Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Banijski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 113 hronoloških zapisa, 53 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 9. 1941. Na prostoriji šuma Zalukinje, Brezovice i Bukovice (kod Siska) ustaško-domobranske snage opkolile Sisački NOP odred, ali je ovaj uspeo da se izvuče iz obruča (i da se sutradan u rejonu Šamarice spoji sa Banijskim NOP odredom).

⚔️ 0. 12. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku reorganizovana Komanda NOP odreda Korduna i Banije i formirani Kordunaški i Banijski NOP odred.

⚔️ 26. 12. 1941. U s. Gvozdanskom (kod Dvora na Uni) borci Banijskog NOP odreda napali vod ustaša i primorali ga da se, uz gubitke od 4 poginula i 2 ranjena, povuče u s. Bešlinac.

⚔️ 30. 12. 1941. Borci Banijskog NOP odreda odbili napad dve čete ustaša koje su iz Dvora na Uni nastupale ka s. Bešlincu.

⚔️ 19. 1. 1942. Kod s. Svinjice (blizu Kostajnice) delovi Banijskog NOP odreda napali neprijateljsku patrolu od 30 ustaša i 8 žandarma, naneli joj gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih i prinudili je da se povuče.

⚔️ 24. 1. 1942. Kod Popovog mosta (na putu Zrin-Divuša, blizu Kostajnice), 2. bataljon Banijskog NOP odreda iz zasede napao ustaše i naneo im gubitke. U borbi je poginuo i komandant 2. bataljona Miloš Čavić, narodni heroj.

⚔️ 25. 1. 1942. Domobranska posada iz s. Obljaja (kod Gline), pod pritiskom delova Banijskog NOP odreda, povukla se u Glinu, uz prihvat tamošnjih ustaša.

⚔️ 28. 1. 1942. U s. Majskom Trtniku (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružala domobransku posadu.

⚔️ 10. 2. 1942. U s. V. Šušnjari (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda napala domobrane iz zasede i nanela im gubitke od 5 mrtvih i 1 ranjenog vojnika i zaplenila 9 pušaka.

⚔️ 22. 2. 1942. Između s. Rogulja i s. Lotina (kod Kostajnice) delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda oborili domobranski avion.

⚔️ 20. 3. 1942. U s. G. Budičini (kod Petrinje) 3. bataljon Banijskog NOP odreda razoružao ustašku posadu.

⚔️ 21. 3. 1942. U s. Prijeki (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružali ustašku posadu.

⚔️ 24. 3. 1942. Selo Bučicu (kod Gline) koje je branila seoska straža zauzeo 1. bataljon Banijskog NOP odreda. Poginulo je 8 stražara. Zaplenjeno je 6 sanduka municije i 16 pušaka.

⚔️ 30. 3. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formirana Proleterska četa Banijskog NOP odreda.

⚔️ 30. 3. 1942. Na ž. st. Maja (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružali 27 domobrana i zaplenili 27 pušaka i 1 automat.

⚔️ 30. 3. 1942. Na ž. st. Grabovac (kod Gline) 2. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružala domobransku posadu i zapalila ž. st. i Opštinu.

⚔️ 0. 4. 1942. U Podgrmeču, na zajedničkom sastanku štabova 1. i 2. krajiškog i Banijskog NOP odreda, formiran Privremeni operativni štab za koordinaciju dejstava u dolini r. Une.

⚔️ 2. 4. 1942. Jedinice Banijskog NOP odreda razoružale neprijateljske posade u s. Grabovcu, s. Vlaoviću i s. Maji (na železničkoj pruzi Glina-Petrinja), zarobile 78 domobrana i 2 oficira i zaplenile 78 pušaka, 2 p. mitraljeza, 12.000 metaka, 75 bombi i drugi materijal.

⚔️ 3. 4. 1942. Od 3. čete 1. bataljona, 3. čete 2. bataljona i novodošlog ljudstva formiran 4. bataljon Banijskog NOP odreda.

⚔️ 8. 4. 1942. Banijski NOP odred, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, otpočeo trodnevno prebacivanje u Bosnu (na Grmeč), a u Baniji je ostala Proleterska četa i 1. četa 3. bataljona.

⚔️ 16. 4. 1942. Banijski NOP odred, u sadejstvu sa delovima 1. krajiškog NOP odreda, izvršio napad na neprijateljske objekte između ž. st. Rudice i Blatna (kod Bos. Novog) i zarobio 47 domobrana sa naoružanjem.

⚔️ 25. 4. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo Štabu Banijskog NOP odreda: kritikuje povlačenje glavnine partizanskih snaga iz Banije u Bosnu i naređuje da se one povrate u Baniju.

⚔️ 25. 4. 1942. Dve čete Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzele s. Glinško Novo Selo (kod Gline), koje su branile ustaše.

⚔️ 26. 4. 1942. Između ž. st. Rudice i Blatna (na pruzi Bihać - Bos. Novi) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede domobransku kolonu. Posle kraće borbe poginulo je 11 neprijateljskih vojnika, 3 su ranjena i 11 je zarobljeno. Zaplenjene su 24 puške, 1 p. mitraljez i 1700 metaka.

⚔️ 27. 4. 1942. Na putu Kostajnica-Petrinja, kod brda Brjebrovne, delovi 3, bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede 2 kamiona sa domobranima. Zarobljeno je 15 domobrana, zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 14 pušaka i oko 3.000 metaka, a kamioni su spaljeni.

⚔️ 29. 4. 1942. Kod s. Brubna (blizu Gline), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo komandant Banijskog NOP odreda Vasilj Gaćeša, narodni heroj.

⚔️ 5. 5. 1942. Jedinice 1, 2. i 3. bataljona Banijskog NOP odreda napale s. Zrin (kod Kostajnice), koji su branili domobrani. Napad nije uspeo zbog slabe procene neprijateljskih snaga, koje su, uz to, bile obaveštene o pripremama napada.

⚔️ 7. 5. 1942. U s. Maji (kod Gline) dve čete 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružale domobransku stražu i zaplenile 1 p. mitraljez, 28 pušaka i 9.000 metaka.

⚔️ 11. 5. 1942. Kod Šegestina (blizu Kostajnice) delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda iz zasede napali ustaško-domobransku kolonu i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 4 ranjena i 10 zarobljenih, a zaplenili 3 p. mitraljeza, 16 pušaka i 10 sanduka municije.

⚔️ 16. 5. 1942. U s. Strašniku (kod Petrinje) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružali seosku miliciju.

⚔️ 22. 5. 1942. Delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli s. Kuljane (kod Bos. Novog) i zaplenili 30 pušaka.

⚔️ 24. 5. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzeli ustaška uporišta u selima Dolnjacima, Svračici i Maji (kod Gline) i zaplenili 15 pušaka, 1 p. mitraljez i 3500 metaka. Pored toga, kod Tešnjaka su porušili železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 600 m i pokidali tt veze.

⚔️ 24. 5. 1942. Da bi izbegao represalije ustaških vlasti, srpski živalj iz sela Bijelnika, Blinja, Petkovca, Stražbenice, Moštanice i Deanovića (kod Petrinje), pod zaštitom jedinica Banijskog NOP odreda, sklonio se u Šamaricu.

⚔️ 27. 5. 1942. Delovi Banijskcg NOP odreda zauzeli s. Mečenčane (kod Kostajnice), koje je branila ustaško-domobranska posada, i porušili sve mostove na putu Mečenčani-Moštanica. Neprijatelj je imao 7 mrtvih, 13 ranjenih i G6 zarobljenih vojnika, a partizanske jedinice 3 ranjena borca. Zaplenjeno je 65 pušaka, 2 p. mitraljeza, 8000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 30. 5. 1942. Delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Grabovcu (kod Gline). Neprijatelj je imao 15 mrtvih, 5 ranjenih i 45 zarobljenih. Zaplenjeno je 49 pušaka, 2 p. mitraljeza, 4500 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 1. 6. 1942. Iz Petrinje i Gline otpočeo napad 1. brdske divizije i Petrinjske ustaško-domobranske brigade na jedinice Banijskog NOP odreda u Baniji. U borbama do 12. juna neprijatelj je uspeo da ovlada većim delom slobodne teritorije i da 12/13. juna izbije na r. Unu.

⚔️ 1. 6. 1942. Selo Skelu (kod Gline) zauzeo 1. bataljon Banijskog NOP odreda zarobivši 8 ustaša i zaplenivši 8 pušaka i nešto municije.

⚔️ 4. 6. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda izvršili napad na ustaše u s. Vrnograču (kod Cazina). Neprijatelj je imao oko 100 vojnika izbačenih iz stroja, a partizanske jedinice su imale 9 mrtvih i 1 ranjenog.

⚔️ 7. 6. 1942. Jedinice 1. kordunaškog NOP odreda, u sadejstvu sa delovima 2. kordunaškog i Banijskog NOP odreda, napale delove 11. ustaškog bataljona u Topuskom, ali mesto nisu zauzele.

⚔️ 7. 6. 1942. Delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli ustaška uporišta Vranovinu i Bijeljevinu (kod Topuskog) i vodili borbe kod Gredana, Hrvatskog Sela, Ponikvara, Topuskog i Kamenskog Mosta protiv ustaša i domobrana.

⚔️ 12. 6. 1942. Prvi bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo s. Prekopu (kod Gline), koje su branile ustaše.

⚔️ 16. 6. 1942. Na Kordić-brdu (kod Petrinje) delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede dve neprijateljske čete i prinudili ih na povlačenje.

⚔️ 18. 6. 1942. Između ž. st. Grabovac i ž. st. Maja (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda porušili prugu i tt veze u dužini od 5 km, minirali skretnice na ž. st. Grabovac i uništili 1 lokomotivu.

⚔️ 21. 6. 1942. Jedinice 3. i 5. bataljona Banijskog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. D. Budičini (kod Petrinje) i zaplenile 37 pušaka, 2 p. mitraljeza, nekoliko stotina metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 21. 6. 1942. Između ž. st. Hrastovice i ž. st. Kraljevčana (kod Petrinje) delovi 3. i 5. bataljona Banijskog NOP odreda porušili železničku prugu i tt veze u dužini od 1,5 km.

⚔️ 22. 6. 1942. Na ž. st. Blatna (kod Bos. Krupe) 1. i 2. četa 4. bataljona Banijskog NOP odreda razoružale domobransku posadu i zaplenile 62 puške, 3 p. mitraljeza, 1 mitraljez i drugu ratnu opremu.

⚔️ 30. 6. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda zauzeli s. Majur (kod Kostajnice) i zaplenili 39 pušaka, 1 p. mitraljez, nešto municije i druge ratne opreme.

⚔️ 2. 7. 1942. Banijski NOP odred zauzeo s. Čuntić, ž. st. Kraljevčani, s. Bačugu (kod Gline), posade delom zarobio i zaplenio 138 pušaka, 5 p. mitraljeza, oko 12.000 metaka i mnogo druge ratne spreme.

⚔️ 7. 7. 1942. Prva krajiška NOU brigada, 1. krajiški i Banijski NOP odred i manji delovi 2. krajiškog NOP odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, napali Bos. Novi u cilju rasterećenja ostataka 2. krajiškog NOP odreda okruženih na Kozari. Zbog velike nadmoćnosti nemačko-ustaške posade, uprkos obostrano visokim gubicima, napad nije uspeo.

⚔️ 8. 7. 1942. U s. Toboliću (kod izvorišta r. Mrežnice), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marka Oreškovića-, -Petar Vuksan-, 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda i Udarnog bataljona Banijskog NOP odreda formirana 1. hrvatska NOU brigada.

⚔️ 10. 7. 1942. Štab 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio Štabu Banijskog NOP odreda uputstvo o primeni manevra prilikom nastupanja većih neprijateljskih snaga.

⚔️ 17. 7. 1942. Drugi i 5. bataljon Banijskog NOP odreda izvršili neuspeo napad na ustaško uporište u s. Kuljanima (kod Dvora na Uni).

⚔️ 17. 7. 1942. Kod s. Brezovice (blizu Zagreba) jake ustaško-domobranske snage napale i okružile delove 6. bataljona Banijskog NOP odreda. Posle kraće, ali žestoke borbe partizanske jedinice su probile obruč na 3 mesta i povukle se prema V. Gorici.

⚔️ 19. 7. 1942. U rejonu s. V. Gorice (blizu Zagreba) ustaše napale i okružile 2. četu 6. bataljona Banijskog NOP odreda. Četa je uspela da se probije i da izbegne veće gubitke.

⚔️ 24. 7. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Brnjeuški (kod Gline), zarobili 45 domobrana a zaplenili 50 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez, oko 5500 metaka i drugu ratnu spremu. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 6 ranjenih, a naše jedinice su imale 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 25. 7. 1942. Partizanska četa -Kasim Čehajić- i 2. četa 8. bataljona Banijskog NOP odreda zapalile i uništile postrojenja Nihagove pilane u s. Brestovcu (kod Bjelovara), zaplenile pun magacin hrane (koju su većim delom podelile radnicima pilane), uništile su 2 šumske lokomotive i zapalile ž. st. Brestovac.

⚔️ 27. 7. 1942. Po naređenju Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske formiran Udarni bataljon Banijskog NOP odreda.

⚔️ 1. 8. 1942. Kod s. Draškovca (blizu Dvora na Uni) delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda odbili napad ustaša i prinudili ih na povlačenje.

⚔️ 3. 8. 1942. U rejonu s. Brubna jedinice 3. bataljona Banijskog NOP odreda odbile napad ustaša iz Vrnograča i prinudile ih na povlačenje u pravcu s. G. Žirovca. U toku borbe ustaše su popalile sva sela oko s. Bos. Bojne.

⚔️ 4. 8. 1942. U rejonu Petrove gore jedinice 4. bataljona Banijskog NOP odreda odbile ustaše iz Topuskog i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon. U toku borbe ustaše su zapalile sela Vorkapić, Katinovac, Bijeljevinu i druga.

⚔️ 8. 8. 1942. Otpočeo napad delova 1. brdske divizije i ustaško-domobranske Petrinjske brigade na jedinice Banijskog NOP odreda na Šamarici. Odred se prebacio na Kordun, pa je neprijatelj u toku. avgusta ovladao slobodnom teritorijom i veliki broj stanovništva odveo u logor.

⚔️ 9. 8. 1942. U s. Ježevu (kod Zagreba) 2, četa 6. bataljona Banijskog NOP odreda zaplenila rekvirirano žito i podelila ga seljacima, a zatim održala miting na kome je govoreno o ciljevima i značaju NOB-a.

⚔️ 12. 8. 1942. Između Dugog Sela i Ježeva (kod Zagreba) 2. četa 6. bataljona Banijskog NOP odreda napala ustaške kolone i nanela im velike gubitke.

⚔️ 12. 8. 1942. Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda i jedinice Banijskog NOP odreda napali Vrginmost, ali ga nisu zauzeli.

⚔️ 18. 8. 1942. Druga četa 6. bataljona Banijskog NOP odreda zapalila ž. st. u s. Peščenici i s. Mraclinu (na pruzi Zagreb-Sisak).

⚔️ 19. 8. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda napali domobransko uporište u s. G. Klasniću (kod Gline), ali se posle kraće borbe morali povući zbog dolaska neprijateljskih ojačanja.

⚔️ 23. 8. 1942. Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od jedne čete Banijskog NOP odreda i čete -Kasim Ćehajić- formiran Moslavački partizanski bataljon.

⚔️ 30. 8. 1942. Blizu Capraga (na pruzi Sisak-Sunja) delovi Banijskog NOP odreda digli u vazduh nemački oklopni voz. Ranjeno je 25 nemačkih vojnika, a jedan je poginuo. Saobraćaj je bio obustavljen 15 časova.

⚔️ 2. 9. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 3, 5. i Udarnog bataljona Banijskog NOP odreda formirana 7. hrvatska NO brigada.

⚔️ 7. 9. 1942. U rejonu s. Obljaja (kod Gline), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1, 2. i 4. bataljona Banijskog NOP odreda formirana 8. hrvatska NO brigada.

⚔️ 23. 10. 1942. Po naređenju Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od tri bataljona Komande područja Banije formiran Banijski NOP odred.

⚔️ 29. 10. 1942. Jedinice 7. hrvatske NO brigade, uz sadejstvo 5. hrvatske NO brigade i 3. bataljona Banijskog NOP odreda, zauzele domobransko uporište u s. Kukuruzarima (kod Kostajnice) i sva uporišta na pruzi Sunja-Kostajnica, zarobile 52 domobrana i zaplenile 51 pušku, 5 p. mitraljeza, 4 automata i 16.000 metaka.

⚔️ 10. 11. 1942. Kod s. Borojevića (blizu Kostajnice) 3. bataljon Banijskog NOP odreda odbio napad domobrana.

⚔️ 15. 11. 1942. Kod s. Bijelih Voda (blizu Gline) 1. bataljon 7. hrvatske NO brigade i delovi Banijskog NOP odreda napali domobranske kolone iz Gline, naneli im velike gubitke i prinudili ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 18. 11. 1942. Treći bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo domobransko uporište u s. Mošćenici (kod Siska), zarobio 11 domobrana i zaplenio 11 pušaka, 1 p. mitraljez, 40 bombi, oko 4000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 3. 12. 1942. Delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli s. Crkveni Bok (kod Kostajnice), zarobili 12 žandarma i domobrana i zaplenili 14 pušaka, oko 2000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 9. 12. 1942. Treći bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo domobransko uporište u s. Mošćenici (kod Siska), zarobio 12 domobrana i zaplenio 9 pušaka, oko 2000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice Banijskog NOP odreda napale posadu mostova kod s. Maje (blizu Gline) i stražaru kod Topuskog. Zarobljeno 38 domobrana a zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 33 puške, oko 10.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 30. 1. 1943. Bos. Krupu zauzeli delovi domobranske 3. brdske brigade odbacivši delove 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Gudavca i s. V. Rujiške.

⚔️ 5. 2. 1943. Delovi domobranske 3. brdske brigade posle žestoke borbe potisli jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Krnjeuše i zauzeli s. Risovac i položaje kod Turskog groba (blizu Bosanske Krupe).

⚔️ 20. 2. 1943. Banijski NOP odred prešao r. Unu istočno od Kostajnice i vratio se u Hrvatsku.

⚔️ 26. 2. 1943. U s. Hajtiću (kod Gline) Banijski NOP odred napao posadu iz 1. bataljona domobranske 5. brdske brigade. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 74 zarobljena, dok je iz Banijskog odreda poginuo jedan komandir čete.

⚔️ 11. 3. 1943. Jedinice Banijskog NOP odreda napale Sunju i zarobile 165 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Poginulo je 5, a ranjeno 9 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 3 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 17. 3. 1943. U s. Blinjskom Kutu (kod Siska) jedinice Banijskog NOP odreda napale i zarobile 37 domobrana.

⚔️ 27. 3. 1943. Na ž. st. Šaš (kod Sunje) jedinice Banijskog NOP odreda napale italijanski transportni voz. Izgorela je ž. st. i 9 vagona sa ratnim materijalom, a zarobljeno je 6 domobrana i 3 italijanska vojnika.

⚔️ 19. 4. 1943. Kod s. Blinjskog Kuta (na pruzi Caprag-Sunja) jedinice Banijskog NOP odreda uništile transportni voz od 32 vagona. Poginulo je 10 nemačkih, italijanskih i domobranskih vojnika.

⚔️ 2. 5. 1943. U zaseoku Glavičanima (kod Bos. Novog) 3. bataljon Banijskog NOP odreda izvršio napad na vod nemačkih vojnika. Poginulo je 16 a zarobljeno 11 neprijateljskih vojnika, dok je 3. bataljon imao 1 ranjenog.

⚔️ 15. 5. 1943. Na ž. st. (kod Sunje) jedinice Banijskog NOP odreda zarobile 14 domobrana.

⚔️ 29. 5. 1943. U rejonu s. Gređana (kod Gline) jedinice Banijskog NOP odreda napale pratnju komandanta domobranskog 1. korpusa i uništile 1 kamion i 2 automobila.

⚔️ 20. 6. 1943. Na putu Petrinja - s. Gora četa -Matija Gubec- Banijskog NOP odreda napala iz zasede i zarobila 18 domobrana.

⚔️ 21. 6. 1943. Na ž. st. Šaš (kod Sunje) 3. bataljon Banijskog NOP odreda zarobio stražu od 16 domobrana.

⚔️ 26. 6. 1943. U rejonu s. Zupića (kod Petrinje) 1. bataljon Banijskog NOP odreda sa četom -Matija Gubec- napao iz zasede nemačku autokolonu i uništio 2, a oštetio 4 kamiona. Poginulo je 11 nemačkih vojnika i 1 oficir, a zarobljen je 1 vojnik. Bataljon je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 15. 8. 1943. Jedinice Unske operativne grupe i Banijskog NOP odreda zauzele s. Hrastovicu (kod Petrinje) i zarobile 120 domobrana 2. posadne čete.

⚔️ 11. 10. 1943. Na pruzi Sunja-Kostajnica Banijski NOP odred minom uništio lokomotivu i 4 vagona transportnog voza. Poginula su 33 neprijateljska vojnika.

⚔️ 3. 4. 1944. Između Sunje i Kostajnice 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ, delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Banijski NOP odred porušili železničku prugu i tt veze u dužini od 5 km, zbog čega je saobraćaj obustavljen više dana.

⚔️ 4. 4. 1944. U rejonu s. Vrpolja, s. Udetina, s. Glavičana, s. D. Pedalja i Grubišiča brda 4. bri gada 7. udarne divizije NOVJ i delovi Banijskog NOP odreda, posle petočasovne borbe, odbili napad delova nemačke 373. legionarske divizije iz Dvora na Uni i s. Zamlača. Neprijatelj je imao 85 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 4. brigade i Banijskog NOP odreda 3 mrtva i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 4. 1944. Kod s. Majura (na pruzi Sunja-Kostajnica) delovi 7. udarne divizije NOVJ, Banijskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu na 18 mesta.

⚔️ 21. 4. 1944. Delovi 7. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda napali ustaško-domobransko uporište s. Divušu (kod Kostajnice), ali su se morali povući zbog dolaska pojačanja iz Dvora na Uni.

⚔️ 4. 5. 1944. Kod s. D. i G. Javornja i s. Vrpolja delovi Banijskog NOP odreda, posle tročasovne borbe odbili napad delova nemačke 373. legionarske divizije iz Dvora na Uni i prisilili ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 5. 5. 1944. U rejonu s. G. i D. Javornja i s. Zrina jedinice Banijskog NOP odreda odbile napad nemačkih i ustaško-domobranskih snaga iz Dvora na Uni i s. Divuše.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Banijskog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. Štabu odreda o akciji na cesti Zrin - Divuša

📜 Obavještenje Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25 veljače 1942 god. Štabu Banijskog odreda o rezultatima napada na cesti Slunj -

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Banijskog NOP odreda od 8 ožujka 1942 god. Štabu odreda o rušenju mosta na Maji i napadu na Skelu

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona od 26 ožujka 1942 god. Štabu Banijskog NOP odreda o političkom radu među hrvatskim stanovništvom

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Baniju od 16 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o poduzetim mjerama u vezi sa koncentracijom neprijateljskih snaga i o akcijama Prvog i Drugog bataljona Banijskog NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 travnja 1942 god. Štabu Banijskog NOP odreda povodom povlačenja glavnine snaga u Bosnu

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 30 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama

📜 Izveštaj političkog komesara banijskog NOP odreda od 3. maja 1942. političkom komesaru Glavnog štaba Hrvatske o moralno-političkom stanju odreda i o situaciji u Baniji

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe o odnosima prema Banijskom odredu do formiranja Prve operativne zone

📜 Izveštaj sekretara biroa Trećeg bataljona banijskog NOP odreda od 19. maja 1942. Okružnom komitetu KPH za Baniju o političkom stanju u bataljonu i na terenu

📜 Naredba štaba Banijskog NOP odreda od 4 lipnja 1942 god. o postavljenju rukovodilaca

📜 Pismo Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 18. juna 1942. političkom komesaru Banijskog NOP odreda povodom napada na neprijateljsku posadu Vrnograč

📜 Naređenje štaba Prve operativne zone od 22 lipnja 1942 god. štabu Banijskog NOP odreda za napad na neprijateljske garnizone u cilju razbijanja ofanzive u Bosanskoj Krajini

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 2. jula 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana Banijskog NOP odreda na s. Čuntić i na željezničke stanice Kraljevčane i Bačugu i o stanju u ostalim zonama

📜 Izveštaj sekretara biroa Trećeg bataljona Banijskog NOP odreda od 21. avgusta 1942. Okružnom komitetu KPH za Baniju o stanju partijske organizacije u bataljonu

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 kolovoza 1942 god. političkom komesaru Kordunaške grupe NOP odreda o vojničkim i političkim mjerama koje treba sprovesti u Banijskom NOP odredu radi podizanja morala i borbenosti

📜 Pismo načelnika štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 novembra 1942 god. štabu Drugog bataljona Banijskog NOP odreda o borbama na sektoru Bosanski Novi-Sanski Most i o potrebi sadejstva hrvatskih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 1 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i kretanju neprijateljskih snaga, o nekim akcijama odreda i o stanju u odredu

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 8 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na terenu odreda i o likvidaciji žandarmerijske stanice u Crkvenom Boku

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 23 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama i organizacionom stanju odreda

📜 Obavještenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije o povlačenju Osme divizije sa Korduna i zadacima Kordunaškog i Banijskog NOP odreda u toku neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 1 februara 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Osme krajiške brigade i Banijskom partizanskom odredu za posjedanje novih položaja

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za vraćanje Banijskog NOP odreda u pozadinu neprijatelja

📜 Izvještaj zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 veljače 1943 god. o prebacivanju Banijskog NOP odreda iz Bos. Krajine u Baniju

📜 Izvještaj štaba Banijskog NOP odreda od 24 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o povratku Odreda na Baniju

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 3 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 5 ožujka 1943 god. Štabu Banijskog NOP odreda o dostavljanju izvještaja o postignutim uspjesima jedinica Korpusa u toku Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješ. divizije od 11 ožujka 1943 god. o akciji protiv snaga Banijskog NOP odreda na području Mečenčani - Komogovina i o napadu ovog Odreda na Sunju

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 12 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sunju

📜 Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 12 ožujka 1943 god. o napadu Banijskog NOP odreda na Sunju i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 13 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na Baniji

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 15 ožuika 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Borojevića napadu na Sunju i željezničku stanicu Blinjski Kut

📜 Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 17 ožujka 1943 god. o napadu Banijskog NOP odreda na Blinjski Kut i drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 28 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Saš i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda cd 29 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prebacivanju dijelova Osme krajiške NOU brigade na područje Banije i o rušenju željezničke pruge Petrinja - Glina

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 21 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak na pruzi Caprag - Sunja

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 6 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Pavlovca i Mačkovog Sela

📜 Izvještaj ustaškog glavnog ravnatelja za javni red i sigurnost od 19 travnja 1943 god. o rezultatu napada Banijskog NOP odreda na vlak kod Blinjskog Kuta

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 6 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Kordunaškog i Banijskog NOP odreda od 18 do 27 ožujka 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 2 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi u Javornju

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 5 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Banijskog NOP odreda u rejonu Javoranj - Glavičani

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 29 svibnja 1943 god. o ugroženosti pruge Sisak - Zagreb i o napadu dijelova Banijskog NOP odreda na pratnju zapovjednika Prvog domobranskog zbora generala Brozovića

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 30 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na domobrane na cesti Glina - Topusko

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21 lipnja 1943 god. o pohvali Banijskog NOPOdreda, formiranju Grupe primorsko-goranskih odreda i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOPOdreda na Varaždinske Toplice i Trećeg bataljona Banijskog NOPOdreda na željezničku postaju Šaš

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog i diverzijama dijelova Moslavačkog i Banijskog NOPOdreda

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOPOdreda od 27 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 21 do 26 lipnja

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 27 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i borbama od 11 do 27 rujna

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 13 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama na prugama Sunja - Kostajnica, Sisak - Sunja i napadu na Otoku

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 28 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 6 do 27 listopada

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 27 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 29 listopada do 20 studenog

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 28. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvu odreda u vremenu od 1. do 27. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 20 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Banijskog NOP odreda od 26 februara do 14 marta

Fotografije

Povezane odrednice

373. legionarska divizija Tiger Hrvatska Kostajnica 2. kordunaški partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. 8. kordunaška divizija NOVJ 8. ustaška brigada Bosanska Kostajnica 3. banijska udarna brigada Sisački partizanski odred 2. diverzantski bataljon NOVH Zagreb Tešanj Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 1. krajiški partizanski odred Topusko Kozarska Dubica Bitka na Kozari Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. pješačka divizija (NDH) 1. krajiška udarna brigada Slunj 8. banijska udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ Genocid u NDH 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Moslavački partizanski odred Karlovac Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss 3. gorski zdrug (NDH) Primorsko-goranski partizanski odred 10. zagrebački korpus NOVJ Glina Borbe u Hrvatskoj 1942. 2. primorsko-goranski partizanski odred Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Napad NOVJ na Glinu 1942. 1. lička proleterska udarna brigada 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 1. brdska divizija NDH 7. banijska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske 1. kozačka divizija Vermahta Varaždinske Toplice Bihać Romi u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Sisak Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Hrvatsko domobranstvo 1. kordunaški partizanski odred Bosanski Novi Nikola Demonja Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Josip Broz Tito Vrginmost 2. krajiška udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hrvatskoj 1945. Sanski Most 8. krajiška brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Politički komesari u NOR-u Petrinja 2. krajiški partizanski odred 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 2. moslavačka brigada