Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Romanijski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 52 hronoloških zapisa, 53 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 8. 1941. Romanijski odred Romanijske partizanske čete zauzeo žand. st. u selu Mokrom (kod Sarajeva).

⚔️ 18. 8. 1941. Po naređenju Štaba sarajevske oblasti, na Romaniji formiran Romanijski partizanski bataljon od dotadašnje Romanijske partizanske čete.

⚔️ 25. 8. 1941. Tri čete Romanijskog partizanskog bataljona zauzele Sokolac i većim delom zarobile posadu. Zaplijenjeno: 3 mitraljeza, 4 p. mitraljeza i 55 pušaka. Bataljon je za tu akciju pohvaljen od VŠ NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 19. 9. 1941. Pračanska četa Romanijskog partizanskog bataljona zauzela Sjetlinu i zarobila 48 žandarma i domobrana.

⚔️ 0. 10. 1941. Na Glasincu, od delova Romanijskog i Rogatičkog bataljona, formiran Glasinački bataljon Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 0. 10. 1941. U sastavu Romanijskog NOP odreda prerastanjem 1. muslimanske čete formiran Muslimanski (Mednički) bataljon).

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju Štaba Romanijskog NOP odreda, od Sjemećke čete formiran Sjemećki. bataljon Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 0. 10. 1941. Formiran Knežinski bataljon Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju Štaba Romanijskog NOP odreda, od delova Rogatičkog i Glasinačkog bataljona formiran Sokolovićki bataljon Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 0. 10. 1941. Na Luburića polju (na pl. Romaniji) Romanijski NOP odred, po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, uredio aerodrom radi prelaska nekih avijatičara NDH [Jednom od njih, prilikom preleta iz Zagreba u Sarajevo, avion je oštećen nad slobodnom teritorijom kod Prnjavora. Pilot je nastavio da se bori kao partizan, a avion su, iz neznanja, uništili seljaci iako se kvar mogao lako otkloniti.], a kasnije radi očekivanog spuštanja sovjetskih aviona.

⚔️ 5. 10. 1941. Po naređenju Oblasnog vojnog štaba za Sarajevo Romanijski bataljon preformiran u Romanijski NOP odred.

⚔️ 10. 10. 1941. Kod Crvenih stijena (na pl. Romaniji) poginuo komandir Romanijske čete Romanijskog NOP odreda Vojislav Đokić, narodni heroj.

⚔️ 15. 10. 1941. Delovi Romanijskog NOP odreda razbili četu domobrana i zauzeli tvrđavu Glog (kod Sarajeva).

⚔️ 18. 10. 1941. U borbama oko Rogatice delovi Romanijskog NOP odreda oborili neprijateljski avion.

⚔️ 23. 10. 1941. Delovi Romanijskog NOP odreda, sa jednim četničkim bataljonom, posle desetodnevnih borbi zauzeli Rogaticu i istovremeno sprečili intervenciju jednog domobranskog puka iz Sarajeva. Ustaško-domobranska posada se preko četničkih položaja izvukla prema Ustiprači. U borbama je, pored ostalih, poginuo komandir 1. čete Romanijskog bataljona Romanijskog NOP odreda Vitomir Milanko, narodni heroj.

⚔️ 28. 10. 1941. Oko 100 partizana Crepoljske čete Romanijskog NOP odreda upali u Koševo (predgrađe Sarajeva), demolirali trošarinsku stanicu i spalili zgradu opštine Koševo.

⚔️ 28. 10. 1941. Delovi Romanijskog NOP odreda i četnički delovi zauzeli s. Knežinu i odbacili vod žandarma i mesnu miliciju u Olovo.

⚔️ 1. 11. 1941. Delovi Romanijskog NOP odreda i NOP odreda -Zvijezda- i četiri četničke čete izvršili neuspeo napad na Olovo.

⚔️ 4. 11. 1941. Na Jahorini delovi Kalinovičkog i Romanijskog NOP odreda razbili kombinovani bataljon domobranskog 7. pešadijskog puka, koji se iz Prače povlačio prema Palama. Zbog pretrpljenih gubitaka bataljon je sutradan rasformiran.

⚔️ 10. 11. 1941. U s. Bjelogorcima (na putu Sarajevo-Mokro) delovi Romanijskog NOP odreda uništili jednu domobransku snabdevačku kolonu. Spaljeno 5 kamiona.

⚔️ 18. 11. 1941. Posle više bezuspešnih pokušaja s manjim snagama, četiri nemačko-ustaško-domobranska bataljona, podržana artiljerijom, avijacijom i tenkovima, deblokirala posadu (domobranski 1. konjički puk) u Mokrom. Blokadu je držao Romanijski NOP odred.

⚔️ 0. 12. 1941. Delovi Sjetlinskog bataljona Romanijskog NOP odreda i Pračanskog bataljona Kalinovičkog NOP odreda prešli u četnike. Ođ ostataka oba bataljona formiran novi Pračanski bataljon Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 0. 12. 1941. Formiran Žunovski bataljon Romanijskog NOP odreda. On je 18 decembra prešao četnicima.

⚔️ 0. 12. 1941. Formiran Sočički bataljon Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 17. 12. 1941. Po jedan bataljon Romanijskog NOP odreda, NOP odreda -Zvijezda- i jedan četnički bataljon zauzeli Olovo.

⚔️ 13. 1. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio Štabu Romanijskog NOP odreda uputstvo o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbeđenju pozadine u toku predstojeće neprijateljske ofanzive.

⚔️ 16. 1. 1942. Nastupajući iz Višegrada, ojačani 698. puk nemačke 342. pešadijske divizije ušao u Rogaticu, pošto se Rogatički bataljon Romanijskog NOP odreda uglanvom rasuo a četnici predali nemačkim jedinicama.

⚔️ 18. 1. 1942. Kod s. Kovanja (blizu Rogatice) ojačana četa 1. proleterske NOU brigade i manji delovi Romanijskog NOP odreda više časova zadržavali nastupanje delova 698. puka nemačke 342. pešadijske divizije iz Rogatice i time obezbeđivali izvlačenje VŠ NOP i DV Jugoslavije sa Glasinca na pl. Jahorinu.

⚔️ 20. 1. 1942. Delovi nemačke 718. pešadijske divizije ušli u Sokolac, koji su prethodno napustili delovi Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 21. 1. 1942. Na ž. st. Pjenovac (na pruzi Olovo - Han-Pijesak) jedna ojačana četa 1. bataljona 697. puka nemačke 342. pešadijske divizije, na skijama i konjima, iznenadila Šumadijski bataljon 1. proleterske NOU brigade i manje delove Romanijskog NOP odreda. U borbi je poginulo 59 partizana, među kojima i narodni heroji: komandant Romanijskog NOP odreda i član GŠ NOP i DV za BiH Slaviša Vajner Ciča, komandant Šumadijskog bataljona Milan Ilić Čiča i politički komesar Šumadijskog bataljona Dragan Pavlović Draganče.

⚔️ 21. 1. 1942. Kod s. Ilovače (blizu Goražda) ustaše iz zasede ubile komandanta Pračanskog bataljona Romanijskog NOP odreda Milana Simovića, narodnog heroja.

⚔️ 22. 1. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da zaštiti stanovništvo od okupatorsko-ustaškog terora i da otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda.

⚔️ 26. 1. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito obavestio delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DV za BiH Svetozara Vukmanovića Tempa o organizovanju prvih jedinica dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni i o predstojećim zadacima 1. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP odreda i delova Durmitorskog NOP odreda.

⚔️ 2. 2. 1942. Delovi Romanijskog NOP odreda zauzeli Han-Stijenicu i odsekli Rogaticu od Sokolca. Time je otpočela dvomesečna blokada ustaško-domobranskog garnizona u Rogatici. Neprijatelj se samo povremeno, uz teške gubitke, probijao iz Sokolca i s. Prače do opkoljenog garnizona.

⚔️ 7. 2. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da glavna dejstva usmeri ka Han-Pijesku, Vlasenici i reci Drini, sprečavajući prodor četnika ka Romaniji i Glasincu. Za izvršenje toga zadatka trebalo bi, s obzirom na proširenje rejona dejstva, formirati više samostalnih bataljona, koji bi dobili zadatke za duži period.

⚔️ 9. 2. 1942. U s. Kuli (kod Sokolca) delovi Romanijskog NOP odreda uništili vod domobranskog 1. konjičkog puka. Poginulo 12, ranjena 4 i zarobljena 34 domobrana.

⚔️ 14. 2. 1942. Otpočele trodnevne borbe u kojima se ojačani domobranski 1. konjički puk iz Sokolca probio u okruženu Rogaticu, ali su mu delovi Romanijskog NOP odreda i bataljon -Bajo Pivljanin- Durmitorskog NOP odreda izbacili iz stroja 143 vojnika i oficira.

⚔️ 20. 2. 1942. Ustaška Crna legija (jačine puka), ojačana domobranskim 3. bataljonom Vojne krajine, izvršila proboj iz Sokolca u opkoljenu Rogaticu. Kod s. Zavarina (blizu Sokolcu), u borbi protiv delova Romanijskog NOP odreda i bataljona -Bajo Pivljanin- Durmitorskog NOP odreda, Crna legija je pretrpela znatne gubitke.

⚔️ 27. 2. 1942. U s. Zakomu (kod Rogatice) 1. bataljon četničkog Rogatičkog odreda iznenadio i zarobio Štab Romanijskog NOP odreda i njegovu zaštitnicu i arhivu. Idućih dana, pri sprovođenju za Beograd, kod Starog broda na r. Drini partizani su ih preoteli.

⚔️ 0. 3. 1942. U bolnici u s. Šićima (na pl. Romaniji) delovi četničkog Sarajevskog odreda ubili nekoliko ranjenika, među kojima i komandira čete u Romanijskom NOP odredu Jovu Jankovića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 3. 1942. Na Romaniji formiran Udarni bataljon Romanijskog NOP odreda, od Glasinačkog bataljona i izabranih boraca iz drugih delova tog Odreda.

⚔️ 12. 3. 1942. U s. Srednjem (kod Sarajeva), po naređenju GŠ NOP i DV za BiH, od najboljih boraca Romanijskog NOP odreda i NOP odreda -Zvijezda- formiran 1. istočnobosanski proleterski bataljon.

⚔️ 1. 4. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da otpočne akcije protiv neprijatelja na komunikaciji Mokro-Podromanija-Sokolac-Han-Pijesak.

⚔️ 18. 5. 1942. Romanijski NOP odred (od 400 boraca, sa oko 100 izbeglica) otpočeo proboj sa pl. Zelengore na pl. Romaniju. U borbama protiv italijanskih vojnika i četnika, pri prelazu preko komunikacija Foča-Kalinovik i Kalinovik-Trnovo, on je pretrpeo osetne gubitke a zatim se, do 25. maja, prebacio preko pl. Jahorine i pruge Sarajevo-Višegrad na pl. Romaniju gde se zbog gubitaka uskoro osuo.

⚔️ 0. 8. 1942. Na pl. Devetaku održano okružno savetovanje KPJ za Romaniju, na kome je obnovljen OK KPJ za Romaniju i imenovan Štab Romanijskog NOP odreda sa zadatkom da okupi i aktivira partizanske grupe.

⚔️ 0. 8. 1943. Na Glasincu (kod Rogatice), u sastavu 17. udarne divizije NOVJ, obnovljen Romanijski NOP odred.

⚔️ 10. 10. 1943. U s. Živinicama (kod Tuzle), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušli: 2. krajiška udarna, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada i Birčanski i Romanijski NOP odred. (Formirana je kao 3. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, a od 17. oktobra nosi naziv: 27. udarna divizija NOVJ.)

⚔️ 14. 11. 1943. U Olovo ušli jedan bataljon 6. istočnobosanske udarne brigade 17, udarne divizije NOVJ i jedan bataljon Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 18. 12. 1943. Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

⚔️ 13. 2. 1944. Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Romanijski NOP odred napali 24. bataljon ustaške 1. brigade i četnike u Rogatici. Zbog intervencije neprijatelja sa pravca Sokolca i Prače mesto nije zauzeto.

⚔️ 30. 4. 1944. Rasformiran Jahorinski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 20. 5. 1944. U s. Cikotama (kod Vlasenice), po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, od Romanijskog NOP odreda i 1. bataljona 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ formirana 20 romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Obavještenje štaba Romaniskog NOP bataljona od 5 oktobra 1941 god. o formnranju Narodnooslobodilačkog partizanskog odreda Romannja

📜 Naredba štaba Romaniskog NOP odreda od 8 oktobra 1941 god. o naimenovanju vojnog i vojnopolitičkog kadra u bataljonima

📜 Pismo štaba Romaniskog NOP odreda od 15 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete o snabdijevanju čete oružjem i municijom

📜 Uputstvo štaba Romaniskog NOP odreda od 5 novembra 1941 god. Komandi otseka Stambulčić u vezi napada na Stambulčić

📜 Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona za čišćenje od ustaša teritorije oko Goražda

📜 Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. štabu Pračanskog bataljona za snabdijevanje municijom jedinica koje pripremaju akciju prema Lunjama, Barama i Goraždu

📜 Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. komandantu Rogatičkog sektora za upućivanje municije jedinicama koje vode borbe oko Olova

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od decembra 1941 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje jedinica brigade u Istočnu Bosnu i obaveštenje o situaciji na teritoriji Romaniskog odreda

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje jedinica brigade u Istočnu Bosnu i obavještenje o situaciji na teritoriji Romaniskog odreda

📜 Saopštenje štaba Romaniskog NOP odreda od decembra 1941 god. o vojno-političkoj situaciji u Srbiji i Istočnoj Bosni

📜 Pismo komandanta Romaniskog partizanskog odreda od 22 decembra 1941 god. štabu Crnogorskog NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije za Srbiju štabu Romaniskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 30 XII 1941 god

📜 Uputstvo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 10 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva u slučaju neprijateljskog prodora prema Rogatici i Sjetlini

📜 Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 10 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o preduzetim mjerama za slučaj neprijateljskog napada i o razoružavanju četnika

📜 Pismo komandanta Romaniskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske brigade o pripremama neprijatelja za ofanzivu protiv partizanskih jedinica u Istočnoj Bosni

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive

📜 Uputstvo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbjeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive

📜 Predlog komandanta Romaniskog NOP odreda od 13 januara 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske brigade za raspored snaga za zajedničku odbranu oslobođene teritorije na Romaniji

📜 Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 14 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju na položajima u vezi sa pripremanjem neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 14 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o pokretima njemačkih trupa i rasporedu jedinica

📜 Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda u vezi s upućivanjem dva bataljona za Bosnu

📜 Proglas štaba Romaniskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. narodu oslobođene teritorije Istočne Bosne

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o početku neprijateljskih dejstava iz Prače u pravcu Olova

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 22 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda da zaštiti stanovništvo od okupatorsko-ustaškog terora i otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda

📜 Objašnjenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 22 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o situaciji poslije Druge neprijateljske ofanzive i određivanje zadataka Romaniskog odreda

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od 24 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o imenovanju članova štaba odreda i naređenje za sređivanje stanja u odredu

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 januara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o organizovanju prvih jedinica Dobrovoljačke vojske u Istočnoj Bosni i pretstojećim zadacima Prve proleterske NOU brigade, Romaniskog odreda i delova Durmitorskog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 30 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o smrti Slaviše Vajnera-Čiče i vojnoj situaciji na području odreda

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 4. februara 1942. Štabu Romanijskog odreda za dejstvo na komunikacijama Sarajevo–Rogatica, Podromanija – Han-Pijesak i Pale–Mesići

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 februara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda za uništenje četnika Draže Mihailovića na sektoru odreda i za dejstva na pruzi Sarajevo - Višegrad

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 7. februara 1942. Štabu Romanijskog odreda za dejstvo na prostoriji Sokolac–Rogatica–Vlasenica

📜 Izvještaj štaba Romanijskog odreda od 7. februara 1942. Operativnom štabu NOP i DV istočne Bosne o situaciji na Glasincu i Romaniji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 februara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda za raspored jedinica odreda i formiranje samostalnih bataljona

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 februara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za raspored jedinica odreda i formiranje samostalnih bataljona

📜 Izvještaj Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade od 9 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rezultatima istrage povodom ubistva komandanta i komesara Pračanskog bataljona Romaniskog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 12 februara 1942 god. Operativnom štabu za Istočnu Bosnu o stanju u odredu posle Druge neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj štabova Romaniskog NOP odreda i odreda Zvijezda od 14 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o konferenciji štabova odreda i pretstavnika partiske organizacije iz pozadine i o stanju veze sa Ozrenskim odredom

📜 Izvještaj štabova Romaniskog NOP odreda i NOP odreda Zvijezda od 14 februara 1942 god. Operativnom štabu za Istočnu Bosnu o situaciji poslije Druge neprijateljske ofanzive

📜 Pismo Mirka Tomića, člana Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju od 22 februara 1942 god. Štabu romaniskog NOP odreda o vojno-političkom stanju u Zapadnoj Srbiji

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na terenu Romanije i Zvijezde i u odredima Romaniskom i Zvijezda poslije Druge neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj štaba Glasinačkog bataljona Romaniskog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim promjenama i političkom radu u bataljonu i o jačini neprijatelja u rejonu Podromanije - Sokolac - Han Pijesak

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za izviđanje neprijatelja, postavljanje zaseda na putu Mokro - Podromanija i stvaranje udarnih jedinica

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Pračanskog bataljona za dalji rad i formiranje novih bataljona koji će ući u sastav Romaniskog odreda

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 31 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju u Istočnoj Bosni, formiranju novih odreda i reorganizaciji Romaniskog odreda

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda Bosne i Hercegovine od 31 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju u Istočnoj Bosni, formiranju novih odreda i reorganizaciji Romaniskog odreda

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za otpočinjanje akcija na komunikacijama Mokro - Podromanija i Sokolac - Han Pijesak

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Pračanskog NOP bataljona o načinu izvođenja partizanskih akcija i naređenje za sadejstvo Kraljevačkom bataljonu i Romaniskom NOP odredu u pretstojećim akcijama

📜 Izvještaj političkog komesara Pračanskog bataljona Romaniskog NOP odreda od 1 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u bataljonu

📜 Naredba štaba Romaniskog NOP odreda od 1 aprila 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Romanijskog odreda od 5. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akciji kod Mokrog

📜 Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 8 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i snazi neprijateljskih jedinica na drumu Sarajevo-Sokolac

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 3 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o smjeni jednog dijela Sedamnaeste NOU divizije i prijedlog za postavljanje novog štaba Romaniskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 21. marta 1944. Štabu Romanijskog NOP odreda za upućivanje Treće italijanske brigade u sastav Sedamnaeste divizije

Fotografije

Povezane odrednice

Vlasenica Druga neprijateljska ofanziva 718. pešadijska divizija Operacija Foča 17. majevička udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Durmitorski partizanski odred Sokolac Borbe u Srbiji 1942. Han Pjesak Živinice Četnici u drugom svetskom ratu Glavni štab Bosne i Hercegovine Bolnice u oslobodilačkom ratu 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu SSSR i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Italija u drugom svetskom ratu Rogatički četnički odred Saradnja partizana i četnika 1941. Ustanak u NDH Kraljevački partizanski odred 3. udarna divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji 15. majevička udarna brigada Kalinovik Sarajevo Crna legija Goražde Politički komesari u NOR-u Vrhovni štab NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Narodni heroji Jugoslavije Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Arso Jovanović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu 27. istočnobosanska divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada Svetozar Vukmanović Tempo Josip Broz Tito Jahorinski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Pale Četnici u ustanku Prnjavor 342. pešadijska divizija 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ustanak u Srbiji 1941. 2. krajiška udarna brigada Partizanski odred Zvijezda Ranjenici u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 369. legionarska divizija (vražja) Kalinovički partizanski odred Zagreb Trnovo 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Olovo Crnogorski partizanski odred Beograd