Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Živinice u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 8. 1942. Šesta istočnobosanska NOU brigada pokušala da se preko pl. Konjuha i pored Živinica i Tuzle prebaci na pl. Majevicu. Međutim, ona je otkrivena na severnim padinama pl. Konjuha, gde je kod s. Miljkovca, razbila delove Kladanjskog bataljona ustaške milicije, i do 17. avgusta se vratila u Šekoviće (Birač). U borbi su poginuli komandir čete Midhat Haćam i politički komesar čete Josip Jovanović, narodni heroji.

⚔️ 5. 7. 1943. Kod s. Živinica (blizu Tuzle) jači delovi nemačke 369. legionarske divizije i domobranske Tuzlanske brigade, uz podršku delova nemačkog 202. tenkovskog bataljona, odbacili 7. krajišku udarnu i 8. banijsku brigadu 7. divizije NOVJ na padine pl. Korijuha i zauzeli s. Stupare, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 10. 10. 1943. U s. Živinicama (kod Tuzle), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušli: 2. krajiška udarna, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada i Birčanski i Romanijski NOP odred. (Formirana je kao 3. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, a od 17. oktobra nosi naziv: 27. udarna divizija NOVJ.)

⚔️ 2. 7. 1944. Na pruzi Tuzla - s. Živinice delovi 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ minom uništili nemački voz (lokomotivu i tri vagona). Neprijatelj je imao gubitke od oko 25 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

⚔️ 0. 9. 1944. U Tuzli formirana Komanda tuzlanskog vojnog područja, sa šest komandi mesta: Tuzla, Živinice, Lukavac, Kreka, G. Tuzla i Srebrenik.

⚔️ 14. 9. 1944. U rejonu s. Živinica (kod Tuzle) na stranu 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ prešlo 112 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-

⚔️ 15. 9. 1944. Delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ zauzeli s. Živinice (kod Tuzle), koje su branili četnici.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije Tuzla Vrhovni štab NOVJ 13. SS divizija Handžar Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 3. udarna divizija NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 369. legionarska divizija (vražja) 16. vojvođanska divizija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada Politički komesari u NOR-u 2. proleterska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ 17. majevička udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Srebrenik 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Lukavac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 2. krajiška udarna brigada Josip Broz Tito Romanijski partizanski odred 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 8. banijska udarna brigada 16. muslimanska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 7. krajiška udarna brigada 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada