Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Vrginmost u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 8. 1941. Kod s Perne i s. Blatuše ustaše iz Vrginmosta i Topuskog napale ustaničke snage i prisilile ih da se povuku na Petrovu goru.

⚔️ 13. 11. 1941. U Vrginmostu formiran ilegalni SNO odbor.

⚔️ 0. 1. 1942. U Vojniću održana konferencija predstavnika svih sreskih odbora NOF-a na Kordunu (Vojnića, Veljuna, Vrginmosta i Slunja) i delegata partizanskih jedinica, na kojoj je izabran Okružni odbor NOF-a za Kordun.

⚔️ 20. 1. 1942. Sekretar OK KPH za Karlovac poslao Centralnom komitetu KPH izveštaj o raspuštan ju SK KPH za Vrginmost zbog šovinističkih shvatanja i oportunizma nekih članova SK, organizovanju desetodnevnog partijskog kursa, izdavanju lista -Naša borba-, merama za popularizaciju i formiranje Saveza mlade generacije itd

⚔️ 30. 4. 1942. Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda izvršile diverzantske akcije i demonstrativne napade na Vrginmost i sela: Prisjeku, Cetingrad, Poloj, Blagaj, Vojnić, TopuIsko - kolodvor, Katinovac, Crevarsku Stranu, Lasinju i Banski Kovačevac.

⚔️ 29. 5. 1942. Izemeđu ž. st. Vojnića i Vrginmosta jedinice 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 1500 m i pokidale tt veze u dužini od 3 km.

⚔️ 12. 7. 1942. U srezu Vrginmost održan manifestacioni narodni zbor kome je prisustvovalo oko 5.600 ljudi.

⚔️ 12. 8. 1942. Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda i jedinice Banijskog NOP odreda napali Vrginmost, ali ga nisu zauzeli.

⚔️ 14. 11. 1943. Na konferenciji USAOH-a za srez Vrginmost, kojoj je prisustvovalo preko 160 delegata, izabran Sreski odbor USAOH-a.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Genocid u NDH Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Hrvatskoj 1943. Korenica Glina Ustaški zločini 1941. 2. kordunaški partizanski odred Topusko Ustanak u NDH Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. kordunaški partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Banijski partizanski odred Narodno oslobodilački odbori USAOH Slunj Vojnić Diverzije u oslobodilačkom ratu Ilegala u ratu Daruvar Križevci Hrvatsko domobranstvo Komunistička partija Hrvatske Kutina Štampa u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Karlovac 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 8. kordunaška divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Šibenik