Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Jahorinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 13 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za pružanje pomoći pri formiranju Fočanske i Jabučke čete

📜 Pismo štaba Romaniskog NOP odreda od 15 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete o snabdijevanju čete oružjem i municijom

📜 Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 16 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za likvidaciju žandarmeriskih stanica Kozarevići i Previla i uputstvo za politički rad sa muslimanima

📜 Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za upućivanje ljudstva u Crnu Rijeku

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 januara 1942 god. o formiranju Jahorinskog NOP odreda i njegovim zadacima

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda da se stavi pod komandu Kraljevačkog bataljona i preduzme dejstva ka Vrhprači

📜 Izvještaj štaba Jahorinskog NO dobrovoljačkog odreda od 1 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju odreda i rasporedu jedinica

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izveštaja

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica i svakodnevno izvođenje akcija

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izvještaja

📜 Izvještaj štaba Jahorinskog odreda od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o sastavu i stanju odreda

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

📜 Izvještaj štaba Kalinovičkog odreda od 23. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama odreda u širem rejonu planine Igman i povezivanju s Jahorinskim odredom

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za orijentisanje glavnih snaga Odreda prema Sarajevu i Palama, povezivanje sa Jahorinskim NOP odredom, pojačanje budnosti prema Dujmovićima i Vrhprači i stvaranje opšte rezerve Odreda

📜 Izveštaj političkog komesara Jabučkog bataljona jahorinskog NOP odreda od 28. marta 1942. članu CK KPJ o političkom stanju u bataljonu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za vršenje akcija i podnošenje izveštaja o stanju u jedinicama Jahorinskog odreda

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. štabu Jahorinskog NOP i dobrovoljačkog odreda za preuzimanje položaja Kraljevačkog bataljona u dolini Prače i postepeno izvršenje ranije postavljenih zadataka

📜 Izveštaj političkog komesara jabučkog bataljona Jahorinskog NOP odreda od 6. aprila 1942. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba Jahorinskog odreda »Gavrilo Princip« od 10. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o reorganizaciji i stanju u odredu

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 aprila 1942 god. štabu Jahorinskog NOP odreda o bekstvu engleske misije i Ljuba Novakovića iz Foče

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Jahorinskog NOP odreda i o potrebi upućivanja jedne brigade na sektor Kalinovik - Foča - Trnovo

📜 Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze sa Jahorinskim odredom, Glavnim štabom Crne Gore i Drugom proleterskom divizijom i o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 20. aprila 1944. štabovima 2. krajiške i 19. birčanske brigade i Jahorinskom NOP odredu za prebacivanje na prostor Jelašca - Borija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Trnovo Kozara u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Romanijski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Glavni štab Crne Gore 19. birčanska udarna brigada 1. proleterska udarna brigada Kraljevački partizanski odred 2. udarni korpus NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Ljubo Novaković 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Britanija i Jugoslavija Terence Atherton Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Sarajevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vrhovni štab NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Pale Kalinovik Durmitorski partizanski odred Kalinovički partizanski odred 2. proleterska divizija NOVJ Arso Jovanović Foča