Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bosanska Kostajnica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 7. 1941. Partizanske pripremne grupe sa Kozare, praćene nenaoružanim narodom, izvršile prve akcije. Tog i idućeg dana su zauzele Bos. Kostajnicu, napale Bos. Dubicu i uništile postrojenja i žičaru rudnika uglja u Lješljanima [Zbog uništenja rudnika u Lješljanima, Novsko-Lješljansku grupu (odred) pohvalio je VŠ NOP odreda Jugoslavije.], žand, st. Knežicu, ž. i žand. stanice Dobrljin, Rudice, Svodnu, Dragotinju, opštine Brezičane i Veliko Palančište i na više mesta pokidale železničku prugu Prijedor - Bosanski Novi - Sunja.

⚔️ 18. 8. 1941. Četiri ustaška i domobranska bataljona, ojačana manjim nemačkim delovima, napadom iz Prijedora, Lješljana, Blagaja, Dobrljina, Kostajnice i Dubice probili frontove kozarskih ustanika, zauzeli sva sela ispod Kozare i u njima izvršili brojna ubistva, pljačke i paljevine u cilju zastrašivanja stanovništva. Po naređenju Štaba 2. partizanske čete za Bos. krajinu, u duhu odluka savetovanja u Međuvođu, naoružani borci su se, posle žilavih petodnevnih borbi, povukli u planinu Kozaru.

⚔️ 25. 9. 1941. Na Pastirevu (kod Bos. Kostajnice) Štab Kozarskog NOP odreda sazvao veliki narodni zbor i održao smotru svoje jedinice (300 boraca). Tom smotrom je završen period jednomesečnih priprema i organizacionog učvršćenja Kozarskog NOP odreda.

⚔️ 19. 1. 1942. Delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda izvršili prepad na Bos. Kostajnicu, i sa jednim vodom upali u grad i minirali gradski vodovod Bubnjaricu.

⚔️ 24. 3. 1942. Kod s. Vodičeva, na pruzi Bos. Novi - Kostajnica, delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zarobili 59 domobrana iz 7. čete Bjelovarskog dopunskog bataljona.

⚔️ 28. 4. 1942. Posle kraće borbe delovi 1. bataljona 2 krajiškog NOP odreda zarobili 44 domobrana koji su obezbeđivali železnički most na r. Strižani (na pruzi Bos. Novi - Kostajnica).

⚔️ 7. 6. 1942. Partizanski avion sa pilotom Franjom Kluzcm, uzletevši sa baze u Međuvođu (na pl. Kozari), bombardovao i mitraljirao neprijateljske garnizone u Dvoru na Uni i Bos. Novom i rasturio letke nad njima, nad Bos. i Hrv. Dubicom i Bos. i Hrv. Kostajnicom.

⚔️ 14. 6. 1942. Kod s. Dumbrave (blizu Bos. Kostajnice) delovi 2. krajiškog NOP odreda uništili ojačani 2. bataljon domobranske 2. brdske brigade.

⚔️ 3. 7. 1942. Dva bataljona 1. krajiške NOU brigade sa delovima 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda, posle dvočasovne borbe, zauzeli Dobrljin (kod Bos. Kostajnice). Zarobljen je 3. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka (305 vojnika i oficira) a ž. st., pilana, separacija, električna centrala i vojne zgrade su spaljene. Naši gubici: 1 mrtav i 2 ranjena.

⚔️ 26. 11. 1942. Dve brigade 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (1. i 2. krajiška NOU) izvršile napad, prodrle u Bos. Novi i zarobile 1. bataljon domobranskog 12. pešadijskog puka i haubičku bateriju, ali grad nisu zauzele, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Kostajnice i Prijedora (delovi domobranske 2. i 3, brdske brigade i dve nemačke tenkovske čete). U 1. krajiškoj NOU brigadi je bilo 35 poginulih i 106 ranjenih; među ovima je i zamenik komandanta bataljona Veljko Miljević, narodni heroj, koji je ubrzo podlegao ranama.

⚔️ 29. 12. 1942. Na pruzi Bos. Novi - Kostajnica 1. bataljon 5. krajiške NOU brigade uništio dva veća gvozdena mosta (na r. Strižni i na Đurića jarku) i razoružao obezbeđenja (polučetu domobrana), zaplenivši 7 p. mitraljeza, 46 pušaka i 5 sanduka municije.

⚔️ 20. 2. 1943. Banijski NOP odred prešao r. Unu istočno od Kostajnice i vratio se u Hrvatsku.

⚔️ 25. 3. 1943. Na Karanu (kod Prijedora) ustaško-domobranske i nemačke snage iz Prijedora, Kostajnice i Bos. Novog napale 5. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ. Posle dvodnevne borbe neprijatelj je, pretrpevši velike gubitke, prinuđen na povlačenje u polazne garnizone. Brigada je imala 5 mrtvih i 4 ranjena.

⚔️ 7. 5. 1943. S linije Bos. Dubica - Bos. Kostajnica - Bos. Novi - Prijedor - Lijevče polje - Bos. Gradiška delovi nemačke 114. lovačke divizije i domobranskog 2. korpusa (ukupno 9 bataljona) počeli devetodnevni koncentrični napad (operaciju -Ulrih-) u cilju uništenja 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ na Kozari i Prosari. Brigada je, veštim manevrima, izbegla sukobe s jačim neprijateljskim kolonama i gotovo bez gubitaka se održala na pl. Kozari.

⚔️ 31. 8. 1943. Sedam nemačkih i domobranskih bataljona iz Prijedora, Bos. Novog, Bos. Kostajnice i Bos. Dubice počeli akciju čišćenja protiv Kozarskog NOP odreda. Odred je, međutim, izbegao udare neprijateljskih glavnih kolona, pa je akcija posle dva dana obustavljena ne postigavši nikakav uspeh.

⚔️ 24. 9. 1943. U Dobrljinu (kod Bos. Kostajnice) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ razbila dva bataljona ustaša, i zauzela mesto.

⚔️ 20. 11. 1943. Na pru:d Kostajnica - Bos. Novi Kozarski NOP odred minom izbacio iz šina neprijateljski transportni voz i zatim ga napao. U dvočasovnoj borbi je poginulo, ranjeno i u r. Uni se podavilo oko 150 neprijateljskih (većinom nemačkih) vojnika, a zarobljeno 50 nemačkih vojnika i 2 oficira. Kozarski NOP odred je imao 7 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 20. 3. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Kostajnica 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ uništila teretni voz od 45 vagona. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 37 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 13. 5. 1944. Između s. Ravnice i s. Dobrljina (na pruzi Bos. Novi - Kostajnica) diverzantska četa Kozarskog NOP odreda minom oštetila nemački oklopni voz. Poginulo je 20 nemačkih vojnika.

⚔️ 17. 6. 1944. Kod s. Dobrljina (na pruzi Bois. Novi - Kostajnica) delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Kozarskog i Gradiško-lijevčanskog NOP odreda, minama uništili neprijateljski voz od 11 vagona. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 4 ranjena borca.

⚔️ 16. 8. 1944. Na odseku s. Buševića Blatna - s. Čađavica 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ porušila železničku prugu Kostajnica-Bihać. Promet je obustavljen 52 časa.

⚔️ 27. 8. 1944. Između Dobrljina i Volinje (na pruzi Bos. Novi - Kostajnica) delovi Kozarske grupe NOP odreda napali na nemački transportni voz. Poginulo je 35 i ranjeno 20 nemačkih vojnika; uništeno je 6 vagona. Jedan partizan je poginuo a 10 partizana je ranjeno.

⚔️ 18. 11. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Kostajnica jedan bataljon 20 krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ zauzeo ž. st. Ravnice, nanevši ustašama gubitke od 5 mrtvih i 16 ranjenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 6. 1. 1945. Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na neprijateljsko uporište Rudsricu (na putu Bos. Novi - Kostajnica), ali ga, zbog jakog otpora, nisu zauzeli.

⚔️ 1. 5. 1945. Posle četvorodnevne opštre borbe protiv delova nemačke 373. legionarske divizije i ustaško-domobranskih jedinica 39. divizija 2. armije JA oslobodila Bos. Novi i Dvor na Uni i nastavila gonjenje neprijatelja prema Kostajnici.

⚔️ 2. 5. 1945. Jedinice 28. udarne divizije 2. armije JA, posle petodnevne borbe, odbacile prema Petrinji delove ustaške 8. i 7. brigade i oslobodile Bos. Kostajnicu.

Dokumenti

📜 Izvještaj Oružničke postaje Bosanska Kostajnica od 6 avgusta 1941 god. o zauzimanju Bos. Kostajnice od strane ustanika

📜 Izvještaj oružničke postaje Kostajnica od 22 avgusta 1941 god. o napadu partizana na Bosansku Kostajnicu

📜 Zapovest Operativnog štaba Zapadna Bosna od 12. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane u rejonu Kostajnica - Bosanski Novi - Prijedor - Bosanska Dubica

📜 Obavještenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 28 novembra 1942 god. štabu Pete krajiške (kozarske) brigade o borbama kod Sanskog Mosta i Bosanskog Novog i naređenje za rušenje komunikacije Prijedor - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o koncentraciji neprijateljskih jedinica na sektoru Sisak - Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 17 januara 1943 god Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Jajca, Donje Dragotinje, Brezičana i o jačini neprijateljskih posada u Dubici, Kostajnici, Bosanskom Novom i Prijedoru

📜 Dopis komandanta Četvrte NOU divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijatelja u Banjoj Luci, Prijedoru, Bos Novom, Kostajnici i Dubici

📜 Obavještenje Štaba Sedme divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na njemačku kolonu na putu Kostajnica - Petrinja

📜 Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri 714 njemačkoj diviziji od 6 februara 1943 god. o situaciji na sektoru Kostajnice, Bosanskog Novog, Prijedora i Kotor Varoši

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 18 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o likvidaciji neprijateljskog uporišta u rudniku Ljubiji i o dejstvima na komunikaciji Prijedor-Bosanski Novi-Kostajnica

📜 Izvještai Štaba Petog korpusa NOVJ od 24 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama Podgrmečkog i Kozarskog NOP odreda na željezničkoj pruzi Prijedor - Bosanski Novi - Kostajnica

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 16 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije za napad na prugu Bos. Novi - Kostajnica

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 17 decembra 1943 god. Štabu Jedanaeste krajiške brigade da prebaci svoje jedinice na prostoriju Bos. Novi - Kostajnica i da zauzme Dobrljin

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Kostajnice, Jajca, Livna i Brčko - Bijeljina

📜 Bojna relacija 4. lovačkog zduga o borbenim dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Kostajnica - Bosanska Dubica u oktobru 1944. godine

📜 Bojna relacija 8. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga o dejstvima u novembru 1944. na komunikaciji Bosanski Novi - Kostajnica - Bosanska Dubica

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na području Banje Luke, Kostajnice i Bosanske Krupe

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na području Banje Luke, Kostajnice i Bosanske Krupe

📜 Bojna relacija 13. lovačke pukovnije od 12. novembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 4. lovačkog zdruga o dejstvima u oktobru na sektoru Bosanski Novi - Kostajnica

📜 Bojna relacija Zapovjedništva ustaško-domobranske 4. hrvatske divizije dostavljena Zapovjedništvu 1. zbornog područja o dejstvima na sektoru Kostajnica - Bosanski Novi - Sisak - Petrinja u decembru

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 27. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Banje Luke, Bosanskog Novog i Kostajnice

📜 Obavještajni izvještaj šefa 2. odsjeka majora Berkovića od 22. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o neprijateljskim snagama u dolini Une od Bihaća do Kostajnice

📜 Obavještenje štaba 39. udarne divizije JA od 23. aprila 1945. Štabu 28. udarne divizije o zadatku divizije da izbije na liniju Bosanski Novi-Bosanska Kostajnica-Bosanska Dubica

📜 Zapovijest Štaba 39. divizije JA od 1. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoru Bosanskog Novog i Bosanske Kostajnice

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bitka na Kozari 3. gorski zdrug (NDH) 2. krajiška udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 714. pešadijska divizija 2. krajiški partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Livno Sisak Bosanska Gradiška 2. gorski zdrug (NDH) Bijeljina Brčko Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Bjelovar 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Kozarski partizanski odred 4. krajiška divizija NOVJ Sanski Most 39. krajiška divizija NOVJ 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Kozara u oslobodilačkom ratu Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Bosanski Novi 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 4. lovački zdrug (NDH) 7. banijska divizija NOVJ Pljačka u ratu Hrvatsko domobranstvo Novska Diverzije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bihać Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 11. krajiška udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Franjo Kluz Operacija Weiss Prijedor Banijski partizanski odred 373. legionarska divizija Tiger 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ustanak u NDH Petrinja Kozarska Dubica Narodni heroji Jugoslavije Partizanska avijacija 114. lovačka divizija Jajce 1. krajiška udarna brigada