Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Milovan Đilas

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 39 dokumenata i 8 fotografija.

Dokumenti

📜 Pismo delegata CK KPJ Milovana Đilasa Pokrajinskom komitetu Komunističke partije Jugoslavije za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Uputstvo delegata Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od 22 jula 1941 god. o izboru pretstavnika narodne vlasti i političkih organa u vojnim jedinicama

📜 Rezolucija pokrajinskog savjetovanja Komunističke partije Jugoslavije za Crnu Goru, Sandžak i Boku i pismo delegata CK KPJ Milovana Đilasa

📜 Telegrami razmenjeni između jugoslovensko-britanske misije i centara britanske Uprave za specijalne operacije u Kairu od kraja septembra do 19. oktobra 1941. godine

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od 3 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Srpsko-sandžačkog NOP bataljona i zadacima pojedinih četa

📜 Izveštaj Ive Ribara-Lole, Aleksandra Rankovića i Milovana Đilasa od 6 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o reorganizaciji i sređivanju srpskih partizanskih jedinica prispelih u Radojinju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Aleksandru Rankoviću, Milovanu Đilasu i Ivi Ribaru-Loli da upute pojačanja u Sjenicu i ibarske rudare u sastav Kraljevačkog bataljona, da izvrše formiranje samostalnih četa i pripreme se za pretstojeći pokret Vrhovnog štaba

📜 Pismo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 22 decembra 1941 god. Milovanu Đilasu povodom formiranja Prve proleterske NOU brigade i naređenje za napad na selo Banju

📜 Izveštaj Milovana Đilasa od 23 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Srbiji po završetku Prve neprijateljske ofanzive, stanju i sastavu srpskih partizanskih snaga u srednjem delu Sandžaka i situaciji posle neuspelog napada na Sjenicu

📜 Izveštaj Milovana Đilasa od 26 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama u centralnom delu Sandžaka

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 28 decembra 1941 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu za čišćenje terena u pravcu Užica i upućivanje jačih partizanskih snaga u Srbiju i obaveštenje o prvim pobedama Proleterske brigade

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od januara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju, zadacima i akcijama srpskih partizanskih jedinica u centralnom delu Sandžaka

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovana Đilasa od 28 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o pokušaju prebacivanja srpskih jedinica iz Sandžaka za Srbiju i o vojno-političkoj situaciji u Novovaroškom srezu

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 5 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu

📜 Obaveštenje sekretara CK KPJ druga Tita i Aleksandra Rankovića od 8 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovanu Đilasu o upućivanju Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole u Zagreb i uputstvo za dalji rad

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovana Đilasa od 14 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu za formiranje pet bataljona koji će ući u sastav Druge proleterske NOU bragade

📜 Izvještaj druga Milovana Đilasa od 24 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Direktiva druga Milovana Đilasa od 25 marta 1942 god. članovima Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku za stvaranje udarnih bataljona i pojačani politički rad u partizanskim jedinicama i sa narodom

📜 Pismo Milovana Đilasa od 11 aprila 1942 god. drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izvještaj Milovana Đilasa od 22 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izvještaj Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa od 30 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Boki

📜 Pismo Milovana Đilasa od 3 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću

📜 Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 god. Milovanu Đilasu o planu napada na Kolašin

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 19 maja 1942 god. Milovanu Đilasu o italijansko-četničkoj ofanzivi u pravcu Šavnika i Rovaca i preduzetim mjerama za odbranu

📜 Izvještaj Milovana Đilasa od 24 maja 1942 god. drugu Titu o stanju Komskog NOP odreda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 maja 1942 god. Milovanu Đilasu za formiranje dva bataljona od Komskog NOP odreda i način raspodele partizanskog aktiva za ilegalni rad u pozadini i u operativnim jedinicama

📜 Odgovor Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 maja 1942 god. na neke primedbe Milovana Đilasa i naređenje da se proleterski bataljoni povuku iz Crne Gore

📜 Pismo Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa od avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Pismo Milovana Đilasa od 10 avgusta 1942 god. kojim prenosi Aleksandru Rankoviću direktive druga Tita za postupak sa zarobljenicima u Livnu

📜 Zajednički izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića i predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa od 1. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ i predsedniku NKOJ-a maršalu Josipu Brozu Titu o dotadašnjem svom radu

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. maja 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću i opunomoćenika NKOJ-a Milovanu Đilasu da dostavljaju redovne izveštaje o svom radu i obaveštenje o najvažnijim potrebama jedinica NOVJ u pojedinim delovima Jugoslavije

📜 Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. maja 1944. predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu da hitno povrati izvornu četničku građu koju je za sobom odneo u Moskvu

📜 Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o rezultatima razgovora s predsednikom Sovjeta narodnih komesara SSSR-a i vrhovnim komandantom oružanih snaga SSSR-a Josifom Visarionovičem Staljinom

📜 Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sovjetskom predlogu za brži dotur ratnog materijala iz Persijskog zaliva za jedinice NOVJ

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. maja 1944. šefu Vojne misije NOV u SSSR-u Velimiru Terziću i predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu o natpisima koje treba staviti na ratna odlikovanja i u kakvom duhu da budu javna istupanja Terzića

📜 Depeša Generalnog sekretara KPJ od 5. oktobra 1944. Aleksandru Rankoviću za odlazak Edvarda Kardelja, Milovana Đilasa i Vladimira Bakarića u Hrvatsku radi smenjivanja Andrije Hebranga i sastanka s Balmirom Toljatijem, generalnim sekretarom KP Italije, po povratku iz Hrvatske

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 22. oktobra 1944. maršalu Titu o njegovom, Đilasovom i Herbrangovom dolasku u Aranđelovac

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1942. Vladimir Popović Ustanak u Crnoj Gori 1941. Šavnik 1. proleterska udarna brigada SSSR i Jugoslavija Livno 1. alpska divizija Taurinense Centralna bolnica NOVJ Duane Hudson Borbe u Hrvatskoj 1944. Edvard Kardelj Bitka za Srbiju Operacija Schwarz Ustanak u Srbiji 1941. Glamoč Svetislav Stefanović Arso Jovanović Zarobljenici u ratu Završne operacije u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Crnoj Gori 1943. Britanija i Jugoslavija 3. udarna divizija NOVJ Ilegala u ratu Zagreb Centralni komitet KPJ 4. lovački zdrug (NDH) Operacija Beta AVNOJ Đoko Pavićević Josif Staljin Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kolašin Jajce Borbe u Srbiji 1944. Operacija Užice Operacija Dinara Bolnice u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Sjenica Užice Italijanski zločini u Jugoslaviji Dragoljub Draža Mihailović Ivan Šubašić Velimir Terzić Glavni štab Crne Gore Pavle Ilić Savo Orović Josip Broz Tito 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Ivan Milutinović Andrija Hebrang Aranđelovac Kraljevački partizanski odred Mlinište Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Radoje Dakić Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Komski partizanski odred Ivan Rukavina Saradnja četnika sa okupatorom Moša Pijade Sava Kovačević Aleksandar Ranković Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Borbe za Livno 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Mitar Bakić Italija u drugom svetskom ratu Vladimir Bakarić