Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Milan Nedić

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 8. 1941. U Beogradu nemačke vlasti obrazovale vladu generala Milana Nedića sa zadatkom da, pod nadzorom Upravnog štaba vojnog zapovednika Srbije i Gestapoa, organizuje oružane snage i sa nemačkim jedinicama uguše ustanak u Srbiji.

⚔️ 30. 8. 1941. Reorganizovan Podrinski NOP odred: formirani dva bataljona (Mačvanski i Pocerski) i jedna samostalna udarna četa. Odred ima preko 600 boraca (naoružanih puškama), 10 mitraljeza i 10 p. mitraljeza. Istog dana, povodom formiranja kvislinške vlade Milana Nedića, uputio proglas narodu Mačve, pozivajući ga u NOP odrede.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o sporazumu četnika i nemačkih okupacionih vlasti za borbu protiv partizana i o stvaranju kvislinških snaga Milana Nedića.

⚔️ 5. 9. 1941. U Beogradu, na sastanku između Milana Nedića i predstavnika Draže Mihailovića zaključen sporazum o zajedničkoj akciji radi uništenja partizana i -uspostavljanje reda i mira u zemlji-, o pomaganju stvaranja četničkih jedinica u Bosni i Crnoj Gori, o obostranoj izmeni predstavnika Nedićeve i Mihailovićeve komande, kao i o potrebi da se o tome sporazumu obavesti nemački zapovednik, kako ne bi dolazilo do sukoba između njih i četnika.

⚔️ 8. 9. 1941. U s. Belanovici (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda zarobili Nedićevog p. pukovnika Olujića, kod koga je pronađen tekst sporazuma između Draže Mihailovića i Nedića o zajedničkim akcijama protiv NOP odreda.

⚔️ 0. 12. 1942. Između Milana Nedića i Koste Pećanca postignut sporazum o rasformiranju četničkih odreda Koste Pećanca. Ljudstvo tih odreda je do kraja godine ušlo u sastav SDS, SDK i četničkih jedinica Draže Mihailovića.

⚔️ 26. 11. 1943. ONO odbor za leskovačko-toplički okrug i štabovi 2. južnomoravske NO brigade i 1. južnomoravskog NOP odreda izdali proglas o izdajničkom radu Milana Nedića i Draže Mihailovića, pozivajući nasilno mobilisane da napuste izdajnike i da stupaju u NO vojsku

⚔️ 14. 8. 1944. Predsednik kvislinške vlade Srbije Milan Nedić uputio svim okružnim načelnicima i upravniku grada Beograda, kao i komandantima vojnih jedinica raspis sa naredbom o konfiniranju politički sumnjivih lica i uzimanju taoca. Predviđeno je razvrstavanje svih taoca u šest kategorija, od kojih su prva i druga kategorija obuhvatale lica predviđena za fizičko uništenje.

⚔️ 20. 8. 1944. Na sastanku u s. Ražani (kod Titovog Uzica) predsednik srpske kvislinške vlade Milan Nedić i Draža Mihailović postigli sporazum da: Nedić Mihailovićevim četnicima ustupi 30.000 pušaka, 500 mitraljeza i izvestan broj minobacača pod uslovom da se četnici i dalje ne bore protiv nemačkih vojnika; da se za borbu protiv partizana obrazuju zajedničke vojne formacije SDS i četnika pod komandom Mihailovića.

⚔️ 0. 9. 1944. U s. Pranjanima (kod G. Milanovca) održan sastanak između Štrekera, delegata nemačkog vojnog zapovednika za Srbiju, Draže Mihailovića, pukovnika Mak Dauela, šefa vojne misije SAD pri štabu Draže Mihailovića i Milana Aćimovića, komesara javne sigurnosti u vladi Milana Nedića. Delegat nemačkog vojnog zapovednika se interesovao za mogućnost sklapanja separatnog primirja na Balkanu između zapadnih saveznika i Nemačke. Pukovnik Mak Dauel je insistirao na tome da se nemačke oružane snage u Jugoslaviji predaju četnicima Draže Mihailovića.

⚔️ 6. 10. 1944. Nemački vojnoupravni komandant Jugoistoka general Felber razrešio dužnosti vladu Milana Nedića a Srbiju proglasio nemačkom ratnom zonom. Vlada Milana Nedića i jedinice SDK napustile Beograd i povukle se u Austriju.

Dokumenti

📜 Izveštaj Feliksa Benclera od 29. avgusta 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o obrazovanju vlade Milana Nedića i povećanju njihovih jedinica za borbu protiv partizana

📜 Uredba vlade Milana Nedića od septembra 1941 god. o prekim vojnim sudovima

📜 Saopštenje Nedićevog ministarstva unutrašnjih poslova od 16 septembra 1941 god. o zabrani crkvenih sabora i vašara

📜 Referat Bogdana Raškovića od 17. septembra 1941. Milanu Nediću o stanju Srba u NDH i na teritoriji pod okupacijom Italijana i zločinama koji se vrše nad njima

📜 Naredba Milana Nedića od 1 oktobra 1941 godine

📜 Naređenje M. Nedića od novembra 1941 god.

📜 Izveštaj Upravnog štaba opunomoćenog komandanta korpusa u Srbiji od 3. novembra 1941. opunomoćenom komandantu korpusa o razgovoru sa Milanom Nedićem o ponudi Draže Mihailovića za saradnju u borbi protiv partizana

📜 Izveštaj Harolda Turnera od 6. novembra 1941. o pokušajima Draže Mihailovića da pregovorima sa Nedićem i Nemcima ojača svoj položaj za borbu protiv komunista

📜 Izveštaj komandanta SDS iz Niša od 11. novembra 1941. predsedniku vlade Milanu Nediću o situaciji u niškom okrugu

📜 Obrazloženje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 15. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razmeni pohapšenih oficira bivše jugoslovenske vojske, saradriji sa Milanom Nedićem kao predsednikom srpske vlade i o razvoju ustanka u Srbiji

📜 Naredba Milana Nedića od 21. novembra 1941. o obrazovanju jedinstvene komande za četničke, ljotićevske i nedićevske jedinice

📜 Uputstvo Milana Nedića od 22. novembra 1941. komandantu žandarmerije o obezbeđenju železničkog, drumskog, vodenog i telefonsko-telegrafskog saobraćaja od diverzija i sabotaža partizana i pripadnika NOP-a

📜 Naređenje Štaba 1. valjevskog četničkog odreda od 13. decembra 1941. za saradnju sa vlastima srpske kvislinške vlade

📜 Predlog Milana Nedića od 30. marta 1942. dr Turneru o ustanovljavanju nagrada licima koja uhvate ili prokažu komunistu ili partizana

📜 Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. aprila do 10. maja 1942. godine

📜 Izvod iz knjige primljenih i poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 14. maja 1942. godine

📜 Dopis Vrhovne komande oružanih snaga od 8. juna 1942. Ministarstvu inostranih poslova o kontaktima italijanskog vojnog izaslanika u Beogradu sa generalom Milanom Nedićem

📜 Izveštaj Štaba srpske dobrovoljačke komande od 3. jula 1942. predsedniku vlade Milanu Nediću o ubistvima i paljenjima koja su bugarske okupacione jedinice počinile za vreme njihove ofanzive na Jastrebac

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Zapisnik sa sastanka komandanta oružanih snaga na Jugoistoku general^pukovnika Aleksandera Lera i Milana Nedića u Beogradu 29. avgusta 1942. povodom vojno-političke situacije u Srbiji

📜 Naređenje Milana Nedića od 28. marta 1943. ministru unutrašnjih poslova da se pohapse siromašni seljaci i pošalju na rad u Nemačku

📜 Obaveštenje generalštaba vrhovne komande Vermahta od 25. avgusta 1944. ministarstvu inostranih poslova o razgovorima Milana Nedića sa komandantom jugoistoka o saradnji Draže Mihailovića sa Nemcima u borbi protiv NOVJ

📜 Opšti uslovi sporazuma o saradnji između četnika i nemačkih jedinica pripremljeni za pregovore decembra 1944.

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Srbiji 1941. Nemački zločini u Srbiji 1941. Bugarski zločini u Jugoslaviji Saradnja partizana i četnika 1941. Četnici u ustanku Genocid u NDH Dragoljub Draža Mihailović Narodno oslobodilački odbori Dragoslav Račić Borbe u Srbiji 1943. Franz Böhme Srpska državna straža (nedićevci) 1. južnomoravski partizanski odred Harald Turner Italija u drugom svetskom ratu Walter Kuntze 117. lovačka divizija Saradnja četnika sa okupatorom Užice Josip Broz Tito Operacija Mačva Robert McDowell Jezdimir Dangić SAD i Jugoslavija Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Opsada Kraljeva 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Paul Bader Gestapo Gojko Borota Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Srbiji 1944. 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Borbe za Gornji Milanovac 1941. Ljubo Novaković 704. pešadijska divizija Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Vrhovna komanda Vermahta Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Beograd Slobodan Jovanović Beogradska operacija Adolf Hitler Kosta Pećanac Holokaust u Jugoslaviji Valjevo Zaharije Ostojić 118. lovačka divizija Bitka za Srbiju SSSR i Jugoslavija Omladina u ratu Mačvanski partizanski odred Kominterna Felix Benzler Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Zarobljenici u ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Četnička golgota Wilhelm List Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije 1. šumadijski partizanski odred Komandant Jugoistoka Diverzije u oslobodilačkom ratu Milan Aćimović Kragujevac Alexander Löhr Vermaht u Jugoslaviji Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Partizanska taktika Ustaški zločini 1941. Edmund Glaise-Horstenau 342. pešadijska divizija Toplica u oslobodilačkom ratu Maximilian von Weichs