Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Petar Baćović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića s kraja maja 1942. Draži Mihailoviću o borbama četničkih, italijanskih i Nedićevih jedinica protiv partizanskih snaga u Crnoj Gori i Sandžaku maja 1942. godine 

📜 Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. majoru Petru Baćoviću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive

📜 Izveštaj kapetana Milorada Momčilovića od 7. juna 1942. majoru Petru Baćoviću o događajima u istočnoj Bosni od juna 1941. do juna 1942. godine

📜 Pismo majora Petra Baćovića od 9. juna 1942. komandantu italijanskog garnizona u Foči povodom njihove namere da vlast u gradu predaju ustašama

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića od 13. juna 1942. komandantu italijanske alpinske divizije »Pusterija« u vezi sa naređenjem da četnici napuste Foču i grad predaju ustašama

📜 Pismo majora Petra Baćovića i kapetana Rudolfa Perhineka od 15. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u rejonu Foče

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine jula 1942. majoru Petru Baćoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića od 16. jula 1942. Draži Mihailoviću o vojnopolitičkoj situaciji u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića od 18. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj kapetana Pavla Grubača od 23. jula 1942. majoru Petru Baćoviću o radu Gorskog štaba bosanskih četničkih odreda i situaciji u istočnoj Bosni

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića početkom avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOPO, situaciji u istočnoj Bosni i odnosima sa italijanskim okupatorom

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o napadu na Foču

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 6. avgusta 1942. komandantu bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih odreda o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 8. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o pripremama za napad na Foču, situaciji u istočnoj Bosni i saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 3. do 18. avgusta 1942. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 21. avgusta 1942. godine

📜 Pismo Ilije Trifunovića Birčanina od 31. avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda

📜 Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 2. do 9. septembra 1942. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 29. avgusta do 2. septembra 1942. godine

📜 Izveštaj Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. oktobra 1942. Draži Mihailoviću o učešću četničkih snaga u italijanskoj operaciji »Alfa«, formiranju četničkih muslimanskih organizacija i poruci Milana Aćimovića za tajni sastanak sa majorom Petrom Baćovićem

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića i majora Baćovića od novembra 1942. Draži Mihailoviću o problemima ishrane, organizaciji propagande protiv NOP-a i o odnosu prema Muslimanima i Italijanima

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića od 9. decembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa generalom Blažom Đukanovićem i pukovnikom Bajom Stanišićem o pripremama za operaciju protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni

📜 Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-poli-tičkoj situaciji i stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti

📜 Izvještaj komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji i brojnom stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti

📜 Izveštaj komandanta Nevesinjske brigade od 19. januara 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod sela Riđane

📜 Izveštaj zamenika komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 25. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o pobuni četnika u Popovopoljskom bataljonu i situaciji u Trebinjskom korpusu

📜 Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 15. marta 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za posedanje položaja Ruda Lastva — Osobac — Dolovi — Bijela radi sprečavanja prodora jedinica 2. proleterske i 3. NOU divizije na Kalinoviku i Nevesinju

📜 Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o situaciji kod Glavatičeva — Kruševljana i Luke

📜 Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 18. marta 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine da prikupi jedinice i organizuje odbranu Nevesinja

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 19. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda i komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za napad na jedinice 3. NOU divizije na pravcu Pridvorci — Kljuni — Luka

📜 Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 20. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o borbama protiv jedinica 3. NOU divizije na pravcu Nevesinje — Kljuni

📜 Naređenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 31. marta 1943. o postupku prema pripadnicima i simpatizerima narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Zapovest komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 2. aprila 1943. komandantima kolona za napad na NOVJ u predelu Nevesinja, Odžaka, Fatnice i Fojnice

📜 Zapovest komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 10. aprila 1943. komandantima kolona za napad na jedinice 3. NOU divizije kod Gacka

📜 Zapovest komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 13. aprila 1943. komandantima potčinjenih jedinica za napad na 10. hercegovačku brigadu u zoni Gacka

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 29 aprila 1943 god. o gubicima četnika majora Baćovića u borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

📜 Obaveštenje italijanskog majora Luiđi Miljorina od 25. maja 1943. majoru Petru Baćoviću o načinu održavanja kontakata između četničke i italijanske komande u Dubrovniku

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića od 3. do 30. maja 1943. godine

📜 Naređenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. septembra 1943. komandantu Gatačke brigade o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ

📜 Izveštaj komandanta Nevesinjskog korpusa od 22. oktobra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 10. hercegovačke NOU brigade kod Gacka

📜 slzveštaj komandanta Trebinjskog korpusa od 29. oktobra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 10. NOU hercegovačke brigade kod Stoca

📜 Izveštaj komandanta Nevesinjskog korpusa od 24. novembra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o saradnji sa Nemcima i moralno-političkom i vojničkom stanju jedinica

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 13. do 29. februara 1944. godine

📜 Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 3. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o razgovoru majora Petra Baćovića i Vojislava Lukačevića sa Britancima

📜 Izveštaj radio-centra Posavsko-kolubarske grupe korpusa od 18. juna 1944. komandantu Kolubarskog korpusa o obaveštenju Draže Mihailovića u vezi sa posetom Petra Baćovića Kairu

📜 Proglas Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini od 19. avgusta 1944. povodom formiranja grupe

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Šumadijske grupe korpusa o borbama potčinjenih jedinica protiv NOVJ od 9. novembra 1944. do 14. marta 1945. godine

📜 Izvod iz Knjige primljenih depeša Istaknutog dela štaba četničke Vrhovne komande od 10. septembra 1944. do 12. januara 1945. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Romanijski korpus JVuO Britanska pomoć četnicima Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Slavoljub Vranješević Rudolf Perhinek Srpska državna straža (nedićevci) 3. udarna divizija NOVJ Milorad Momčilović Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Crnoj Gori 1943. Gatačka četnička brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Mane Rokvić Nevesinje Operacija Weiss 27. istočnobosanska divizija NOVJ Dragutin Keserović 12. pešadijska divizija Sassari Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji William Bailey Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Dalmaciji 1942. Dobrosav Jevđević Četnički zločini Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Trebinje 10. hercegovačka udarna brigada Dušan Radović Kondor Pavle Đurišić Rade Radić Borbe u Hrvatskoj 1944. Mladen Žujović Saradnja četnika sa okupatorom Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Italija u drugom svetskom ratu Dinarska četnička divizija Stolac Četnička golgota 2. proleterska divizija NOVJ Foča Trebinjski korpus JVuO Vojislav Lukačević Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 5. alpska divizija Pusteria Borbe u Lici 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Požeški korpus JVuO Milan Aćimović Milan Šantić Ilija Trifunović Birčanin Gacko Borbe u Hercegovini 1943. Zetski četnički odred Dubrovnik Borbe u Crnoj Gori 1944. Zaharije Ostojić Saradnja četnika sa NDH Bitka za Srbiju Kalinovik Operacija Alfa Glavatičevo Četnici u drugom svetskom ratu 37. sandžačka divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. 6. lička proleterska divizija NOVJ Dobrovoljačka antikomunistička milicija Borbe u Hercegovini 1942. Radoslav Đurić Četničke sabotaže Borbe u Hrvatskoj 1943. Britanija i Jugoslavija Nevesinjski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1944.