Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

1. kordunaški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 87 hronoloških zapisa, 122 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 12. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku reorganizovana Komanda NOP odreda Korduna i Banije i formirani Kordunaški i Banijski NOP odred.

⚔️ 8. 12. 1941. U Pisarovini jedinice Kordunaškog NOP odreda razoružale žandarmerijsku posadu.

⚔️ 16. 12. 1941. U blizini Vojnića borci Kordunaškog NOP odreda razoružali 15 domobrana.

⚔️ 21. 12. 1941. Na ž. st. Utinja (kod Karlovca) jedinice Kordunaškog NOP odreda razoružale domobransku posadu.

⚔️ 12. 1. 1942. Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli Vojnić. Zarobljeno 410, poginulo 30 i ranjeno 37 domobrana. Zaplenjeno: 6 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 350 pušaka, 3 minobacača i 35.000 metaka.

⚔️ 21. 1. 1942. Kod s. Poloja (blizu Slunja) delovi Kordunaškog NOP odreda zarobili 22 domobrana i zaplenili 26 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 23. 1. 1942. Kod s. Hrv. Blagaja (blizu Slunja) delovi 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napali odred domobrana i žandarma. Poginulo 5 domobrana.

⚔️ 26. 1. 1942. Politički komesar Kordunaškog NOP odreda izdao direktivu političkim komesarima bataljona: učvršćivati bratstvo i jedinstvo Hrvata i Srba.

⚔️ 26. 1. 1942. Kod ž. st. Blatuše (između Topuskog i Vrginmosta) 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda razrušio prugu na četiri mesta i pokidao tt veze u dužini od 3 km.

⚔️ 27. 1. 1942. Kod s. Podgorja i s. Perne jedinice 3. bataljona Kordunaškog NOP odreda odbile napad ustaša i italijanskih vojnika i prinudile ih na povlačenje u pravcu Topuskog. Neprijatelj je tom prilikom zapalio 18 kuća u s. Podgorju i 30 kuća u s. Blatuši.

⚔️ 30. 1. 1942. U s. Tržačkoj Rašteli (kod Cazina) delovi kordunaškog NOP odreda razoružali do mobrane i žandarme i zaplenili 35 pušaka.

⚔️ 6. 2. 1942. Štab Grupe kordunaških NOP odreda poslao političkim komesarima NOP odreda uputstvo o razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i o raskrinkavanju neprijateljske propagande.

⚔️ 7. 2. 1942. Četvrti bataljon 1. kordunaškog NOP odreda zauzeo s. Lasinju (kod Vrginmosta) i naneo neprijatelju gubitke.

⚔️ 7. 2. 1942. U s. Cerovcu (kod Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napala ustaše i time sprečila dalje ubijanje stanovništva, paljenje kuća i pljačku imovine.

⚔️ 22. 2. 1942. Na putu Slunj-Primišlje delovi Grupe kordunaških NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, zarobili 50 italijanskih vojnika i zaplenili 70 pušaka, 2 p. mitraljeza i 2 mitraljeza.

⚔️ 23. 2. 1942. Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda zauzele V. Kladušu. Italijanska posada se izvukla prema Slunju.

⚔️ 23. 2. 1942. Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda ušle u V. Kladušu, pošto su je italijanski vojnici i žandarmi napustili.

⚔️ 1. 3. 1942. Delovi Banijskog i Kordunaškog NOP odreda napali ustaško-domobransku posadu u Vrnograču (kod Cazina). Zbog slabog sadejstva jedinica napad nije uspeo. Naši gubici su 16. poginulih, među kojima i politički delegat voda u 3. bataljonu Kordunaškog NOP odreda Đuro Bajić, narodni heroj.

⚔️ 12. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku naredio štabovima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe kordunaških NOP odreda i Primorsko-goranskog NOP odreda da čiste teren na svojim područjima, povezuju slobodne teritorije Like, Korduna i Gorskog kotara i sistematski uništavaju saobraćajne veze neprijatelja.

⚔️ 18. 3. 1942. Domobrani, ustaše i milicija zauzeli V. Kladušu, potisnuvši delove Grupe kordunaških NOP odreda.

⚔️ 21. 3. 1942. Kod s. Tušilovića (blizu Karlovca), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo komandant 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda Mirko Poštić, narodni heroj.

⚔️ 22. 3. 1942. Ustaške snage iz Karlovca, uz pomoć tenkova, posle kraće borbe protiv delova 1. kordunaškog NOP odreda ušle u Vojnić.

⚔️ 27. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao uputstvo štabovima Grupe kordunaških i Grupe NOP odreda za Liku o primenjivanju partizanske taktike pri odbrani oslobođenog teritorija.

⚔️ 6. 4. 1942. Kod s. Plavče (blizu Plaškog) Proleterska četa Grupe kordunaških NOP odreda i 2. četa 1. kordunaškog NOP odreda, u borbi protiv italijanske kolone, zarobile 36 italijanskih vojnika i zaplenile 35 pušaka i 6 p. mitraljeza.

⚔️ 20. 4. 1942. Prvi bataljon 1. kordunaškog NOP odreda uništio tt veze, srušio 2 mosta i porušio puteve koji iz s. Krnjaka vode ka Vojniću, s. Tušiloviću, s. Bariloviću i Veljunu

⚔️ 22. 4. 1942. Iz zasede kod s. Rijeke (blizu Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda ubila 6 i zarobila 18 domobrana i zaplenila 18 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 25. 4. 1942. Iz zasede kod Biljega (na putu Vojnič-Vrginmost) Proleterska četa 1. kordunaškog NOP odreda uništila kamion sa ustašama.

⚔️ 27. 4. 1942. Prvi bataljon 2. kordunaškog i 2. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda zauzeli s. Perjasicu (kod Slunja). Neprijatelj je imao 10 mrtvih, 4 ranjena i 63 zarobljena domobrana a partizani 3 mrtva i 6 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 p. mitraljeza, 73 puške, 30 bombi i oko 10.000 metaka.

⚔️ 30. 4. 1942. Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda izvršile diverzantske akcije i demonstrativne napade na Vrginmost i sela: Prisjeku, Cetingrad, Poloj, Blagaj, Vojnić, TopuIsko - kolodvor, Katinovac, Crevarsku Stranu, Lasinju i Banski Kovačevac.

⚔️ 9. 5. 1942. Otpočeo napad ustaško-domobranske Utinjske brigade na Petrovu goru, gde su se nalazili delovi Grupe kordunaških NOP odreda. Posle petodnevnih borbi partizanske jedinice su se, bez većih gubitaka, probile iz okruženja prema Katić-kosi i potoku Perni.

⚔️ 12. 5. 1942. Delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda, posle kraće borbe, zauzeli domobransko uporište s. Lasinju (kod Karlovca) i zaplenili 1 p. mitraljez, 21 pušku i drugu ratnu opremu. Domobrani su imali 7 mrtvih i 2 ranjena, a partizani 1 ranjenog borca.

⚔️ 26. 5. 1942. Delovi 1. kordunaškog NOP odreda razoružali ustaške posade u s. Gracu i s. Dvorancima (kod Pisarovine), zaplenivši 8 pušaka i 3 pištolja.

⚔️ 26. 5. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio komandantu Grupe kordunaških NOP odreda uputstvo o borbi protiv četnika, formiranju pokretnih udarnih partizanskih bataljona i mobilizaciji Hrvata u NOB.

⚔️ 27. 5. 1942. U s. Bijeljevini (kod Topuskog) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda razoružao ustašku posadu i zaplenio 10 pušaka, zatim, na mitingu, stanovništvu objasnio ciljeve NOB-a.

⚔️ 29. 5. 1942. Izemeđu ž. st. Vojnića i Vrginmosta jedinice 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 1500 m i pokidale tt veze u dužini od 3 km.

⚔️ 4. 6. 1942. Jedinice 1. kordunaškog NOP odreda porušile železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 10,5 km i pokidale 15,5 km tt veza.

⚔️ 7. 6. 1942. Jedinice 1. kordunaškog NOP odreda, u sadejstvu sa delovima 2. kordunaškog i Banijskog NOP odreda, napale delove 11. ustaškog bataljona u Topuskom, ali mesto nisu zauzele.

⚔️ 7. 6. 1942. U s. Rosopajniku (kod Karlovca) delovi 1. kordunaškog NOP odreda razoružali žandarmerijsku posadu.

⚔️ 11. 6. 1942. Prvi Kordunaški NOP odred zauzeo Vojnić-kolodvor, zaplenivši 70 vagona kukuruza i 20 vagona pasulja i drugih namirnica i uništivši 63 vagona i 1 lokomotivu.

⚔️ 19. 6. 1942. Delovi 1. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda i delovi 1. kordunaškog NOP odreda napali neprijateljski transport na pruzi s. Tounj - s. Dubrave (kod Ogulina), zapalili 25 cisterni benzina, vagon sa brašnom i službena kola.

⚔️ 23. 6. 1942. Na putu između Karlovca i s. Tušilovića delovi 1. i 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napali iz zasede domobrane i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih i 14 zarobljenih vojnika, a zaplenili 20 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 motocikl i drugu ratnu opremu.

⚔️ 27. 6. 1942. Delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda zauzeli s. Kravarsko (kod Pisarovine), zarobili posadu (žandarme) i zaplenili 16 pušaka i oko 300 metaka.

⚔️ 30. 6. 1942. Četvrti bataljon i delovi 3. bataljona 1, kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na ustaško-domobransko uporište u s. Banskom Kovačeveu (kod Pisarovine).

⚔️ 3. 7. 1942. U selima Farkašiću i Letovaniću (kod Siska) delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda razoružali žandarmerijske posade. Zaplenjeno je 20 pušaka. 5 pištolja, 10 bombi, 2000 metaka, 1 radio-aparat i druga ratna oprema.

⚔️ 4. 7. 1942. Po naređenju Štaba Grupe kordunaških NOP odreda formirane 1, 2. i 3. omladinska četa Grupe kordunaških NOP odreda.

⚔️ 5. 7. 1942. Delovi grupe ličkih i kordunaških NOP odreda zauzeli V. i M. Melnicu, Pliješ i Lađevac, te napadali Slunj i Primišlje bez uspeha. Mesta su branili ustaše i domobrani. Neprijatelj je imao oko 90 mrtvih i ranjenih, a partizanske jedinice 10 mrtvih i 25 ranjenih.

⚔️ 6. 7. 1942. Na komunikaciji Sića-Perjasica (kod Ogulina) 1. bataljon 2. odreda Grupe kordunaških NOP odreda napao ustaško-domobransku kolonu, zarobio 20 domobrana i ustaša i zaplenio 3 p. mitraljeza i 20 pušaka.

⚔️ 8. 7. 1942. U s. Toboliću (kod izvorišta r. Mrežnice), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marka Oreškovića-, -Petar Vuksan-, 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda i Udarnog bataljona Banijskog NOP odreda formirana 1. hrvatska NOU brigada.

⚔️ 8. 7. 1942. Kod s. Primišlja (blizu Slunja) proleterske čete Grupe kordunaških NOP odreda oborile neprijateljski avion tipa -Potez-.

⚔️ 18. 7. 1942. Kod s. Kamenskog Mosta (blizu Topuskog) delovi Banijskog i 1. kordunaškog NOP odreda razbili dve čete ustaša iz V. Kladuše.

⚔️ 20. 7. 1942. Peti bataljon Banijskog i 4. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda napali domobrane i žandarme u s. Čemernici (kod Gline), ali ih nisu razoružali. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 4 zarobljena vojnika i žandarma, a partizanske jedinice 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 25. 7. 1942. Na železničkoj pruzi G. Dubrave - Oštarije delovi Grupe kordunaških NOP odreda porušili 3 km pruge i 6 km tt veza i zapalili 2 stražare.

⚔️ 30. 7. 1942. Na Strinčiću (na putu Vukmanić-Cerovac) delovi 1. kordunaškog NOP odreda napali žandarme i domobrane i naneli im gubitke od 6 mrtvih, 8 ranjenih, 3 zarobljena i 24 nestala, a zaplenili 21 pušku, 2 pištolja, oko 1000 metaka i drugi materijal.

⚔️ 9. 8. 1942. Delovi Grupe kordunaških NOP odreda, posle dvodnevnih borbi, zauzeli domobransko uporište u s. Kamenici (kod Josipdola) gde su zarobili 60 domobrana i žandarma a zaplenili 58 pušaka, 3 p. mitraljeza, 6000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 12. 8. 1942. Delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda i četa -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda zauzeli ustaško-domobransko uporište s. Pokupsko (kod Gline). U toku borbe neprijatelj je imao 6 mrtvih, a ostali deo posade se prebacio preko Kupe u pravcu Vrginmosta.

⚔️ 16. 9. 1942. U s. Radmanovoj Poljani (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku od boraca 1. i 2. kordunaškog NOP odreda formirana 5. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 27. 10. 1942. Po naređenju Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od tri partizanska bataljona Komande kordunaškog vojnog područja formiran Kordunaški NOP odred.

⚔️ 6. 11. 1942. Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli V. Kladušu, odakle je glavnina ustaške posade pobegla prema Vrnograču i Topuskom.

⚔️ 6. 11. 1942. Delovi Kordunaškog NOP odreda ušli u Vrnograč, odakle je posada (47 žandarma i 22 milicionera) u panici pobegla u Topusko.

⚔️ 14. 11. 1942. Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Siću (kod Vojnića).

⚔️ 15. 11. 1942. U Skradskoj gori (kod Slunja) delovi Kordunaškog NOP odreda napali ustaše i domobrane i posle kraće borbe naneli im gubitke od 30 mrtvih i 25 zarobljenih vojnika. Zaplenjene su 32 puške i 2 p. mitraljeza.

⚔️ 5. 12. 1942. U V. Kladuši, naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 3. i 4. bataljona 1. NOU brigade Hrvatske i Udarnog bataljona Kordunaškog NOP odreda formirana 15. hrvatska NO brigada.

⚔️ 8. 12. 1942. Između s. D. Dubrave i žel. st. G. Dubrave (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napale domobransku stražu, zarobile 19 domobrana i zaplenile 21 pušku, 3.000 metaka i 30 bombi.

⚔️ 17. 12. 1942. U Ložanjku (kod Ogulina) 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda razoružao posadu bunkera i zarobio 23 domobrana a bunkere porušio.

⚔️ 27. 1. 1943. Na Biljegu (put Vrginmost-Vojnić) jedinice 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda uništile dva nemačka kamiona.

⚔️ 30. 1. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- povukli se iz Vojnića, a jedinice Kordunaškog NOP odreda podelile izgladnelom stanovništvu oko 3 vagona ječma i raži koje je neprijatelj ostavio.

⚔️ 17. 2. 1943. Na pruzi s. Generalski Stol - s. Zvečaj (kod Karlovca) jedinice 4. bataljona Kordunaškog NOP odreda razoružale 14 domobrana.

⚔️ 19. 2. 1943. U s. Rijeci (kod Vojnića), iz zasede, jedinice 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napale 5 kamiona kojima se prevozila ustaška radna omladina pod komandom nemačkih oficira. Poginulo je 25 ustaša i 3 nemačka oficira a zarobljeno 19 naoružanih ustaških omladinaca. Uništen je 1 kamion a 4 su zaplenjena.

⚔️ 20. 2. 1943. Između s. Barilovića i s. Krnjaka (kod Karlovca) jedinice 1. kordunaškog NOP odreda i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete 35. ustaškog bataljona i nanele im gubitke od preko 20 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 2. 3. 1943. Kod s. Kamenskog Mosta (na putu Topusko - V. Kladuša) 4. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda razbio ustašku kolonu. Poginulo je 12 i ranjeno 12 ustaša.

⚔️ 6. 3. 1943. Između s. Zvečaja i s. Generalskog Stola (na pruzi Ogulin-Karlovac) diverzantska grupa 1. kordunaškog NOP odreda uništila neprijateljski voz.

⚔️ 17. 3. 1943. Na pruzi Ogulin - s. Dubrave jedinice 4 udarne brigade 8. divizije NOVJ i 1. kordunaškog NOP odreda napale italijanski transportni voz i zapalile 6 vagona s materijalom. Poginulo je 10, ranjeno 15 i zarobljeno 48 domobrana, ustaša i italijanskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 29 ranjenih.

⚔️ 29. 4. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Unske operativne grupe, pod čiju su komandu početkom. maja stavljeni 4. banijska brigada, tri bataljona Kordunaškog NOP odreda i 8. krajiška brigada.

⚔️ 8. 9. 1943. U s. D. Dubravama i na ž. st. Košare (kod Ogulina) 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda zarobio 81 domobrana i 1 oficira.

⚔️ 9. 9. 1943. U s. Josipdol i s. Oštarije (kod Ogulina) upali delovi Plaščanskog i Kordunaškog NOP odreda, gde im se posle kraćih pregovora u toku 10. i 11. septembra predalo 230 domobrana sa 4 oficira i 1 podoficirom.

⚔️ 5. 10. 1943. U blizini s. Vinice (kod Karlovca) ustaše iznenada napale 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda i nanele mu gubitke od 10 mrtvih, 13 ranjenih i 3 zarobljena.

⚔️ 5. 12. 1943. Na r. Kupi (kod Karlovca) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda minom porušio most i zarobio 13 domobrana koji su ga obezbeđivali.

⚔️ 11. 12. 1943. U rejonu s. Dugog Dola i s. Mlakovca (kod Vojnića) Kordunaški NOP odred napao stražare iz nemačke 371. pešadijske divizije i oslobodio 250 uhapšenih ljudi. Zaplenjeno je 30 zaprežnih kola s materijalom i 150 grla stoke koju je neprijatelj opljačkao od stanovništva.

⚔️ 5. 3. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona otpočeli četvorodnevni napad iz s. Modruša, s. Josipdola i s. Tobolića na jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i delove Plašćanskog i Kordunaškog NOP odreda u Plašćanskoj dolini. U tim borbama neprijatelj je ovladao Plašćanskom dolinom, pretrpevši gubitke od oko 200 vojnika izbačenih iz stroja, dok su jedinice 3. udarne brigade imale 21 mrtvog i 45 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 3. 1944. U rejonu s. Vukmanića (kod Karlovca) delovi 1. bataljona Kordunaškog NOP odreda odbili napad delova 10. ustaškog bataljona i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Vukmanića.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Kestenjaka (blizu Ogulina) 2. i 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda napali iz zasede delove nemačke 392. legionarske divizije i 5. ustaškog bataljona, naneli im velike gubitke i posle četvoročasovne borbe prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Siće i s. Cerovca.

⚔️ 30. 3. 1944. Kod s. Mavrovića i s. D. Perjasice (blizu Slunja) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i Kordunaškog NOP odreda odbili napad delova nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 33. ustaškog bataljona i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Sića.

⚔️ 5. 4. 1944. Jedinice 2. udarne brigade i Prateća četa 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i dva bataljona Kordunaškog NOP odreda zauzeli uporište s. Vukmanić (kod Karlovca) koje su branili delovi 1. bataljona domobranske 2. posadne brigade i delovi 10. ustaškog bataljona. Neprijatelj je imao 243 zarobljena, 73 mrtva i veći broj ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: minobacač sa 50 mina, 3 p. mitraljeza, 37 pušaka, 10 500 metaka i druga oprema.

⚔️ 13. 4. 1944. Iz Karlovca otpočeo napad nemačkih snaga, ustaša i domobrana na jedinice Kordunaškog NOP odreda u rejonu s. Sjeničaka, s. Lasinje, s. Skakavca i s. Tušilovića. U trodnevnim borbama neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Tounjskog Tržića i s. Primišlja (blizu Slunja) delovi nemačke 392. legionarske divizije iz s. Tounja napali 1. bataljon Kordunaškog NOP odreda i odbacili ga na položaje severno od s. Primišlja. Protivnapadom delova 8. divizije NOVJ neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 25. 6. 1944. Delovi Plaščanskog i Kordunaškog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Dabru (kod Otočca).

⚔️ 30. 6. 1944. Delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i četnici iz s. Lič. Jesenice i s. Glibodola napali 2. bataljon Plaščanskog i 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda u rejonu Plaškog, odbacili ih, ušli u Plaški, a zatim produžili za s. Josipdol.

Dokumenti

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. o političkom komesaru Kordunaškog odreda

📜 Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih snaga i vojno-političkoj situaciji na području odreda

📜 Pismo Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 siječnja 1942 god. komandi Kordunaškog NOP odreda o prvim rezultatima borbi oko Korenice

📜 Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 15 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Vojnića

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Kordunaškog NOP odreda od 15. januara 1942. godine

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 siječnja 1942 god. Štabu Kordunaškog NOP odreda o iskustvima stečenim prilikom blokade Korenice

📜 Direktiva političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. političkim komesarima bataljona o potrebi učvršćivanja jedinstva između Hrvata i Srba

📜 Izvještaj političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 27 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u bataljonima i političkoj situaciji na terenu

📜 Izvještaj operativnog oficira Prvog kordunaškog NOP odreda koncem veljače 1942 god. komandantu Združenog odreda o zarobljavanju Talijana kod Livada

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda početkom veljače 1942 god. o formiranju Grupe odreda, reorganizaciji, bataljona i nastavljanju borbenog takmičenja s ličkim odredima

📜 Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od februara 1942. komesarima odreda o sprovodenju rekvizicije hrane

📜 Naredba br. 1 Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 5 veljače 1942 god. o reorganizaciji jedinica i imenovanju komandnog sastava

📜 Uputstvo Štaba grupe kordunaških odreda od 6. februara 1942. političkim komesarima odreda za rad na razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i na raskrinkavanju neprijateljske propagande

📜 Uputstvo Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 11 veljače 1942 god. političkim komesarima bataljona za raskrinkavanje izbjegličke vlade, četnika, Mačeka i sličnih neprijatelja NOB

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 12 veljače 1942 god. o postupku pri rekviziciji, o čuvanju rezervi hrane i organizaciji sanitetske službe u jedinicama

📜 Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 13 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju u Trećem bataljonu

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na Kordunu koncem siječnja i početkom veljače

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda od 17. februara 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rezultatima borbi u siječnju

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda od 19. februara 1942. godine

📜 Izvještaj operativnog oficira Prvog kordunaškog NOP odreda od 22 vfcljače 1942 god. komandantu Združenog odreda o rezultatu napada na Talijane između Slunja i Primišlja

📜 Naredba Štaba Četvrtog bataljona Prvog kordunaškog NOP odreda od 24 veljače 1942 god. o imenovanju rukovodilaca u četama i vodovima

📜 Obavještenje Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25 veljače 1942 god. Štabu Banijskog odreda o rezultatima napada na cesti Slunj -

📜 Izvještaj 1. domobranskog zbora od 25. februara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu jedinica 1. i 2. kordunaškog NOP odreda na Tounjski Tržić i Primišlje

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda koncem ožujka 1942 god. o imenovanju komandanta odreda, formiranju proleterskih četa i zadacima bataljona

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za bolje pripremanje akcija i obavijest o glavnim uspjesima ličkih partizana u siječnju

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za održavanje kurirske veze i popunjavanje štabova

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1. marta 1942. o reorganizaciji Kordunaškog NOP odreda u Grupu kordunaških NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Prvog kordunaškog NOP odreda od 7 ožujka 1942 god. o rezultatima borbe protiv Talijana kod Livada

📜 Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 ožujka 1942 god. za odbranu oslobođenog teritorija

📜 Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 7. marta 1942. o organizaciji intendantske službe i pripremi jedinica za dejstva na teritoriji naseljenoj hrvatskim stanovništvom

📜 Pismo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 9 ožujka 1942 god. područnim jedinicama o vojničkim i političkim uzrocima neuspjeha u Vrnograču i Šturliću

📜 Referat političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 12 ožujka 1942 god. o razvoju ustanka na Kordunu

📜 Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 13 ožujka 1942 god. o formiranju proleterske i omladinske čete

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 15 ožujka 1942. god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u toku veljače

📜 Obaveštenje Štaba grupe kordunaških NOP odreda od 17. marta 1942. svim partizanima Korduna o političkoj situaciji i predstojećim zadacima

📜 Zapovijest Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 ožujka 1942 god. za sprečavanje prodora neprijatelja na oslobođeni teritorij

📜 Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19. marta 1942. komesarima odreda o političkim pripremama za akciju u hrvatskim selima

📜 Izvještaj glavara Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 20. marta 1942. o borbama Utinjskog zdruga s partizanima 1. kordunaškog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 22 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama odreda sredinom ožujka

📜 Izvještaj Zapovjedništva Utinjskog zdruga od 23. marta 1942. o borbama s partizanima na području 1. kordunaškog NOP odreda

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za primjenjivanje partizanske taktike u odbrani oslobođenog teritorija

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o početku neprijateljske ofanzive i dejstvu naših jedinica

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 6 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama Prvog odreda

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi, stanju u jedinicama i političkoj situaciji u Kordunu

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama Prvog odreda

📜 Naredba komandanta 2. kordunaškog NOP odreda od 24. aprila 1942. o vraćanju 2. bataljona u sastav odreda, disciplini u jedinicama i zadacima vodova

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30 travnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pripremama za borbu oko Knina i o preseljenju Glavnog štaba u Korenicu

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 10. maja 1942. političkom komesaru Grupe kordunaških NOP odreda o slabostima političkog rada u jedinicama i na terenu

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 svibnja 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda o ocjeni pravilnosti akcija i političkim griješkama učinjenim za vrijeme neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoi ofanzivi na Petrovu Goru i o stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u odredima i na terenu

📜 Brojno stanje i naoružanje Grupe kordunaških NOP odreda od 21 svibnja 1942 godine

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pridobijanju za NOB hrvatskih sela i zarobljenih domobrana i oživljavanju rada narodno-oslobodilačkih odbora

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o borbi protiv četnika, formiranju pokretnih udarnih bataljona i mobiliziranju Hrvata u NOB

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama poslije ofanzive na Petrovu Goru

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 srpnja 1942 god. štabu Kordunaške grupe NOP odreda za formiranje Zumberačko-pokupskog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama jedinica i zarobljavanju posade u Tounjskom Tržiću

📜 Zapovijest štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 lipnja 1942 god. za napad na Topusko

📜 Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 10 srpnja 1942 god. za formiranje Zumberačko-pokupskog NOP odreda, odabiranje boraca za Proleterski bataljon i izvršenje ostalih zadataka u vezi sa životom i radom u odredima

📜 Izvještaj Štaba grupe kordunaških NOP odreda od 12 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o uništenju neprijateljskog aviona i akcijama kod Gornjih i Donjih Dubrava

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Topusko i Vojnić-kolodvor

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim napadima na Topusko i Vojnić-kolodvor, planu budućih akcija i stanju jedinica

📜 Izvještaj političkog komesara Štaba Grupe Kordunaških NOP odreda od 13. juna 1942. političkom komesaru 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju i radu u jedinicama

📜 Izvještaj Grge Milašinčića od 14. juna 1942. komandantu 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda o akcijama i političkom radu u opštini Netretić

📜 Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 srpnja 1942 god. za saradnju i pružanje pomoći Prvoj NOU brigade Hrvatske i za postupak prema zarobljenicima

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 15 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Primišlje i stanju jedinica

📜 Izvještaj Grge Milašinčića od 20 srpnja 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o političkom radu i akcijama voda u Zumberku

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 22 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama kordunaških i banijskih partizana

📜 Izvještaj Grge Milašinčića od 24. juna 1942. komandantu 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda o kretanju njegove grupe u pravcu Žumberka

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 24 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama odreda

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o pokretu neprijateljskih snaga u pravcu Zumberka

📜 Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 15. jula 1942. političkom komesaru 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriji Grupe

📜 Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 4 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o stanju i radu jedinica

📜 Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 6 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju posade u Kalju

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 11 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 1 do 10 kolovoza, o formiranju omladinskih četa i situaciji na Baniji

📜 Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 13 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Prve čete

📜 Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 13 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju neprijateljske posade u Pisarovini

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda za korišćenje nastale situacije na teritoriju Pokupsko-žumberačkog odreda i za formiranje Prve kordunaške brigade

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 10 do 16 kolovoza

📜 Izveštaj političkog komesara grupe kordunaških NOP odreda od 19. avgusta 1942. političkom komesaru Prve operativne zone o političkom stanju na terenu i u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o ishrani, odjeći i obući podređenih jedinica

📜 Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 22 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o napadu na Pribić

📜 Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 22 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Treće čete Bataljona Jože Kraša

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 5 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju neprijateljskih snaga i akcijama izvršenim od 25 srpnja do 5 kolovoza

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama od 18. do 24. avgusta

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 kolovoza 1942 god. političkom komesaru Kordunaške grupe NOP odreda o vojničkim i političkim mjerama koje treba sprovesti u Banijskom NOP odredu radi podizanja morala i borbenosti

📜 Izveštaj sekretara partijske ćelije Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 3. septembra 1942. Okružnom komitetu KPH Karlovac

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Jastrebarsko

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 8 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama podređenih jedinica

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama izvršenim u vremenu od 6 do 16 rujna

📜 Pismo štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 15 studenog 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Karlovac o borbi sa ustašama u Skradskoj Gori

📜 Izvještaj štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 19 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 3 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama odreda

📜 lzveštaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 3. decembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkom radu u odredu i na terenu

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog kordunaškog NOP odreda od 4 prosinca 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 11 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama odreda

📜 Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 18 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama odreda

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i partiske pripadnosti boraca i rukovodilaca Prvog kordunaškog NOP odreda od 18 siječnja 1943 godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

371. pešadijska divizija Jastrebarsko Borbe u Hrvatskoj 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Knin Operacija Morgenstern Karlovac Politički komesari u NOR-u Vladko Maček Operacija Panter 5. italijanski armijski korpus Glina 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodno oslobodilački odbori Kurirska služba u ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Vrginmost 2. kordunaški partizanski odred Topusko Deca u ratu Vojnić 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Saradnja četnika sa okupatorom 4. banijska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Otočac Operacija Weiss Zasede u oslobodilačkom ratu 1. lička proleterska udarna brigada Zarobljenici u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Operacija Petrova gora Petrinja Hrvatsko domobranstvo Ni zrno žita okupatoru! 8. kordunaška divizija NOVJ Sanitet u ratu Borbe u Lici 1942. Borbe u Lici 1944. 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Disciplina u oslobodilačkom ratu Velika Kladuša Borbe u Hrvatskoj 1943. Ogulin Plaški Intendantura u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Omladina u ratu Glavni štab Hrvatske Slunj Lička Jesenica Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Primorsko-goranski partizanski odred Cazin Narodni heroji Jugoslavije Sisak Borbe u Hrvatskoj 1944. 8. krajiška brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. Banijski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Dečiji domovi u oslobodilačkom ratu Partizanska taktika 392. legionarska divizija (plava) Komunistička partija Hrvatske Rijeka Rekvizicija u ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu