Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Dolenjski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 4. 1942. Štab 3. grupe NOP odreda Slovenije izdao naredbu o formiraju Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda.

⚔️ 0. 5. 1942. Od grupe 4. bataljona Dolenjskog NOP odreda i partizana iz Bele krajine formirana Belokrajinska četa.

⚔️ 0. 5. 1942. U Dolenjskoj izašao prvi broj -Dolenjskog partizana-, organa Dolenjskog NOP odreda.

⚔️ 9. 5. 1942. Na Blatnom klancu (kod Trebnja) Štab 3. grupe NOP odreda reorganizovao dolenjske partizanske jedinice; formirao Dolenjski NOP odred i odredio štabove bataljona.

⚔️ 23. 5. 1942. Drugi bataljon Dolenjskog NOP odreda proterao karabinijersku posadu iz s. Škocjana (kod Novog Mesta).

⚔️ 24. 5. 1942. U s. šmarjeti (kod Novog Mesta) 2. bataljon Dolenjskog NOP odreda pohvatao belogardiste, a zaplenjeno brašno predao terenskom odboru OF za snabdevanje civilnog stanovništva.

⚔️ 18. 6. 1942. Otpočeo dvodnevni napad 2. čete 2. bataljona Dolenjskog NOP odreda na s. Ratež (kod Novog Mesta). Napad nije uspeo.

⚔️ 2. 12. 1943. U blizini s. Čateža (kod Trebnja), na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju od delova 12. slovenačke (štajerske) NO brigade formiran Dolenjski NOP odred.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ i Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda otpočele teške borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga na komunikaciji Ljubljana-Kočevje. Neprijatelj je nastojao da jedinice NOVJ odbaci od komunikacija i time sebi obezbedi nesmetano kretanje i snabdevanje. Borbe kod Grosuplja, Vlašča, Ribnice i Kočevja trajale su, s kraćim prekidima, sve do 29. januara.

⚔️ 9. 2. 1944. U rudniku olova Sitarjevcu (kod Litije) jedinice Dolenjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ potpuno uništile 7 mašina za pogon, 2 pumpe za vodu i uspinjaču s motorom.

⚔️ 12. 4. 1944. Jedinice Dolenjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ uništile nemačko uporište u s. Za. gozu (kod Radeča), jačine 80 ljudi. U jednočasovnoj borbi je poginulo 36 nemačkih vojnika a uporište spaljeno.

⚔️ 11. 9. 1944. Jedinice Dolenjskog NOP odreda zauzele nemačko uporište s. Savu (na železničkoj pruzi Ljubljana - Zidani Most).

⚔️ 23. 1. 1945. U rejonu s. Vavta Vas - s. Gradišće 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec-, 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ i Dolenjski NOP odred 7. korpusa NOVJ okružili jake nemačko-domobranske snage. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 24 mrtva i oko 50 ranjenih, neprijatelj se probio u Novo Mesto.

⚔️ 7. 3. 1945. U rejonu s. Vodica - s. Sv. Križ - s. Dol (kod Trebnja) 1, 3. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana iz s. Stične, s. Višnje Gore i s. Št. Vida (kod Grosuplja) napali 12. slovenačku udarnu brigadu 15. divizije i Dolenjski NOP odred 7. korpusa JA. Ove su se jedinice JA, posle dvodnevne oštre borbe u kojoj su neprijatelju nanele gubitke od 18 poginulih i 42 ranjena, preko puta Ljubljana - Novo Mesto prebacile u rejon s. Muljave.

Dokumenti

📜 Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 24 aprila 1942 god. o formiranju Dolenjskog i Notranjskog odreda i Proleterske udarne patrole i o nekim merama za pooštrenje borbe protiv okupatora

📜 Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda štabu Dolenjskog odreda za proširenje slobodne teritorije u Dolenjskoj

📜 Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 9 maja 1942 god. o imenovanju štabova bataljona Dolenjskog odreda

📜 Izveštaj štaba Dolenjskog odreda Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 27 maja 1942 god. o akcijama od 2 do 13 maja

📜 Izveštaj kontrolnog organa štaba Dolenjskog odreda Treće grupe od 27 maja 1942 god. štabu odreda o položajima jedinica odreda

📜 Naredba štaba Dolenjskog odreda Treće grupe odreda od 28 maja 1942 god. o kažnjavanju belogardističkih izdajnika i njihovih pomagača

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Dolenjskog odreda o borbama bataljona i o napadu na Ratež

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa za formiranje Belokranjskog i Dolenjskog odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30 novembra 1943 god. Štabu Dolenjskog odreda za borbu protiv domobrana i za izvršenje mobilizacije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o zadacima Dolenjskog odreda na sektoru Šmarje-Grosuplje

📜 Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o formiranju odreda

📜 Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 8 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Grosuplje-Škofljica

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26 decembra 1943 Štabu Dolenjskog odreda o zadacima na sektoru Grosuplje- - Sv. Križ

📜 Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 28 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i aktivnosti podređenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 29 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s neprijateljem kod Pijave Gorice i Zdenske Vasi

📜 Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti na dan 30 decembra 1943

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbama Pete i Petnaeste brigade i Dolenjskog NOP odreda u toku prethodnog dana

📜 Izveštaj Štaba 7. korpusa od 16. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu jedinica 15. divizije i Dolenjskog odreda na Račnu, Zdensku Vas i Grosuplje

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 21. februara 1944. Štabu 7. korpusa o rasporedu podređenih jedinica i o sukobima Dolenjskog odreda s neprijateljem na sektoru Dobrunje-Leskovec-Grosuplje

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 25. februara 1944. Štabu 7. korpusa o uništenju voza kod Cušperka i o borbama Dolenjskog odreda na sektoru Polica-Brezovo

📜 Izveštaj Štaba Dolenjskog NOP odreda od 15. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti Odreda

📜 Izveštaj Dolenjskog NOP odreda od aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na žandarmerijsku stanicu u Dolama kod Tržišča

📜 Izveštaj Štaba Dolenjskog NOP odreda od 16. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s delovima Plave garde kod Dednog Dola

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 17. juna 1944. Dolenjskom NOP odredu da organizuje prihvat novomobilisanih boraca sa teritorije Štajerske

📜 Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 7. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Dolenjskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. Štabu Dolenjskog NOP odreda za formiranje novih jedinica i pojačana dejstva na komunikacije i okupatorsko-kvislinške grupe

📜 Izveštaj štaba Dolenjskog NOP odreda od 11. decembra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Velike Stange

📜 Izveštaj Štaba Dolenjskog NOP odreda od 23. januara 1945. Štabu 7. korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica u januaru

Fotografije

Povezane odrednice

Slovenska udarna brigada Matija Gubec 15. krajiška udarna brigada 7. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Sloveniji 1945. Kočevje 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 15. slovenska divizija NOVJ Ljubljana Osvobodilna fronta 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Notranjski partizanski odred Bela garda Belokranjski partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Novo Mesto Bolnice u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije Slovensko domobranstvo Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Sloveniji 1942.