Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Glina u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 88 hronoloških zapisa, 76 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 4. 1941. U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

⚔️ 0. 5. 1941. Na tajnom sastanku ustaša u Glini, kome je prisustvovao i ministar pravosuđa, odlučeno da otpočne likvidiranje Srba na teritoriji NDH.

⚔️ 10. 5. 1941. U s. Selištu otpočeo dvodnevni prošireni sastanak partijskih aktiva sreza Gline na kome su analizirani noviji politički događaji.

⚔️ 21. 7. 1941. Otpočeo dvodnevni sastanak SK KPH za Glinu na kome je odlučeno da već 23. jula otpočne oružani ustanak.

⚔️ 29. 7. 1941. U crkvi u Glini ustaše poklale nekoliko stotina Srba. Krajem. jula u Glini je ubijeno oko 2.000 Srba.

⚔️ 31. 7. 1941. Zbog napada na žand. st. Glodina, ustaški odred iz Gline pobio 700 Srba (ljudi, žena i dece) u selima opštine Bužim (kod Bos. Krupe), a idućih dana taj se broj povećao na preko 1000.

⚔️ 18. 8. 1941. U s. Selištu (kod Gline) formiran prvi NO odbor u srezu Glina.

⚔️ 26. 9. 1941. Partizani Glinskog NOP odreda napali i zapalili žand. st. Gornji Klasnić (kod Gline), ubili 1 ustašu i ranili 3 ustaše i 3 domobrana.

⚔️ 26. 9. 1941. Partizani Petrinjskog i Sisačkog NOP odreda napali i demolirali žand. st. M. Gradac (kod Gline), ubili 1 i ranili 5 žandarma. Partizani su imali 3 poginula.

⚔️ 0. 10. 1941. SK KPH za Glinu održao savetovanje na kome je razmatrao situaciju i doneo odluku o stvaranju NO odbora i omladinskih i ženskih organizacija.

⚔️ 5. 10. 1941. Partizani Šestog rejona Korduna i Banije izvršili napad na Glinu i zauzeli predgrađe i ž. st.

⚔️ 7. 10. 1941. Partizani Prvog i Drugog rejona NOP odreda Korduna i Banije proterali ustaše iz s. Glinice (srez Slunj).

⚔️ 10. 10. 1941. U šumi Prolomu (u Baniji), u borbi protiv ustaša, poginuo član Biroa SK KPH za Glinu Josip Marjanović Joso, narodni heroj.

⚔️ 10. 11. 1941. Jedinice 6. bataljona komande NOP odreda Korduna i Banije srušile 13 većih i 12 manjih mostova i na više mesta prekopale puteve u selima između Gline i Šamarice.

⚔️ 18. 11. 1941. U rejonu s. Maje (kod Gline) jedinice 6. partizanskog bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije napale iz zased- kolonu od oko 100 ustaša i nanele joj gubitke od 15 mrtvih i 25 ranjenih.

⚔️ 29. 11. 1941. Borci 2. čete 4. bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije napali i razoružali žand. st. u s. Žirovcu (kod Gline).

⚔️ 12. 12. 1941. Između Obljaja i Gline partizani porušili 13 kamenih i drvenih mostova i prekopali put na više mesta.

⚔️ 25. 1. 1942. Domobranska posada iz s. Obljaja (kod Gline), pod pritiskom delova Banijskog NOP odreda, povukla se u Glinu, uz prihvat tamošnjih ustaša.

⚔️ 28. 1. 1942. U s. Majskom Trtniku (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružala domobransku posadu.

⚔️ 0. 2. 1942. Izabran SNO odbor za srez Glinu.

⚔️ 10. 2. 1942. U s. V. Šušnjari (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda napala domobrane iz zasede i nanela im gubitke od 5 mrtvih i 1 ranjenog vojnika i zaplenila 9 pušaka.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Trnovcu (kod Gline) održana omladinska konferencija za srez Glinu, na kojoj je izabrano omladinsko rukovodstvo za taj srez.

⚔️ 3. 3. 1942. Ustaše napale s. Dragotinu (kod Gline) i ubile 50 ljudi, a još više njih ranile.

⚔️ 19. 3. 1942. U s. Trnovcu (kod Gline) održano partijsko savetovanje OK KPH za Baniju, u prisustvu 34 delegata iz srezova: Sisak, Gradac, Glina i Petrinja. Raspravljalo se o političkoj i vojnoj situaciji u okrugu.

⚔️ 21. 3. 1942. U s. Prijeki (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružali ustašku posadu.

⚔️ 24. 3. 1942. Selo Bučicu (kod Gline) koje je branila seoska straža zauzeo 1. bataljon Banijskog NOP odreda. Poginulo je 8 stražara. Zaplenjeno je 6 sanduka municije i 16 pušaka.

⚔️ 30. 3. 1942. Na ž. st. Maja (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružali 27 domobrana i zaplenili 27 pušaka i 1 automat.

⚔️ 30. 3. 1942. Na ž. st. Grabovac (kod Gline) 2. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružala domobransku posadu i zapalila ž. st. i Opštinu.

⚔️ 2. 4. 1942. Jedinice Banijskog NOP odreda razoružale neprijateljske posade u s. Grabovcu, s. Vlaoviću i s. Maji (na železničkoj pruzi Glina-Petrinja), zarobile 78 domobrana i 2 oficira i zaplenile 78 pušaka, 2 p. mitraljeza, 12.000 metaka, 75 bombi i drugi materijal.

⚔️ 25. 4. 1942. Dve čete Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzele s. Glinško Novo Selo (kod Gline), koje su branile ustaše.

⚔️ 29. 4. 1942. Kod s. Brubna (blizu Gline), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo komandant Banijskog NOP odreda Vasilj Gaćeša, narodni heroj.

⚔️ 7. 5. 1942. U s. Maji (kod Gline) dve čete 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružale domobransku stražu i zaplenile 1 p. mitraljez, 28 pušaka i 9.000 metaka.

⚔️ 24. 5. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzeli ustaška uporišta u selima Dolnjacima, Svračici i Maji (kod Gline) i zaplenili 15 pušaka, 1 p. mitraljez i 3500 metaka. Pored toga, kod Tešnjaka su porušili železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 600 m i pokidali tt veze.

⚔️ 30. 5. 1942. Delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Grabovcu (kod Gline). Neprijatelj je imao 15 mrtvih, 5 ranjenih i 45 zarobljenih. Zaplenjeno je 49 pušaka, 2 p. mitraljeza, 4500 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 1. 6. 1942. Iz Petrinje i Gline otpočeo napad 1. brdske divizije i Petrinjske ustaško-domobranske brigade na jedinice Banijskog NOP odreda u Baniji. U borbama do 12. juna neprijatelj je uspeo da ovlada većim delom slobodne teritorije i da 12/13. juna izbije na r. Unu.

⚔️ 1. 6. 1942. Selo Skelu (kod Gline) zauzeo 1. bataljon Banijskog NOP odreda zarobivši 8 ustaša i zaplenivši 8 pušaka i nešto municije.

⚔️ 12. 6. 1942. Prvi bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo s. Prekopu (kod Gline), koje su branile ustaše.

⚔️ 18. 6. 1942. Između ž. st. Grabovac i ž. st. Maja (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda porušili prugu i tt veze u dužini od 5 km, minirali skretnice na ž. st. Grabovac i uništili 1 lokomotivu.

⚔️ 2. 7. 1942. Banijski NOP odred zauzeo s. Čuntić, ž. st. Kraljevčani, s. Bačugu (kod Gline), posade delom zarobio i zaplenio 138 pušaka, 5 p. mitraljeza, oko 12.000 metaka i mnogo druge ratne spreme.

⚔️ 20. 7. 1942. Peti bataljon Banijskog i 4. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda napali domobrane i žandarme u s. Čemernici (kod Gline), ali ih nisu razoružali. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 4 zarobljena vojnika i žandarma, a partizanske jedinice 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 24. 7. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Brnjeuški (kod Gline), zarobili 45 domobrana a zaplenili 50 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez, oko 5500 metaka i drugu ratnu spremu. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 6 ranjenih, a naše jedinice su imale 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 26. 7. 1942. Četa -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda zauzela ustaško uporište u s. Brkiševini (kod Gline).

⚔️ 12. 8. 1942. Delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda i četa -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda zauzeli ustaško-domobransko uporište s. Pokupsko (kod Gline). U toku borbe neprijatelj je imao 6 mrtvih, a ostali deo posade se prebacio preko Kupe u pravcu Vrginmosta.

⚔️ 19. 8. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda napali domobransko uporište u s. G. Klasniću (kod Gline), ali se posle kraće borbe morali povući zbog dolaska neprijateljskih ojačanja.

⚔️ 7. 9. 1942. U rejonu s. Obljaja (kod Gline), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1, 2. i 4. bataljona Banijskog NOP odreda formirana 8. hrvatska NO brigada.

⚔️ 9. 9. 1942. Kod s. Obljaja (blizu Gline) jedinice Komande banijskog vojnog područja odbile napad domobrana i muslimanske milicije. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 4 zarobljena. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 automat i 2. p. mitraljeza.

⚔️ 13. 9. 1942. Jedinice 8. hrvatske NO brigade zauzele domobransko uporište u s. Brnjeušku (kod Gline), zarobile 146 domobrana i 2 oficira i zaplenile 150 pušaka, 5 p. mitraljeza, preko 20.000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 14. 9. 1942. Jedinice 8. hrvatske NO brigade napale dve čete domobrana u s. Majskom Trtniku (kod Gline), zarobile 146 domobrana i zaplenile 5 Pmitraljeza, 150 pušaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 22. 9. 1942. Kod s. Pokupskog (blizu Gline) 2. bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda napao iz zasede ustašku kolonu i naneo joj gubitke od oko 60 mrtvih.

⚔️ 23. 10. 1942. Jedinice Operativnog štaba grupe brigada (1. hrvatske NOU, 5, 7. i 8. hrvatske NO brigade) napale Glinu, u kojoj je bilo oko 700 domobrana i ustaša. Napad nije uspeo zbog slabe veze komandi sa jedinicama i zbog toga što je veći deo snaga bio na osiguranju prema neprijateljskim okolnim garnizonima.

⚔️ 15. 11. 1942. Kod s. Bijelih Voda (blizu Gline) 1. bataljon 7. hrvatske NO brigade i delovi Banijskog NOP odreda napali domobranske kolone iz Gline, naneli im velike gubitke i prinudili ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice Banijskog NOP odreda napale posadu mostova kod s. Maje (blizu Gline) i stražaru kod Topuskog. Zarobljeno 38 domobrana a zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 33 puške, oko 10.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 12. 1. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

⚔️ 20. 1. 1943. Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

⚔️ 22. 1. 1943. U s. Balincu (kod Gline) jedinice NOP odreda Banije i 7. brigade 7. divizije NOVJ razbile dve čete nemačke 369. legionarske divizije. Poginulo je oko 70, a zarobljena su 32 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 22. 1. 1943. Kod s. Joševice (blizu Gline), u borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, poginula Milanka Kljajić komandir voda u 7. brigadi 7. divizije NOVJ, narodni heroj.

⚔️ 26. 2. 1943. U s. Hajtiću (kod Gline) Banijski NOP odred napao posadu iz 1. bataljona domobranske 5. brdske brigade. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 74 zarobljena, dok je iz Banijskog odreda poginuo jedan komandir čete.

⚔️ 18. 3. 1943. U s. Trnovcu (kod Gline), na okružnoj konferenciji, izabran Privremeni ONO odbor za Baniju.

⚔️ 24. 5. 1943. U s. Bučici (kod Gline) jedinice Unske operativne grupe napale 2. bataljon domobranske 5. brdske brigade. Poginulo je 17, ranjeno 9 i zarobljeno 107 domobrana.

⚔️ 29. 5. 1943. U rejonu s. Gređana (kod Gline) jedinice Banijskog NOP odreda napale pratnju komandanta domobranskog 1. korpusa i uništile 1 kamion i 2 automobila.

⚔️ 24. 7. 1943. U s. Prekopi (kod Gline) 3. bataljon 2. NO brigade Unske operativne grupe napao domobransku posadu, ali je napad obustavljen zbog intervencije tenkova. Zarobljeno je 11 domobrana, a od mine na putu Glina-Prekopa poginulo je 5 i ranjeno 18 domobrana. Bataljon je imao 1 mrtvog i 34 ranjena.

⚔️ 16. 8. 1943. Topusko napale i zauzele jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ, a delovi 11. ustaškog bataljona i žandarmi se povukli u Glinu.

⚔️ 24. 8. 1943. U s. Gori (kod Gline) 1. brigada Unske operativne grupe napala posadu i ubila 2, ranila 6 i zarobila 135 domobrana, uz sopstvene gubitke od 8 mrtvih i 12 ranjenih, boraca.

⚔️ 27. 8. 1943. U rejonu s. Prekope (kod Gline) jedinice 2. brigade Unske operativne grupe napale domobransku četu, te u borbi ubile 15 domobrana i zarobile 9 domobrana i 1 oficira. Zaplenjen je jedan putnički autobus.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod s. Graberja (blizu Gline) 2. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku auto-kolonu, ali je ovoj ubrzo stigla pomoć iz Petrinje. Bataljon je ubio 1 i ranio 1 nemačkog vojnika, a zapalio 2 i oštetio 8 kamiona.

⚔️ 23. 11. 1943. Jedinice 7. udarne divizije NOVJ napale bataljon vojnika iz nemačke SS pešadijske (oklopno-grenadirske) divizije -Nordland-, četu ustaša i žandarme u Glini. Zbog velikih gubitaka i zbog jakog otpora neprijatelja napad je obustavljen 25. novembra. Gubici neprijatelja: 22 mrtva i 31 ranjen, 7. divizije: 34 mrtva, 101 ranjen i 3 nestala.

⚔️ 6. 12. 1943. Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

⚔️ 10. 12. 1943. U s. Podzvizdu (kod V. Kladuše) oko 300 pripadnika muslimanske milicije Huske Miljkovića iznenada napalo 1. bataljon 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ. Bataljon se u neredu povukao ka s. Glinici, uz gubitke od 3 mrtva, 4 ranjena i 17 zarobljenih.

⚔️ 14. 12. 1943. Vojnić zauzele jedinice 8. divizije NOVJ posle višečasovne borbe protiv delova 670. puka nemačke 371. pešadijske divizije, koji su se povukli u Glinu. Jedinice 8. divizije su imale 4 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 3. 1. 1944. Kod s. Prijeke i s. Svračice, iz zasede, 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napala nemačke delove iz Gline, razbila ih i prinudila na povlačenje u pravcu Gline, onemogućivši im pljačku sela. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih, a zaplenila je 3 minobacača sa 59 mina, 1 mitraljez i drugu ratnu opremu.

⚔️ 8. 1. 1944. Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u selima: Prekopi, Kihalcu, Novom Selu, Praćnu i Mošćenici (kod Gline), ali su se, posle petočasovne borbe, morale povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Petrinje, Siska i Gline.

⚔️ 11. 1. 1944. Delovi 7. udarne divizije NOVJ ušli u Glinu, iz koje su se povukli nemački vojnici, ustaše i žandarmi.

⚔️ 14. 1. 1944. Otpočeo četvorodnevni napad 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ na neprijateljsko uporište u s. Gori (na putu Petrinja-Glina) koje su branili nemački vojnici, ustaše, domobrani i žandarmi. Uporište nije osvojeno, jer je neprijatelju došlo pojačanje iz Petrinje.

⚔️ 0. 2. 1944. Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

⚔️ 26. 2. 1944. Delovi nemačke 1. brdske divizije i ustaško-domobranske snage iz Petrinje otpočeli petodnevni napad na jedinice 7. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Gore, Gline, s. Kraljevčana, s. Knezovljana i s. Blinje. Posle naizmeničnih napada i protivnapada jedinice nemačke 1. brdske divizije zadržale su se na prostoriji s. Graberje - s. Luščani - s. D. Bačuga - s. Grabovac - s. Čuntić - s. Blinja - s. Knezovljani radi odmora i sređivanja. Neprijatelj je imao oko 200 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 54 mrtva, 73 ranjena i 27 zarobljenih boraca.

⚔️ 13. 3. 1944. Jedinice 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ posle kraće borbe zauzele ustaško uporište u s. Glinško Novo Selo (kod Gline), iz koga su se ustaše povukle u pravcu s. Gore.

⚔️ 12. 4. 1944. U Glini otpočela dvodnevna okružna konferencija USAOH-a za Baniju.

⚔️ 29. 7. 1944. Oko 20 nemačkih aviona, sa oko 80 bombi, bombardovali Glinu. Poginulo je 9 a ranjeno 15 lica; porušeno je nekoliko kuća.

⚔️ 15. 8. 1944. U Glini, posle dvodnevnog rada, završen I kongres pravnika Hrvatske. Prisustvovali su i predstavnici ZAVNOH-a i NOF-a i komandant Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku. Raspravljalo se o sudstvu, zakonodavstvu, ratnim zločinima neprijatelja i zadacima pravnika.

⚔️ 9. 9. 1944. Jake nemačke i ustaške snage (delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 8. ustaške brigade) iz Petrinje i Siska otpočele dvodnevni napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2. udarne brigade i 1. banijskog NOP odreda 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Luščani - s. Šušnjar - s. Jabukovac i u rejonu D. Velešnje (kod Gline). Jedinice 7. udarne divizije NOVJ uspele su da odbiju napad i prinude neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 26. 10. 1944. U Glini, pod rukovodstvom sekretara ZAVNOH-a otpočela konferencija predsednika i sekretara okružnih NO odbora Banije, Korduna, Pokuplja, Like i Cazina, kao i delegata iz sreskih NO odbora sa područja okruga Banije, Korduna i Cazina. Na konferenciji, koja je trajala dva dana, razmotrena je opšta politička situacija u zemlji i postavljeni su zadaci NO odborima.

⚔️ 10. 11. 1944. U Glini održana Okružna konferencija delegata sreskih i opštinskih NO odbora Banije. Raspravljalo se o obnovi Banije.

⚔️ 11. 11. 1944. U Glini otpočeo dvodnevni rad III okružne konferencije AFŽ-a Banije.

⚔️ 19. 11. 1944. U Glini otvoren Kulturno-prosvetni radnički dom.

⚔️ 1. 2. 1945. U Glini, u prisustvu 300 radnika i predstavnika narodne vlasti i NO vojske, svečano otvoren radnički Dom kulture.

⚔️ 17. 3. 1945. U Glini, povodom obrazovanja jedinstvene vlade DF Jugoslavije sa maršalom Jugoslavije Josipom Brozom Titom na čelu, održan veliki narodni zbor kome je prisustvovalo preko 3.000 ljudi.

⚔️ 25. 3. 1945. U rejonu Petrinje i Gline ustaške snage (četiri ustaška bataljona i jedan bataljon domobranske Brze brigade) izvršile napad na jedinice 34. udarne divizije JA. U borbama do 2. aprila neprijatelj je odbačen u Petrinju uz gubitke od oko 330 izbačenih iz stroja. Jedinice 34. udarne divizije JA su imale 26 mrtvih i 93 ranjena.

Dokumenti

📜 Zapisnik sa saslušanja Hilmije Berberovića, učesnika u pokolju u Glinskoj crkvi septembra 1941, u policiji grada Beograda

📜 Telegrafski izvještaj željezničke stanice Glina od 19 rujna 1941 god. o napadu partizana na domobransku patrolu

📜 Izvještaj zapovjedništva Oružničkog krila u Gospiću od 14 listopada 1941 god. o napadu partizana na selo Glinicu

📜 Predlog Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 23. novembra 1941. Ministarstvu domobranstva za obrazovanje Povjereništva za javni red i poredak za veliku župu Gora i Pokupje radi sprečavanja zločina ustaša nad pravoslavcima u kotaru Glina

📜 Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku od 14 prosinca 1941 god. o akcijama partizana na pruzi Petrinja - Glina

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Petrinja od 22. decembra 1941. Zapovjedništvu 1. oružničke pukovnije o ubijanju pravoslavaca i paljenju čitavih sela u kotaru Glina 18. i 19. novembra 1941. od strane ustaških jedinica

📜 Izvještaj Oružničke postaje Glina od 31 ožujka 1942 god. o zarobljavanju domobranske straže na željezničkoj stanici Maja

📜 Zapovest Borbene grupe Zapadna Bosna od 3. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za zauzimanje i čišćenje od partizana rejona Sisak - Glina - Vrnograč - Otoka - tok r. Une do Kostajnica - Sunja

📜 Zapovijest Operativnog Štaba Grupe brigada od 21 listopada 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Glina

📜 Zapovijest Štaba Pete NO brigade od 22 listopada 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Glinu

📜 Izvještaj Operativnog štaba Grupe brigada od 25 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Glinu

📜 Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Glinu i na Perkovića Brdo

📜 Izvještaj 1. NOU brigade Hrvatske od 25. oktobra 1942. Štabu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljski garnizon u Glini

📜 Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 listopada 1942 god. za bombardovanje naselja Glina i zone Veljun

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drage pješačke pukovnije od 16 prosinca 1942 god. o borbama u rejonu Gline, Topuskog i Cemernice

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 12 veljače 1943 god. o napadu na Viroviticu, akciji čišćenja na Baniji i preduzimanju vojne nadležnosti na području Glina - Petrinja od njemačkih jedinica

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 27 veljače 1943 god. o napadu na jednu satniju Petog zdruga kod Gline

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda cd 29 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prebacivanju dijelova Osme krajiške NOU brigade na područje Banije i o rušenju željezničke pruge Petrinja - Glina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 svibnja 1943 god. 0 prikupljanju Unske operativne grupe oko Gline i Topuskog i napadu na Staro Selo

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 30 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na domobrane na cesti Glina - Topusko

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 srpnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Gline i Čazme i o završetku ustaško-domobranske akcije Ciryll

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Gline i Čazme i o završetku ustaško-domobranske akcije »Ciryll«

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hromec, Remetinec, Đulavec, Pleternicu, Glinu i Prekopu 1 o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica prema Ličkom Osiku i Perušiću

📜 Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kupčinu, Glinu i Zadvarje

📜 Izvještaj Zapovjednika Prvog zbornog područja od 26 kolovoza 1943 god. o gubicima u borbi kod Gore i o pojavi brigade NOV i PO Hrvatske u okolini Gline

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Glina - Petrinja

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Glinu

📜 Avizo zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 22 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o jačini i rasporedu neprijateljske posade u Glini i donesenoj odluci da se ovaj garnizon napadne i uništi

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 22 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o koncentraciji jedinica za napad na Glinu

📜 Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu i Goru

📜 Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za organizaciju veze u toku napada na Glinu i Goru

📜 Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 23' studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 19 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Glinu

📜 Avizo zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 20 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 20 studenog 1943 god. o borbama kod Gline i na području Imotskog

📜 Pismo Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 24 studenog 1943 god. Štabu Sedme divizije o borbama jedinica Osme divizije na liniji Gora - Glina

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o toku borbe za Glinu

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o pripremi za ponovni napad na Glinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 24 studenog 1943 god. o stanju na području Gline i borbi kod Baških Oštarija

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 25 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama na liniji Glina - Petrinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva' od 25 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Slav. Broda i Gospića

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 26 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu

📜 Izvještaj Štaba Tenkovskog bataljona od 27 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću u napadu na Cazin i Glinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 27 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Podravske Slatine, Jastrebarskog i Karlovca

📜 Izvještai Štaba Sedme udarne divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za Glinu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 29 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na liniji Glina - Petrinja i napadu na Hrastovicu

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 studenog 1$43 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na liniji Glina - Petrinja od 17 do 28 studenog

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 29 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Brod na Sutli, Gromačnik i Hrastovicu i borbama kod Čađavice, Đakova, Gline i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 30 studenog 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Novo čiče, Pitomaču, Čazmu i Vrbovsko i borbama kod Zlatara i Gline

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od l prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Galgovo, Nijemce, Glinu i Pelješac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovec, Bokšić, Glinu, Vrbovsko i Vrliku

📜 Izvještaj Staba Četvrtog Korpusa od 4. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu i s. Hrastovicu

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 5. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcu Glina–Petrinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Breganu, Novsku, Vrbovsko i Glinu

📜 Obaveštenje Komande 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o dejstvima i grupisanju snaga za operaciju Panter protiv jedinica NOV i POJ u rejonu Gline, Petrove gore i Šamarice

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o greškama i propustima u borbama oko Cazina i Gline

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 18. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Sedme divizije na pravcu Glina–Petrinja

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelja južno od Gline

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 4. brigade 7. NOU divizije od 10. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o moralno-političkom stanju jedinica za vreme borbi u rejonu Gline

📜 Izvještaj Zapovjedinštva Glavnog stožera domobranstva cd 11 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Generalski Stol i o borbama kod Ludbreškog Ivanca, Zlatara, Ilovca i Gline

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Oštarije i njihovom ulasku u Glinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Oštarije i o borbama kod Šagovine, Karlovca i Gline

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Bjelovara, Lipika, Našica, Gline i Brinja

📜 Izvještaj Štaba Sedme divizije od 5 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na liniji Petrinja - Gore - Glina

📜 Izvještaj Zaoovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Gline, Daruvara, Našica, Otočca i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Daruvara, Gline, Kostajnice, Sinja i Metkovića

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 16 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na ustaše u Glinskom Novom Selu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage kod Klanjca, Male Mlake, u Vrbovcu i o borbama kod Daruvara, Broda, Gline i Otočca

📜 Izvještaj Štabu Sedme divizije od 6. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na liniji Glina - Petrinja od 24. do 30. maja

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 9. aprila 1945. o pratnji britanskih transportnih aviona od aerodroma kod Gline

📜 Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 18. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o borbama u području Gline

Fotografije

Povezane odrednice

Vrbovec Borbe u Hrvatskoj 1942. Narodno oslobodilački odbori Karlovac 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Petrinja Ustanak u NDH Slunj Komandant Jugoistoka Operacija Panter Glavni štab Hrvatske Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 7. SS divizija Prinz Eugen Narodni heroji Jugoslavije Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 717. pešadijska divizija Daruvar Genocid u NDH Zasede u oslobodilačkom ratu 1. lička proleterska udarna brigada 371. pešadijska divizija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Bosanski Petrovac Josip Broz Tito Operacija Weiss Završne operacije u Jugoslaviji 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Saradnja četnika sa okupatorom Banijski partizanski odred Sanitet u ratu Napad NOVJ na Glinu 1942. Napad NOVJ na Glinu 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. 7. banijska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Hrvatskoj 1943. Cazin Čazma Otočac ZAVNOH Žene u ratu 1. kozačka divizija Vermahta Zagreb 34. hrvatska divizija NOVJ Pljačka u ratu 187. rezervna divizija Partizanska avijacija Italija u drugom svetskom ratu 8. banijska udarna brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Knin Hrvatska Kostajnica 1. lovačka eskadrila NOVJ 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Komunistička partija Hrvatske Hrvatsko domobranstvo Virovitica Ogulin Diverzije u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Sanski Most Omladina u ratu Gospić Ustaški zločini 1941. Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Topusko Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Pokatoličavanje Srba Sisak Našice 1. kordunaški partizanski odred