Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kranj u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 24 hronoloških zapisa, 61 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1941. Formiran Vojni komitet za kranjski srez.

⚔️ 17. 7. 1941. Na Sv. Mohoru (kod Kranja) održan sastanak na kome je instruktor CK KPS upoznao predstavnike Jeseničkog i Kranjskog OK KPS sa uputstvom za organizaciju partizanske vojske. Odlučeno da se 20. jula održi nov zajednički sastanak radi dalje organizacije pokreta i preduzimanja akcija.

⚔️ 20. 7. 1941. Na Sv. Mohoru (kod Kranja) održan sastanak predstavnika Jeseničkog OK KPS sa instruktorom CK KPS na kome je odlučeno da se od postojećih grupa formiraju Jesenička, Kranjska i Jelovička partizanska četa, a radi objedinjavanja njihovog dejstva formiran je Štab bataljona -Ivan Cankar-.

⚔️ 27. 7. 1941. Kod Kranja formirana 2. kranjska (Nartnikova) partizanska četa.

⚔️ 1. 8. 1941. U s. Cegelnici (kod Nakla) formirana l, kranjska partizanska četa.

⚔️ 0. 12. 1941. Na inicijativu partijske organizacije u s. Šenčuru (kod Kranja), formirana Kokrška partizanska četa.

⚔️ 21. 4. 1942. Kod s. Okroglog (blizu Kranja) nemački vojnici, posle dvodnevnih teških borbi, uništili grupu od 13 boraca Kokrške partizanske čete.

⚔️ 18. 6. 1942. Na Kališama (kod Kranja) formiran Kokrški NOP odred.

⚔️ 1. 7. 1942. Kod Št. Jošta (blizu Kranja) italijanski vojnici napali 2. grupu NOP odreda kada je pokušala da se preko nemačko-italijanske demarkacione linije prebaci na Dolomite. Uspeo je da se prebaci samo 1. bataljon Savinjskog NOP odreda, dok su se ostali bataljoni prebacili kasnije i na drugom mestu.

⚔️ 4. 7. 1942. Na drumu između s. G. i D. Kokre (blizu Kranja) četa Kokrškog NOP odreda vodila borbu protiv nemačkih vojnika i nanela im velike gubitke. Za odmazdu, nemački vojnici zapalili s. Kokru a muško stanovništvo poubijali.

⚔️ 13. 9. 1942. U šumi Uden borštu (kod Kranja) oko 3.000 nemačkih vojnika opkolilo 2. bataljon Kokrškog NOP odreda. U teškoj borbi, koja je trajala i sutradan, oni su ga uništili.

⚔️ 13. 6. 1943. Na mostu na r. Savi kod Kranja zaseda 7. bataljona Gorenjskog NOP odreda napala nemačku policijsku auto-kolonu od 6 automobila, nanevši joj znatne gubitke. Time je omogućila da ostale snage bataljona nesmetano izvrše mobilizaciju u s. Stražišču, u neposrednoj blizini Kranja.

⚔️ 20. 10. 1943. U blizini s. Rovta i s. Ostrog Vrha (kod Kranja) jaka nemačka kolona iz Škofje Loke napala 2. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-. Posle višečasovne borbe napad je odbijen. Brigada se pred veče povukla prema s. Gabrškoj Gori i s. Poljanama (kod Škofje Loke).

⚔️ 15. 11. 1943. Kod ž. st. Sv. Jošt (blizu Kranja) minerski vod -Grintavec- Gorenjskog NOP odreda 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije minirao prugu i uništio lokomotivu i više vagona nemačkog teretnog voza, zbog čega je 24 časa bio obustavljen saobraćaj.

⚔️ 15. 12. 1943. U s. Stražišču (kod Kranja) 1. i 2. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ i delovi Gorenjskog NOP odreda teže oštetili tekstilnu fabriku -Heler-, zarobili tri stražara i zaplenili veću količinu tekstila. Istovremeno su zasede odbile pokušaj intervencije nemačkih snaga iz susednih mesta.

⚔️ 19. 7. 1944. Jedinice Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušile tvornicu -Zabret- kod Kranja, koja je izrađivala avionske delove za nemačku vojsku.

⚔️ 26. 10. 1944. U s. Kranjskoj Gori (kod Jesenica) minerska grupa 1. bataljona Jeseničko-bohinjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem jako oštetila hotel -Eriku-, određen za bolnicu nemačkih vojnika.

⚔️ 22. 11. 1944. U s. Lomu (kod Tržiča) Kokrški NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao kolonu iz sastava nemačkog 184. landesšicen-puka i u šestočasovnoj borbi naneo joj gubitke od 33 mrtva i 36 ranjenih vojnika. Snage na obezbeđenju vodile su oštre borbe protiv nemačke kolone koja je iz Kranja nadirala u pomoč jedinicama napadnutim u s. Lomu.

⚔️ 10. 1. 1945. U Kranju, u hotelu -Evropa-, gde se nalazio centar Gestapoa, pomoćnik načelnika obaveštajnog centra Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije podmetnuo paklenu mašinu. Od eksplozije je poginulo 12 gestapovaca, policajaca i oficira (među njima 5 viših oficira), teško ranjeno njih 17 (od kojih je 15 umrlo u bolnici) i više njih lakše povređeno.

⚔️ 7. 2. 1945. U zamku Brdu kod Kranja predstavnici nemačke vlasti u Gorenjskoj i u Ljubljanskoj pokrajini održali prvi sastanak sa Leom Rupnikom, vrhovnim inspektorom slovenačkog domobranstva, i s njim raspravljali o preuzimanju vlasti od strane slovenačkih domobrana i o formiranju jedinica slovenačkih domobrana koje bi bile upućivane na frontove. (Sledeći sastanci su održani 14. i 15. februara na Bledu, 18. februara u Kranju i 24. februara u Ljubljani, ali konačna odluka nije donesena.)

⚔️ 18. 3. 1945. Iz Štajerske, gde su vodili borbu protiv jedinica 4. operativne zone Slovenije, stigli u širi rejon Kranja prvi delovi nemačke 14. SS divizije i bili angažovani u borbi protiv jedinica 9. korpusa JA. (Do 21. marta pristigla je cela divizija.)

⚔️ 6. 5. 1945. U s. Kranjskoj Gori (kod Radovljice) 11. dalmatinska udarna brigada 26. udarne divizije JA posle dvočasovne borbe prinudila na predaju oko 550 nemačkih i domobranskih vojnika i oficira.

⚔️ 7. 5. 1945. Jedinice 15. i 18. divizije i 29. udarne divizije JA otpočele opšti napad i probile spoljnu odbranu Ljubljane. Nemačke i kvislinške snage su 8. maja oko 23 časa napustile Ljubljanu i povukle se u pravcu Kranja i Jesenica.

⚔️ 10. 5. 1945. Dvadeset deveta udarna divizija 4. armije JA oslobodila Kranj i Škofju Loku, te produžila gonjenje nemačkih i domobranskih snaga ka Tesenicama.

Dokumenti

📜 Obaveštenje opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Benclera od 6. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o preseljavanju Slovenaca iz južne štajerske i Kranjske u Srbiju 

📜 Naredjenje komande žandarmeriskog okruga Kranj žandarmeriskoj stanici u Jezerskom od 28 juna 1941 god o preseljavanju Slovenaca

📜 Naredjenje nemačkog komandanta žandarmerije kod šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 3 jula 1941 god. o upotrebi 181 rezervnog policiskog bataljona za kontrolu terena

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 jula 1941 god. o uvodjenju policiskog časa zbog delatnosti partizanskih jedinica

📜 Odluka šefa civilne uprave u okupiranim područjima Koruške i Kranjske od 29 jula 1941 god. o obrazovanju vanrednog suda protiv ustanika

📜 Naredjenje komande žandarmeriskog okruga Kranj svim žandarmeriskim stanicama u okrugu od 29 jula 1941 god. o pooštrenim merama bezbetìnosti žandarmerije zbog akcija sabotaže i atentata na organe bezbednosti

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 2 avgusta 1941 god. o streljanju četiri ustanika u Kamničkom srezu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 5. avgusta 1941 god. o uništenju dela Kranjske čete u lovačkoj kući pod Storžičem

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 6. avgusta 1941 god. o smrtnoj presudi i streljanju četiri Slovenaca u Begunjama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 9 avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca zbog ubistva jednog pripadnika nemačke policije sigurnosti

📜 Naredjenje nemačkog komandanta žandarmerije kod šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 12 avgusta 1941 god. o dodeljivanju borbenih sektora policiskim bataljonima za borbu protiv partizana

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Radovljica zameniku komandanta policije bezbednosti na okupiranom području Koruške i Kranjske od 19 avgusta 1941 god. o situaciji u Gorenskoj

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 20 avgusta 1941 god. o streljanju šest članova Partije 19 avgusta 1941 god

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 22. avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca povodom partizanskih akcija u Kamničkom srezu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 23. avgusta 1941 god. o vešanju komandira Kranjske čete Mi-lorada Stošića

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 24 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca povodom napada na gestapovskog agenta Cirila Praprotnika

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Donjim Gorjama

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Kamnik komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave za Korušku i Kranjsku od 29 avgusta 1941 god. o ustanku u Kamničkom srezu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 29 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Jaršama

📜 Proglas nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 3 septembra 1941 god. o uvodjenju kolektivnih kazni nad stanovništvom

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 3 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Domžalama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Lescama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Koruškoj Beli

📜 Upozorenje nemačkog šefa civilne uprave za Korušku i Kranjsku od 11 septembra 1941 god. slovenačkom stanovništvu povodom paljevine fabrike nameštaja kod Kamnika

📜 Objava nemačkog šefa civiLne uprave za okupiranu teritoriju Koruške i Kranjske od 16 oktobra 1941 god. o streljanju dvadeset pripadnika Narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Obaveštenje nemačkog šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 31 oktobra 1941 god. o borbi na Golčaju sa Radomeljskom četom Kamničkog bataljona

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 13 novembra 1941 god. o streljanju petnaest na smrt osudjenih boraca Kamničkog bataljona

📜 Zapovest žandarmeriskog načelstva u Kranju od 9 aprila 1942 god. povodom napada na graničnu stražu u St. Ožbaltu

📜 Izveštaj štaba Druge grupe odreda od 19 maja 1942 god. o diverziji na železničkoj pruzi Grosuplje-Žalna, napadu na manastir u Stični i akciji na belogardističku grupu Milana Kranjca

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Kranj od 7 aprila 1943 god. o napadu partizana na žandarmerisku patrolu kod Jesenovca i direktive u vezi sa patroliranjem i postavljanjem zaseda

📜 Zapovest žandarmeriskog okruga Kranj od 20 aprila 1943 god. za držanje patrola u sukobima i obaveštenje o sukobu žandarmeriske patrole iz Kamne Gorice sa partizanima kod Krope

📜 Zapovest žandarmeriskog okruga Kranj od 22 juna 1943 god. za pohvalu posade žandarmeriske stanice Gornji Tuhinj za držanje u borbi protiv partizana

📜 Naredba žandarmeriskog okruga Kranj od 10 jula 1943 god. za reorganizaciju žandarmerije u Gorenjskoj u vezi sa predislokacijom policiskih trupnih jedinica

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 4. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o napadu partizana na Poljane

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 7. januara 1944. Štabu brigade o diverzantskim akcijama na železničkoj pruzi u rejonu Kranja

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 7. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o sukobu sa partizanima kod Volče

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 31. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o sukobu sa partizanima kod Bukovog Vrha

📜 Naredba komandanta nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj od 4. februara 1944. o utvrđivanju zgrada žandarmerijskih stanica

📜 Naredba komandanta nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj od 11. februara 1944. za odlučniju borbu protiv partizana

📜 Izvod iz dnevnika nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske od 1. do 29. februara 1944. godine

📜 Izveštaj Žandarmerijske stanice Poljane od 1. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o vatrenom prepadu kod Poljana

📜 Izveštaj nemačke Žandarmerijske stanice Poljane od 13. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o sukobu sa partizanima u Bukovom Vrhu

📜 Izveštaj žandarmerijskog odeljenja Gorenja Vas od 16. marta 1944. žandarmerijskoj kapetaniji Kranj o akciji protiv delova 31. NO divizije u rejonu Leskovice

📜 Izveštaj nemačke Zandarmerijske stanice Poljane od 25. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o borbi sa 1. četom 1. bataljona Gorenjskog NOP odreda

📜 Dnevnik nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj za vreme od 1. marta do 15. aprila 1944. godine

📜 Izveštaj Kranjskog industrijskog društva Jesenice o diverzantskim akcijama izvedenim od 9. januara do 25. aprila 1944. godine

📜 Izveštaj komandanta za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 29. aprila 1944. o aktivnosti jedinica NOV i PO Slovenije

📜 Izvod iz izveštaja komandanta za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 6. maja 1944. o aktivnosti pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 13. maja 1944. o aktivnosti na sektoru Gorenjske

📜 Izvod iz izveštaja komandanta za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 20. maja 1944. o aktivnosti na sektoru Gorenjske

📜 Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 27. maja 1944. o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske

📜 Izvod iz dnevnika nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske od 16. aprila do 30. maja 1944. godine

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 16. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta Podnart i Zgornju Besnicu i za rušenje železničke pruge i objekata između Kranja i Otoča

📜 Izvod iz dnevnika žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Gorenjske od 1. juna do 15. jula 1944.

📜 Izvod iz Dnevnika žandarmerijskog okruga Kranj od 18. jula do 30. avgusta 1944.

📜 Izvod iz dnevnika nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Gorenjske od 1. septembra do 5. oktobra 1944. godine

📜 Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Kranjska Gora od 26. oktobra 1944. o miniranju hotela Erika u Kranjskoj Gori

📜 Dnevnik nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj za vreme od 20. decembra 1943. do 31. januara 1944. godine

📜 Izveštaj komandanta 517. landesšicen-bataljona od 30. januara 1945. Komandi 184. landesšicen-puka o aktivnosti jedinica NOV i PO Slovenije na železničkoj pruzi Kranj-Jesenice

📜 Izvod iz dnevnih izveštaja 517. landesšicen-bataljona od 12. marta 1945. dostavljen potčinjenim jedinicama o aktivnosti jedinica Glavnog štaba Slovenije i savezničke avijacije na železničku prugu Kranj–Jesenice u prvoj dekadi marta

📜 Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 19. maja 1945. Štabu 4. armije JA o dejstvu Kombinovanog motorizovanog odreda kod Kranjske Gore, Jesenica i Celoveca

Fotografije

Povezane odrednice

29. hercegovačka divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Deportacije Slovenaca Nemački zločini u Jugoslaviji Domžale 14. SS divizija Galizia Bela garda Borbe u Sloveniji 1942. Joachim von Ribbentrop 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Savinjski partizanski odred Gestapo Cankarjev bataljon 26. dalmatinska divizija NOVJ Vermaht u Jugoslaviji Jesenice Nemački zločini u Sloveniji 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Felix Benzler Ljubljana Streljanja u oslobodilačkom ratu Kokrški partizanski odred Kamnik Gorenjski partizanski odred Leon Rupnik Ustanak u Sloveniji 1941. Bled Zasede u oslobodilačkom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) 7. SS divizija Prinz Eugen Italija u drugom svetskom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 9. slovenski korpus NOVJ Škofja Loka Završne operacije u Jugoslaviji 31. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 18. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Slovensko domobranstvo