Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Cerkno u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 1. 1943. U s. Zakrižu (kod Cerkna) 2. bataljon Soškog NOP odreda napao i savladao italijansku posadu. Poginulo je 6 i zarobljeno 17 italijanskih vojnika i karabinijera. Svi zarobljenici su pušteni, pošto im je objašnjeno zašto se partizani bore.

⚔️ 17. 4. 1943. Kod s. Polja (blizu Cerkna) delovi Severnoprimorskog NOP odreda napali italijansku patrolu jačine 22 vojnika i posle kraće borbe ubili 3 i ranili 7 vojnika, dok su ostali panično pobegli u Cerkno, ostavivši na položaju p. mitraljez i puške.

⚔️ 13. 9. 1943. U Cerkniškoj dolini 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- zauzele belogardistička uporišta s. Sv. Gregor i s. Novu Vas. Istovremeno je 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, čisteći Ribniško-velikolašku dolinu, zauzela Velike Lašče i prodrla prema Videmu i Dobrepolju.

⚔️ 26. 9. 1943. U s. Cerknom (kod Idrije), na osnovu naredbe Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju, od Idrijskog NOP odreda formirana 16. slovenačka NO brigada -Janko Premrl Vojko-, jačine 3 bataljona.

⚔️ 11. 10. 1943. Prvi bataljon 16. slovenačke NO brigade -Janko Premrl Vojko- napao i, posle višečasovne borbe, zauzeo nemačku graničnu stanicu u s. Leskovici (kod Cerkna). Poginulo je 5 nemačkih vojnika, dok su se ostali povukli, ostavivši svu opremu i municiju.

⚔️ 15. 10. 1943. U s. Sovodenu (kod Cerkna) 16. slovenačka NO brigada -Janko Premrl Vojko-, posle višečasovne borbe, uništila uporište nemačke carinske straže i žandarmerije, u kome je poginulo 40 i ranjeno 30 nemačkih vojnika. Istovremeno su odbijeni pokušaji nemačkih jedinica iz Žirija i Gorenje Vasi da pruže pomoć napadnutoj posadi.

⚔️ 16. 10. 1943. U s. Cerknu (kod Idrije), na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od dobrovoljaca iz jedinica u Slovenačkom primorju formiran Zapadnokoruški NOP odred. On je istog dana upućen u Korušku.

⚔️ 18. 11. 1943. U rejonu s. Robidnice - s. Leskovice - Crni vrh (kod Bohinjske Bistrice) nemačke jedinice iz s. Davče, Gorenje Vasi i Cerkna napale 16. slovenačku brigadu -Janko Premrl Vojko- i 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 26. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe, uz znatne gubitke, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 7. 6. 1944. Otpočeo napad jakih nemačko-italijanskih snaga iz Idrije i s. Sv. Lucije (sada: Most na Soči) na jedinice 31. divizije NOVJ na području Cerkna Posle trodnevnih teških borbi kod s. Sebrelja, s. Reke i s. Jageršča (blizu Cerkna) jedinice 31. divizije su se povukle ka s. G. Tribuši i s. Čepovanu.

⚔️ 2. 7. 1944. Jake nemačke snage iz Idrije i s. Sv. Lucije (sada: Most na Soči) otpočele protivnapad na jedinice 31. divizije NOVJ koje su napadale uporišta u dolini r. Bače. U teškim borbama kod s. Želina, Ritavčevog vrha i s. Zakojce (kod Cerkna), sve do 4. jula, neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 19. 7. 1944. Otpočeo koncentričan napad nemačkih snaga na jedinice 9. korpusa NOVJ. U prvoj fazi, do 23. jula, obuhvaćena je prostorija s. St. Viška Gora - Cerkno - Idrija, a u drugoj, do 13. avgusta, prostorija Banjske planote i Trnovskog gozda. Angažovane su sledeće nemačke snage: 162. turkestanska i 188. rezervna brdska divizija i delovi 10. SS policijskog puka. Oštre borbe su vođene na Cerkljanskom vrhu, u s. Želinu, na Oblakovom vrhu, u s. Čepovanu, s. Kanalskom Lomu. s. Lokvama, s. Laznama, s. Trnovu, s. Predmeji i s. Krnici. Jedinice 9. korpusa NOVJ uspele su da izbegnu okružavanje i da iznenadnim udarima u leđa nanesu nemačkim kolonama veće gubitke. Neprijatelj je 13. avgusta povukao svoje snage u polazne garnizone.

⚔️ 14. 8. 1944. Iz Centralne vojne bolnice 9. korpusa NOVJ (kod Cerkna) 31. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela transportovanje nepokretnih ranjenika u Notranjsku radi prebacivanja u savezničke vojne bolnice u južnoj Italiji.

⚔️ 20. 9. 1944. Na položajima kod s. Ribinđnice (blizu Cerkna) 1. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ, veštim manevrom i koncentričnom vatrom automatskog oružja, napao neprijateljsku kolonu iz Gorenje Vasi, naneo joj osetne gubitke i prinudio je da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 2. 12. 1944. Iz garnizona Idrije, Žirija, s. Lučina, s. Gorenje Vasi i uporišta u dolini r. Bače jake snage nemačke 188, rezervne brdske divizije i 10. SS policijskog puka napale 31. diviziju NOVJ u rejonu s. Goropeka, Golog vrha, s. Oreheka i s. Zakriža (kod Cerkna). Posle trodnevnih borbi neprijatelj je prinuđen da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 21. 12. 1944. U Cerknom održana pokrajinska konferencija Saveza slovenačke omladine i italijanske antifašističke omladine. Učestvovalo je 40 delegata, među kojima 12 delegata iz italijanske partizanske divizije -Garibaldi Natizone-.

⚔️ 23. 12. 1944. U rejonu s. Cerkljanski Vrh - s. Ravne - s. Razpotje (kod Cerkna) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala jaču nemačkukolonu koja je iz Idrije nadirala u pravcu Cerkna Neprijatelj je, uz znatne gubitke, odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 4. 4. 1945. U rejonu s. Ponikva - s. Pečina - s. Prapetno (na Šentviškoj planoti) nemačke snage, nadirući iz doline r. Idrije, izvršile napad na jedinice 30. divizije JA. Zbog premorenosti ljudstva, ova se divizija u toku noći, preko r. Idrijice prebacila u rejon s. Šebrelja (kod Cerkna).

⚔️ 12. 4. 1945. U rejonu s. Robidnice (kod Cerkna) 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala kolonu četnika i domobrana iz s. Gorenje Vasi. Posle devetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

Dokumenti

📜 Izveštaj komandira Druge čete Drugog brdskog lovačkog bataljona Hajne od 27. januara 1944. Štabu bataljona o napadu na Cerkno

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke brigade Janko Premrl Vojko od 28. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o upadu Nemaca u Cerkno

📜 Izveštaj Drugog brdskog lovačkog bataljona Hajne od 28. januara 1944. Komandi Sto trideset devetog rezervnog lovačkog puka o napadu na Cerkno

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra 9. korpusa od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o upadu Nemaca u Cerkno

📜 Izvod iz izveštaja 1. rezervnog brdskog bataljona Hajne 139. puka 188. rezervne brdske divizije o akciji protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske u Cerknom

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 25. aprila 1944. za manevarsko dejstvo 16. brigade Janko Premrl Vojko na sektoru Cerkno-Gorenjsko i 7. udarne brigade Franc Prešern na sektoru Cepovan

📜 Izveštaj sanitetskog referenta 9. korpusa od 27. aprila 1944. komandantu Korpusa o napadu neprijatelja na partizanske bolnice kod Cerkna

📜 Izveštaj Štaba 9. korpusa od 1. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o neprijateljskoj ofanzivi na sektoru Cerkna i o stanju jedinica

📜 Izveštaj komandanta 1. bataljona Hajne (Heine) 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 23. jula 1944. o borbama u rejonu Cerkno - Šebrelje - Oblakov vrh

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinca na sektoru Cerkno, Oblakov Vrh i Lokve-Ćepovan

📜 Izveštaj Štaba divizije Garibaldi Natizone od 13. januara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o prebacivanju Divizije iz Benečije na područje Cerkna

📜 Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 22. januara 1945. Štabu 31. NO divizije o dejstvima Brigade na području Gorenjske i Cerkna

Fotografije

Povezane odrednice

Zapadnokoruški partizanski odred Ranjenici u ratu 188. brdska divizija Završne operacije u Jugoslaviji 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko 9. slovenski korpus NOVJ Severnoprimorski partizanski odred 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Zarobljenici u ratu USAOJ 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Sanitet u ratu Pioniri u oslobodilačkom ratu 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Borbe u Sloveniji 1944. 31. slovenska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Goriška divizija 26. dalmatinska divizija NOVJ 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Italijanski partizani Borbe u Sloveniji 1945. 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Borbe u Sloveniji 1943. Divizija Garibaldi Natisone Slovensko domobranstvo Omladina u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Glavni štab Slovenije Soški partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Deca u ratu Bela garda