Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Milan Nedić

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 8. 1941. U Beogradu nemačke vlasti obrazovale vladu generala Milana Nedića sa zadatkom da, pod nadzorom Upravnog štaba vojnog zapovednika Srbije i Gestapoa, organizuje oružane snage i sa nemačkim jedinicama uguše ustanak u Srbiji.

⚔️ 30. 8. 1941. Reorganizovan Podrinski NOP odred: formirani dva bataljona (Mačvanski i Pocerski) i jedna samostalna udarna četa. Odred ima preko 600 boraca (naoružanih puškama), 10 mitraljeza i 10 p. mitraljeza. Istog dana, povodom formiranja kvislinške vlade Milana Nedića, uputio proglas narodu Mačve, pozivajući ga u NOP odrede.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o sporazumu četnika i nemačkih okupacionih vlasti za borbu protiv partizana i o stvaranju kvislinških snaga Milana Nedića.

⚔️ 5. 9. 1941. U Beogradu, na sastanku između Milana Nedića i predstavnika Draže Mihailovića zaključen sporazum o zajedničkoj akciji radi uništenja partizana i -uspostavljanje reda i mira u zemlji-, o pomaganju stvaranja četničkih jedinica u Bosni i Crnoj Gori, o obostranoj izmeni predstavnika Nedićeve i Mihailovićeve komande, kao i o potrebi da se o tome sporazumu obavesti nemački zapovednik, kako ne bi dolazilo do sukoba između njih i četnika.

⚔️ 8. 9. 1941. U s. Belanovici (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda zarobili Nedićevog p. pukovnika Olujića, kod koga je pronađen tekst sporazuma između Draže Mihailovića i Nedića o zajedničkim akcijama protiv NOP odreda.

⚔️ 0. 12. 1942. Između Milana Nedića i Koste Pećanca postignut sporazum o rasformiranju četničkih odreda Koste Pećanca. Ljudstvo tih odreda je do kraja godine ušlo u sastav SDS, SDK i četničkih jedinica Draže Mihailovića.

⚔️ 26. 11. 1943. ONO odbor za leskovačko-toplički okrug i štabovi 2. južnomoravske NO brigade i 1. južnomoravskog NOP odreda izdali proglas o izdajničkom radu Milana Nedića i Draže Mihailovića, pozivajući nasilno mobilisane da napuste izdajnike i da stupaju u NO vojsku

⚔️ 14. 8. 1944. Predsednik kvislinške vlade Srbije Milan Nedić uputio svim okružnim načelnicima i upravniku grada Beograda, kao i komandantima vojnih jedinica raspis sa naredbom o konfiniranju politički sumnjivih lica i uzimanju taoca. Predviđeno je razvrstavanje svih taoca u šest kategorija, od kojih su prva i druga kategorija obuhvatale lica predviđena za fizičko uništenje.

⚔️ 20. 8. 1944. Na sastanku u s. Ražani (kod Titovog Uzica) predsednik srpske kvislinške vlade Milan Nedić i Draža Mihailović postigli sporazum da: Nedić Mihailovićevim četnicima ustupi 30.000 pušaka, 500 mitraljeza i izvestan broj minobacača pod uslovom da se četnici i dalje ne bore protiv nemačkih vojnika; da se za borbu protiv partizana obrazuju zajedničke vojne formacije SDS i četnika pod komandom Mihailovića.

⚔️ 0. 9. 1944. U s. Pranjanima (kod G. Milanovca) održan sastanak između Štrekera, delegata nemačkog vojnog zapovednika za Srbiju, Draže Mihailovića, pukovnika Mak Dauela, šefa vojne misije SAD pri štabu Draže Mihailovića i Milana Aćimovića, komesara javne sigurnosti u vladi Milana Nedića. Delegat nemačkog vojnog zapovednika se interesovao za mogućnost sklapanja separatnog primirja na Balkanu između zapadnih saveznika i Nemačke. Pukovnik Mak Dauel je insistirao na tome da se nemačke oružane snage u Jugoslaviji predaju četnicima Draže Mihailovića.

⚔️ 6. 10. 1944. Nemački vojnoupravni komandant Jugoistoka general Felber razrešio dužnosti vladu Milana Nedića a Srbiju proglasio nemačkom ratnom zonom. Vlada Milana Nedića i jedinice SDK napustile Beograd i povukle se u Austriju.

Dokumenti

📜 Izveštaj Feliksa Benclera od 29. avgusta 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o obrazovanju vlade Milana Nedića i povećanju njihovih jedinica za borbu protiv partizana

📜 Uredba vlade Milana Nedića od septembra 1941 god. o prekim vojnim sudovima

📜 Saopštenje Nedićevog ministarstva unutrašnjih poslova od 16 septembra 1941 god. o zabrani crkvenih sabora i vašara

📜 Referat Bogdana Raškovića od 17. septembra 1941. Milanu Nediću o stanju Srba u NDH i na teritoriji pod okupacijom Italijana i zločinama koji se vrše nad njima

📜 Naredba Milana Nedića od 1 oktobra 1941 godine

📜 Naređenje M. Nedića od novembra 1941 god.

📜 Izveštaj Upravnog štaba opunomoćenog komandanta korpusa u Srbiji od 3. novembra 1941. opunomoćenom komandantu korpusa o razgovoru sa Milanom Nedićem o ponudi Draže Mihailovića za saradnju u borbi protiv partizana

📜 Izveštaj Harolda Turnera od 6. novembra 1941. o pokušajima Draže Mihailovića da pregovorima sa Nedićem i Nemcima ojača svoj položaj za borbu protiv komunista

📜 Izveštaj komandanta SDS iz Niša od 11. novembra 1941. predsedniku vlade Milanu Nediću o situaciji u niškom okrugu

📜 Obrazloženje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 15. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razmeni pohapšenih oficira bivše jugoslovenske vojske, saradriji sa Milanom Nedićem kao predsednikom srpske vlade i o razvoju ustanka u Srbiji

📜 Naredba Milana Nedića od 21. novembra 1941. o obrazovanju jedinstvene komande za četničke, ljotićevske i nedićevske jedinice

📜 Uputstvo Milana Nedića od 22. novembra 1941. komandantu žandarmerije o obezbeđenju železničkog, drumskog, vodenog i telefonsko-telegrafskog saobraćaja od diverzija i sabotaža partizana i pripadnika NOP-a

📜 Naređenje Štaba 1. valjevskog četničkog odreda od 13. decembra 1941. za saradnju sa vlastima srpske kvislinške vlade

📜 Predlog Milana Nedića od 30. marta 1942. dr Turneru o ustanovljavanju nagrada licima koja uhvate ili prokažu komunistu ili partizana

📜 Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. aprila do 10. maja 1942. godine

📜 Izvod iz knjige primljenih i poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 14. maja 1942. godine

📜 Dopis Vrhovne komande oružanih snaga od 8. juna 1942. Ministarstvu inostranih poslova o kontaktima italijanskog vojnog izaslanika u Beogradu sa generalom Milanom Nedićem

📜 Izveštaj Štaba srpske dobrovoljačke komande od 3. jula 1942. predsedniku vlade Milanu Nediću o ubistvima i paljenjima koja su bugarske okupacione jedinice počinile za vreme njihove ofanzive na Jastrebac

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Zapisnik sa sastanka komandanta oružanih snaga na Jugoistoku general^pukovnika Aleksandera Lera i Milana Nedića u Beogradu 29. avgusta 1942. povodom vojno-političke situacije u Srbiji

📜 Naređenje Milana Nedića od 28. marta 1943. ministru unutrašnjih poslova da se pohapse siromašni seljaci i pošalju na rad u Nemačku

📜 Obaveštenje generalštaba vrhovne komande Vermahta od 25. avgusta 1944. ministarstvu inostranih poslova o razgovorima Milana Nedića sa komandantom jugoistoka o saradnji Draže Mihailovića sa Nemcima u borbi protiv NOVJ

📜 Opšti uslovi sporazuma o saradnji između četnika i nemačkih jedinica pripremljeni za pregovore decembra 1944.

Fotografije

Povezane odrednice

1. šumadijski partizanski odred Paul Bader Ustanak u Srbiji 1941. Užice Bugarski zločini u Jugoslaviji Walter Kuntze Saradnja partizana i četnika 1941. Narodno oslobodilački odbori Genocid u NDH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Gestapo 117. lovačka divizija Gojko Borota 342. pešadijska divizija Partizanska taktika Bugarska u drugom svetskom ratu SSSR i Jugoslavija Wilhelm List 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Srbiji 1942. Milan Aćimović Toplica u oslobodilačkom ratu Jezdimir Dangić Vermaht u Jugoslaviji 118. lovačka divizija Komandant Jugoistoka SAD i Jugoslavija Franz Böhme Beogradska operacija Robert McDowell Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe za Gornji Milanovac 1941. Četnička golgota Vrhovna komanda Vermahta Valjevo Felix Benzler Saradnja četnika sa okupatorom Beograd Četnici u ustanku Ljubo Novaković Kominterna 1. južnomoravski partizanski odred Kosta Pećanac Kragujevac Josip Broz Tito Omladina u ratu Alexander Löhr Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 704. pešadijska divizija Harald Turner Zarobljenici u ratu Borbe u Srbiji 1944. Ustaški zločini 1941. Operacija Mačva Edmund Glaise-Horstenau Slobodan Jovanović Holokaust u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Opsada Kraljeva 1941. Zaharije Ostojić Mačvanski partizanski odred Bitka za Srbiju Dragoslav Račić Maximilian von Weichs Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Adolf Hitler Nemački zločini u Srbiji 1941.