Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

97. armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 2. 1945. U Beogradu vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito vodio razgovore sa savezničkim komandantima maršalom Fjodorom Tolbuhinom, komandantom 4. ukrajinskog fronta Crvene armije, i feldmaršalom Haroldom Aleksanderom, komandantom anglo-američke 15. grupe armija. Ugovoreno je, pored ostalog, da snage NOVJ do 30. marta počnu operacije dolinom r. Une prema Lici i Gorskom kotaru, da bi na sebe privukle nemački 97. armijski korpus iz Istre i Slovenačkog primorja i olakšale savezničku ofanzivu prema severnoj Italiji.

⚔️ 21. 4. 1945. Posle višednevnih borbi protiv delova nemačkog 97. armijskog korpusa 19. udarna divizija i 12. brigada 26. udarne divizije JA oslobodile Sušak. Neprijatelj se, uz veliki broj mrtvih i ranjenih, povukao u Rijeku. Zarobljeno je 360 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 3. 5. 1945. Jedinice 4. armije JA, posle višednevnih teških borbi, oslobodile Rijeku. Snage nemačkog 97. armijskog korpusa probile su se ka Ilirskoj Bistrici uz velike gubitke.

⚔️ 5. 5. 1945. Povlačeći se iz Rijeke, jake snage nemačkog 97. armijskog korpusa prodrle u Ilirsku Bistricu.

⚔️ 7. 5. 1945. U rejonu Ilirske Bistrice jedinice 4. armije JA okružile i napale grupaciju nemačkog 97. armijskog korpusa koja se 5. aprila probila iz Rijeke. Posle pregovora sa Štabom 4. udarnog korpusa 4. armije JA, na zahtev vojnika, general Heslin, u svojstvu zastupnika ranjenog komandanta nemačkog 97, armijskog korpusa, potpisao je u s. Zagorju kapitulaciju.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Ljubljana Italija u drugom svetskom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Harold Alexander Josip Broz Tito SAD i Jugoslavija 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Istri 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Blajburška operacija 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Lici 1945. Beograd Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. Zarobljenici u ratu SSSR i Jugoslavija Crvena armija Istra u oslobodilačkom ratu Fjodor Tolbuhin Sušak Rijeka Ilirska Bistrica 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Vermaht u Jugoslaviji