Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Operacija Panter

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 12. 1943. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da uputi 28. udarnu diviziju iz Moslavine u Pokuplje i Turopolje radi zajedničkog dejstva sa jedinicama 8. divizije NOVJ. Divizija se prebacila u Turopolje 7. decembra, ali plan nije ostvaren zbog neprijateljske operacije -Panter- na Kordunu i u Baniji i operacije -Vajaahtsman- u Pokuplju i Turopolju.

⚔️ 5. 12. 1943. Na r. Kupi (kod Karlovca) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda minom porušio most i zarobio 13 domobrana koji su ga obezbeđivali.

⚔️ 6. 12. 1943. Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

⚔️ 11. 12. 1943. U rejonu s. Dugog Dola i s. Mlakovca (kod Vojnića) Kordunaški NOP odred napao stražare iz nemačke 371. pešadijske divizije i oslobodio 250 uhapšenih ljudi. Zaplenjeno je 30 zaprežnih kola s materijalom i 150 grla stoke koju je neprijatelj opljačkao od stanovništva.

⚔️ 14. 12. 1943. Vojnić zauzele jedinice 8. divizije NOVJ posle višečasovne borbe protiv delova 670. puka nemačke 371. pešadijske divizije, koji su se povukli u Glinu. Jedinice 8. divizije su imale 4 mrtva i 6 ranjenih.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

28. slavonska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Maximilian von Weichs 1. kozačka divizija Vermahta Velika Kladuša Josip Broz Tito Komandant Jugoistoka 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Operacija Božić Bata Cazin 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Karlovac Ogulin 15. brdski armijski korpus Petrinja Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 2. lovački zdrug (NDH) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. oklopna armija 8. kordunaška divizija NOVJ Vojnić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 373. legionarska divizija Tiger 6. slavonski korpus NOVJ Druga neprijateljska ofanziva Pljačka u ratu 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. 1. kordunaški partizanski odred 6. lička proleterska divizija NOVJ 371. pešadijska divizija Glina