Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Domžale u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 9. 1941. Kod s. Žiče (blizu Domžala) dve čete nemačkog 171. rezervnog policijskog bataljona opkolile Radomeljsku partizansku četu, ali se ona probila u Moravčanska brda.

⚔️ 24. 9. 1942. Na Limbarskoj gcri (kod Domžala) nemački vojnici napali logor Savinjskog NOP odreda.

⚔️ 20. 8. 1943. U rejonu pl. Murovica - pl. Cicelj (kod Domžala) nemački 19. SS policijski puk, žandarmerija i operativne jedinice okružili 1. bataljon 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-. Posle oštre jednodnevne borbe deo bataljona, s većim brojem nenaoružanih boraca, probio se preko r. Save, dok se drugi deo sledećeg dana prebacio preko s. Vrha u blizinu r. Save i odavde otišao na pl. Meninu, u sastav svoje brigade.

⚔️ 1. 10. 1943. Između s. Trojana i s. Lukovice (na putu Domžale-Celje) 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- uništila tt uređaje u dužini od 16 km. (Posečeno je 349 stubova i uništeno 65 komada kabla vojne linije od po 250 m).

⚔️ 4. 11. 1943. Kod s. Krtine (na putu Domžale - s. Trojane) 3. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije napao iz zasede manju nemačku motorizovanu kolonu. Posle kraće borbe uništeni su kamion s municijom, putnički automobil i motocikl. Poginulo je 1U nemačkih žandarma, dok je bataljon imao 3 ranjena.

⚔️ 5. 11. 1943. Kod s. Moravča (blizu Domžala) 3. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao iz zasede nemačku žand. patrolu i posle kraće borbe ubio 4, ranio 3 i zarobio 1 žandarma.

⚔️ 15. 3. 1944. Na putu s. Blagovica - s. Krašnja (kod Domžala) jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništile nemačku policijsku patrolu jačine 19 ljudi.

⚔️ 22. 3. 1944. Kod s.Trnjava (blizu Domžala) i. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i delovi 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali nemačku motorizovanu kolonu. U borbi su uništena dva kamiona sa ljudstvom, a ostali su se probili. Iz s. Krašnje su posle podne pristigle snage da prikupe mrtve, ali su i one, posle kraće borbe, odbačene u polazni garnizon.

⚔️ 9. 4. 1944. U rejonu s. Moravča (kod Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila višečasovnu borbu protiv delova nemačkog 28. SS policijskog i 184. landesšicen-puka koji su nadirali iz Domžala i Kamnika i odbacila ih u polazne garnizone.

⚔️ 27. 4. 1944. Između s. Krašnje i s. Lukovice (kod Domžala) jedinice 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napale nemačku motorizovanu kolonu iz Domžala. Posle dvočasovne borbe one su uništile 12 kamiona i dve prikolice, ali su se morale povući zbog pristiglih pojačanja.

⚔️ 28. 4. 1944. Na položajima kod s. Zgornjeg Okroga (blizu Domžala) nemačke jedinice iz s. Motnika i s. Špitaliča napale 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, ali su posle dvočasovne borbe odbačene.

⚔️ 6. 5. 1944. Kod s. Trojana (na putu Ljubljana-Vransko) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku motorizovanu kolonu (5 kamiona i 1 putnički automobil) i posle duže borbe uništila 2 kamiona a ostale kamione oštetila. Neprijatelj je, uz gubitke od 35 mrtvih i 5 zarobljenih, uspeo da se probije u pravcu Domžala.

⚔️ 18. 6. 1944. Na položajima s. Mošenik - Peče - Limbarska gora (blizu Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačkih kolona koje su s više pravaca nadirale u Moravšku dolinu. Brigada se zatim, posle jednodnevnih borbi, povukla na nove položaje, nanevši neprijatelju teške gubitke.

⚔️ 7. 7. 1944. Kod s. Trzina (na putu Domžale-Ljubljana) delovi 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali nemačku auto-kolonu i naneli joj gubitke od 35 mrtvih, a zatim se, zbog brze intervencije neprijatelja, povukli na nove položaje.

⚔️ 19. 7. 1944. Delovi 6, slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. Negastern - s. Pogled - s. Soteska napali nemačku policijsku kolonu iz Domžala i odbacili je u polazni garnizon.

⚔️ 22. 7. 1944. Jake nemačke snage iz Domžala napale 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- i 11. slovenačku brigadu -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. Sv. Trojica - s. Goričica - s. Škocjan. Posle četvoročasovne oštre borbe brigade su odbile sve napade neprijatelja i primorale ga da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 13. 8. 1944. Na Limbarskoj gori (kod Litije) i kod s. Sv. Trojice (blizu Domžala) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- i delovi Kamniško-zasavskog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodili tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su iz garnizona Domžala - s. Krašnje i Litije nadirale da odbace jedinice 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od komunikacije Ljubljana-Celje. Borbe su, s kraćim prekidima, vođene sve do 21. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne garnizone. Brigada je veštim manevrima izbegavala direktne udare nadmoćnih nemačkih snaga a iznenadnim prepadima na manje jedinice nanosila neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 19. 8. 1944. Na položajima Pogled - Negastern - Limbarska gora 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila tročasovnu tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su s pravca Domžala nadirale na njene položaje. Brigada se zatim, pod pritiskom nadmoćnijeg neprijatelja, podržanog snažnom artiljerijskom i tenkovskom vatrom, povukla na nove položaje kod s. Loga (blizu Trojana).

⚔️ 19. 8. 1944. Na položajima s. Spodnji Prekar - s. Sv. Trojica - s. Kokošine (kod Domžala) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila jednodnevne oštre borbe protiv nemačkih kolona iz Litije, Domžala i s. Št. Vida. Najzad se, pod pritiskom nadmoćnih snaga, povukla na nove položaje kod s. Poljane (blizu Trojana).

⚔️ 9. 10. 1944. U s. Blagovici (kod Domžala) 1. bataljon 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku posadu. Posle jednočasovne borbe on je porušio nekoliko otpornih taćaka, ali je po naređenju Štaba 4. operativne zone obustavljen dalji napad.

⚔️ 7. 11. 1944. U s. Blagovici i s. Krašnji (kod Domžala) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ napala nemačka policijska i žandarmerijska uporišta da bi rasteretila jedinice 2. slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- na Pohorju. Zbog dobrog fortifikacijskog uređenja, ona nije uspela da zauzme uporišta. Istovremeno je kod s. Trnjave 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- vodila dvodnevne teške borbe protiv nemačkog 184. landesšicen-puka i nastavnog puka -Brandenburg- koji su iz Domžala nadirali u pomoć napadnutim uporištima. Ona im je nanela znatne gubitke.

⚔️ 27. 11. 1944. Snage nemačkog 13, 14, 17. i 28. SS policijskog puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek- otpočele ofanzivnu operaciju protiv jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije u Štajerskoj. U prvoj etapi, do 18. decembra, obuhvaćeni su odsek r. Kamniške Bistrice i komunikacija Domžale - s. Trojane - s. Vransko - r. Mislinja - s. Šoštanj - s. Crna: u drugoj etapi, do 6. januara 1945, obuhvaćeni su područje r. Kamniška Bistrica - dolina r. Save i r. Savinje i komunikacija s. Mozirje - s. Gornji Grad - Kamnik, kao i područje Kozjanskog.

⚔️ 28. 12. 1944. Kod s. Krtine (blizu Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone: NOV i PO Slovenije upala u nemačku zasedu. Posle višečasovne borbe deo snaga se probio ka s. Lašni (kod Kamnika), a ostatak se posle dvodnevnih borbi prebacio na pl. Meninu.

⚔️ 28. 2. 1945. U rejonu Svete pl. Štab 4. operativne zone NOV i PO Slovenije grupisao 14. diviziju NOVJ, 6. slovenačku NO brigadu i 11. slovenačku NO brigadu -Miloš Zidanšek- s ciljem da ih prebaci preko r. Save u Dolenjsku. Zbog visokog vodostaja i zbog napada nemačkih snaga iz garnizona u dolini r. Save i iz onih duž puteva Domžale-Vransko i Kamnik-Vransko, jedinice su odustale od forsiranja i posle četvorodnevnih oštrih borbi u rejonu Sveta pl. probile se na padine Mozirskih pl., gde su vodile borbu protiv nemačkih snaga sve do 18. marta, kada se neprijatelj povukao u polazne garnizone.

⚔️ 5. 4. 1945. Kod s. Mlinša 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije JA i Kamniško-zasavski NOP odred 4. operalivne zone Slovenije napali nemačku motorizovanu kolonu iz Domžala. Poginulo je 58 i zarobljeno 30 nemačkih vojnika, uništena su 3 kamiona i zaplenjena je veća količina oružja i opreme.

⚔️ 6. 4. 1945. Kod s. Ločice (blizu Vranskog) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije JA napala nemačku motorizovanu kolonu iz Domžala, te u jednodnevnoj borbi ubila 55 nemačkih vojnika i uništila 4 kamiona i putnički automobil, zatim se. zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, povukla u s. Okrog (kod Šmartna u Tuhinju).

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1944. Kranj 14. slovenska divizija NOVJ Kamnik 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Završne operacije u Jugoslaviji 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Diverzije u oslobodilačkom ratu Ljubljana 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Streljanja u oslobodilačkom ratu Savinjski partizanski odred Glavni štab Slovenije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Nemački zločini u Sloveniji 1941. 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Sloveniji 1943. Divizija Brandenburg Ustanak u Sloveniji 1941.