Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Velimir Terzić

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Izvještaj Velimira Terzića od 17 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o neuspjelom napadu na Kolašin

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 maja 1942 god. Velimiru Terziću i komandi Prvog (Lovćenskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za izvlačenje jedinica sa Mojkovačkog sektora i vršenje što smišljenijih prepada na nadiruće italijansko-četničke snage

📜 Izvještaj Velimira Terzića od 21 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO odreda za Crnu Goru i Boku o stanju jedinica na sektoru oko Kolašina

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku od 1 juna 1942 god. Velimiru Terziću o potrebi uspostavljanja veze između štaba Nikšićkog odreda i Drugog bataljona ovog odreda

📜 Naređenje političkog komesara Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 6 juna 1942 god. Velimiru Terziću za grupisanje i odmor jedinica i zaštitničko-izviđačko dejstvo manjim djelovima prema neprijatelju

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Velimiru Terziću, Blažu Jovanoviću i Savi Kovačeviću povodom prodora četnika u Pivsku Planinu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Blažu Jovanoviću i Velimiru Terziću za reorganizaciju jedinica Nikšićkog NOP i DO i obavještenje o borbama sa hercegovačkim četnicima na prostoru Čemerno - Izgori

📜 Pismo Blaža Jovanovića i Velimira Terzića od 8 juna 1942 god. članovima Glavnog štaba NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na durmitorskom sektoru

📜 Obavještenje Velimira Terzića od 10. juna 1942. komandantu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o prodoru četnika i Italijana u Pivski manastir

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1. rujna 1942. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predjelu Livno—Duvno—Aržano—Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno—Duvno

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predelu Livno - Duvno - Aržano - Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno - Duvno

📜 Zajednički izveštaj Aleksandra Rankovića, Velimira Terzića i Dura Pueara od 5 februara 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o pogrešnoj orijentaciji Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa u pogledu odbrane Grmeča

📜 Naređenje Velimira Terzića od 9 februara 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ da traži saglasnost vrhovnog komandanta druga Tita za hitno prebacivanje jedne brigade Četvrte NOU divizije na sektor Bosansko Grahovo

📜 Zajednički izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića i predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa od 1. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ i predsedniku NKOJ-a maršalu Josipu Brozu Titu o dotadašnjem svom radu

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 9. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. maja 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću i opunomoćenika NKOJ-a Milovanu Đilasu da dostavljaju redovne izveštaje o svom radu i obaveštenje o najvažnijim potrebama jedinica NOVJ u pojedinim delovima Jugoslavije

📜 Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o rezultatima razgovora s predsednikom Sovjeta narodnih komesara SSSR-a i vrhovnim komandantom oružanih snaga SSSR-a Josifom Visarionovičem Staljinom

📜 Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sovjetskom predlogu za brži dotur ratnog materijala iz Persijskog zaliva za jedinice NOVJ

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. maja 1944. šefu Vojne misije NOV u SSSR-u Velimiru Terziću i predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu o natpisima koje treba staviti na ratna odlikovanja i u kakvom duhu da budu javna istupanja Terzića

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOV u SSSR-u Velimira Terzića od 1. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o radu Misije

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 8. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da u Sovjetskom Savezu postoji naročito interesovanje o borbama u Srbiji i da se malo zna o tim borbama

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 11. juna 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o izradi amblema i odlikovanja za NOV i POJ i obaveštenje o premeštanju Vrhovnog štaba na ostrvo Vis

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 13. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nedostacima u vezi s prijemom materijala koji se upućuje iz SSSR-a

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. juna 1944. Sefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da će u školu za vazduhoplovce uputiti nekoliko stotina pitomaca čim se obezbede potrebna transportna sredstva

📜 Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. juna 1944. šefu Vojne misije NOVJ Velimiru Terziću da avioni doturaju ratni materijal tamo gde to zahteva Vrhovni štab NOV i POJ i uputstvo kojim jedinicama i gde ga treba najhitnije dostaviti

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 30. juna 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o rasporedu kredita dobijenog od vlade SSSR-a i o načinu preuzimanja pomoći sakupljene u inostranstvu za NOVJ

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da saopšti predstavnicima Nacionalnog komiteta Poljske da NKOJ pozdravlja njihov predlog o uzajamnom priznanju i predlaže prisnu međusobnu saradnju

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da prenese zahvalnost NKOJ-a Nacionalnom komitetu Bugarsko-makedonskog kongresa u Klivlendu za podršku koju pruža NOP-u Jugoslavije

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 7. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o načinu raspodele jednog dela novčanih kredita koje je vlada Sovjetskog Saveza dodelila za potrebe narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi tekst sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u izbeglištvu

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se prvenstveno snabdeju jedinice u istočnom delu Jugoslavije

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se iz sovjetskih baza ne mogu avionima prebaciti brdski topovi za 1. proletersku diviziju na Negobuđe, pa će joj se umesto njih dostaviti srednji minobacači, a 100 brdskih topova uputiti brodom za Bari

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da su sovjetskoj vazduhoplovnoj bazi u Bariju upućeni transportni avioni za pomoć u snabdevanju NOVJ

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o stanju u 1. samostalnoj streljačkoj brigadi NOVJ u SSSR-u i o potrebi blagovremenog razmeštaja radiotelegrafista osposobljenih za samostalan rad

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 17. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je vlada SSSR-a poklonila Titu dva transportna aviona za upotrebu prema sopstvenom nahođenju

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 17. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je sovjetska vlada saglasna da se u sovjetskim vojnim akademijama primi na školovanje izvestan broj oficira NOVJ

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija hitno ispravi i komentariše netačna izjava londonskog radija od 20. jula o reorganizaciji Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno doture ranije traženi gumeni čamci za 3. korpus NOVJ i nalog šta treba i koliko čega dostaviti na Negobuđu 1. proleterskom korpusu NOVJ

📜 Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da preduzme mere za blagovremeno objavljivanje informacija Vrhovnog štaba i NKOJ-a preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija, da dostavi imena sovjetskih oficira kojima će dodeliti jugoslovenska odlikovanja i da urgira povratak Nikolaja Kornjejeva u sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da dodeljene sovjetske vojne lekare i sanitetsko osoblje prebaci u Bari, gde će im se dati dalji raspored

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 28. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o svečanom mitingu povodom odlaska na front 1. samostalne streljačke brigade NOVJ u SSSR-u

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se Tenkovska brigada NOVJ u SSSR-u formira od srednjih tenkova

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da izvesti kakve su mogućnosti za doturanje materijala avionima i da Dimitar Vlahov, njegov sin Gustav i Božidar Maslarić hitno dođu u Jugoslaviju

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 16. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o vraćanju avionskih transporata iz Srbije neisporučivši materijal usled nedavanja ugovorenih signala na dogovorenim punktovima, pa moli da se to otkloni

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 19. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nacionalističkim pozicijama Nacionalnog komiteta Otečestvenog fronta Bugarske ispoljenim prema makedonskom narodu koji živi u Jugoslaviji

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da zamoli vladu SSSR-a za hitno prebacivanje avionima u Sovjetski Savez najmanje 1000 obučenih tenkista za formiranje tenkovske jedinice NOVJ

📜 Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da izvesti od koga potiče preporuka za orijentaciju jačih snaga NOVJ ka Beogradu i Dunavu

📜 Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. general-lajtnantu Velimiru Terziću, šefu Vojne misije NOVJ u SlSSR-u, za odlazak u Grozni radi popune 2. tenkovske brigade

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. novembra 1944. general-lajtnantu Velimiru Terziću, šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u da u zemlju pošalje sina Spasenije Čame Babović

📜 Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. novembra 1944. ganeral-lajtnantu Velimiru Terziću, šefu Vojne misije NOVJ u SSSK-u, da može doputovati na referisanje u Beograd i obaveštenje o temama za sovjetskog književnika Uju Erenburga

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito SSSR i Jugoslavija Vis Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) 1. tenkovska brigada NOVJ Vlada Sovjetskog Saveza Operacija Dinara Borbe u Dalmaciji 1944. Nikšić Borbe u Dalmaciji 1942. 2. tenkovska brigada NOVJ Duvno Britanija i Jugoslavija Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Durmitorski partizanski odred Koča Popović Blažo Jovanović Livno Operacija Weiss Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Kolašin Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Makedoniji 1944. Vrhovni štab NOVJ Beograd Borbe u Crnoj Gori 1942. Bitka za Srbiju Sava Kovačević Sanitet u ratu Radio Slobodna Jugoslavija 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu 7. vojvođanska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1944. 1. proleterska udarna brigada Maks Baće Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 4. krajiška divizija NOVJ Aleksandar Ranković 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Radio London Vicko Krstulović Borbe za Livno 1942. Otečestveni front Bugarske 1. proleterski korpus NOVJ Josif Staljin Glavni štab Crne Gore Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija Bosansko Grahovo Milovan Đilas Saradnja četnika sa okupatorom Bugarska u drugom svetskom ratu