Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 11. 1942. Naredbom VŠ NOV i POJ, od 4. hrvatske NOU, 5. i 6. hrvatske NO brigade formirana 8. divizija NOVJ [Šesta hrvatska NO brigada koja je dejstvovala u Gorskom Kotaru Hrvatskom primorju nije bila u organskom sastavu 8. divizije NOVJ, nego je prema naredbi GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 11. decembra 1942. potpisala pod komandu Štaba 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, a na njeno mesto došla je 15. hrvatska NO brigada.].

⚔️ 5. 12. 1942. U V. Kladuši, naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 3. i 4. bataljona 1. NOU brigade Hrvatske i Udarnog bataljona Kordunaškog NOP odreda formirana 15. hrvatska NO brigada.

⚔️ 26. 12. 1942. U s. Klasniću (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od po jednog bataljona 7, 8. i 15. hrvatske NO brigade formirana 16 hrvatska NO brigada.

⚔️ 7. 3. 1943. U s. Crnoj Vlasti i s. D. Babinom Potoku (kod Vrhovina) jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na četničke jedinice. Istog dana je zauzeto s. D. Babin Potok dok su borbe u s. Crnoj Vlasti vođene do 10. marta kada su obustavljene zbog jakog otpora četnika i pristiglih italijanskih pojačanja. Zarobljeno je 55 četnika, dok je poginulo i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 58 ranjenih.

⚔️ 21. 3. 1943. Jako četničko uporište u s. Crnoj Vlasti (kod Vrhovina) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 8. divizije NOVJ i 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Poginulo je oko 60 i zarobljeno 125 četnika, a jedinice NOVJ su imale 18 mrtvih i 128 ranjenih. Tada je poginuo i zamenik komandanta 15. udarne brigade 8. divizije Milisav Dakić, narodni heroj.

⚔️ 6. 4. 1943. Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

⚔️ 2. 5. 1943. Jedinice 6. divizije NOVJ sa 4 udarnom i 15. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ napale Gospić poslednje neprijateljsko uporište u Lici, koje su branile ustaško-domobranske snage, jačine 5000 vojnika. Zbog velikih gubitaka (243 mrtva i ranjena) jedinice NOVJ su, posle danonoćne borbe, obustavile napad.

⚔️ 21. 5. 1943. U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela (kod Plitvičkih jezera) 1. bataljon 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede manje delove nemačke 114. lovačke divizije i naneo im gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 1 zarobljenog. Bataljon je imao 5 ranjenih.

⚔️ 0. 6. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovane brigade 8. divizije NOVJ: 4. udarna u 1. brigadu; 5. udarna u 2. brigadu i 15. udarna u 3. brigadu.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Petnaeste kordunaške NO brigade i prijedlog za napad na neprijateljska uporišta Skakavac, Banski Kovačevac i Lasinju

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 6 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Petnaeste NO brigade i postavljenju rukovodilaca

📜 Naredba br. 30 Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 prosinca 1942 god. o proglašenju Trinaeste NOU brigade proleterskom i formiranju Četrnaeste i Petnaeste NO brigade Hrvatske

📜 Naređenje Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 30. decembra 1942. Štabu 8. divizije o upućivanju 15. NO brigade na sektor Rakovica - Drežnik

📜 Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 10. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom radu u 5. i 15. brigadi povodom napada na Saborski

📜 Izvještaj Štaba Petnaeste NO brigade od 26 siječnja 1943 god. Operativnom štabu za Kordun o uspješnom jurišu na neprijatelja i gonjenju istog prema Furjanu i Lađevcu

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 siječnja 1943 god. Štabu Petnaeste brigade da izvrši napad na Mašvinu i Furjan

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 30 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o upućivanju Petnaeste NO brigade u Veliki Skočaj

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o upućivanju Petnaeste NO brigade u Donji Lapac i stanju na području Skočaja

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 15. udarne brigade 8. NOU divizije od 4. marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu u toj jedinici

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 ožujka 1943 god. o napadu Druge NOU, Šeste NO i Petnaeste NO brigade na četničke garnizone Crna Vlast i Babin Potok

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 8 ožujka 1943 god. o napadu Petnaeste NO brigade na četnike u Donjem Babinom Potoku

📜 Izvještaj Štaba Petnaeste NO brigade Osme divizije od 21 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi između Izačića i Vaganca

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 svibnja 1943 god. Štabu Šeste divizije o borbi Petnaeste NO brigade na sektoru Prijeboja

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Petnaeste NO brigade za povlačenje na područje Plaškog

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 8. kordunaška divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 1. lička proleterska udarna brigada Donji Lapac Četnici u drugom svetskom ratu 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Italija u drugom svetskom ratu Plaški 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 8. banijska udarna brigada Otočac 13. pešadijska divizija Re Zasede u oslobodilačkom ratu 5. italijanski armijski korpus Komunistička partija Hrvatske 3. lička proleterska udarna brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 114. lovačka divizija Velika Kladuša Vrhovine Gospić 1. kordunaški partizanski odred 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 16. banijska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Ogulin Borbe u Lici 1943. Glavni štab Hrvatske 2. lička proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodni heroji Jugoslavije 17. slavonska udarna brigada Politički komesari u NOR-u