Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 40 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Tatrama (kod Divače), od radnika iz Trsta, formirana 16. slovenačka (tržaška) NO brigada. U nju je 26. septembra uključen i Tržaški bataljon 11. slovenačke (brkinske) NO brigade.

⚔️ 26. 9. 1943. U s. Cerknom (kod Idrije), na osnovu naredbe Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju, od Idrijskog NOP odreda formirana 16. slovenačka NO brigada -Janko Premrl Vojko-, jačine 3 bataljona.

⚔️ 3. 10. 1943. U s. Prešnici (kod Divače) nemačke jedinice razbile 16. slovenačku (tržašku) NO brigadu.

⚔️ 11. 10. 1943. Prvi bataljon 16. slovenačke NO brigade -Janko Premrl Vojko- napao i, posle višečasovne borbe, zauzeo nemačku graničnu stanicu u s. Leskovici (kod Cerkna). Poginulo je 5 nemačkih vojnika, dok su se ostali povukli, ostavivši svu opremu i municiju.

⚔️ 15. 10. 1943. U s. Sovodenu (kod Cerkna) 16. slovenačka NO brigada -Janko Premrl Vojko-, posle višečasovne borbe, uništila uporište nemačke carinske straže i žandarmerije, u kome je poginulo 40 i ranjeno 30 nemačkih vojnika. Istovremeno su odbijeni pokušaji nemačkih jedinica iz Žirija i Gorenje Vasi da pruže pomoć napadnutoj posadi.

⚔️ 29. 10. 1943. U s. Trebiji (kod Gorenje Vasi) 1. bataljon 16. slovenačke NO brigade -Janko Premrl Vojko- napao nemačku posadu. Posle višečasovne borbe u kojoj je pretrpela znatne gubitke, posada se, uz prihvat pristiglog pojačanja, povukla u Gorenju Vas.

⚔️ 15. 11. 1943. U rejonu s. Ledine - s. Vrsnik jake nemačke snage iz Logateca, Idrije i s. Gorenje Vasi napale 3. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Gradnik- i 16. slovenačku brigadu -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe, u kojoj su neprijatelju nanele znatne gubitke, brigade su se zbog nadmoćnosti neprijatelja povukle ka s. Podbrdu i s. Nemškom Rutu (kod Bohinjske Bistrice).

⚔️ 16. 11. 1943. U s. Fužinama (kod Škofje Loke) delovi 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ napali nemačku posadu i proterali je u s. Gorenju Vas.

⚔️ 17. 11. 1943. U s. Trebiji (kod Gorenje Vasi) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ napala žand. posadu i u kraćoj borbi nanela neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih, a potom se povukla u pravcu s. Stare Oselice.

⚔️ 18. 11. 1943. U rejonu s. Robidnice - s. Leskovice - Crni vrh (kod Bohinjske Bistrice) nemačke jedinice iz s. Davče, Gorenje Vasi i Cerkna napale 16. slovenačku brigadu -Janko Premrl Vojko- i 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 26. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe, uz znatne gubitke, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 3. 12. 1943. U s. Mrzlom Vrhu (kod Žirija) jake nemačke žandarmerijske snage napale 5. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 26. divizije NOVJ, kome su pristigli u pomoć delovi 16. slovenačke NO brigade -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ. Posle devetočasovne borbe neprijatelj se povukao uz gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 2. 2. 1944. Delovi 3. bataljona 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ uništili ž. st. Medno (na pruzi Ljubljana-Jesenice) i na više mesta porušili prugu.

⚔️ 22. 4. 1944. Diverzantska grupa 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ uništila nemačko skladište benzina u Postojnskoj špilji. Izgorelo je 12 vagona benzina

⚔️ 13. 7. 1944. Jedinice 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzele italijansko uporište u s. Hudajužni (u dolini r. Bače) koje je imalo zadatak da obezbeđuje železničku komunikaciju Gorica-Jesenice.

⚔️ 19. 7. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište slovenačkih domobrana u s. Hotavlju (u dolini r. Selske Sore). Dok se vodila borba za to uporište, 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodile su teške borbe protiv nemačkih kolona iz Škofje Loke, Idrije, s. Lučina i s. Rovta koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi u s. Hotavlju.

⚔️ 23. 7. 1944. U rejonu Oblakovog vrha (blizu Idrije) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- i 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napale jaku nemačku kolonu iz Idrije i posle višečasovne borbe odbacile je u polazni garnizon. Poginulo je i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeni su 2 minobacača, 4 mitraljeza, veći broj pušaka i druga oprema.

⚔️ 30. 8. 1944. U s. Pređama (kod Postojne), od 1. bataljona 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ, formiran Jeseničko-bohinjski NOP odred 9. korpusa NOVJ. On se prebacio na svoje operativno područje u. rejon Bohinja.

⚔️ 18. 9. 1944. Na položajima kod s. Cerljanskog Vrha 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz Gorenje Vasi. Posle više uzastopnih juriša neprijatelj se, uz veće gubitke, povukao u polazni garnizon.

⚔️ 24. 9. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Jarko Prernrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište četničkog Gorenjskog odreda u s. Samotorci (kod Polhovog Gradeča). Zarobljen je komandir 3. čete tog četničkog odreda, dok je veći deo četnika, pod zaštitom mraka, uspeo pobeći, ostavivši i oružje (koje je izgorelo u uporištu).

⚔️ 8. 10. 1944. Na položajima s. Nemci - s. Trnovo 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila višečasovne oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale iz Gorice i s. Grgara. Svi napadi neprijatelja su zaustavljeni.

⚔️ 9. 10. 1944. Na položajima s. Nemci - s. Lokve (kod Nove Gorice) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nadmoćnih nemačkih snaga. Brigada se, pod borbom, postepeno povlačila ka s. Lokvama, gde su je naveče smenile snage 18. slovenačke udarne (Bazoviške) brigade 30. divizije NOVJ.

⚔️ 11. 10. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su iz Ajdovščine nadirale na oslobođenu teritoriju Trnovskog gozda. Uveče, kad ju je neprijatelj napao s leđa, brigada se pod borbom izvukla na nove položaje kod s. Otlica.

⚔️ 21. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ uništila nemačko uporište u s. Poljanama (kod Škofje Loke). Za to vreme su 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- i 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Škofje Loke, s. Gorenje Vasi i s. Selca nadirale u pomoć opkoljenoj posadi. Svi napadi neprijatelja su odbijeni, a uporište je minirano i spaljeno s posadom.

⚔️ 25. 10. 1944. Kod s. Gorenje Vasi 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu ogorčenu borbu protiv nemačkih snaga koje su pokušavale da probiju blokadu s. Gorenje Vasi i priteknu u pomoć posadi u s. Gaberku. Brigada se pred veče, kada su je neprijateljske kolone iz s. Lučina i s. Crnog Vrha (kod Škofje Loke) udarile s leđa, povukla na Martinji vrh.

⚔️ 30. 10. 1944. Na položajima s. Breznica - s. Zalubnikar - s. Sv. Tomaž (kod Škofje Loke) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko-, 31. divizije NOVJ vodila ogorčene borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su u tri kolone nadirale iz Škofje Loke. Brigada se sutradan, zbog opasnosti da bude okružena, povukla na nove položaje kod s. Gornje Žetine (blizu Škofje Loke). Ovde su je smenile snage 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ.

⚔️ 9. 11. 1944. U rejonu s. Mrzla Rupa - s. Kočevše - s. Vojsko (kod Idrije) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila šestočasovnu oštru borbu protiv 2. bataljona nemačkog 10. SS policijskog puka koji je nadirao iz Idrije. Najzad ga je odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 29. 11. 1944. U rejonu s. Razpotja i s. Vrsnika (kod Idrije) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz Idrije i Žirija, te ih najzad odbacile u polazne garnizone.

⚔️ 3. 12. 1944. U rejonu s. Razpotja (kod Idrije) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštru jednodnevnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale u dve kolone. Najzad, cdbivši tri juriša, ona ih je odbacila u Idriju.

⚔️ 12. 12. 1944. Kod s. Govejeka 3. bataljon 15. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ razbio nemačke snage koje su nadirale iz Idrije i odbacio ih u dolinu r. Žirovnice.

⚔️ 17. 12. 1944. U s. Gorenjoj Vasi (kod Škofje Loke) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala nemačko-belogardističku posadu, razmeštenu u 6 otpornih tačaka. Brigada je 20. decembra, posle dvodnevnih uličnih borbi, zbog prodora tenkova iz Škofje Loke odustala od daljih napada. Ostale jedinice 31. divizije, na obezbeđenju u pravcu s. Žirija, s. Rovta, s. Crnog Vrha i Škofje Loke, vodile su Uspešne borbe protiv nemačkih snaga koje su nadirale u pomoć posadi Gorenje Vasi, all zbog nedostatka protivtenkovskog oružja nisu mogle sprečiti prodor tenkova iz Škofje Loke.

⚔️ 23. 12. 1944. U rejonu s. Cerkljanski Vrh - s. Ravne - s. Razpotje (kod Cerkna) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala jaču nemačkukolonu koja je iz Idrije nadirala u pravcu Cerkna Neprijatelj je, uz znatne gubitke, odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 25. 12. 1944. U rejonu s. Vrščeva i s. Otaleža bataljon 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- i Udarna četa 31. divizije NOVJ napali i razbili nemačku policijsku kolonu koja je iz Idrije nadirala u pravcu s. Zelina. Razbijeni delovi su se utvrdili u kućama u s. Vrščevu, iz, kojih su pružali otpor do 27. decembra, kada su uspeli da se preko r. Idrijce i s. Masore prebace u Idriju.

⚔️ 15. 2. 1945. U s. Hlevnom Vrhu (kod Žirija) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala slovenačke domobrane. U oštroj borbi je poginulo 20 domobrana. Sva oprema i oružje ostali su u ruševinama minirane zgrade.

Dokumenti

📜 Izvod iz dnevnika Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl-Vojko za novembar i decembar 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset šeste (Triglavske) divizije NOV i PO Jugoslavije od 22 decembra 1943 Štabu Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Primrl-Vojko za likvidaciju uporišta u Goropekama

📜 Izvod iz ratnog dnevnika Štaba Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko za decembar 1943. i januar 1944. godine

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 7. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o borbama protiv Nemaca i belogardista kod Sv. Trije Kralji i Goropeka od 4. do 6. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 13. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve divizije o aktivnosti Trećeg bataljona

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 14. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o neuspeloj akciji na postrojenja Rudnika u Idriji i stanju Brigade

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NO brigade Janko Premrl Vojko od 15. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o prodoru Nemaca iz Idrije prema Godoviču

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NO brigade Janko Premrl Vojko od 15. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o demonstrativnom napadu na nemačko uporište Godovič

📜 Predlog Štaba Šesnaeste slovenačke brigade Janko Premrl Vojko od 19. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o reorganizaciji štabova bataljona

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke brigade Janko Premrl Vojko od 24. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o akciji na cesti Škofja Loka - Železniki

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke brigade Janko Premrl Vojko od 28. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o upadu Nemaca u Cerkno

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke brigade Janko Premrl Vojko od 29. januara 1944. Štabu Trideset prve NOU divizije o situaciji u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 2. februara 1944. Štabu 31. divizije NOVJ o borbi kod Sovodenja i Nove Oselice

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 6. februara 1944. o aktivnosti od 30. januara do 6. februara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 21. februara 1944. Štabu 31. divizije NOVJ o miniranju električnih postrojenja rudnika žive u Idriji

📜 Naređenje Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 16. aprila 1944. štabovima bataljona da zasedama i patrolama obezbede predstojeća dejstva ostalih jedinica 31. divizije

📜 Obaveštenje Štaba 9. korpusa od 19. aprila 1944. Štabu 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko o granicama operativnih sektora između NOP odreda iz sastava Korpusa

📜 Izveštaj komandanta 2. bataljona 139. rezervnog lovačkog puka od 23. aprila 1944. o borbi protiv delova 16. SNO brigade Janko Premrl Vojko

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 25. aprila 1944. za manevarsko dejstvo 16. brigade Janko Premrl Vojko na sektoru Cerkno-Gorenjsko i 7. udarne brigade Franc Prešern na sektoru Cepovan

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 4. maja 1944. Štabu 31. divizije

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 15. maja 1944. Štabu 31. divizije o petnaestodnevnoj aktivnosti brigade

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa od 20. maja 1944. Štabu 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko da spreči stvaranje neprijateljskog uporišta na Ledinama i savlada belogardističko uporište u Veharšama

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 31. maja 1944. Štabu 31. divizije o akcijama Brigade

📜 Zapovest Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 31. maja 1944. štabovima bataljona za napad na neprijateljska uporišta duž pruge Podbrdo - Sveta Lucija

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 5. juna 1944. Štabu 16. slovenačke brigade Janko Premrl Vojko da se prebaci u rejon Jageršča radi zaprečavanja komunikacije Idrija-Dolenja Trebuša

📜 Izveštaj štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 23. juna 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini juna

📜 Zapovest Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 28. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Mohorc i za obezbeđenje pravca od Idrije

📜 Zapovest Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 10. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta Zapoler i Pranger

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 17. jula 1944. štabovima 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko i 19. slovenačke NO brigade Srečko Kosovel za napad na neprijateljeva uporišta Hotavlje i Gorenju vas

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 2. avgusta 1944. Štabu 31. NO divizije o uništenju uporišta Hotavlje i borbama u rejonu Oblakov Vrh i Lokve

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 2. septembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama prilikom obezbeđenja napada na Crni Vrh

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 27. septembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini septembra

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 1. novembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama u rejonu Lubnik

📜 Izveštaj štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 12. novembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbi u rejonu Vojsko

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 17. novembra 1944. štabu 31. NO divizije o napadu na neprijateljeva uporišta Pranger i Kolk u dolini reke Bače

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 23. decembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbenoj aktivnosti u decembru

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke _NO brigade Janko Premrl Vojko od 31. decembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbi u rejonu Lazec-Želin

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 20. februara 1945. Štabu 31. NO divizije o napadu na stalne neprijateljeve zasede kod uporišta Sv. Trije Kralji

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 19. marta 1945. Štabu 31. divizije JA o borbenoj aktivnosti na području Trnovskog gozda i u Gorenjskoj

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 14. aprila 1945. Štabu 31. divizije JA o borbenoj aktivnosti za vreme neprijateljeve ofanzive na području Trnovskog gozda i Pivke

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Sloveniji 1945. 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Škofja Loka Trst Završne operacije u Jugoslaviji 9. slovenski korpus NOVJ Bela garda 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) Diverzije u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Jesenice 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Gorenjski partizanski odred 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Italija u drugom svetskom ratu Gorenjski četnički odred Četnici u drugom svetskom ratu Goriška divizija Slovensko domobranstvo 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada 31. slovenska divizija NOVJ Operacija Početak proleća Nova Gorica 7. slovenska udarna brigada France Prešeren 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Borbe u Sloveniji 1944. 26. dalmatinska divizija NOVJ Cerkno