Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Lici 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 64 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 1. 1945. Kod s. Metka neprijateljska kolona (jačine oko 300 ustaša i nemačkih vojnika) iz Gospića napala 3. brigadu 13. udarne divizije NOVJ, ali je posle dvočasovne borbe odbačena u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena, a 3. brigada 5 ranjenih.

⚔️ 4. 1. 1945. Kod s. Dumana i s. Goliča (kod Plaškog), posle šestočasovne borbe, jedinice 2. brigade 13. udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Ramljana, nanevši im gubitke od 5 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 5. 1. 1945. Jedinice 3. brigade 43. divizije NOVJ napale delove 19. ustaškog bataljona i zauzele s. Kamenicu (kod Brinja). Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 12 ranjenih, a 3. brigada 2 ranjena.

⚔️ 14. 1. 1945. Kod s. Tuževića i s. Škalića jedinice 3. brigade 43. divizije NOVJ odbile napad glavnine 19. ustaškog bataljona (oko 600 ustaša) iz Brinja i posle osmočasovne borbe ih prinudile na povlačenje. Neprijatelj je imao 19 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 30. 1. 1945. U Lici izišao prvi broj lista 11. korpusa NOVJ -Za domovinu-.

⚔️ 6. 2. 1945. U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

⚔️ 9. 2. 1945. Snage nemačke 373. legionarske divizije iz G. Lapca napale delove 20. udarne divizije NOVJ i zauzele Mandinu glavu (k. 812), ali su sutradan, protivnapadom, odbačene u polazni rejon. Jedinice 20. udarne divizije NOVJ su pretrpele gubitke od 20 mrtvih i 50 ranjenih.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Ličkog Petrovog Sela, Drežnik-Grada i s. Ličkih Jesenica nemačke, domobranske i ustaške snage iz Bihaća izvršile napad na jedinice 8. udarne divizije 4. udarnog korpusa NOVJ i 13. udarne i 35. udarne divizije 11. korpusa NOVJ, Borbe su vođene do 18. februara kada se neprijatelj povukao prema Bihaću, s. Nebljusima i D. Lapcu.

⚔️ 13. 2. 1945. Jedinice 20, udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 373. legionarske divizije koji su iz G. Lapca prodrli u s. Mazin. Gubici neprijatelja: 14 mrtvih i 25 ranjenih, a jedinica 20. divizije: 7 poginulih.

⚔️ 24. 2. 1945. U Beogradu vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito vodio razgovore sa savezničkim komandantima maršalom Fjodorom Tolbuhinom, komandantom 4. ukrajinskog fronta Crvene armije, i feldmaršalom Haroldom Aleksanderom, komandantom anglo-američke 15. grupe armija. Ugovoreno je, pored ostalog, da snage NOVJ do 30. marta počnu operacije dolinom r. Une prema Lici i Gorskom kotaru, da bi na sebe privukle nemački 97. armijski korpus iz Istre i Slovenačkog primorja i olakšale savezničku ofanzivu prema severnoj Italiji.

⚔️ 4. 3. 1945. Nastupajući iz D. Lapca, snage nemačke 373. legionarske divizije odbacile manje delove 20. udarne divizije JA i prodrle u Udbinu.

⚔️ 16. 3. 1945. Delovi 8. udarne i 35. udarne divizije JA posle trodnevnih borbi zauzeli sela Selište, Čatrnju i Smoljanac (kod Drežnik-Grada), odbacivši nemačke snage u pravcu s. Ličkog Petrovog Sela. Gubici neprijatelja: oko 80 mrtvih, 120 ranjenih i 43 zarobljena. Jedinice JA su imale 10 mrtvih i 37 ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač, 5 p. mitraljeza, 49 pušaka i 3 automata.

⚔️ 20. 3. 1945. Jedinice 4. armije JA počele operacije za oslobođenje Like i Bihaća. One su u Lapačkom i Krbavskom polju razbile delove nemačke 373. legionarske i ustaško-domobranske 10. lovačke divizije i istog dana oslobodile G. i D. Lapac i Udbinu, a sutradan Korenicu (sada: Titova Korenica) prodrevši do Bihaća.

⚔️ 24. 3. 1945. Na liniji s. Ljubovo - s. Kozjan - s. Kuzmanovača jedinice 13. udarne divizije JA zadržale oko pet bataljona nemačke 392. legionarske i ustaško-domobranske 11. pešadijske divizije. Ti bataljoni su iz Otočca i Perušića pokušali da prodru ka Bihaću koji su napadale jedinice 4, armije JA, Neprijatelj je sutradan prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 2. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

⚔️ 4. 4. 1945. Jedinice 4. armije JA počele operacije za konačno oslobođenje zapadne Like i Hrvatskog primorja. Toga dana one su razbile nemačku 392. legionarsku i ustaško-domobransku 11. pešadijsku diviziju i oslobodile Gospić, Perušić, s. Lički Osik, s. Baške Oštarije i Karlobag.

⚔️ 4. 4. 1945. Jedinice 7. udarne divizije JA odbacile ustaške snage i zauzele sela Dabar, Letinac, Tominčevu Dragu, Lipicu i Stajnicu (kod Brinja).

⚔️ 5. 4. 1945. Posle žestokih borbi protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga 2. udarna i 3. udarna brigada 7. udarne divizije JA zauzele sela: Rajkoviće. Draženoviće, Pernare, Šebalje, Biškupiće, Razvalu, Jezerane i Krišpolje (kod Brinja).

⚔️ 6. 4. 1945. Jedinice 7, udarne i 19. udarne divizije JA odbacile ka Senju delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije i 847. puka nemačke 392. legionarske divizije i oslobodile Otočac i Brinje.

⚔️ 8. 4. 1945. Na prostoriji s. Ostrožac - s. Ličko Petrovo Selo - Đrcžnik-Grad delovi 4. udarnog korpusa JA otpočeli napad na jedinice nemnčke 104. lovačke divizije i u borbama do 12. aprila odbacili ih prema Slunju. Uništeno je 17 motornih vozila i 6 radio-stanica. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova sa 250 granata, 8 minobacača sa 350 mina, 33 p. mitraljeza, 222 puške, 42 automata, 22 pištolja, 67.000 metaka, 8 kamiona, motocikl i 5 radio-stanica.

⚔️ 10. 4. 1945. Kod s. Trojvrha (na putu Plaški - s. Josipdol) delovi 3. udarne brigade 7. udarne divizije JA napali ustaške i nemačke snage. Posle kraće borbe oni su neprijatelja prinudili na povlačenje prema Josipdolu.

⚔️ 10. 4. 1945. Jedinice 13. udarne divizije JA odbacile delove nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade ka s. Generalskom Stolu i oslobodile Ogulin i s. Josipdol.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba 4. brdskog motorizovanog diviziona od 1. januara 1945. Štabu artiljerijske grupe 8. korpusa NOVJ o dejstvima u Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Žumberku, Lici, Baniji i Bosni

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 2. januara .1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o razbijanju i zarobljavanju neprijateljevih snaga koje su se povlačile iz Gračaca

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici i Bosni

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici, Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. januara 1945 o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici, Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Lici, Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Lici, Bosni, i Hercegovini

📜 Izvještaj štaba 8 divizije od 5 januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Vaganac, Celopek i Ličko Petrovo Selo

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 8 januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici, Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Slavoniji, Lici i Bosni

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Lici, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 2.. februara 1945. o izviđanju komunikacije Gospić.-Otočac-Senj i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ljubuškom, Čitluku i Humcu

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. februara 1945. o borbama u Turopolju, Lici, Bosni i Hercegovini

📜 Direktiva Štaba 11. korpusa NOVJ od 2. februara 1945. potčinjenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Like

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Sremu, Lici i u Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH-od 9. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Sremu, Lici i Bosni

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Sremu, Baniji, Lici i Bosni

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Slavoniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj štaba 8. divizije od 16. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Plaškog

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. februara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sla: voniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. februara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Žumberku, Lici i Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini

📜 Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. februara 1945. s predloženim planom Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za oslobođenje Like

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica. NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. februara 1945. o. izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić - Babin Potok

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ, u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 23. februara 1945. Štabu 13. NOU divizije o borbama na pravcu Udbina - Donji Lapac

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o izviđanju komunikacija Bihać-Kostajnica i Gospić-Otočac i o napadu na nemačke snage kod Babinog Potoka

📜 Izvještaj Glavnog, stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. februara 1945. d dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Udbini

📜 Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 18. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama u rejonu Homoljca, Krbavice, Bunića, Ljubova, Debelog Brda i Mekinjara i o proboju iz neprijateljskog obruča

📜 Zapovijest Štaba 4. armije JA od 18. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na uporišta u rejonu Lapca, Nebljuha, Udbine i Korenice

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Gospiću

📜 Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 19. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama u rejonu Udbine, Mekinjara, Bunića i Bilaja od 10. do 17. marta

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. marta 1945. o napadu na nemačku auto-kolonu na putu Jablanica.- Vojkovići i izviđanju komunikacija u Lici i Bosanskoj krajini

📜 Zapovijest Štaba 43. divizije JA od 21. marta 1945. štabovima podređenih jedinica za dejstva u pozadini neprijatelja radi bržeg nastupanja jedinica 4. armije u Lici

📜 Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 23. marta 1945. štabu 4. armije JA o dejstvima Divizije u lapačko-udbinskoj operaciji

📜 Pismo političkog komesara 35. udarne divizije JA od 24. marta 1945. svim političkim komesarima potčinjenih jedinica o značaju formiranja 4. armije i o njenim uspesima i zadacima

📜 Izvještaj Štaba 35. udarne divizije od 26. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama 9. i 10. marta u rejonu Saborskog, Sertić-Poljane i Poljanka

📜 Izvještaj Štaba 8. udarne divizije od 28. marta 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o napadu na Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Čelopek i o borbama za oslobođenje Bihaća

📜 Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Udbine i Krbavskog polja

📜 Zapovijest Štaba 4. armije JA od 2. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za oslobođenje zapadne Like i otoka Paga

📜 Zapovijest Štaba 7. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. potčinjenih jedinicama za napad na Dabar, Letinac, Lipice i Stajnice i presjecanje komunikacije Jezerane - Brinje

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čudinog klanca, Vrhovina i Otočca

📜 Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 6. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Gospića i Ličkog Osika

📜 Naređenje Štaba 4. armije JA od 6. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za gonjenje neprijatelja i oslobođenje Otočca, Brinja i Senja

📜 Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 6. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Brušana i Gospića

📜 Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 7. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o neprijateljskim gubicima u borbama kod Jezerana, Razvale, Krišpolja i Brinja

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 8. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Ličkog Osika i Gospića

📜 Zapovijest Štaba 7. udarne divizije JA od 9. aprila 1945. štabovima podređenih jedinica za napad na neprijateljsku kolonu na pravcu Cesarov kamen - Ličko Petrovo Selo - Čelopek

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. aprila 1945. o napadu na ustaške snage kod Ličkog Petrovog Sela - _

📜 Izveštaj Štaba 1. ličkog korpusa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o akciji protiv 31. divizije NOVJ u rejonu Vipave

📜 Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 16. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o izvršenom napadu na Dabar, Letinac, Lipice, Stajnice, Jezerane, Razvalu, Brinje i Trojvrh i o borbama na komunikaciji Ličko Petrovo Selo - Drežnik-Grad - Rakovica - Slunj

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 16. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Otočca, Senja, Ogulina i Tounja

📜 Izvještaj Štaba 4. armije od 18. aprila 1945. Generalštabu JA o rasporedu neprijateljskih snaga u Lici i Hrvatskom primorju od 19. marta do 6. aprila

📜 Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 11. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama od 4. do 16. aprila u Lici i Hrvatskom primorju

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba 4. armije JA od 7. aprila do 12. maja 1945. o borbama u Lici, Hrvatskom primorju. Gorskom kotaru, Slovenskom primorju, Trstu i Sloveniji

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 13. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama vođenim u aprilu u zapadnoj Lici, Gorskom kotaru i Istri

📜 Izvještaj Štaba 4. armije od 15. juna 1945. Generalštabu JA o dejstvima armije u Lici i Hrvatskom primorju

Fotografije

Povezane odrednice

Otočac Streljanja u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Partizanska avijacija Harold Alexander Italija u drugom svetskom ratu Senj Trst 8. dalmatinski korpus NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Beograd 1. lovačka eskadrila NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Gračac 35. lička divizija NOVJ 392. legionarska divizija (plava) Ogulin 2. lovačka eskadrila NOVJ Fjodor Tolbuhin 8. kordunaška divizija NOVJ Dinarska četnička divizija 11. hrvatski korpus NOVJ 43. istarska divizija NOVJ Bihać 1. tenkovska brigada NOVJ 20. dalmatinska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Hrvatsko domobranstvo 3. lička proleterska udarna brigada 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Gospić Sremski front Josip Broz Tito Udbina Borbe u Sremu 1945. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Mostarska operacija 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Slunj Štampa u ratu Donji Lapac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 104. lovačka divizija 373. legionarska divizija Tiger 17. ustaška brigada Karlobag Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Korenica Plaški Borbe u Istri 1945. Četnici u drugom svetskom ratu SAD i Jugoslavija Vrhovine SSSR i Jugoslavija Mostar 97. armijski korpus Lička Jesenica 31. slovenska divizija NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu Crvena armija Narodni heroji Jugoslavije