Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

16. banijska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 26. decembra 1942. Štabu 7. divizije o upućivanju 16. NO brigade na sektor Krstinja - Prisjeka - Klokoč

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 26. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o formiranju 16. brigade i o akciji 8. brigade na putnički vlak na pruzi Sisak - Sunja

📜 Naredba Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 31. decembra 1942. o formiranju 16. NO brigade 7. divizije

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pristizanju Šesnaeste brigade kod Gornjeg Vakufa i o stanju na sektoru divizije

📜 Pismo štaba Šesnaeste NO brigade od 7 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o sprečavanju neprijateljskog prodora dolinom Une i povlačenju kordunaških i ličkih jedinica u Bosnu

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za izvršenje smene i posedanje položaja Šesnaeste brigade Sedme banijske NOU divizije kod Martin Broda

📜 Izvještaj načelnika štaba Sedme NOU divizije od 22 februara 1943 god. Štabu divizije o pokretu Šesnaeste brigade iz Glamoča u selo Ravno

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. Štabu Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije da po izvršenoj smeni odmaršuje pravcem Ravno - Prozor - Rama

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 marta 1943 god. Štabu Šesnaeste brigade Sedme NOU diziije da usiljenim maršem krene sa svojih položaja i prikupi se u rejonu Prozora

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o uspostavljanju veze sa Trećom krajiškom NOU brigadom i zaposjedanju novih položaja

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja prema Prozoru

📜 Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 11 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prebacivanju Šesnaeste brigade na lijevu obalu Neretve i o pripremi napada na italijansko-četničke položaje Gradac-Sanica-Borčići-Milanove Kolibe-Glogošnica-Zelena Glava-Risovac-Obodić

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 marta Ì943 god. Štabu Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije da napusti zaštitničke položaje u okuci Neretve i odmaršuje u Gornju Bijelu noseći sobom zaostale ranjenike

📜 Naređenje štaba Sedme NOU divizije od 18 marta 1943 god. štabu Šesnaeste brigade za pokret na prostoriju Idbar-Borci- Glavatičevo

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste brigade od 18 marta 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o borbi jedinica na lijevoj obali Neretve

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da uputi Sedmu krajišku NOU brigadu za pojačanje Druge proleterske divizije, a Šesnaestu hrvatsku NOU brigadu za smenu delova Prve proleterske brigade kod Uloga

📜 Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica Šesnaeste brigade na položajima Strana-Ulog i o nedostatku municije u jedinicama

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o posjedanju položaja na Rogoju i stanju u Brigadi

📜 Izvještaj Načelnika štaba Sedme NOU divizije od 19 aprila 1943 god. Zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o zatvaranju pravca prema Trnovu i stanju u Šesnaestoj NOU brigadi

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 16. hrvatske (3. banijske) brigade 7. NOU divizije od maja 1943. Centralnom komitetu KPJ o stanju u ovoj brigadi

📜 Izvještaj Politodjela Šesnaeste NOU brigade od 3 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu u partijskoj organizaciji brigade

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije na dan 24 juna 1943 godine

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 16. brigade od avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Izvještaj štaba 7. divizije od 23. avgusta 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pristizanju u rejon Podgrmeča, stanju u jedinicama divizije i rasformiranju 16. brigade

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ranjenici u ratu Centralni komitet KPJ 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Ogulin Diverzije u oslobodilačkom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu SAD i Jugoslavija Sisak 1. proleterska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Josip Broz Tito Bitka za Prozor 1943. 8. banijska udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen 7. krajiška udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Bugojno Gornji Vakuf Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Lici 1943. Politički komesari u NOR-u Operacija Weiss Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. Glamoč 7. banijska divizija NOVJ 717. pešadijska divizija Komunistička partija Hrvatske Trnovo Operacija Schwarz 1. proleterska udarna brigada Prozor Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 3. banijska udarna brigada Arso Jovanović 1. krajiška udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Bitka na Neretvi Italija u drugom svetskom ratu Prokuplje 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 3. krajiška proleterska udarna brigada Glavatičevo