kažnjavanju belogardističkih izdajnika i njihovih pomagača

📜 Izveštaj Povereništvu CK KPS za Ljubljanu o napadu na Čatež i na logor belogardističke Legije smrti kod Sv. Ane

📜 Izveštaj instruktora Glavnog štaba Mariana Dermastie od 15 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o napadu na italijansku posadu u Ratežu i na belogardistički logor kod Sv. Ane

📜 Izveštaj Štaba Krškog odreda Pete grupe od 18 avgusta 1942 god. o stanju odreda i o sukobima sa belogardističkim Štajerskim bataljonom

📜 Izveštaj štaba Jedanaestog armiskog korpusa od 3 septembra 1942 god. o napadima na belogardističke seoske straže u Notranjskoj

📜 Izveštaj štaba Loškog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 4 septembra 1942 god. o akciji protiv belogardističkih seoskih straža u Loškoj Dolini

📜 Uputstva Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda i Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 5 septembra 1942 god. politkomesarima i terenskim radnicima o zadacima u akciji protiv belogardističkih seoskih straža u Suhoj Krajini

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 11 septembra 1942 god. o načinu borbe protiv Bele garde i belogardističke seoske straže

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 16 septembra 1942 god. za akciju čišćenja i za agitaciju protiv belogardističkih seoskih straža u Suhoj Krajini

📜 Izveštaj Partiskog biroa Četvrtog bataljona Krimskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 23 septembra 1942 god. o akciji protiv belogardističkih seoskih straža u okolini Begunja

📜 Izveštaj štaba Loškog odreda Treće grupe od 26 septembra 1942 god. o akciji na belogardističku stražu u Kozarišču i o razvoju partizanskog pokreta u Slovenačkom Primorju

📜 Zapovest Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih udarnih brigada za napad na belogardističko uporište Suhor

📜 Direktiva Glavog štaba slovenačke partizanske vojske od 1 novembra 1942 god. o borbi protiv belogardističkih jedinica

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 18 novembra 1942 god. o postupanju prema prisilno mobilisanim belogardistima

📜 Zapovest štaba Trinaeste hrvatske narodnooslobodilačke udarne brigade Josip Kraš od 25 novembra 1942 god. za napad na belogardističko uporište Suhor

📜 Poziv Udarne brigade Matija Gubec zavedenim belogardistima povodom zauzimanja uporišta Ajdovec

📜 Izveštaj karabinjerske stanice u Trebnju od 19 decembra 1942 god. o napadu Gupčeve brigade na belogardističko uporište Ajdovec kod Žužemberka

📜 Zapovest Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 21 februara 1943 god. štabovima bataljona za napad na belogardističko uporište Koreno

📜 Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 28 maja 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o pronalaženju tehničkog i propagandnog materijala u Ljubljani i partizanskom napadu na belogardističku posadu u Planini

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 15 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na belogardistička odeljenja u Sobočevo, Niževecu, Brezovici i Ohonici

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 septembra 1943 podređenim štabovima i komandama o postupku sa belogardistima

📜 Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 septembra 1943 o likvidaciji belogardističkih uporišta u Notranjskoj

📜 Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 septembra 1943 o likvidaciji belogardističkog uporišta Turjak

📜 Dnevna zapovest Štaba Četrnaeste divizije od 20 septembra 1943 povodom likvidacije belogardističkog uporišta Turjak

📜 Izveštaj Komandanta policije i službe bezbednosti - ispostava Radovljica - od 25 septembra 1943 pomoćnom uredu službe bezbednosti u Radovljici o predlogu belogardističkih vođa za osnivanje jedinstvene vlade i oblasti u Sloveniji

📜 Izveštaj Prve kozačke Belogardejske brigade od 18 oktobra 1943 god. Prvoj kozačkoj diviziji o dejstvima protiv jedinica NOV na području Fruške Gore

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 7. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o borbama protiv Nemaca i belogardista kod Sv. Trije Kralji i Goropeka od 4. do 6. januara 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Devetog korpusa NOVJ od 16. januara 1944. Štabu Trideset druge divizije da izvrši pokret i posedne položaje na liniji Trnovo-Voglarji-Gornji, Dolnji i Srednji Lokovec i onemogući ispade belogardista iz Gorice

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke brigade Ivan Gradnik od 18. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na belogardističko uporište Hotedršica i o napadu Nemaca na Štab brigade u Vojskom

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 31 marta 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Nemaca, Bugara, belogardejaca i nedićevaca kod Ušća

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 17. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o iznenadnom napadu Nemaca i belogardista na kantonmane 8. slovenačke brigade Fran Levstik

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa od 20. maja 1944. Štabu 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko da spreči stvaranje neprijateljskog uporišta na Ledinama i savlada belogardističko uporište u Veharšama

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 29 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika, nedićevaca, ljotićevaca i belogardejaca kod Leskovca

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade Jedanaeste NOU divizije od 18 septembra 1944 god. Štabovima bataljona za napad na četnike i belogardejce na sektoru Malog Zvornika

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika, nedićevaca, belogardejaca i Nemaca na prostoriji Cer - Šabac

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca, nedićevaca i belogardejaca kod Šapca

📜 Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 8 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv Nemaca, belogardejaca i četnika u dolini Ibra

Fotografije

Povezane odrednice

Trebinje 12. vojvođanski korpus NOVJ 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Knjaževac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Sloveniji 1944. 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Krimski partizanski odred Blajburška operacija 8. slovenska brigada Fran Levstik 15. slovenska divizija NOVJ 18. slovenska divizija NOVJ Valjevo Leskovac Kočevje Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Brčko Borbe u Srbiji 1942. Škofja Loka Josip Broz Tito 14. slovenska divizija NOVJ Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Bitka za Srbiju Komunistička partija Slovenije Glavni štab Slovenije 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Franc Rozman Nova Gorica Mario Robotti Boris Kidrič 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Novo Mesto Italija u drugom svetskom ratu 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Borbe u Sloveniji 1942. Dolomitski partizanski odred 9. slovenski korpus NOVJ 31. slovenska divizija NOVJ Krk Vermaht u Jugoslaviji 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Glavni štab Srbije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Osvobodilna fronta Cerkno Kranj Kozara u oslobodilačkom ratu Ljubljana Dolenjski partizanski odred Slovenska udarna brigada Matija Gubec 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Narodni heroji Jugoslavije Centralni komitet KPJ Srpska državna straža (nedićevci) Loški partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Šabac Črnomelj Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Edvard Kardelj 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Metlika Borbe u Sloveniji 1943.