Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Banijski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 113 hronoloških zapisa, 53 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 9. 1941. Na prostoriji šuma Zalukinje, Brezovice i Bukovice (kod Siska) ustaško-domobranske snage opkolile Sisački NOP odred, ali je ovaj uspeo da se izvuče iz obruča (i da se sutradan u rejonu Šamarice spoji sa Banijskim NOP odredom).

⚔️ 0. 12. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku reorganizovana Komanda NOP odreda Korduna i Banije i formirani Kordunaški i Banijski NOP odred.

⚔️ 26. 12. 1941. U s. Gvozdanskom (kod Dvora na Uni) borci Banijskog NOP odreda napali vod ustaša i primorali ga da se, uz gubitke od 4 poginula i 2 ranjena, povuče u s. Bešlinac.

⚔️ 30. 12. 1941. Borci Banijskog NOP odreda odbili napad dve čete ustaša koje su iz Dvora na Uni nastupale ka s. Bešlincu.

⚔️ 19. 1. 1942. Kod s. Svinjice (blizu Kostajnice) delovi Banijskog NOP odreda napali neprijateljsku patrolu od 30 ustaša i 8 žandarma, naneli joj gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih i prinudili je da se povuče.

⚔️ 24. 1. 1942. Kod Popovog mosta (na putu Zrin-Divuša, blizu Kostajnice), 2. bataljon Banijskog NOP odreda iz zasede napao ustaše i naneo im gubitke. U borbi je poginuo i komandant 2. bataljona Miloš Čavić, narodni heroj.

⚔️ 25. 1. 1942. Domobranska posada iz s. Obljaja (kod Gline), pod pritiskom delova Banijskog NOP odreda, povukla se u Glinu, uz prihvat tamošnjih ustaša.

⚔️ 28. 1. 1942. U s. Majskom Trtniku (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružala domobransku posadu.

⚔️ 10. 2. 1942. U s. V. Šušnjari (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda napala domobrane iz zasede i nanela im gubitke od 5 mrtvih i 1 ranjenog vojnika i zaplenila 9 pušaka.

⚔️ 22. 2. 1942. Između s. Rogulja i s. Lotina (kod Kostajnice) delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda oborili domobranski avion.

⚔️ 20. 3. 1942. U s. G. Budičini (kod Petrinje) 3. bataljon Banijskog NOP odreda razoružao ustašku posadu.

⚔️ 21. 3. 1942. U s. Prijeki (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružali ustašku posadu.

⚔️ 24. 3. 1942. Selo Bučicu (kod Gline) koje je branila seoska straža zauzeo 1. bataljon Banijskog NOP odreda. Poginulo je 8 stražara. Zaplenjeno je 6 sanduka municije i 16 pušaka.

⚔️ 30. 3. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formirana Proleterska četa Banijskog NOP odreda.

⚔️ 30. 3. 1942. Na ž. st. Maja (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružali 27 domobrana i zaplenili 27 pušaka i 1 automat.

⚔️ 30. 3. 1942. Na ž. st. Grabovac (kod Gline) 2. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružala domobransku posadu i zapalila ž. st. i Opštinu.

⚔️ 0. 4. 1942. U Podgrmeču, na zajedničkom sastanku štabova 1. i 2. krajiškog i Banijskog NOP odreda, formiran Privremeni operativni štab za koordinaciju dejstava u dolini r. Une.

⚔️ 2. 4. 1942. Jedinice Banijskog NOP odreda razoružale neprijateljske posade u s. Grabovcu, s. Vlaoviću i s. Maji (na železničkoj pruzi Glina-Petrinja), zarobile 78 domobrana i 2 oficira i zaplenile 78 pušaka, 2 p. mitraljeza, 12.000 metaka, 75 bombi i drugi materijal.

⚔️ 3. 4. 1942. Od 3. čete 1. bataljona, 3. čete 2. bataljona i novodošlog ljudstva formiran 4. bataljon Banijskog NOP odreda.

⚔️ 8. 4. 1942. Banijski NOP odred, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, otpočeo trodnevno prebacivanje u Bosnu (na Grmeč), a u Baniji je ostala Proleterska četa i 1. četa 3. bataljona.

⚔️ 16. 4. 1942. Banijski NOP odred, u sadejstvu sa delovima 1. krajiškog NOP odreda, izvršio napad na neprijateljske objekte između ž. st. Rudice i Blatna (kod Bos. Novog) i zarobio 47 domobrana sa naoružanjem.

⚔️ 25. 4. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo Štabu Banijskog NOP odreda: kritikuje povlačenje glavnine partizanskih snaga iz Banije u Bosnu i naređuje da se one povrate u Baniju.

⚔️ 25. 4. 1942. Dve čete Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzele s. Glinško Novo Selo (kod Gline), koje su branile ustaše.

⚔️ 26. 4. 1942. Između ž. st. Rudice i Blatna (na pruzi Bihać - Bos. Novi) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede domobransku kolonu. Posle kraće borbe poginulo je 11 neprijateljskih vojnika, 3 su ranjena i 11 je zarobljeno. Zaplenjene su 24 puške, 1 p. mitraljez i 1700 metaka.

⚔️ 27. 4. 1942. Na putu Kostajnica-Petrinja, kod brda Brjebrovne, delovi 3, bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede 2 kamiona sa domobranima. Zarobljeno je 15 domobrana, zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 14 pušaka i oko 3.000 metaka, a kamioni su spaljeni.

⚔️ 29. 4. 1942. Kod s. Brubna (blizu Gline), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo komandant Banijskog NOP odreda Vasilj Gaćeša, narodni heroj.

⚔️ 5. 5. 1942. Jedinice 1, 2. i 3. bataljona Banijskog NOP odreda napale s. Zrin (kod Kostajnice), koji su branili domobrani. Napad nije uspeo zbog slabe procene neprijateljskih snaga, koje su, uz to, bile obaveštene o pripremama napada.

⚔️ 7. 5. 1942. U s. Maji (kod Gline) dve čete 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružale domobransku stražu i zaplenile 1 p. mitraljez, 28 pušaka i 9.000 metaka.

⚔️ 11. 5. 1942. Kod Šegestina (blizu Kostajnice) delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda iz zasede napali ustaško-domobransku kolonu i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 4 ranjena i 10 zarobljenih, a zaplenili 3 p. mitraljeza, 16 pušaka i 10 sanduka municije.

⚔️ 16. 5. 1942. U s. Strašniku (kod Petrinje) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružali seosku miliciju.

⚔️ 22. 5. 1942. Delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli s. Kuljane (kod Bos. Novog) i zaplenili 30 pušaka.

⚔️ 24. 5. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzeli ustaška uporišta u selima Dolnjacima, Svračici i Maji (kod Gline) i zaplenili 15 pušaka, 1 p. mitraljez i 3500 metaka. Pored toga, kod Tešnjaka su porušili železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 600 m i pokidali tt veze.

⚔️ 24. 5. 1942. Da bi izbegao represalije ustaških vlasti, srpski živalj iz sela Bijelnika, Blinja, Petkovca, Stražbenice, Moštanice i Deanovića (kod Petrinje), pod zaštitom jedinica Banijskog NOP odreda, sklonio se u Šamaricu.

⚔️ 27. 5. 1942. Delovi Banijskcg NOP odreda zauzeli s. Mečenčane (kod Kostajnice), koje je branila ustaško-domobranska posada, i porušili sve mostove na putu Mečenčani-Moštanica. Neprijatelj je imao 7 mrtvih, 13 ranjenih i G6 zarobljenih vojnika, a partizanske jedinice 3 ranjena borca. Zaplenjeno je 65 pušaka, 2 p. mitraljeza, 8000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 30. 5. 1942. Delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Grabovcu (kod Gline). Neprijatelj je imao 15 mrtvih, 5 ranjenih i 45 zarobljenih. Zaplenjeno je 49 pušaka, 2 p. mitraljeza, 4500 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 1. 6. 1942. Iz Petrinje i Gline otpočeo napad 1. brdske divizije i Petrinjske ustaško-domobranske brigade na jedinice Banijskog NOP odreda u Baniji. U borbama do 12. juna neprijatelj je uspeo da ovlada većim delom slobodne teritorije i da 12/13. juna izbije na r. Unu.

⚔️ 1. 6. 1942. Selo Skelu (kod Gline) zauzeo 1. bataljon Banijskog NOP odreda zarobivši 8 ustaša i zaplenivši 8 pušaka i nešto municije.

⚔️ 4. 6. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda izvršili napad na ustaše u s. Vrnograču (kod Cazina). Neprijatelj je imao oko 100 vojnika izbačenih iz stroja, a partizanske jedinice su imale 9 mrtvih i 1 ranjenog.

⚔️ 7. 6. 1942. Jedinice 1. kordunaškog NOP odreda, u sadejstvu sa delovima 2. kordunaškog i Banijskog NOP odreda, napale delove 11. ustaškog bataljona u Topuskom, ali mesto nisu zauzele.

⚔️ 7. 6. 1942. Delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli ustaška uporišta Vranovinu i Bijeljevinu (kod Topuskog) i vodili borbe kod Gredana, Hrvatskog Sela, Ponikvara, Topuskog i Kamenskog Mosta protiv ustaša i domobrana.

⚔️ 12. 6. 1942. Prvi bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo s. Prekopu (kod Gline), koje su branile ustaše.

⚔️ 16. 6. 1942. Na Kordić-brdu (kod Petrinje) delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede dve neprijateljske čete i prinudili ih na povlačenje.

⚔️ 18. 6. 1942. Između ž. st. Grabovac i ž. st. Maja (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda porušili prugu i tt veze u dužini od 5 km, minirali skretnice na ž. st. Grabovac i uništili 1 lokomotivu.

⚔️ 21. 6. 1942. Jedinice 3. i 5. bataljona Banijskog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. D. Budičini (kod Petrinje) i zaplenile 37 pušaka, 2 p. mitraljeza, nekoliko stotina metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 21. 6. 1942. Između ž. st. Hrastovice i ž. st. Kraljevčana (kod Petrinje) delovi 3. i 5. bataljona Banijskog NOP odreda porušili železničku prugu i tt veze u dužini od 1,5 km.

⚔️ 22. 6. 1942. Na ž. st. Blatna (kod Bos. Krupe) 1. i 2. četa 4. bataljona Banijskog NOP odreda razoružale domobransku posadu i zaplenile 62 puške, 3 p. mitraljeza, 1 mitraljez i drugu ratnu opremu.

⚔️ 30. 6. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda zauzeli s. Majur (kod Kostajnice) i zaplenili 39 pušaka, 1 p. mitraljez, nešto municije i druge ratne opreme.

⚔️ 2. 7. 1942. Banijski NOP odred zauzeo s. Čuntić, ž. st. Kraljevčani, s. Bačugu (kod Gline), posade delom zarobio i zaplenio 138 pušaka, 5 p. mitraljeza, oko 12.000 metaka i mnogo druge ratne spreme.

⚔️ 7. 7. 1942. Prva krajiška NOU brigada, 1. krajiški i Banijski NOP odred i manji delovi 2. krajiškog NOP odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, napali Bos. Novi u cilju rasterećenja ostataka 2. krajiškog NOP odreda okruženih na Kozari. Zbog velike nadmoćnosti nemačko-ustaške posade, uprkos obostrano visokim gubicima, napad nije uspeo.

⚔️ 8. 7. 1942. U s. Toboliću (kod izvorišta r. Mrežnice), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marka Oreškovića-, -Petar Vuksan-, 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda i Udarnog bataljona Banijskog NOP odreda formirana 1. hrvatska NOU brigada.

⚔️ 10. 7. 1942. Štab 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio Štabu Banijskog NOP odreda uputstvo o primeni manevra prilikom nastupanja većih neprijateljskih snaga.

⚔️ 17. 7. 1942. Drugi i 5. bataljon Banijskog NOP odreda izvršili neuspeo napad na ustaško uporište u s. Kuljanima (kod Dvora na Uni).

⚔️ 17. 7. 1942. Kod s. Brezovice (blizu Zagreba) jake ustaško-domobranske snage napale i okružile delove 6. bataljona Banijskog NOP odreda. Posle kraće, ali žestoke borbe partizanske jedinice su probile obruč na 3 mesta i povukle se prema V. Gorici.

⚔️ 19. 7. 1942. U rejonu s. V. Gorice (blizu Zagreba) ustaše napale i okružile 2. četu 6. bataljona Banijskog NOP odreda. Četa je uspela da se probije i da izbegne veće gubitke.

⚔️ 24. 7. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Brnjeuški (kod Gline), zarobili 45 domobrana a zaplenili 50 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez, oko 5500 metaka i drugu ratnu spremu. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 6 ranjenih, a naše jedinice su imale 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 25. 7. 1942. Partizanska četa -Kasim Čehajić- i 2. četa 8. bataljona Banijskog NOP odreda zapalile i uništile postrojenja Nihagove pilane u s. Brestovcu (kod Bjelovara), zaplenile pun magacin hrane (koju su većim delom podelile radnicima pilane), uništile su 2 šumske lokomotive i zapalile ž. st. Brestovac.

⚔️ 27. 7. 1942. Po naređenju Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske formiran Udarni bataljon Banijskog NOP odreda.

⚔️ 1. 8. 1942. Kod s. Draškovca (blizu Dvora na Uni) delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda odbili napad ustaša i prinudili ih na povlačenje.

⚔️ 3. 8. 1942. U rejonu s. Brubna jedinice 3. bataljona Banijskog NOP odreda odbile napad ustaša iz Vrnograča i prinudile ih na povlačenje u pravcu s. G. Žirovca. U toku borbe ustaše su popalile sva sela oko s. Bos. Bojne.

⚔️ 4. 8. 1942. U rejonu Petrove gore jedinice 4. bataljona Banijskog NOP odreda odbile ustaše iz Topuskog i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon. U toku borbe ustaše su zapalile sela Vorkapić, Katinovac, Bijeljevinu i druga.

⚔️ 8. 8. 1942. Otpočeo napad delova 1. brdske divizije i ustaško-domobranske Petrinjske brigade na jedinice Banijskog NOP odreda na Šamarici. Odred se prebacio na Kordun, pa je neprijatelj u toku. avgusta ovladao slobodnom teritorijom i veliki broj stanovništva odveo u logor.

⚔️ 9. 8. 1942. U s. Ježevu (kod Zagreba) 2, četa 6. bataljona Banijskog NOP odreda zaplenila rekvirirano žito i podelila ga seljacima, a zatim održala miting na kome je govoreno o ciljevima i značaju NOB-a.

⚔️ 12. 8. 1942. Između Dugog Sela i Ježeva (kod Zagreba) 2. četa 6. bataljona Banijskog NOP odreda napala ustaške kolone i nanela im velike gubitke.

⚔️ 12. 8. 1942. Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda i jedinice Banijskog NOP odreda napali Vrginmost, ali ga nisu zauzeli.

⚔️ 18. 8. 1942. Druga četa 6. bataljona Banijskog NOP odreda zapalila ž. st. u s. Peščenici i s. Mraclinu (na pruzi Zagreb-Sisak).

⚔️ 19. 8. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda napali domobransko uporište u s. G. Klasniću (kod Gline), ali se posle kraće borbe morali povući zbog dolaska neprijateljskih ojačanja.

⚔️ 23. 8. 1942. Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od jedne čete Banijskog NOP odreda i čete -Kasim Ćehajić- formiran Moslavački partizanski bataljon.

⚔️ 30. 8. 1942. Blizu Capraga (na pruzi Sisak-Sunja) delovi Banijskog NOP odreda digli u vazduh nemački oklopni voz. Ranjeno je 25 nemačkih vojnika, a jedan je poginuo. Saobraćaj je bio obustavljen 15 časova.

⚔️ 2. 9. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 3, 5. i Udarnog bataljona Banijskog NOP odreda formirana 7. hrvatska NO brigada.

⚔️ 7. 9. 1942. U rejonu s. Obljaja (kod Gline), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1, 2. i 4. bataljona Banijskog NOP odreda formirana 8. hrvatska NO brigada.

⚔️ 23. 10. 1942. Po naređenju Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od tri bataljona Komande područja Banije formiran Banijski NOP odred.

⚔️ 29. 10. 1942. Jedinice 7. hrvatske NO brigade, uz sadejstvo 5. hrvatske NO brigade i 3. bataljona Banijskog NOP odreda, zauzele domobransko uporište u s. Kukuruzarima (kod Kostajnice) i sva uporišta na pruzi Sunja-Kostajnica, zarobile 52 domobrana i zaplenile 51 pušku, 5 p. mitraljeza, 4 automata i 16.000 metaka.

⚔️ 10. 11. 1942. Kod s. Borojevića (blizu Kostajnice) 3. bataljon Banijskog NOP odreda odbio napad domobrana.

⚔️ 15. 11. 1942. Kod s. Bijelih Voda (blizu Gline) 1. bataljon 7. hrvatske NO brigade i delovi Banijskog NOP odreda napali domobranske kolone iz Gline, naneli im velike gubitke i prinudili ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 18. 11. 1942. Treći bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo domobransko uporište u s. Mošćenici (kod Siska), zarobio 11 domobrana i zaplenio 11 pušaka, 1 p. mitraljez, 40 bombi, oko 4000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 3. 12. 1942. Delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli s. Crkveni Bok (kod Kostajnice), zarobili 12 žandarma i domobrana i zaplenili 14 pušaka, oko 2000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 9. 12. 1942. Treći bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo domobransko uporište u s. Mošćenici (kod Siska), zarobio 12 domobrana i zaplenio 9 pušaka, oko 2000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice Banijskog NOP odreda napale posadu mostova kod s. Maje (blizu Gline) i stražaru kod Topuskog. Zarobljeno 38 domobrana a zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 33 puške, oko 10.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 30. 1. 1943. Bos. Krupu zauzeli delovi domobranske 3. brdske brigade odbacivši delove 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Gudavca i s. V. Rujiške.

⚔️ 5. 2. 1943. Delovi domobranske 3. brdske brigade posle žestoke borbe potisli jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Krnjeuše i zauzeli s. Risovac i položaje kod Turskog groba (blizu Bosanske Krupe).

⚔️ 20. 2. 1943. Banijski NOP odred prešao r. Unu istočno od Kostajnice i vratio se u Hrvatsku.

⚔️ 26. 2. 1943. U s. Hajtiću (kod Gline) Banijski NOP odred napao posadu iz 1. bataljona domobranske 5. brdske brigade. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 74 zarobljena, dok je iz Banijskog odreda poginuo jedan komandir čete.

⚔️ 11. 3. 1943. Jedinice Banijskog NOP odreda napale Sunju i zarobile 165 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Poginulo je 5, a ranjeno 9 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 3 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 17. 3. 1943. U s. Blinjskom Kutu (kod Siska) jedinice Banijskog NOP odreda napale i zarobile 37 domobrana.

⚔️ 27. 3. 1943. Na ž. st. Šaš (kod Sunje) jedinice Banijskog NOP odreda napale italijanski transportni voz. Izgorela je ž. st. i 9 vagona sa ratnim materijalom, a zarobljeno je 6 domobrana i 3 italijanska vojnika.

⚔️ 19. 4. 1943. Kod s. Blinjskog Kuta (na pruzi Caprag-Sunja) jedinice Banijskog NOP odreda uništile transportni voz od 32 vagona. Poginulo je 10 nemačkih, italijanskih i domobranskih vojnika.

⚔️ 2. 5. 1943. U zaseoku Glavičanima (kod Bos. Novog) 3. bataljon Banijskog NOP odreda izvršio napad na vod nemačkih vojnika. Poginulo je 16 a zarobljeno 11 neprijateljskih vojnika, dok je 3. bataljon imao 1 ranjenog.

⚔️ 15. 5. 1943. Na ž. st. (kod Sunje) jedinice Banijskog NOP odreda zarobile 14 domobrana.

⚔️ 29. 5. 1943. U rejonu s. Gređana (kod Gline) jedinice Banijskog NOP odreda napale pratnju komandanta domobranskog 1. korpusa i uništile 1 kamion i 2 automobila.

⚔️ 20. 6. 1943. Na putu Petrinja - s. Gora četa -Matija Gubec- Banijskog NOP odreda napala iz zasede i zarobila 18 domobrana.

⚔️ 21. 6. 1943. Na ž. st. Šaš (kod Sunje) 3. bataljon Banijskog NOP odreda zarobio stražu od 16 domobrana.

⚔️ 26. 6. 1943. U rejonu s. Zupića (kod Petrinje) 1. bataljon Banijskog NOP odreda sa četom -Matija Gubec- napao iz zasede nemačku autokolonu i uništio 2, a oštetio 4 kamiona. Poginulo je 11 nemačkih vojnika i 1 oficir, a zarobljen je 1 vojnik. Bataljon je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 15. 8. 1943. Jedinice Unske operativne grupe i Banijskog NOP odreda zauzele s. Hrastovicu (kod Petrinje) i zarobile 120 domobrana 2. posadne čete.

⚔️ 11. 10. 1943. Na pruzi Sunja-Kostajnica Banijski NOP odred minom uništio lokomotivu i 4 vagona transportnog voza. Poginula su 33 neprijateljska vojnika.

⚔️ 3. 4. 1944. Između Sunje i Kostajnice 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ, delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Banijski NOP odred porušili železničku prugu i tt veze u dužini od 5 km, zbog čega je saobraćaj obustavljen više dana.

⚔️ 4. 4. 1944. U rejonu s. Vrpolja, s. Udetina, s. Glavičana, s. D. Pedalja i Grubišiča brda 4. bri gada 7. udarne divizije NOVJ i delovi Banijskog NOP odreda, posle petočasovne borbe, odbili napad delova nemačke 373. legionarske divizije iz Dvora na Uni i s. Zamlača. Neprijatelj je imao 85 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 4. brigade i Banijskog NOP odreda 3 mrtva i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 4. 1944. Kod s. Majura (na pruzi Sunja-Kostajnica) delovi 7. udarne divizije NOVJ, Banijskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu na 18 mesta.

⚔️ 21. 4. 1944. Delovi 7. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda napali ustaško-domobransko uporište s. Divušu (kod Kostajnice), ali su se morali povući zbog dolaska pojačanja iz Dvora na Uni.

⚔️ 4. 5. 1944. Kod s. D. i G. Javornja i s. Vrpolja delovi Banijskog NOP odreda, posle tročasovne borbe odbili napad delova nemačke 373. legionarske divizije iz Dvora na Uni i prisilili ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 5. 5. 1944. U rejonu s. G. i D. Javornja i s. Zrina jedinice Banijskog NOP odreda odbile napad nemačkih i ustaško-domobranskih snaga iz Dvora na Uni i s. Divuše.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Banijskog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. Štabu odreda o akciji na cesti Zrin - Divuša

📜 Obavještenje Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25 veljače 1942 god. Štabu Banijskog odreda o rezultatima napada na cesti Slunj -

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Banijskog NOP odreda od 8 ožujka 1942 god. Štabu odreda o rušenju mosta na Maji i napadu na Skelu

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona od 26 ožujka 1942 god. Štabu Banijskog NOP odreda o političkom radu među hrvatskim stanovništvom

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Baniju od 16 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o poduzetim mjerama u vezi sa koncentracijom neprijateljskih snaga i o akcijama Prvog i Drugog bataljona Banijskog NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 travnja 1942 god. Štabu Banijskog NOP odreda povodom povlačenja glavnine snaga u Bosnu

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 30 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama

📜 Izveštaj političkog komesara banijskog NOP odreda od 3. maja 1942. političkom komesaru Glavnog štaba Hrvatske o moralno-političkom stanju odreda i o situaciji u Baniji

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe o odnosima prema Banijskom odredu do formiranja Prve operativne zone

📜 Izveštaj sekretara biroa Trećeg bataljona banijskog NOP odreda od 19. maja 1942. Okružnom komitetu KPH za Baniju o političkom stanju u bataljonu i na terenu

📜 Naredba štaba Banijskog NOP odreda od 4 lipnja 1942 god. o postavljenju rukovodilaca

📜 Pismo Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 18. juna 1942. političkom komesaru Banijskog NOP odreda povodom napada na neprijateljsku posadu Vrnograč

📜 Naređenje štaba Prve operativne zone od 22 lipnja 1942 god. štabu Banijskog NOP odreda za napad na neprijateljske garnizone u cilju razbijanja ofanzive u Bosanskoj Krajini

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 2. jula 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana Banijskog NOP odreda na s. Čuntić i na željezničke stanice Kraljevčane i Bačugu i o stanju u ostalim zonama

📜 Izveštaj sekretara biroa Trećeg bataljona Banijskog NOP odreda od 21. avgusta 1942. Okružnom komitetu KPH za Baniju o stanju partijske organizacije u bataljonu

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 kolovoza 1942 god. političkom komesaru Kordunaške grupe NOP odreda o vojničkim i političkim mjerama koje treba sprovesti u Banijskom NOP odredu radi podizanja morala i borbenosti

📜 Pismo načelnika štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 novembra 1942 god. štabu Drugog bataljona Banijskog NOP odreda o borbama na sektoru Bosanski Novi-Sanski Most i o potrebi sadejstva hrvatskih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 1 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i kretanju neprijateljskih snaga, o nekim akcijama odreda i o stanju u odredu

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 8 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na terenu odreda i o likvidaciji žandarmerijske stanice u Crkvenom Boku

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 23 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama i organizacionom stanju odreda

📜 Obavještenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije o povlačenju Osme divizije sa Korduna i zadacima Kordunaškog i Banijskog NOP odreda u toku neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 1 februara 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Osme krajiške brigade i Banijskom partizanskom odredu za posjedanje novih položaja

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za vraćanje Banijskog NOP odreda u pozadinu neprijatelja

📜 Izvještaj zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 veljače 1943 god. o prebacivanju Banijskog NOP odreda iz Bos. Krajine u Baniju

📜 Izvještaj štaba Banijskog NOP odreda od 24 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o povratku Odreda na Baniju

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 3 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 5 ožujka 1943 god. Štabu Banijskog NOP odreda o dostavljanju izvještaja o postignutim uspjesima jedinica Korpusa u toku Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješ. divizije od 11 ožujka 1943 god. o akciji protiv snaga Banijskog NOP odreda na području Mečenčani - Komogovina i o napadu ovog Odreda na Sunju

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 12 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sunju

📜 Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 12 ožujka 1943 god. o napadu Banijskog NOP odreda na Sunju i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 13 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na Baniji

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 15 ožuika 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Borojevića napadu na Sunju i željezničku stanicu Blinjski Kut

📜 Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 17 ožujka 1943 god. o napadu Banijskog NOP odreda na Blinjski Kut i drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 28 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Saš i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda cd 29 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prebacivanju dijelova Osme krajiške NOU brigade na područje Banije i o rušenju željezničke pruge Petrinja - Glina

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 21 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak na pruzi Caprag - Sunja

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 6 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Pavlovca i Mačkovog Sela

📜 Izvještaj ustaškog glavnog ravnatelja za javni red i sigurnost od 19 travnja 1943 god. o rezultatu napada Banijskog NOP odreda na vlak kod Blinjskog Kuta

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 6 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Kordunaškog i Banijskog NOP odreda od 18 do 27 ožujka 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 2 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi u Javornju

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 5 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Banijskog NOP odreda u rejonu Javoranj - Glavičani

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 29 svibnja 1943 god. o ugroženosti pruge Sisak - Zagreb i o napadu dijelova Banijskog NOP odreda na pratnju zapovjednika Prvog domobranskog zbora generala Brozovića

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 30 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na domobrane na cesti Glina - Topusko

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21 lipnja 1943 god. o pohvali Banijskog NOPOdreda, formiranju Grupe primorsko-goranskih odreda i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOPOdreda na Varaždinske Toplice i Trećeg bataljona Banijskog NOPOdreda na željezničku postaju Šaš

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog i diverzijama dijelova Moslavačkog i Banijskog NOPOdreda

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOPOdreda od 27 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 21 do 26 lipnja

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 27 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i borbama od 11 do 27 rujna

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 13 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama na prugama Sunja - Kostajnica, Sisak - Sunja i napadu na Otoku

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 28 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 6 do 27 listopada

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 27 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 29 listopada do 20 studenog

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 28. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvu odreda u vremenu od 1. do 27. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 20 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Banijskog NOP odreda od 26 februara do 14 marta

Fotografije

Povezane odrednice

Sanski Most Bosanski Novi Genocid u NDH Glina Vrginmost Nikola Demonja 1. kordunaški partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Kozarska Dubica 8. kordunaška divizija NOVJ Bitka na Kozari 2. moslavačka brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 8. ustaška brigada 1. lička proleterska udarna brigada Josip Broz Tito 2. kordunaški partizanski odred Ustanak u Hrvatskoj 1941. 1. brdska divizija NDH 373. legionarska divizija Tiger Romi u drugom svetskom ratu 10. zagrebački korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. 2. krajiški partizanski odred Zagreb Bosanska Kostajnica Moslavački partizanski odred Politički komesari u NOR-u 3. banijska udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu 8. banijska udarna brigada Operacija Weiss 1. krajiški partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 1. krajiška udarna brigada Petrinja Bihać Završne operacije u Jugoslaviji Slunj 3. gorski zdrug (NDH) Hrvatska Kostajnica Ni zrno žita okupatoru! Kozara u oslobodilačkom ratu 2. krajiška udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 2. diverzantski bataljon NOVH 8. krajiška brigada Sisak 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 2. pješačka divizija (NDH) Varaždinske Toplice Topusko Primorsko-goranski partizanski odred 2. primorsko-goranski partizanski odred Sisački partizanski odred Glavni štab Hrvatske Napad NOVJ na Glinu 1942. 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Komunistička partija Hrvatske Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hrvatskoj 1943. Karlovac Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. kozačka divizija Vermahta 7. banijska divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Tešanj