Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

13. pešadijska divizija Re

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 11. 1941. U Mekinjaru (kod Udbine) partizani Štaba grupe NOP odreda za Liku napali delove 2. pešadijskog puka italijanske divizije -Re- i naneli im gubitke.

⚔️ 23. 1. 1942. Na Ljubovu (na putu Gospić-Korenica) otpočele dvodnevne borbe između delova italijanske divizije -Re-, s jedne strane, i 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i jedne čete bataljona -Ognjen Prica-, s druge strane. Neprijatelj nije uspeo da se iz Gospića probije u Korenicu, a pretrpeo je sledeće gubitke: 37 mrtvih, 64 ranjena, 278 smrznutih i 43 zarobljena vojnika; zaplenjeno: 4 topa sa 450 granata, 2 tenka, 4 minobacača sa 300 mina, 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 63 puške i oko 10.000 metaka.

⚔️ 12. 3. 1942. Delovi 2. bataljona 1. krajiškog NOP odreda, posle tročasovne borbe kod s. V. Radića, odbili ispad nepotpunog 3. bataljona 1. pešadijskog puka italijanske divizije -Re- iz Bos. Krupe.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 22. 1. 1943. U rejonu s. Ljubova (kod Titove Korenice) otpočele jake borbe između 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i delova italijanske divizije -Re-. Borbe su trajale do 2. februara, kada su snage divizije -Re- prodrle u Korenicu (sada: Titova Korenica), a 2. brigada se povukla u s. Krbavieu.

⚔️ 22. 1. 1943. Pločanski klanac (kod Udbine) zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 2. 2. 1943. Sela Čujića Krčevinu, Koreničku Kapelu i Rudanovac (kod Titove Korenice) popalile jedinice italijanske divizije -Re-.

⚔️ 2. 2. 1943. Korenicu (sada: Titova Korenica) zauzeo 1. puk italijanske divizije -Re- posle borbi protiv delova 6. i 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 3. 2. 1943. Udbinu zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle borbi protiv 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 6. 2. 1943. U s. Krbavicu (kod Titove Korenice) prodrli delovi italijanske divizije -Re- i plamenobacačima zapalili 8 kuća, a zatim su ih jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbacile iz sela.

⚔️ 9. 2. 1943. Jedinice italijanske divizije -Re- popalile sela Šalamunić, Pišać i Svračkovo Selo (kod Titove Korenice). U rejonu s. Bunića napala ih je 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i nanela im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 18. 2. 1943. U G. Lapcu jedinice 6. i 8. divizije NOVJ okružile kolonu italijanske divizije -Sasari-, koja se povlačila iz Kulen-Vakufa za Gračac. Borbe su obustavljene 21. februara, kada su okruženoj koloni pritekle u pomoć jake snage italijanske divizije -Re- i Dinarske četničke divizije. Neprijatelj je imao oko 1000 mrtvih i ranjenih. Uništeno je 30 motornih vozila i zaplenjen je ogroman ratni materijal.

⚔️ 1. 3. 1943. U rejonu s. Vrepca i s. Mogorića (kod Gospića) otpočeo napad delova italijanske divizije -Re- i ustaša na 1. udarnu i 9. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. U dvodnevnim borbama neprijatelj je imao 24 mrtva, 108 ranjenih i 26 nestalih, a brigade 6. divizije 6 mrtvih, 20 ranjenih i 1 nestalog.

⚔️ 31. 3. 1943. U Brinjskom klancu jedinice 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale oko 300 vojnika italijanske divizije -Re-. Poginula su i ranjena 33 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 6 ranjenih.

⚔️ 6. 4. 1943. Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

⚔️ 12. 4. 1943. Otočac, poslednje neprijateljsko uporište u Gackoj dolini, posle trodnevne borbe zauzele jedinice 1. hrvatskog korpusa NOVJ. Delovi italijanske divizije -Re-, sa razbijenim ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama iz Like, povukli su se u Senj. Italijanske jedinice su imale 56 mrtvih, 69 ranjenih i 49 nestalih vojnika i oficira, dok gubici ustaško-domobranskih i četničkih snaga nisu utvrđeni. Korpus je imao 12 mrtvih i 55 ranjenih.

⚔️ 12. 4. 1943. U Brinje ušle jedinice 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske pošto su se delovi italijanske divizije -Re- povukli u Senj. Zaplenjena je veća količina municije i ostalog materijala.

⚔️ 24. 5. 1943. Delovi italijanske divizije -Re- i konjičkog puka -Alesanđrija- iz Senja i Krivo- Puta pokušali prodor ka oslobođenom Brinju, ali ih je na Goljaku dočekala i odbila 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ. Sutradan je neprijatelj potisnuo ovu brigadu na položaje iznad Žute Lokve, odakle ga je ona 26. maja bezuspešno napadala na Goljaku. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 109 ranjenih, a 4 udarna brigada 10 mrtvih i 56 ranjenih.

Dokumenti

📜 Izveštaj Komande 23. artiljerijskog puka RE od 9. avgusta 1941. komandantu divizije RE o situaciji u Gospiću sa podacima o stanju srpskog življa i zločinima ustaša

📜 Izveštaj komandanta 23. artiljerijskog puka od 9. avgusta 1941. komandantu pešadijske divizije „Re o situaciji u Gospiću

📜 Zapovijest zapovjednika Druge talijanske pješačke pukovnije RE od 4 rujna 1941 god. o dužnostima i pravima vojnih i građanskih vlasti NDH na dijelu Primorja i Like

📜 Predstavka velikog župana Gacka i Like od 15. decembra 1941. komandantu divizije Re o lošoj saradnji italijanksih vojnih vlasti sa hrvatskim građanskim vlastima po pitanjima odnosa prema srpskom življu

📜 Izveštaj Komande sektora Otočac od 12. januara 1942. Komandi divizije »Re« o borbama protiv partizanskih jedinica koje su blokirale Titovu Korenicu

📜 Dislokacija potčinjenih komandi i jedinica 2. armije 10. februara 1942. godine

📜 Mesečni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 26. aprila 1942. Komandi 2. armije o političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji korpusa

📜 Pregled oprativne delatnosti pešadijske divizije »RE« u periodu od 20. maja do 30. juna 1942. godine 

📜 Operativna zapovest br. 2 Komande 5. armijskog korpusa od 21. septembra 1942. za izvođenje treće faze operacije na području Velike Kapele

📜 Izvještaj Komande divizije Re od 3 listopada 1942 god. o rezultatima akcija izvedenih od 11 - 30 rujna 1942 godine

📜 Odobrenje Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 21 prosinca 1942 god. za prebacivanje dijelova divizije Re i Sassari

📜 Izvještaj Komande talijanske divizije Re od 10 siječnja 1943 god. o borbama na području Raduč - Lovinac - Ričice

📜 Analiza rada divizija Lombardia, Re i Sassari u operaciji Weiss za period od 20 do 23 siječnja 1943 god. izvršena od strane Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija 23 siječnja 1943 godine

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga SIovenija-Dalmacija od 13 veljače 1943 god. o rasporedu divizija Re i Sassari po završetku prve faze operacije Weiss

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 svibnja 1943 god. o akciji jedinica divizije RE na Žutu Lokvu i o napadu dijelova Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske na Gomirje

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 lipnja 1943 god. o akcijama dijelova divizije Re i Macerata

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na sektorima divizija Re i Macerata

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 lipnja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na sektorima divizija Re i Macerata

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 lipnja 1943 god. o neuspjehu dijelova divizije Re u borbi protiv jedinica NOV i PO Hrvatske

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na sektorima divizija Re i Macerata

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

369. legionarska divizija (vražja) Hrvatsko domobranstvo Borbe u Lici 1943. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Glina Sanski Most 12. pešadijska divizija Sassari Ustanak u Hrvatskoj 1941. Hrvatska Kostajnica 718. pešadijska divizija Knin Borbe u Lici 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Karlovac Operacija Velika Kapela 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Otočac 6. lička proleterska divizija NOVJ 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Alexander Löhr Ustanak u Hercegovini 1941. Genocid u NDH Ustanak u Lici 1941. 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Raduč Donji Lapac Gračac Gacko Borbe u Hrvatskoj 1942. Saradnja četnika sa okupatorom 153. pešadijska divizija Macerata Četnici u drugom svetskom ratu Udbina 7. SS divizija Prinz Eugen 5. italijanski armijski korpus Operacija Weiss Borbe u Dalmaciji 1942. Korenica Vrhovine Gospić 57. pešadijska divizija Lombardia 1. brza divizija Eugenio di Savoia 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Senj 187. rezervna divizija 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Dinarska četnička divizija Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Komandant Jugoistoka 1. lički partizanski odred "Velebit" 714. pešadijska divizija 1. krajiški partizanski odred 2. italijanska armija Ogulin 14. srednjobosanska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Zagreb 1. lička proleterska udarna brigada Ustaški zločini 1941. 3. lička proleterska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1943. 717. pešadijska divizija Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.