Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Raduč u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 1. 1942. Partizani 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali italijansku posadu u s. Raduču (kod Gospića). Napad nije uspeo, pošto su četnici pravovremeno obavestili italijansku posadu.

⚔️ 23. 3. 1942. U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

⚔️ 13. 5. 1942. Između s. Metka I s. Raduča (kod Gospića) 2. četa 1. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku napala italijanske vojnike i nanela im gubitke od 30 mrtvih.

⚔️ 3. 7. 1942. Na železničkoj pruzi Raduč-Medak delovi 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- izvršili diverziju. Zbog toga je saobraćaj bio obustavljen 4 dana.

⚔️ 25. 8. 1942. Italijanske snage, ustaše i četnici iz s. Lovinca, s. Metka i ž. st. Raduč otpočeli dvodnevni napad na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- u s. Raduču, koje su prinudili na povlačenje prema Velebitu. Posle toga neprijatelj je popalio nekoliko kuća, pohapsio i mučio stanovništvo i pljačkao letinu.

⚔️ 27. 9. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade, posle dvodnevnih borbi, zarobile posadu (101 četnika) u s. Raduču (kod Gospića), porušile železničku prugu u dužini od 6 km i zaplenile 90 pušaka, 1 mitraljez i oko 7600 metaka.

⚔️ 22. 10. 1942. Deveta hrvatska NO brigada porušila železničku prugu Gospić-Raduč i tt veze u dužini od 5 km.

⚔️ 3. 12. 1942. Između žel. st. Medak i Raduč (na pruzi Ogulin-Knin) delovi 1. bataljona Ličkog NOP odreda porušili prugu i tt veze, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 2 dana.

⚔️ 8. 12. 1942. Između ž. st. Medak i Raduč (na pruzi Gospić-Gračac) delovi 1, bataljona Ličkog NOP odreda porušili prugu, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 40 časova.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice 6. divizije NOVJ otpočele šestodnevni napad na ustaše, domobrane i italijanske posade u selima Raduču, Metku i Lovincu (kod Gospića), ali nisu uspele da zauzmu ta sela zbog dolaska jakih neprijateljskih snaga iz Gospića. Neprijatelju je izbačeno iz stroja oko 650 vojnika, podoficira i oficira. Zaplenjeno je 160 pušaka, 3. p. mitraljeza, 4 mitraljeza, oko 40.000 metaka, 3 minobacača sa 253 mine, 75 bombi, 81 granata, 300 ćebadi i druga oprema. Zarobljeno je 80 neprijateljskih vojnika, uništena su 2 tenka i oboren je 1 avion.

Dokumenti

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 24 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rušenju pruge i telefonske veze na liniji Raduč-Medak, Raduč-Lovinac i Medak-Ribnik

📜 Izvještaj Devete NO brigade od 27 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Raduč i zarobljavanju četničke posade

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade od 1 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o pripremama za sljedeće akcije i o rezultatima napada na četničko uporište Raduč

📜 Zapovijest Štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 prosinca 1942 god. za napad na Lovinac, Smokrić, Ričice i željezničku stanicu Raduč

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 30 prosinca 1942 god. o borbama na području Lovinac - Raduč

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 3 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Raduča, Metka i Lovinca krajem prosinca 1942 godine

📜 Izvještaj Komande talijanske divizije Re od 10 siječnja 1943 god. o borbama na području Raduč - Lovinac - Ričice

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 3 siječnja 1943 god. o rezultatima borbi na području Raduč - Lovinac - Ričice u toku 27 i 28 prosinca 1942 godine

📜 Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 13 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Svetom Roku i Raduču

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Raduča i Metka

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 studenog 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske autokolone na cesti Medak - Raduč

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja i onemoguće saobraćaj na komunikacijama Gospić - Gračac i Gospić - Raduč - Obrovac

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 3. siječnja 1943. o rezultatima borbi na području Raduč-Lovinac-Bičiće u toku 27. i 28. prosinca 1942. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Varaždinski Breg, Krapinu, Zdenčac, Raduč i Vrliku

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na njemačku autokolonu na komunikaciji Nova Gradiška-Okučani i borbama kod Varaždinbrega, Ozlja, Raduča i Livna

Fotografije

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa okupatorom Zrmanja Hrvatsko domobranstvo Diverzije u oslobodilačkom ratu 18. italijanski armijski korpus Varaždin Četnici u drugom svetskom ratu 13. pešadijska divizija Re 6. lička proleterska divizija NOVJ Udbina Operacija Velika Kapela Borbe u Lici 1942. 2. lička proleterska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu 5. italijanski armijski korpus Borbe u Lici 1943. Borbe u Slavoniji 1944. Ni zrno žita okupatoru! 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Livno Nova Gradiška Knin Borbe u Hrvatskoj 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Gospić Gračac 1. lički partizanski odred "Velebit" Krapina Srb 3. lička proleterska udarna brigada 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Ogulin Pljačka u ratu