Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Momčilo Đujić

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 3. 1942. Na ž. st. Tiškovcu (na pruzi Drvar-Knin) delovi 2. bataljona 5. krajiškog NOP odreda razbili jednu četničku grupu (100 četnika sa komandantom četničke Dinarske divizije popom Đujićem) i zarobili 30 četnika.

⚔️ 0. 5. 1944. Održan prvi sastanak između predstavnika NDH Mladena Lorkovića i Davida Sinčića i rukovodilaca HSS Augusta Košutića i Ivana Farolfija. Na njemu je zaključeno: izvesti državni udar, raspustiti ustaške vojne formacije i stranačke organizacije i objedinjenim snagama domobrana i narodne zaštite preuzeti građansku i vojnu vlast u NDH; u zajednici sa četnicima popa Đujića organizovati odbranu na liniji r. Neretva - pl. Bjelašnica - r. Bosna - Vinkovci i pozvati zapadne saveznike da zaposednu dalmatinsku obalu; Anti Paveliću dozvoliti dobrovoljni odlazak u emigraciju, a dužnost predsednika Hrvatske Republike poveriti Vladimiru Mačeku. S planom puča je upoznat i Pavelić, koji se složio sa svim njegovim pojedinostima, ali je o svemu tome nesmotreno obavestio nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea. Informisan o pripremama prevrata u Hrvatskoj, Hitler je odmah zatražio od Pavelića da uhapsi i internira vođe puča.

⚔️ 26. 11. 1944. Jedinice 8. korpusa NOVJ otpočele kninsku operaciju. Teške borbe protiv nemačkih, četničkih i ustaških snaga (ostaci nemačke 264. pešadijske divizije i 373. legionarske divizije, delovi 944. obalskog artiljerijskog puka, 581. mornarički i 501. inžinjerijski bataljon, jedan ustaški bataljon i četnici popa Đujića - ukupno oko 12.500 vojnika) vođene su sve do 4. decembra, kada je grad oslobođen. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 6.555 mrtvih i 4.258 zarobljenih, a jedinice 8. korpusa 629 mrtvih, 2.275 ranjenih i 126 nestalih boraca.

⚔️ 12. 12. 1944. Otpočeo petodnevni napad jedinica 8. udarne divizije NOVJ na delove 7. ustaške brigade i četničke grupacije popa Đujića duž puta Drežnik-Grad - s. Lička Jesenica. Posle obostranih napada i protivnapada neprijatelj je imao 211 mrtvih i ranjenih vojnika, a jedinice 8. udarne divizije - 9 poginulih i 33 ranjena borca.

Dokumenti

📜 Obavještenje Momčila Đujića od 30. siječnja 1942. grupi ljudi u Kninu da su imenovani glavnim povjerenicima četničkog štaba u Dinari

📜 Naređenje Momčila Đujića od 24. ožujka 1942. komandirima četa puka »Petra Mrkonjića« za mobilizaciju boraca i pojačanu budnost

📜 Izvještaj ureda Javne sigurnosti Kistanje od 28. travnja 1942. o suradnji četnika popa Đujića i Talijana

📜 Izvještaj Ureda javne sigurnosti od 28 travnja 1942 god. o saradnji četnika popa Đujića i Talijana

📜 Naređenje Momčila Đujića od 10. lipnja 1942. komandantima pukova »Kralj Aleksandar« i »Gavrilo Princip« za operacije na pravcima Bos. Grahovo — Livno i Grahovo—Glamoč

📜 Pismo Centralnog komiteta KPH od 19. srpnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju u povodu organizacije Štaba 4. operativne zone i o mjerama za razbijanje Đujićevih četnika

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od sredine ožujka 1943. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o posjetu njemačkih oficira Kninu i posjetu vojvode Đujića guverneru Dalmacije u Zadru

📜 Depeša vojvode Đujića od 3. ožujka 1943. Vrhovnoj komandi o borbi s crnom legijom u Vrlici, neizvršenoj sahrani vojvode Birčanina i napadu partizana na Strmicu

📜 Obavještajni izvještaj iz Zadra od 12. ožujka 1943. Štabu Četvrte operativne zone o dolasku četničkog vojvode Đujića kod komandanta divizije Zara u Zadar

📜 Pismo Momčila Đujića od 22. juna 1943. Mladenu Žujoviću o saradnji sa italijanskim trupama

📜 Pismo prote Stevana Prostrana, Pavia Zelića i Lazara Matića od 22. studenog 1943. vojvodi Mani Rokviću u povodu njegovih nesuglasica sa vojvodom Đujićem

📜 Pismo Franca Kovača od 16. siječnja 1944. vojvodi Đujiću o rasulu u četničkim redovima u Skradinu

📜 Uputstvo vojvode Đujića od 20. siječnja 1944. za sprovođenje vojno-četničke organizacije

📜 Naređenje vojvode Đujića od 26. veljače 1944. za formiranje Štaba Skradinske četničke brigade

📜 Izveštaj obaveštajnog odeljenja nemačke 264. pesadijske divizije od 18. aprila 1944. o razgovorima sa Momčilom Đujićem i Miodragom Kapetanovićem

📜 Izveštaj obaveštajne grupe »Konrad« od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o pregovorima sa četničkim vojvodom Momčilom Đujićem, održanim 9. maja 1944. kod Knina

📜 Izveštaj obaveštajne grupe »Konrad« od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o pregovorima sa Đujićem, održanim 9. maja 1944. - slika nemačkog originala

📜 Izveštaj Obaveštajne grupe Konrad od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o pregovorima sa Momčilom Đujićem

📜 Pismo komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 15. aprila 1945. komandantu četničke Dinarske divizije o formiranju ovog štaba i značaju objedinjavanja svih raspoloživih snaga u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta

Fotografije

Povezane odrednice

Mornarica NOVJ Dinarska četnička divizija Ilija Trifunović Birčanin Borbe u Hrvatskoj 1942. David Sinčić Hrvatska seljačka stranka Vladko Maček 2. oklopna armija Četnici u drugom svetskom ratu Adolf Hitler Borbe u Dalmaciji 1944. 158. pešadijska divizija Zara Saradnja četnika sa okupatorom Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1943. 264. pešadijska divizija Ante Pavelić 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Sloveniji 1945. Kninska operacija Lička Jesenica Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. Gračac Vinkovci Četnička golgota Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Livno Miodrag Damjanović 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. Zadar Zagreb Borbe u Slavoniji 1944. Mladen Žujović Knin Glamoč Bosansko Grahovo Borbe u Dalmaciji 1942. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe za Livno 1942. Mladen Lorković Siegfried Kasche Mane Rokvić Borbe u Hrvatskoj 1944. 7. ustaška brigada Skradinska četnička brigada Zrmanja