Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Topličko-jablanička operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 7. 1944. U južnoj Srbiji neprijatelj (četiri nemačka policijska bataljona, bugarska 27. i 29. pešadijska divizija, delovi SDK i RZK, oko 5000 pripadnika šiptarske milicije, 4 grupa četničkih jurišnih korpusa, četnička Rasinsko-toplička grupa i četnički 2. kosovski korpus) otpočeo topličko-jablaničku operaciju protiv 21. udarne 24. i 25. divizije NOVJ, s ciljem da ih nabaci na planine Petrovac, Radan i Majdan, ili da ih potisne na liniju Orlova čuka - Kitka - Lisica - Golak - Prepolac (između Vranja i Podujeva) koju su posele jake balističke snage, i tu okruži i uništi. Jedinice NOVJ (21. udarna 24. i 25. divizija, NOP odredi i jedinice komandi vojnih područja) vodeći ođbrambene borbe (do 4. avgusta) povukle su se do linije Kitka - s. Velja Glava - Orlova čuka, odakle su prešle u protivnapad i za kratko vreme proterale neprijatelja sa slobodne teritorije Jablanice, Puste reke i Toplice. U tim borbama su obostrani gubici bili veliki.

⚔️ 12. 7. 1944. Kod s. Prekadina i s. Pločnika (blizu Prokuplja) jedinice 21. udarne divizije NOVJ odbile pokušaj četnika da pređu na desnu obalu r. Toplice. Poginulo je 18 i ranjeno više četnika.

⚔️ 15. 7. 1944. Jedinice 25. divizije NOVJ napale četničke snage na levoj obali r. Toplice. Poginula su 34, ranjeno je 36 i zarobljeno je 12 četnika. Divizija je imala 6 mrtvih i 14 ra njenih boraca.

⚔️ 16. 7. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da 5. i 17. udarna divizija odmah krenu ka pl. Goliji i pl. Javoru, kako bi se rasteretio pritisak neprijateljskih snaga koje vrše ofanzivu na divizije NOVJ u Toplici. Istovremeno ga obaveštava da će Štab 3. udarnog korpusa NOVJ kroz 10 do 14 dana prebaciti iz istočne Bosne u Srbiju tri divizije; da će se 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- vratiti u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i da će taj korpus, u južnom Sandžaku, biti oslonac jedinicama koje će prodirati u Srbiju.

⚔️ 18. 7. 1944. U rejonu s. Grabovnice (blizu Prokuplja) jedinice 25. divizije NOVJ odbile pokušaj četnika da pređu na desnu obalu r. Toplice, ubivši pri tom 4 četnika.

⚔️ 20. 7. 1944. VŠ NOV i POJ upozorio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ da ne angažuje 2. proletersku udarnu, 5. udarnu i 17. udarnu diviziju NOVJ u borbi u rejonu Andrijevice i naredio mu da se odmah izvrši planirani pokret u Srbiju (na pl. Kopaonik), s tim da 2. proleterska udarna divizija NOVJ produži u Toplicu.

⚔️ 19. 8. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio direktivu komandantima GŠ NOV i PO za Srbiju i Operativne grupe divizija: glavni je zadatak snaga NOVJ u Srbiji da razbiju okupatorsko-nedićevsku vlast, organizuju nove jedinice i pomognu uspostavljanju revolucionarne narodne vlasti; u vezi s tim treba na planinama Tari, Zlatiboru i Kopaoniku i u Toplici stvoriti čvrste baze i postepeno ih širiti dok se ne obuhvati čitava Srbija.

Dokumenti

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 24. maja 1944. godine

📜 Informacija vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 30. maja 1944. potčinjenim komandama i ustanovama o iskustvima stečenim u operaciji »Kamerjeger« protiv 2. i 5. NOU divizije

📜 Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju četničke Južnomoravske grupe korpusa

📜 Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. jula 1944. komandantima korpusa za razmeštaj jedinica i pripreme za predstojeću akciju protiv jedinica NOVJ u Toplici

📜 Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. jula 1944. komandantima korpusa za pregrupisavanje jedinica radi nastavljanja borbi protiv NOVJ u Toplici

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 15. jula 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici

📜 Obaveštenje komandanta Južnomoravske grupe Korpusa od 15. jula 1944. komandantu Svrljiške brigade o povlačenju ispred 22. divizije NOVJ na Babičkoj gori

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 16. jula 1944. komandantu 1. juriškog korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici

📜 Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 19. jula 1944. potčinjenim komandantima korpusa za borbu protiv NOVJ u Toplici i Jablanici u sadejstvu sa okupatorima i kvislin zima

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 jula 1944 god. štabovima Jelanaeste, Trinaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov u vezi s ieprijatelskom ofanzivom na s.pobodnu teritoriju u Toplici i Jablanici

📜 Zapovest komandanta 1. jurišnog korpusa od 25. jula 1944. komandantima brigada za posedanje položaja na levoj obali r. Jablanice radi napada na jedinice NOVJ

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prelaz komunikacije Leskovac - Lebane i nastupanje u pravcu pl. Radana i Toplice

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da se Glavni štab NOV i PO Srbije sa grupom svojih divizija ponovo vraća ka Toplici i da se u rejonu Prištine koncentrišu nemačke snage

📜 Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. Štabu divizije o povlačenju četnika u pravcu Toplice

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za nastupanje preko Kopaonika u pravcu Toplice i Brusa

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 5 avgusta 1944 god. Štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za pokret preko Kopaonika u pravcu Brusa, Toplice i Jablanice

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu Toplice i Brusa

📜 Izveštaj Komande Južnomoravske grupe korpusa od 5. avgusta 1944. načelniku štaba Vrhovne komande JVUO o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Jablanici u drugoj polovini jula 1944.

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za rušenje železničke Pruge Leskovac - Vranje i druma Leskovac - Lebane i prikupljanje podataka o neprijatelju u Jablanici i Pustoj Reci

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje veterana od četničkih jedinica u Jablanici i Pustoj Reci i rušenje komunikacija Niš - Skoplje i Leskovac - Lebane

📜 Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom pggabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji u Toplici, Kosanici i Jablanici i stanju u Dvadeset prvoj i Dvadeset četvrtoj diviziji, Jastrebačkom NOP odredu i komandama područja

📜 Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Toplici

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih snaga u Jablanici, Toplici i Rasini

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da obe proleterske brigade iz 2. proleterske divizije uputi prostorom Toplice i Jablanice radi političkog uticaja i mobilizacije novih boraca 728

Fotografije

Povezane odrednice

4. grupa jurišnih korpusa JVuO Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ Četnički zločini Italija u drugom svetskom ratu 24. srpska divizija NOVJ Bali Kombetar Stevan Leko Damjanović Radoslav Đurić Andrijevička operacija Nikola Kalabić Rasinski korpus JVuO Vrhovni štab NOVJ Operativna grupa divizija Bitka za Srbiju Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. srpska udarna brigada Vranje Andrijevica 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 2. udarni korpus NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Crnoj Gori 1944. Dragutin Keserović Južnomoravski korpus JVuO 1. proleterski korpus NOVJ 13. srpska brigada Saradnja četnika sa okupatorom 2. kosovski korpus JVuO Leskovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Srbiji 1944. Toplica u oslobodilačkom ratu 25. srpska divizija NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu Skoplje Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Komandant Jugoistoka Centralni komitet KPJ Ranjenici u ratu Brus 19. srpska brigada Prokuplje Josip Broz Tito Pusta Reka 2. proleterska divizija NOVJ 21. srpska divizija NOVJ Svetozar Vukmanović Tempo Jastrebački partizanski odred Niš Glavni štab Srbije Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Maximilian von Weichs Priština 5. krajiška udarna divizija NOVJ Peko Dapčević Četnici u drugom svetskom ratu 10. krajiška udarna brigada Podujevo 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji Lebane