Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Danilo Lekić

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 10 fotografija.

Dokumenti

📜 Obavještenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Trećeg bataljona o rezultatu napada na Teslić i koncentraciji četnika u selu Mraviće

📜 Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske NOU divizije od 12 januara 1943 god. komandi topovskog odjeljenja za pokret pravcem Karač - Pribinić - Osivica

📜 Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 15 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Prnjavor

📜 Dopis Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 20 januara 1943 god. komandantu brigade i komandantu Šestog bataljona o situaciji na terenu oko Prnjavora i o rasformiranju Kombinovanog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 21 januara 1943 god. komandantu brigade i komandantu Šestog bataljona o situaciji na terenu Prnjavora i Motajice

📜 Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 23 januara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za posjedanje prostorije Jošavka - Devetine - Dragovići i zatvaranje pravca prema Banjoj Luci

📜 Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 23 januara 1943 god. štabovima Drugog, Trećeg i Šestog bataljona za napad na Klašnicu i Trapiste i rušenje druma Banja Luka - Bosanska Gradiška

📜 Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 6 februara 1943 god. štabovima bataljona za posjedanje prostorije Gračanica-Voljice-Sarajvilić i zatvaranje pravaca Bugojno-Gornji Vakuf i Travnik-Gornji Vakuf

📜 Naredba Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 17 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Bradinu-Ivan Sedlo-Raštelicu i zatvaranje pravca od Sarajeva

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 18 februara 1943 god. štabu divizije o rezultatu borbi na Ivan Sedlu, Bradini, Raštelici i Brđanima

📜 Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 1 maja 1943 god. štabovima bataljona za uništenje neprijateljskih snaga i posjedanje položaja na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 19 maja 1943 god. štabovima bataljona za pokret na pravcu Čelebić - Zavajit - Bunovi

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 5. maja 1944. komandantu Operativne grupe 16. i 17. NOU divizije Danilu Lekiću za stvaranje mostobrana na sektoru Bajina Bašta - Ljubovija

📜 Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. maja 1944. komandantu Operativne grupe 16. i 17. NOU divizije Danilu Lekiću da je zakasnio sa stvaranjem mostobrana na sektoru Bajina Bašta - Ljubovija i naređenje za prelazak Drine kod sela Starog Broda ili južnije od njega

📜 Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od juna 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 16. vojvođanske NOU divizije kao i njenom štabu s komandantom Danilom Lekićem na čelu za uspešne borbe na planini Majevici

Fotografije

Povezane odrednice

Banja Luka Prijepolje Operacija Schwarz Četnici u drugom svetskom ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Josip Broz Tito Borbe u Srbiji 1944. Gornji Vakuf Koča Popović 1. proleterska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Slavonska Požega Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Teslić Travnik Mitra Mitrović Operacija Beta Politički komesari u NOR-u Španski borci u oslobodilačkom ratu Livno Bosanska Gradiška Borbe u Slavoniji 1944. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 16. vojvođanska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Gračanica Operacija Weiss Napad NOVJ na Teslić januara 1943. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Pljevlja Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Užice Prnjavor Jovan Vukotić Bosanski Petrovac Borbe za Livno 1942. Aćim Grulović Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Dinara Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Bitka na Sutjesci Bitka na Neretvi Miloje Milojević