Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Milovan Đilas

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 39 dokumenata i 8 fotografija.

Dokumenti

📜 Pismo delegata CK KPJ Milovana Đilasa Pokrajinskom komitetu Komunističke partije Jugoslavije za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Uputstvo delegata Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od 22 jula 1941 god. o izboru pretstavnika narodne vlasti i političkih organa u vojnim jedinicama

📜 Rezolucija pokrajinskog savjetovanja Komunističke partije Jugoslavije za Crnu Goru, Sandžak i Boku i pismo delegata CK KPJ Milovana Đilasa

📜 Telegrami razmenjeni između jugoslovensko-britanske misije i centara britanske Uprave za specijalne operacije u Kairu od kraja septembra do 19. oktobra 1941. godine

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od 3 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Srpsko-sandžačkog NOP bataljona i zadacima pojedinih četa

📜 Izveštaj Ive Ribara-Lole, Aleksandra Rankovića i Milovana Đilasa od 6 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o reorganizaciji i sređivanju srpskih partizanskih jedinica prispelih u Radojinju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Aleksandru Rankoviću, Milovanu Đilasu i Ivi Ribaru-Loli da upute pojačanja u Sjenicu i ibarske rudare u sastav Kraljevačkog bataljona, da izvrše formiranje samostalnih četa i pripreme se za pretstojeći pokret Vrhovnog štaba

📜 Pismo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 22 decembra 1941 god. Milovanu Đilasu povodom formiranja Prve proleterske NOU brigade i naređenje za napad na selo Banju

📜 Izveštaj Milovana Đilasa od 23 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Srbiji po završetku Prve neprijateljske ofanzive, stanju i sastavu srpskih partizanskih snaga u srednjem delu Sandžaka i situaciji posle neuspelog napada na Sjenicu

📜 Izveštaj Milovana Đilasa od 26 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama u centralnom delu Sandžaka

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 28 decembra 1941 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu za čišćenje terena u pravcu Užica i upućivanje jačih partizanskih snaga u Srbiju i obaveštenje o prvim pobedama Proleterske brigade

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od januara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju, zadacima i akcijama srpskih partizanskih jedinica u centralnom delu Sandžaka

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovana Đilasa od 28 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o pokušaju prebacivanja srpskih jedinica iz Sandžaka za Srbiju i o vojno-političkoj situaciji u Novovaroškom srezu

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 5 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu

📜 Obaveštenje sekretara CK KPJ druga Tita i Aleksandra Rankovića od 8 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovanu Đilasu o upućivanju Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole u Zagreb i uputstvo za dalji rad

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovana Đilasa od 14 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu za formiranje pet bataljona koji će ući u sastav Druge proleterske NOU bragade

📜 Izvještaj druga Milovana Đilasa od 24 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Direktiva druga Milovana Đilasa od 25 marta 1942 god. članovima Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku za stvaranje udarnih bataljona i pojačani politički rad u partizanskim jedinicama i sa narodom

📜 Pismo Milovana Đilasa od 11 aprila 1942 god. drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izvještaj Milovana Đilasa od 22 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izvještaj Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa od 30 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Boki

📜 Pismo Milovana Đilasa od 3 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću

📜 Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 god. Milovanu Đilasu o planu napada na Kolašin

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 19 maja 1942 god. Milovanu Đilasu o italijansko-četničkoj ofanzivi u pravcu Šavnika i Rovaca i preduzetim mjerama za odbranu

📜 Izvještaj Milovana Đilasa od 24 maja 1942 god. drugu Titu o stanju Komskog NOP odreda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 maja 1942 god. Milovanu Đilasu za formiranje dva bataljona od Komskog NOP odreda i način raspodele partizanskog aktiva za ilegalni rad u pozadini i u operativnim jedinicama

📜 Odgovor Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 maja 1942 god. na neke primedbe Milovana Đilasa i naređenje da se proleterski bataljoni povuku iz Crne Gore

📜 Pismo Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa od avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Pismo Milovana Đilasa od 10 avgusta 1942 god. kojim prenosi Aleksandru Rankoviću direktive druga Tita za postupak sa zarobljenicima u Livnu

📜 Zajednički izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića i predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa od 1. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ i predsedniku NKOJ-a maršalu Josipu Brozu Titu o dotadašnjem svom radu

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. maja 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću i opunomoćenika NKOJ-a Milovanu Đilasu da dostavljaju redovne izveštaje o svom radu i obaveštenje o najvažnijim potrebama jedinica NOVJ u pojedinim delovima Jugoslavije

📜 Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. maja 1944. predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu da hitno povrati izvornu četničku građu koju je za sobom odneo u Moskvu

📜 Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o rezultatima razgovora s predsednikom Sovjeta narodnih komesara SSSR-a i vrhovnim komandantom oružanih snaga SSSR-a Josifom Visarionovičem Staljinom

📜 Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sovjetskom predlogu za brži dotur ratnog materijala iz Persijskog zaliva za jedinice NOVJ

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. maja 1944. šefu Vojne misije NOV u SSSR-u Velimiru Terziću i predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu o natpisima koje treba staviti na ratna odlikovanja i u kakvom duhu da budu javna istupanja Terzića

📜 Depeša Generalnog sekretara KPJ od 5. oktobra 1944. Aleksandru Rankoviću za odlazak Edvarda Kardelja, Milovana Đilasa i Vladimira Bakarića u Hrvatsku radi smenjivanja Andrije Hebranga i sastanka s Balmirom Toljatijem, generalnim sekretarom KP Italije, po povratku iz Hrvatske

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 22. oktobra 1944. maršalu Titu o njegovom, Đilasovom i Herbrangovom dolasku u Aranđelovac

Fotografije

Povezane odrednice

Đoko Pavićević Kolašin Glavni štab Crne Gore Dragoljub Draža Mihailović Operacija Schwarz 3. udarna divizija NOVJ Komski partizanski odred Italijanski zločini u Jugoslaviji Zarobljenici u ratu Ivan Šubašić 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Sjenica Savo Orović Borbe u Srbiji 1944. Kraljevački partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Centralna bolnica NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Užice Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Crnoj Gori 1943. Glamoč Ustanak u Crnoj Gori 1941. Ivan Milutinović Ilegala u ratu Pavle Ilić Sava Kovačević AVNOJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Moša Pijade Borbe u Hrvatskoj 1942. Operacija Užice Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Josif Staljin 1. proleterska udarna brigada Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Jajce Vladimir Popović Radoje Dakić Mlinište Mitar Bakić Četnici u drugom svetskom ratu Aleksandar Ranković 1. alpska divizija Taurinense Svetislav Stefanović Zagreb Britanija i Jugoslavija Edvard Kardelj Andrija Hebrang Šavnik Livno Borbe za Livno 1942. Aranđelovac Centralni komitet KPJ Operacija Dinara Arso Jovanović 4. lovački zdrug (NDH) Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Beta Josip Broz Tito Vladimir Bakarić Duane Hudson Ivan Rukavina SSSR i Jugoslavija Velimir Terzić Ustanak u Srbiji 1941.