Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

13. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 51 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 8. 1943. U rejonu Ključ-Mrkonjić-Grad, po naređenju Štaba 2, bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od Ribničkog NOP odreda formirana 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 26. 8. 1943. U s. Vrhpolju (kod San. Mosta) delovima 13. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ predala se bez borbe četa Sanskog domobranskog dobrovoljačkog bataljona s kompletnim naoružanjem od 170 pušaka, 15 p. mitraljeza, 1 mitraljezom i 1 minobacačem.

⚔️ 23. 11. 1943. U s. Melini (na Manjači) jedan bataljon 13. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ rapao i razbio jaču grupu četnika. Ubijeno je 20 i ranjeno 30 četnika, dok je bataljon imao 2 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 13. 12. 1943. Domobransko uporište Han-Kola (kod Banje Luke), posle jednog i po časa žestoke borbe, zauzela 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Poginulo je 39 i zarobljeno 59 domobrana. Brigada je imala 2 mrtva i 10 ranjenih, a zaplenila je: 65 pušaka, 10 p. mitraljeza, 3 mitraljeza, 1 minobacač, 10 konja i mnogo druge opreme.

⚔️ 24. 12. 1943. Jako domobransko uporište Han-Kola (kod Banje Luke) ponovo zauzela 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Poginulo je 28 i zarobljeno 68 domobrana. Brigada je imala 2 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjene: 2 minobacača, 2 mitraljeza, 8 p. mitraljeza i 70 pušaka.

⚔️ 2. 6. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala na s. Ribnik (kod Ključa) koje su branili delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 50 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 8. 7. 1944. Udarna grupa 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napala Štab četničkog srednjobosanskog korpusa u Mrkonjić-Gradu. Tom prilikom je poginulo 10 četnika i 3 oficira (među kojima i načelnik štaba korpusa) a ranjeno 5 četnika i 1 oficir. Udarna grupa je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih.

⚔️ 13. 7. 1944. Kod Karanovca (blizu Banje Luke) 3. bataljon 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ srušio most na r. Vrbasu (60 m dužine).

⚔️ 1. 8. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na Bos. Petrovac koji su branile nemačke jedinice. Gubici neprijatelja 63 mrtva, 115 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Gubici NOU brigada: 11 mrtvih i 105 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 8. 1944. Na putu Jajce-Bugojno delovi 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu jačine 5 kamiona i dvoja borna kola, te ubili 25 i ranili 22 neprijateljska vojnika, zaplenili 1 p. mitraljez, 3 puške, 1 pištolj, 15 bombi, 1200 metaka i ostalu ratnu opremu i uništili 3 kamiona. Gubici delova 13. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 18. 9. 1944. Otpočela druga banjolučka operacija 5. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga (ukupne jačine oko 15.000 vojnika) s ciljem da se zauzme prostorija Banja Luka - Bos. Gradiška - Kotor Varoš. Posle trodnevnih borbi zauzeta je skoro cela Banja Luka, izuzev utvrđenja Kaštel. Međutim, neprijatelju je stiglo pojačanje, pa grad nije potpuno zauzet, a operacija se završila tek 27. septembra. Gubici neprijatelja: velik broj mrtvih; a predalo se ili je zarobljeno 3.366 vojnika. Zaplenjene su velike količine naoružanja i druge ratne opreme. Gubici 5. udarnog korpusa NOVJ: 154 poginula, među kojima i zamenik komandanta 13. krajiške udarne brigade Nikola Bokan, narodni heroj.

⚔️ 19. 9. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ zauzela predgrađe Lauš, prodrla u Banju Luku i uništila neprijatelja u zgradama žandarmerijskog puka i železničke stanice.

⚔️ 20. 9. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada (bez jednog bataljona) 39, divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog bataljona 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ, zauzela aerodrom Zalužane (kod Banje Luke). U tom rejonu su zarobljeni nemački general fon Devic i zapovednik ustaške policije u Banjoj Luci Gutić.

⚔️ 27. 9. 1944. Nastupajući iz Bos. Gradiške radi deblokade snaga u Banjoj Luci, nemačka borbena grupa -Panvic- odbacila 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajišku udarnu brigadu 39. divizije NOVJ na istočne padine pl. Kozare i prodrla u Šibića Han.

⚔️ 24. 11. 1944. Na prostoriji s. Jagara - s. Ljubačevo (kod Banje Luke) glavnina 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ, u osmočasovnoj borbi, razbila 1200 četnika. Gubici neprijatelja: 39 mrtvih, 40 ranjenih, 30 udavljenih u r. Vrbasu i 4 zarobljena. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 17. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, za rukovođenje sarajevskom operacijom formiran Operativni štab grupe korpusa, pod čiju su komandu stavljeni: 2. i 3. udarni korpus JA, Operativna grupa 5. udarnog korpusa JA (4. i 10. udarna divizija) i Grupa brigada zeničkog sektora (11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA, 13. krajiška udarna brigada 39. divizije JA, 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA, ojačana Artiljerijskom brigadom i Tenkovskom četom 5. udarnog korpusa JA).

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške NOU brigade od 30 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte divizije o rasporedu Brigade

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 11 oktobra 1943 god. Štabu Trinaeste brigade za koncentraciju snaga na prostoriji Sitnica-Marčete-Dujakovci

📜 Zapovest komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 9. novembra 1943. komandantima kolona za napad na delove 13. NOU brigade kod Sitnice 

📜 Uputstvo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije od 10. novembra 1943. zameniku političkog komesara 13. brigade 10. divizije o radu partijske organizacije

📜 Naređenje delegata Petog korpusa NOV Jugoslavije od 12 novembra 1943 god. štabovima Udarnog odreda, Udarnog bataljona Gavrilo Princip i Četvrtog bataljona Trinaeste krajiške NOU brigade za čišćenje prostorije oko sela Bočca od četnika

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama na sektorima Bronzani Majdan - Oborci i Kočića Glavica od 28 oktobra do 13 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 29. novembra 1943. komandantu zapadne Bosne o borbama protiv 13. NOU brigade u predelu planine Manajče 

📜 Obavještenje Štaba Trinaeste krajiške brigade od 1 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o demonstrativnom napadu na Han Kola

📜 Obavještenje Štaba Desete NOU divizije od 12 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o stanju bolnice i o snabdijevanju Trinaeste krajiške brigade

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 25 decembra 1943 god. Štabu Trinaeste krajiške NOU brigade da se smjesti na prostoriji Kmećani - Pa viči i da se stavi pod komandu Štaba Četvrte divizije

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 13 do 28 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 5 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ i štabovima Četvrte i Desete NOU divizije o napadu na Banju Luku

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 8 januara 1944 Štabu Trinaeste krajiške NOU brigade za zatvaranje komunikacije Čađavica - Ključ i smjenu Udarnog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 8 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji na sektoru Pajići - Kočići - Vaganac

📜 Naređenje Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 13 januara 1944 Štabovima Trećeg bataljona i Udarnog odreda da smijene jedinice Treće proleterske (krajiške) brigade na sektoru Podrašnice

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 16 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Mrkonjić Grad

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica u vremenu od 28 decembra 1943 do 13 januara 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 1. februara 1944. o stavljanju Štaba Zmijanjskog NOP odreda pod komandu Štaba Trinaeste krajiške NOU brigade

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 13. krajiške brigade 10. NOU divizije od 7. februara 1944. Centralnom komiteta KPJ o radu partijske organizacije i moralno-političkom stanju posle napada na Banju Luku

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o rasporedu i dejstvu brigade od 27. januara do 13. februara 1944. godine

📜 Obavještenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 18. februara 1944. Štabu Desete NOU divizije o zadržavanju Trinaeste krajiške brigade radi zatvaranja pravca Banja Luka — Mrkonjić-Grad

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 3. marta 1944. Štabu Desete NOU divizije o dejstvu brigade od 14. do 29. februara

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste krajiške brigade od 20. marta 1944. potčinjenim jedinicama za razbijanje četnika na prostoriji Rekavica - Donja Kola - Pavlovac

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 21. marta 1944. Štabu Petog korpusa NOVJ o rasporedu brigade

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. krajiške brigade 10. NOU divizije od 27. marta 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o brojnom stanju organizacije i borbenosti omladine

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. aprila 1944. Štabu 13. krajiške brigade za prebacivanje na sektor Sitnica - Klokotovac

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. aprila 1944. štabovima 13. krajiške brigade i udarnog NOP odreda za smjenu i posjedanje položaja Orahovljani - Kragljevići i Prisoje - Marčete

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 2. maja 1944. štabovima 15. krajiške brigade, 1. bataljona 13. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 16. maja 1944. Štabu 13. proleterske brigade za zatvaranje pravca Mrkonjić-Grad - Čađavica - Ključ i Štabu 1. proleterske brigade da smijeni 5. bataljon 13. brigade

📜 Obaveštenje Sretena Žujovića od 23. maja 1944. Vrhovnom štabu o uspešnom prepadu delova 13. krajiške NOU brigade na četnički Štab Bosansko-krajiškog korpusa i zapleni njegove arhivske građe

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Štabu 13. krajiške brigade za napad na Klokotovac

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 29. maja 1944. štabovima 16. krajiške brigade i 2. bataljona 13. krajiške brigade za posjedanje položaja Busije - Kik - Grič - Vučja poljana - Uvala

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima brigade

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 16. jula 1944. štabovima 13. krajiške brigade i Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda za zatvaranje pravaca koji vode od Jajca i Mrkonjić-Grada ka Glamoču

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o rasporedu i dejstvu 1. i 2. bataljona i Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda na prostoru Baraći - Livadek, Lipovac - Bjelovina i Došlovi - Jovići

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Trnovo - Sipovo

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 4. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 25. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na komunikaciji Jajce - Donji Vakuf

📜 Izvještaj štaba 13. krajiške brigade od 24. septembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o rezultatima napada na Banju Luku

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 13. krajiške brigade 39. NOU divizije od 2. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPH za Bosansku krajinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. krajiške brigade 39. NOU divizije od 27. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Brigadi

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na području Mrkonjić-Grada i Banje Luke

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na području Mrkonjić-Grada i Banje Luke

📜 Organizacioni referat sekretara organizacije KPJ 13. udarne brigade 39. NOU divizije na brigadnoj partijskoj konferenciji od 22. januara 1945. godine

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 13. udarne brigade od 31. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima 6, 11. i 13. krajiške brigade o početku napada 7. i 8. krajiške brigade na Gornju Večerisku i Rankoviće

📜 Zapovijest Štaba 13. krajiške NOU brigade od 16. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica i Vlašićkog NOP odreda za napad na Brajković - Han-Bila - Gučja Gora

📜 Naređenje štaba 4. NOU divizije od 20. februara 1945. štabu 13. krajiške brigade za napad na Pecarnicu i Stranjane

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. februara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima u srednjoj Bosni u februaru

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 8. marta 1945. Štabu 39. udarne divizije JA o formiranju artiljerijskog diviziona

📜 Relacija Štaba 13. krajiške brigade od aprila 1945. o borbama u martu i aprilu na sektoru Travnik-Zenica

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Politički komesari u NOR-u Zasede u oslobodilačkom ratu 10. krajiška divizija NOVJ 18. srednjobosanska udarna brigada Omladina u ratu Sanski Most Banja Luka SKOJ Saradnja četnika sa okupatorom Druga banjalučka operacija Prva banjalučka operacija 11. krajiška udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Srednjobosanski korpus JVuO Zenica Bolnice u oslobodilačkom ratu 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 7. krajiška udarna brigada Glamoč Trnovo Četnička golgota 7. SS divizija Prinz Eugen 39. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vrhovni štab NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Sarajevska operacija 8. krajiška brigada 16. krajiška udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Bosanski Petrovac Mrkonjić Grad Ključ Jajce 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Travnik 6. krajiška udarna brigada Sreten Žujović Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bosanska Gradiška Komunistička partija Hrvatske 14. srednjobosanska udarna brigada Centralni komitet KPJ 15. krajiška udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 53. srednjobosanska divizija NOVJ Ribnički partizanski odred 1. proleterska divizija NOVJ Donji Vakuf