Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ustanak u Lici 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 72 hronoloških zapisa, 82 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 6. 1941. U s. Srbu (kod Gračaca) ustaše izvršile prvi masovni pokolj srpskog stanovništva u Lici.

⚔️ 0. 7. 1941. U Lapcu obrazovan Štab gerilskih odreda za D. Lapac i okolinu (ubrzo preimenovan u Štab gerilskih odreda za Liku).

⚔️ 27. 7. 1941. Otpočeo masovni narodni ustanak u južnoj Lici. Gerilski odredi i narod iz sreza D. Lapac, predvođeni komunistima, poseli komunikacije koje vode ka Srbu, napali ustaško-žandarmerijsku stanicu i zauzeli Srb, razrušili prugu Knin-Drvar (kod Tiškovca) i kod Klanca uništili kamion sa ustašama. Ustanak se brzo proširio i na ostale krajeve Like. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Hrvatske.]

⚔️ 28. 7. 1941. Ustanici napali žand. st. u selu Doljanu (kod G. Lapca) i ubili 2 žandarma.

⚔️ 29. 7. 1941. Ustanici iz s. Vrepca (kod Gospića) proterali iz tog sela ustašku posadu.

⚔️ 29. 7. 1941. Ustanici iz sela Neteke, D. i G. Suvaje, Brezovca, Doljana i Dobrosela napali na dva ustaška kamiona kod Lapca i zaplenili 25 pušaka i 11 sanduka municije.

⚔️ 30. 7. 1941. Ustaše napustile D. Lapac i povukle se u Boričevac. U mesto su ušli ustanici iz Lapca i Gajina i razoružali sreskog načelnika, nekoliko finansa i žandarma i druge. U isto vreme žandarmi su napustili Nebljuse, pa je čitava lapačka opština sa sreskim mestom Lapcom bila slobodna (sem Boričevca).

⚔️ 30. 7. 1941. Ustanici zauzeli s. Doljane (kod D. Lapca).

⚔️ 0. 8. 1941. Privremeni glavni štab gerilskih odreda za Liku uputio proglas srpskom i hrvatskom narodu, u kome ih poziva na zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša.

⚔️ 0. 8. 1941. U Dabru (kod Brinja) formiran Dabarski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: da koordinira dejstva u Lici i Bos. krajini, da šalje španske borce u Bosnu i da preduzima mere radi snabdevanja partizana odećom i obućom u zimskim uslovima. Pored toga, on traži da CK KPH odredi tri-četiri predstavnika HSS za Narodni komitet oslobođenja.

⚔️ 2. 8. 1941. Kod s. Tušica (na putu Lovinac-Udbina) ustanici napali ustaški auto i ubili 6 a ranili 3 ustaše.

⚔️ 3. 8. 1941. Ustanici iz s. Divosela (kod Gospića) napali ustašku posadu u tom selu i proterali je.

⚔️ 5. 8. 1941. U s. Ploči (kod Udbine) formiran Pločanski NOP odred.

⚔️ 5. 8. 1941. Ustanici iz s. Metka i s. Ploče (kod Gospića) napali ustaške posade u tim selima i proterali ih.

⚔️ 5. 8. 1941. Posle napada ustanika na ustašku posadu u s. Divoselu (kod Gospića), dva ustaška bataljona iz Gospića i Karlobaga napali na pl. Velebitu zbeg naroda iz s. Divosela i s. Čitluka i pobili oko 560 lica (većinom žena i dece).

⚔️ 10. 8. 1941. U s. Divoselu (kod Gospića) izabran seoski NO odbor.

⚔️ 15. 8. 1941. U s. Metku (kod Gospića), pod rukovodstvom sekretara OK KPH za Liku, održan sastanak predstavnika ustaničkih sela iz sreza Gospić i obrazovano vojno rukovodstvo (štab) za srez Gospić.

⚔️ 17. 8. 1941. Iz s. Lovinca (kod Gračaca), otpočeo napad Lovinačke domobranske brigade, a sutradan i napad Gračačke brigade iz Gračaca u cilju zauzimanja oslobođene teritorije Like.

⚔️ 18. 8. 1941. U srezu Gospić pod rukovodstvom OK KPH za Liku od svih ustaničkih jedinica obrazovan gerilski bataljon -Velebit-.

⚔️ 19. 8. 1941. Gračačka domobranska brigada prodrla u Mazin i Gornji Lapac, ali je protivnapadom ustanika primorana na povlačenje ka Bruvnu.

⚔️ 20. 8. 1941. Iz sabirnog logora u Gospiću upućeno vozom prema Zagrebu 2000 uhapšenih Jevreja.

⚔️ 23. 8. 1941. Kod s. Ploče (kod Gospića) Pločanski NOP odred vodio borbu protiv 700 domobrana. Poginulo 6 domobrana.

⚔️ 27. 8. 1941. Partizani, uz pomoć meštana, odbili napad ustaša na s. Prokike (kod Brinja).

⚔️ 28. 8. 1941. U s. Smiljanu (kod Gospića) ustaše pobile i bacile u jamu 30 Srba.

⚔️ 0. 9. 1941. Na Drenovači (kod D. Lapca) formiran NOP odred -Čapajev- (koji je, posle pogibije Marka Oreškovića, početkom novembra, preimenovan u NOP odred -Marko Orešković-).

⚔️ 0. 9. 1941. U gospićkom srezu, pod rukovodstvom OK KPH za Liku, formiran 1. lički NOP odred -Velebit-.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Jošanu (kod Udbine) četnici streljali španskog borca Mića Radakovića, narodnog heroja.

⚔️ 2. 9. 1941. U selu Ljubovu (kod Gospića) ustanici napali žandarme i ubili trojicu.

⚔️ 2. 9. 1941. Ustanici zauzeli Podlapac (kod Udbine), iz koga su se domobrani povukli u Široku Kulu.

⚔️ 11. 9. 1941. UD. Lapcu održan sastanak OK KPH za Liku na kome je detaljno analiziran rad partijske organizacije - njeno rukovođenje narodnim ustankom - i odlučeno da se učvrsti partijska organizacija, reorganizuju vojne jedinice, formiraju odbori NO fronta, pojača rad sa ženama i omladinom.

⚔️ 18. 9. 1941. U s. Smiljanu (kod Gospića), pod rukovodstvom OK KPH za Liku formiran NOP odred.

⚔️ 18. 9. 1941. U selu Stajnici (kod Ogulina) partizani iz NOP odreda Brinje i Škare zapalili pilanu i mlin.

⚔️ 20. 9. 1941. Formiran SK KPH za Brinje.

⚔️ 21. 9. 1941. Na Kamenskom (na pl. Plješevici), u prisustvu člana CK KPJ Marka Oreškovića održan sastanak predstavnika vojnih jedinica sa teritorije Like: razmotreno je stanje u jedinicama, analizarani su postignuti uspesi i postavljeni su novi zadaci.

⚔️ 25. 9. 1941. U s. Plitvičkim Jezerima partizani koreničkog i udbinskog sreza napali i razoružali 40 domobrana.

⚔️ 29. 9. 1941. Italijanski vojnici zapalili sela Zalužnicu i Brakusovu Dragu (kod Otočca).

⚔️ 0. 10. 1941. Pod odluci CK KPH formiran Štab grupe NOP odreda za Liku.

⚔️ 0. 10. 1941. U selima Škarama, Podumu, Glavicama i Vrhovinama (kod Otočca) formirani seoski NO odbori.

⚔️ 2. 10. 1941. Italijanski vojnici spalili s. Drenovi Klanac (kod Otočca).

⚔️ 3. 10. 1941. U selu Saborskom (kod Ličkih Jesenica) partizani razoružali 6 domobrana.

⚔️ 4. 10. 1941. NOP odredi Škare i Brinje napali italijanske vojnike na mestu Pogledalu (kod Korenice) i naneli im gubitke.

⚔️ 6. 10. 1941. Kod Boričevca gerilski odred Bjelo Polje napao ustaše koje su prodirale iz Kulen-Vakufa ka D. Lapcu. Borbe su vodene i sutradan kod Lapca. Zarobljeno 7 ustaša a zaplenjeno 40 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 haubica i 2 kamiona. Gerilski odred imao 8 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 9. 10. 1941. Partizani iz s. Dabra i iz Plaškog zauzeli Dabar (Lika). Ustaše i žandarmi se povukli u Otočac.

⚔️ 20. 10. 1941. U s. Očijevu (kod Kulen-Vakufa), na putu iz Drvara za Liku četnici ubili člana CK KPJ i političkog komesara Štaba grupe NOP odreda za Liku Marka Oreškovića Krntiju, narodnog heroja.

⚔️ 24. 10. 1941. U s. Smiljanu (kod Gospića) jurišni NOP odred -Capajev- likvidirao 4 zloglasne ustaše i zapalio zgradu Opštine.

⚔️ 0. 11. 1941. U srezu Lapac, po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, formiran Lapački partizanski bataljon (kasnije nazivan partizanski bataljon -Stojan Matić-).

⚔️ 7. 11. 1941. Na putu Žuta Lokva - Brinje partizani napali kamion sa vojnicima iz divizije italijanske -Lombardija- i naneli im gubitke.

⚔️ 7. 11. 1941. U s. Rapajinu Dolu (kod Brinja) partizani Drežničkog logora napali poštanski autobus i ubili 5 ustaša.

⚔️ 11. 11. 1941. U Mekinjaru (kod Udbine) partizani Štaba grupe NOP odreda za Liku napali delove 2. pešadijskog puka italijanske divizije -Re- i naneli im gubitke.

⚔️ 11. 11. 1941. U s. Šipovljanima (kod Drvara), na inicijativu OK KPJ za Drvar, formirana kulturno-prosvetna ekipa (od 30 članova) sa zadatkom: mobilizacija omladine i naroda putem kulturnog i političkog prosvećivanja. Ekipa je delovala do kraja. januara 1943. u drvarskom, podgrmečkom i, delom, jajačkom okrugu, pa i u Lici.

⚔️ 21. 11. 1941. U s. Metku (kod Gospića) četnici ubili komandanta 3. partizanskog bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Petra Vuksana Pekišu, narodnog heroja.

⚔️ 23. 11. 1941. Kod Brloga (na putu Senj-Otočac) partizanski vod -Škare- napao italijanski kamion, ubio 1 oficira i ranio 2 vojnika.

⚔️ 25. 11. 1941. Italijanski vojnici upali u Divoselo (kod Gospića), gde su popalili i demolirali više kuća.

⚔️ 26. 11. 1941. Kod Bilaja (blizu Gospića) jedna desetina 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napala italijansku patrolu i ubila 7 vojnika.

⚔️ 29. 11. 1941. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku formiran partizanski bataljon -Marko Orešković-.

⚔️ 30. 11. 1941. Na području koreničkog sreza, po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, formiran partizanski bataljon -Ognjen Prica-.

⚔️ 0. 12. 1941. Formiran Inicijativni okružni odbor AFŽ-a za Liku.

⚔️ 0. 12. 1941. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od boraca iz sreza Udbina formiran bataljon -Krbava-.

⚔️ 0. 12. 1941. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od boraca iz sreza Gračac formiran Gračački bataljon (kasniji naziv: bataljon -Gavrilo Princip-).

⚔️ 0. 12. 1941. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku formiran Otočački partizanski bataljon.

⚔️ 2. 12. 1941. Partizanski vod iz Dabra (kod Otočca) ubio iz zasede 2 italiianska oficira. Za odmazdu, jake italijanske snage napale Dabar i u okolnim selima popalile oko 60 kuća, ubile 11 ljudi i pohapsile veći broj meštana.

⚔️ 9. 12. 1941. Između s. Sinca i s. Ličkog Lešća (kod Otočca) borci NOP odreda Škare minirali prugu i srušili voz u provaliju, a saobraćaj onemogućili za 3-4 dana.

⚔️ 10. 12. 1941. Bataljoni -Marko Orešković- i -Ognjen Prica- napali ustaše u Plitvicama (u Lici), kojima su stigli u pomoć delovi italijanskog konjičkog puka -Đenova-. U borbi koja je trajala do noći neprijatelj je imao 19 poginulih.

⚔️ 12. 12. 1941. Kod ž. st. Sinac (blizu Otočca) partizani oštetili prugu Zagreb-Split i izbacili iz šina lokomotivu sa tenderom.

⚔️ 13. 12. 1941. U s. Zbijegu, u GŠ NOP odreda Hrvatske, održano prvo savetovanje predstavnika partizanskih komandi Like, Korduna, Banije, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja. Odlučeno je da se formiraju tri udarna bataljona (dva u Lici, jedan u Kordunu) i razrađen je plan zajedničkog dejstva u cilju stvaranja veće slobodne teritorije.

⚔️ 14. 12. 1941. Pod pritiskom partizana, ustaše i žandarmi se povukli iz Plitvica (Lika).

⚔️ 17. 12. 1941. U s. Čorcima (kod s. Vrhovina) italijanska vojska zapalila 20 kuća.

⚔️ 18. 12. 1941. U s. Vodoteču formiran SNO odbor Brinje.

⚔️ 25. 12. 1941. U Perušiću (Lika) borci bataljona -Ognjen Prica- napali ustašku posadu i naneli joj gubitke.

⚔️ 25. 12. 1941. U s. Krbavici (kod Korenice), od 4. grupe boraca sa područja Šibenika i Zadra, formirana Dalmatinska partizanska četa (3. četa bataljona -Marko Orešković-).

⚔️ 30. 12. 1941. Jedinice Ličke grupe NOP odreda blokirale Korenicu (koju će italijanski vojnici deblokirati tek krajem. marta 1942. godine).

Dokumenti

📜 Desetodnevni izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja od 8. jula 1941. o stanju na svojoj teritoriji i zločinima ustaša u selima Lički Osredci i Suvaja

📜 Izvještaj Grupe kraljevskih karabinjera iz Zadra od 15 srpnja 1941 god o zločinima ustaša u Lici

📜 Telefonski Izvještaj iz Otočca od 28 srpnja 1941 god. o akcijama ustanika u kotaru Srb

📜 Izvještaj Grupe kraljevskih karabinjera iz Zadra od 28 srpnja 1941 god. o zločinima ustaša u Lici

📜 Telefonski izvještaji od 29 srpnja 1941 god. o napadu partizana na ustaški automobil kod Donjeg Lapca i rušenju mosta kod Starog Sela

📜 Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. srpnja 1941. potčinje- nim komandama o mjerama koje treba da preuzmu u vezi s ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji

📜 Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. jula 1941. potčinjenim komandama o merama koje treba da preduzmu u vezi sa ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji

📜 Telefonski izvještaj od 30 srpnja 1941 god. o akcijama ustanika u Južnoj Lici

📜 Poziv privremenog glavnog štaba gerilskih odreda za Liku početkom kolovoza 1941 god. srpskom i hrvatskom narodu na zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša

📜 Pismo Dušana Mileusnića iz prve polovine avgusta 1941. Gojku Polovini, komandantu Štaba Gerilskih odreda za Lapac i okolinu, o stanju na sektoru Bruvno - Mazin

📜 Naređenje Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od avgusta 1941 god. Štabu NOP odreda Hrvatske za koordinaciju borbi u Lici i Bosanskoj Krajini i odabiranje pretstavnika za Narodni komitet oslobođenja - ?6

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od avgusta 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o ustaškom teroru i partizanskim akcijama u Kordunu i Lici

📜 Izveštaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH konccm kolovoza 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama u Lici i Kordunu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Udbini od 2 kolovoza 1941 god. o akcijama partizana u kotaru Udbina

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 30 od 2. kolovoza 1941. o borbi partizana u Dalmaciji, Lici i Bosni

📜 Depeša Komande 2. armije od 4. avgusta 1941. Generalštabu kopnene vojske o premeštanju 6. bersaljerskog puka, 305. i 328. teritorijalno-mobilnog bataljona u Gračac radi zaštite pruge od ustanika

📜 Izvještaj predstojnika željezničke stanice Gračac od 12. avgusta 1941. zapovjedniku Ličkog zdruga o događajima na pruzi Gračac - Knin

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Josipdol od 13. avgusta 1941. o intervenciji italijanskog poručnika Ruzzenenti-ja u otkrivanju i hvatanju ustaša koje su počinile zločine u Josipdolu

📜 Subotica, 15. avgust 1941.(Budimpešta, 1. septembar 1941) Izveštaj načelnika mađarskog Generalštaba ministru odbrane o izvršenju smrtne kazne nad Jozsefom Lichtom i Ferencom Hegedüsom iz Subotice

📜 Uvodnik Gerilca br. 5 od 19 avgusta 1941 god. povodom pregovora ličkih pretstavnika sa talijanskim okupatorima u Otriću

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 21 avgusta 1941 god. Komandi Četvrtog gerilskog odreda za postavljanje zasjeda na komunikacijama i uspostavljanje veze sa ličkim odredima

📜 Izvještaj komandanta Ličkog zdruga od 21. avgusta 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama Lovinačkog i Gračačkog zdruga s ustanicima na teritoriji Velika Popina - Srb - D. Lapac i Bruvno - Mazin - Kulen-Vakuf

📜 Izveštaj oficira za vezu iz Karlovca od 22. avgusta 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o mučenju Jevreja prilikom transportovanja iz Like

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije o akcijama partizana u Južnoj Lici u vremenu od 27 srpnja do 4 kolovoza 1941 godine

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Brinje od 27 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na poštu u Žutoj Lokvi

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Gospiću od 27 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Brinja

📜 Obavještenje Štaba bataljona gerilskog odreda za Liku od 27. kolovoza 1941. god. o pregovorima na Otriću i Pađanima

📜 Članak nz Gerilčevog radio-dnevnika od 27 avgusta 1941 god. o značaju stvaranja slobodne teritorije u Bos. Krajini i Lici

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Široka Kula od 28 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na selo Lički Osik

📜 Izvještaj oružničke postaje Brinje od 29 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na poštu u Žutoj Lokvi

📜 Izvještaj Štaba gerilskih odreda za Liku koncem rujna 1941 god. štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji

📜 Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Gospiću od 3 rujna 1941 god. o akcijama partizana i odnosima između talijanskih i hrvatskih vojnih vlasti u Lici

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 3. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o vojnim akcijama na svojoj teritoriji i razgovoru sa italijanskim pukovnikom Sodduom koji smatra da su oružane akcije pravoslavnog življa posledica i osvete za 80.000 ubijenih Srba u Lici, odnosno 300.000 na teritoriji NDH

📜 Zapovijest zapovjednika Druge talijanske pješačke pukovnije RE od 4 rujna 1941 god. o dužnostima i pravima vojnih i građanskih vlasti NDH na dijelu Primorja i Like

📜 Izvještaj nadzornog časnika Prve oružničke pukovnije od 6 rujna 1941 god. o akcijama partizana u Južnoj Lici i okolini Bjelovara

📜 Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost Velike župe Gospić od 6 rujna 1941 god. o širenju ustanka u Lici

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 7. septembra 1941. grupi generala Lukića kod 2. italijanske armije o situaciji na svome području i istrazi italijanskih karabinjera o ustaškim zločinima u postaji Otočac maja 1941.

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Otočac od 8 rujna 1941 god. o uništenju poštanskog autobusa na putu Ogulin - Senj

📜 Izvještaj terenskog radnika Milana Tankosića od 9 rujna 1941 god. komandantu Operativnog štaba za Zapadnu Bosnu i Liku o jačini neprijateljskih snaga, pripremanju akcija i političkom stanju u jugoistočnom dijelu Like

📜 Izvještaj Krilnog zapovjedništva Gospić od 10 rujna 1941 god. o akcijama partizana u Sjevernoj Lici

📜 Analiza rada i zaključci sa sastanka Okružnog komiteta KPH za Liku od 11 rujna 1941 godine

📜 Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 11 rujna 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Rudopolje - Javornik

📜 Izvještaj željezničke stanice javornik od 12. septembra 1941. o diverziji partizana na pruzi Javornik - Lička Jesenica

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu bataljona ličkih NOP odreda za podnošenje izvještaja o stanju na području bataljona i za stezanje obruča oko Bihaća, i obavještenje o situaciji poslije četničke izdaje 

📜 Borbe i akcije ličkih partizana objavljene u Vjesniku br. 4 od 15 rujna 1941 godine

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 16 septembra 1941 god. Štabu bataljona Ličkih partizanskih odreda o postupku prema zarobljenim domobranima

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ličkog partizanskog bataljona za sprovođenje zarobljenih domobrana u Krbavicu

📜 Pismo Štaba Drvarske brigade od 20 rujna 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o upućivanju grupe zarobljenih domobrana

📜 Rezolucija sa sastanka vojnih delegata NOP odreda Like od 21. septembra 1941. godine

📜 Proglas Štaba bataljona gerilskih odreda za Liku od 25 rujna 1941 godine

📜 Izveštaj velike župe Modruš od 26. septembra 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o masovnom bežanju ljudi sa teritorije velike župe Krbava i Psat ispred terora muslimana-ustaša

📜 Izvještaj općeg Upravnog povjereništva u Sušaku od 28 rujna 1941 god. o napadima partizana na Talijane u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 30. septembra 1941. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o događajima u Vrhovinama

📜 Izveštaj Oružničke postaje Vrhovine od 30. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o paljenju kuća u selu Založnica u saradnji sa italijanskim vojnim vlastima

📜 Proglas Okružnog komiteta KPH za Liku početkom listopada 1941 god. Hrvatima i Srbima za zajedničku borbu protiv okupatora

📜 Proglas Okružnog komiteta KPH za Liku koncem listopada 1941 god. povodom mučkog ubistva narodnog heroja Marka Oreškovića-Krntije

📜 Izvještaj komandira partizanskog odreda iz sela Crne Vlasti od 2 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu o pokretima i represalijama talijanskih jedinica u Vrhovinama i Zalužnici

📜 Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 3 listopada 1941 god. o uništenju sela Koreničko Vrelo od strane Talijana

📜 Telegrafski izvještaji za 4 i 5 listopad 1941 god. o akcijama partizana u Lici, Baniji i Slavoniji

📜 Telefonski izvještaj o akcijama partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju u vremenu od 30 rujna do 6 listopada 1941 godine

📜 Izvještaj Grupe generala Lukića i 2. združene brigade od 8. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akcijama partizana u Gorskom kotaru, Lici i na Kordunu

📜 Izvještaj komandira gerilskog odreda Bjelo Polje od 10 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za Korenicu i okolinu o borbi protiv ustaša kod Donjeg Lapca

📜 Izvještaj Poštanskog ureda Otočac od 21 listopada 1941 god. o napadu partizana na poštu Brlog

📜 Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama ličkih partizana u drugoj polovici studenog 1941 godine

📜 Naređenje Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 10. novembra 1941. komandantima odreda i bataljona i komandirima četa i vodova o slanju operativnih i političkih izvještaja, organizaciji seoskih straža i kontroli trgovine

📜 Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku koncem prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o stanju partizanskih jedinica po kotarevima i izvedenim akcijama od 11 studenog do 17 prosinca

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 25. novembra 1941. Zapovjedništvu Oružničkog krila Bihać o borbama s partizanima u Lici

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju 1941. o pripremama za formiranje partizanskog odreda i upućivanje boraca u Liku 

📜 Raspored i brojno stanje talijanskih jedinica u Lici, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju koncem 1941 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku od 1 prosinca 1941 god: komandantu ličke grupe NOP odreda za bolje organizovanje veza i ispravljanje grešaka u pitanju narodnooslobodilačkih odbora

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4. decembra 1941. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o organizaciji odreda i akcijama u oktobru i novembru

📜 Izvještaj Zapovjedništva .2. pješačke divizije od 11. decembra 1941. Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o ustaškim zločinima na teritoriji Ličkog Petrovog Sela

📜 Izveštaj Oružničkog krila Ličko Petrovo Selo od 11. decembra 1941. o zločinima ustaša prema pravoslavnom življu na svojoj teritoriji

📜 Izvještaj Prvog domobranskog zbora od 12 prosinca 1941 god. o akcijama partizana u Lici, Baniji i Kordunu

📜 Izvještaj velikog župana Velike župe Gacka i Lika od 13. decembra 1941. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana na sektoru Gospića

📜 Izvještaj delegata Centralnog komiteta KPH od 15 prosinca 1941 god. o vojno-političkoj situaciji u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i kotaru Brinje

📜 Predstavka velikog župana Gacka i Like od 15. decembra 1941. komandantu divizije Re o lošoj saradnji italijanksih vojnih vlasti sa hrvatskim građanskim vlastima po pitanjima odnosa prema srpskom življu

📜 Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku od 23 prosinca 1941 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o reorganizaciji jedinica i pripremama za čišćenje terena od okupatora i izdajnika

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. Štabu grupe NOP cdreda za Liku za raspored upućenih drugova i dostavljanje izvještaja

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica grupe NOP odreda za Liku od 27 prosinca 1941 godine

📜 Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku od 28 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o pripremama za čišćenje terena i akcijama bataljona Ognjen Priča

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

Fotografije

Povezane odrednice

Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Partizanski odred Čapajev Vladimir Popović Bihać Ustanak u Hrvatskoj 1941. Žene u ratu Štampa u ratu Drvarska brigada Borbe u Lici 1942. Ogulin Saradnja četnika sa okupatorom AFŽ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Karlobag Ustanak u Dalmaciji 1941. Ustanak u NDH Glavni štab Hrvatske Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Lici 1943. Španski borci u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Centralni komitet KPJ Ustanak u Slavoniji 1941. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Ustaški zločini 1941. Lička Jesenica Sušak Narodno oslobodilački odbori Bataljon Marko Orešković Knin Komunistička partija Hrvatske Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 6. italijanski armijski korpus 13. pešadijska divizija Re Ustanak u Crnoj Gori 1941. Zasede u oslobodilačkom ratu Marko Orešković Italijanski zločini u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Bjelovar Hrvatska seljačka stranka Vrhovine 1. lički partizanski odred "Velebit" Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Donji Lapac Zarobljenici u ratu Udbina Ustanak u Hercegovini 1941. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Gračac Ilija Trifunović Birčanin Zagreb Hrvatsko domobranstvo Otočac Zadar 2. italijanska armija Diverzije u oslobodilačkom ratu Korenica Mađarska u drugom svetskom ratu Gacko Genocid u NDH 57. pešadijska divizija Lombardia Holokaust u Jugoslaviji Drvar Četnici u ustanku Sanitet u ratu Srb Gospić Plaški