Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

13. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 51 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 8. 1943. U rejonu Ključ-Mrkonjić-Grad, po naređenju Štaba 2, bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od Ribničkog NOP odreda formirana 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 26. 8. 1943. U s. Vrhpolju (kod San. Mosta) delovima 13. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ predala se bez borbe četa Sanskog domobranskog dobrovoljačkog bataljona s kompletnim naoružanjem od 170 pušaka, 15 p. mitraljeza, 1 mitraljezom i 1 minobacačem.

⚔️ 23. 11. 1943. U s. Melini (na Manjači) jedan bataljon 13. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ rapao i razbio jaču grupu četnika. Ubijeno je 20 i ranjeno 30 četnika, dok je bataljon imao 2 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 13. 12. 1943. Domobransko uporište Han-Kola (kod Banje Luke), posle jednog i po časa žestoke borbe, zauzela 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Poginulo je 39 i zarobljeno 59 domobrana. Brigada je imala 2 mrtva i 10 ranjenih, a zaplenila je: 65 pušaka, 10 p. mitraljeza, 3 mitraljeza, 1 minobacač, 10 konja i mnogo druge opreme.

⚔️ 24. 12. 1943. Jako domobransko uporište Han-Kola (kod Banje Luke) ponovo zauzela 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Poginulo je 28 i zarobljeno 68 domobrana. Brigada je imala 2 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjene: 2 minobacača, 2 mitraljeza, 8 p. mitraljeza i 70 pušaka.

⚔️ 2. 6. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala na s. Ribnik (kod Ključa) koje su branili delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 50 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 8. 7. 1944. Udarna grupa 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napala Štab četničkog srednjobosanskog korpusa u Mrkonjić-Gradu. Tom prilikom je poginulo 10 četnika i 3 oficira (među kojima i načelnik štaba korpusa) a ranjeno 5 četnika i 1 oficir. Udarna grupa je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih.

⚔️ 13. 7. 1944. Kod Karanovca (blizu Banje Luke) 3. bataljon 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ srušio most na r. Vrbasu (60 m dužine).

⚔️ 1. 8. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na Bos. Petrovac koji su branile nemačke jedinice. Gubici neprijatelja 63 mrtva, 115 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Gubici NOU brigada: 11 mrtvih i 105 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 8. 1944. Na putu Jajce-Bugojno delovi 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu jačine 5 kamiona i dvoja borna kola, te ubili 25 i ranili 22 neprijateljska vojnika, zaplenili 1 p. mitraljez, 3 puške, 1 pištolj, 15 bombi, 1200 metaka i ostalu ratnu opremu i uništili 3 kamiona. Gubici delova 13. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 18. 9. 1944. Otpočela druga banjolučka operacija 5. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga (ukupne jačine oko 15.000 vojnika) s ciljem da se zauzme prostorija Banja Luka - Bos. Gradiška - Kotor Varoš. Posle trodnevnih borbi zauzeta je skoro cela Banja Luka, izuzev utvrđenja Kaštel. Međutim, neprijatelju je stiglo pojačanje, pa grad nije potpuno zauzet, a operacija se završila tek 27. septembra. Gubici neprijatelja: velik broj mrtvih; a predalo se ili je zarobljeno 3.366 vojnika. Zaplenjene su velike količine naoružanja i druge ratne opreme. Gubici 5. udarnog korpusa NOVJ: 154 poginula, među kojima i zamenik komandanta 13. krajiške udarne brigade Nikola Bokan, narodni heroj.

⚔️ 19. 9. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ zauzela predgrađe Lauš, prodrla u Banju Luku i uništila neprijatelja u zgradama žandarmerijskog puka i železničke stanice.

⚔️ 20. 9. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada (bez jednog bataljona) 39, divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog bataljona 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ, zauzela aerodrom Zalužane (kod Banje Luke). U tom rejonu su zarobljeni nemački general fon Devic i zapovednik ustaške policije u Banjoj Luci Gutić.

⚔️ 27. 9. 1944. Nastupajući iz Bos. Gradiške radi deblokade snaga u Banjoj Luci, nemačka borbena grupa -Panvic- odbacila 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajišku udarnu brigadu 39. divizije NOVJ na istočne padine pl. Kozare i prodrla u Šibića Han.

⚔️ 24. 11. 1944. Na prostoriji s. Jagara - s. Ljubačevo (kod Banje Luke) glavnina 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ, u osmočasovnoj borbi, razbila 1200 četnika. Gubici neprijatelja: 39 mrtvih, 40 ranjenih, 30 udavljenih u r. Vrbasu i 4 zarobljena. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 17. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, za rukovođenje sarajevskom operacijom formiran Operativni štab grupe korpusa, pod čiju su komandu stavljeni: 2. i 3. udarni korpus JA, Operativna grupa 5. udarnog korpusa JA (4. i 10. udarna divizija) i Grupa brigada zeničkog sektora (11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA, 13. krajiška udarna brigada 39. divizije JA, 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA, ojačana Artiljerijskom brigadom i Tenkovskom četom 5. udarnog korpusa JA).

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške NOU brigade od 30 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte divizije o rasporedu Brigade

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 11 oktobra 1943 god. Štabu Trinaeste brigade za koncentraciju snaga na prostoriji Sitnica-Marčete-Dujakovci

📜 Zapovest komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 9. novembra 1943. komandantima kolona za napad na delove 13. NOU brigade kod Sitnice 

📜 Uputstvo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije od 10. novembra 1943. zameniku političkog komesara 13. brigade 10. divizije o radu partijske organizacije

📜 Naređenje delegata Petog korpusa NOV Jugoslavije od 12 novembra 1943 god. štabovima Udarnog odreda, Udarnog bataljona Gavrilo Princip i Četvrtog bataljona Trinaeste krajiške NOU brigade za čišćenje prostorije oko sela Bočca od četnika

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama na sektorima Bronzani Majdan - Oborci i Kočića Glavica od 28 oktobra do 13 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 29. novembra 1943. komandantu zapadne Bosne o borbama protiv 13. NOU brigade u predelu planine Manajče 

📜 Obavještenje Štaba Trinaeste krajiške brigade od 1 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o demonstrativnom napadu na Han Kola

📜 Obavještenje Štaba Desete NOU divizije od 12 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o stanju bolnice i o snabdijevanju Trinaeste krajiške brigade

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 25 decembra 1943 god. Štabu Trinaeste krajiške NOU brigade da se smjesti na prostoriji Kmećani - Pa viči i da se stavi pod komandu Štaba Četvrte divizije

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 13 do 28 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 5 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ i štabovima Četvrte i Desete NOU divizije o napadu na Banju Luku

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 8 januara 1944 Štabu Trinaeste krajiške NOU brigade za zatvaranje komunikacije Čađavica - Ključ i smjenu Udarnog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 8 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji na sektoru Pajići - Kočići - Vaganac

📜 Naređenje Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 13 januara 1944 Štabovima Trećeg bataljona i Udarnog odreda da smijene jedinice Treće proleterske (krajiške) brigade na sektoru Podrašnice

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 16 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Mrkonjić Grad

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica u vremenu od 28 decembra 1943 do 13 januara 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 1. februara 1944. o stavljanju Štaba Zmijanjskog NOP odreda pod komandu Štaba Trinaeste krajiške NOU brigade

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 13. krajiške brigade 10. NOU divizije od 7. februara 1944. Centralnom komiteta KPJ o radu partijske organizacije i moralno-političkom stanju posle napada na Banju Luku

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o rasporedu i dejstvu brigade od 27. januara do 13. februara 1944. godine

📜 Obavještenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 18. februara 1944. Štabu Desete NOU divizije o zadržavanju Trinaeste krajiške brigade radi zatvaranja pravca Banja Luka — Mrkonjić-Grad

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 3. marta 1944. Štabu Desete NOU divizije o dejstvu brigade od 14. do 29. februara

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste krajiške brigade od 20. marta 1944. potčinjenim jedinicama za razbijanje četnika na prostoriji Rekavica - Donja Kola - Pavlovac

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 21. marta 1944. Štabu Petog korpusa NOVJ o rasporedu brigade

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. krajiške brigade 10. NOU divizije od 27. marta 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o brojnom stanju organizacije i borbenosti omladine

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. aprila 1944. Štabu 13. krajiške brigade za prebacivanje na sektor Sitnica - Klokotovac

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. aprila 1944. štabovima 13. krajiške brigade i udarnog NOP odreda za smjenu i posjedanje položaja Orahovljani - Kragljevići i Prisoje - Marčete

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 2. maja 1944. štabovima 15. krajiške brigade, 1. bataljona 13. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 16. maja 1944. Štabu 13. proleterske brigade za zatvaranje pravca Mrkonjić-Grad - Čađavica - Ključ i Štabu 1. proleterske brigade da smijeni 5. bataljon 13. brigade

📜 Obaveštenje Sretena Žujovića od 23. maja 1944. Vrhovnom štabu o uspešnom prepadu delova 13. krajiške NOU brigade na četnički Štab Bosansko-krajiškog korpusa i zapleni njegove arhivske građe

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Štabu 13. krajiške brigade za napad na Klokotovac

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 29. maja 1944. štabovima 16. krajiške brigade i 2. bataljona 13. krajiške brigade za posjedanje položaja Busije - Kik - Grič - Vučja poljana - Uvala

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima brigade

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 16. jula 1944. štabovima 13. krajiške brigade i Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda za zatvaranje pravaca koji vode od Jajca i Mrkonjić-Grada ka Glamoču

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o rasporedu i dejstvu 1. i 2. bataljona i Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda na prostoru Baraći - Livadek, Lipovac - Bjelovina i Došlovi - Jovići

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Trnovo - Sipovo

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 4. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 25. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na komunikaciji Jajce - Donji Vakuf

📜 Izvještaj štaba 13. krajiške brigade od 24. septembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o rezultatima napada na Banju Luku

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 13. krajiške brigade 39. NOU divizije od 2. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPH za Bosansku krajinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. krajiške brigade 39. NOU divizije od 27. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Brigadi

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na području Mrkonjić-Grada i Banje Luke

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na području Mrkonjić-Grada i Banje Luke

📜 Organizacioni referat sekretara organizacije KPJ 13. udarne brigade 39. NOU divizije na brigadnoj partijskoj konferenciji od 22. januara 1945. godine

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 13. udarne brigade od 31. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima 6, 11. i 13. krajiške brigade o početku napada 7. i 8. krajiške brigade na Gornju Večerisku i Rankoviće

📜 Zapovijest Štaba 13. krajiške NOU brigade od 16. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica i Vlašićkog NOP odreda za napad na Brajković - Han-Bila - Gučja Gora

📜 Naređenje štaba 4. NOU divizije od 20. februara 1945. štabu 13. krajiške brigade za napad na Pecarnicu i Stranjane

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. februara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima u srednjoj Bosni u februaru

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 8. marta 1945. Štabu 39. udarne divizije JA o formiranju artiljerijskog diviziona

📜 Relacija Štaba 13. krajiške brigade od aprila 1945. o borbama u martu i aprilu na sektoru Travnik-Zenica

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mrkonjić Grad Komunistička partija Hrvatske Četnici u drugom svetskom ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 4. krajiška divizija NOVJ Bosanska Gradiška Trnovo Jajce 15. krajiška udarna brigada Glamoč 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Sanski Most Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Banja Luka 18. srednjobosanska udarna brigada 53. srednjobosanska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 6. krajiška udarna brigada 14. srednjobosanska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji 7. SS divizija Prinz Eugen SKOJ Omladina u ratu 10. krajiška divizija NOVJ Četnička golgota Donji Vakuf Ključ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 1. proleterska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Vrhovni štab NOVJ 39. krajiška divizija NOVJ 8. krajiška brigada 7. krajiška udarna brigada Sarajevska operacija Druga banjalučka operacija Ribnički partizanski odred 11. krajiška udarna brigada Bosanski Petrovac Travnik Srednjobosanski korpus JVuO Zenica 16. krajiška udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Prva banjalučka operacija Zasede u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 1. proleterska udarna brigada Sreten Žujović