Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Borbe za Gornji Milanovac 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 8. 1941. U G. Milanovcu aktivisti NOP-a spalili nemački senjak.

⚔️ 8. 8. 1941. Na Divljaci (između G. Milanovca i s. Nevade) Takovska četa Čačanskog NOP odreda napala nemačku patrolu, ubila dva nemačka vojnika a jednog podoficira zarobila.

⚔️ 8. 8. 1941. Kod s. Brđana delovi Čačanskog NOP odreda porušili železničku prugu Čačak - G. Milanovac.

⚔️ 16. 8. 1941. Kod G. Milanovca delovi Čačanskog NOP odreda napali nemačku patrolu i zarobili jednog nemačkog vojnika (koga su zamenili za 6 zarobljenih partizana).

⚔️ 2. 9. 1941. Delovi 1. šumadijskog NOP odreda upali u s. Rudnik (kod G. Milanovca) i uništili arhivu Opštine i Poreske uprave.

⚔️ 28. 9. 1941. Iznad G. Milanovca delovi Čačanskog NOP odreda puščanom vatrom oštetili avion nemačkog zapovednika Srbije, pri čemu je ubijen 1 vazduhoplovni. major.

⚔️ 29. 9. 1941. Jedinice čačanskog NOP odreda, u sadejstvu sa jedinicama Kragujevačkog NOP odreda i četnicima, zauzele G. Milanovac i zarobile gotovo celu četu nemačkih vojnika i odred žandarma. Istog dana u gradu formiran gradski NO odbor.

⚔️ 1. 10. 1941. U G. Milanovcu izašao prvi broj lista -Reč naroda-, organa NOV sreza takovskog.

⚔️ 11. 10. 1941. Ojačani 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije iz Kragujevca, vodeći žestoke borbe sa delovima Kragujevačkog i čačanskog NOP odreda, probio se u G. Milanovac, pokupio oko 200 talaca i vratio se u Kragujevac.

⚔️ 16. 10. 1941. Ojačani 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije iz Kragujevca, posle dvodnevnih borbi duž komunikacije Kragujevac - G. Milanovac, po drugi put prodro u G. Milanovac, skoro potpuno ga razorio i spalio i pohvatao oko 130 talaca.

⚔️ 16. 10. 1941. Kod s. Nevade jedinice Kragujevačkog i Čačanskog NOP odreda napale 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije, koji se iz G. Milanovca probio ka Kragujevcu i nanele mu gubitke.

⚔️ 18. 10. 1941. Kod s. Vraćevšnice jedinice Kragujevačkog i Čačanskog NOP odreda napale 3. bataljon nemačkog 749. puka koji se iz G. Milanovca probijao ka Kragujevcu, ubile 10 i ranile 20 nemačkih vojnika i zaplenile dva tenka tipa -Hočkis-, a jedan uništile.

⚔️ 19. 10. 1941. U selima Mečkovcu, Grošnici, Milatovcu i Maršiću (kod Kragujevca) nemački vojnici pohvatali i streljali 427 lica za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka na putu G. Milanovac - Kragujevac, a sela Grošnicu i Milatovac spalili.

⚔️ 7. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali G. Milanovac, koji su branili delovi Čačanskog i 1. šumadijskog NOP odreda. Četnici su na prevara razoružali 7. četu 1. šumadijskog NOP odreda i delove Čačanskog NOP odreda i odveli ih u s. Brajiće, a kasnije u s. Slovac, predali ih nemačkim jedinicama, koje su ih streljale.

⚔️ 8. 11. 1941. Delovi Čačanskog NOP odreda napali četnike i ponovo zauzeli G. Milanovac.

⚔️ 23. 11. 1941. Kolubarska grupa nedićevsko-četničkih odreda i jedan nemački bataljon, podržani tenkovima i artiljerijom, zauzeli s. Rudnik i odbacili delove Pomoravskog i Kragujevačkog NOP odreda ka s. Krasojevcima i G. Milanovcu.

⚔️ 24. 11. 1941. Nedićevske jedinice, uz podršku nemačkih tenkova, preduzele napad na G. Milanovac. Posle oštre borbe oko ž. st. i groblja, u kojoj je pretrpao osetne gubitke, neprijatelj je protivnapadom Kosmajskog i delova Čačanskog, Posavskog i 1. šumadijskog NOP odreda odbačen ka s. Svračkovcima.

⚔️ 28. 11. 1941. Kod sela Mrsaća, Samaile, Slatine, Mrčajevaca i Vraćevšnice nemačka 113. pešadijska divizija, uz sadejstvo kvislinških jedinica, savladala otpor delova Kraljevačkog, Kopaoničkog, Čačanskog i Kragujevačkog NOP odreda i ušla u Čačak i G. Milanovac.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Edmund Glaise-Horstenau Beograd Ustanak u Srbiji 1941. Wilhelm List Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 342. pešadijska divizija Kragujevački partizanski odred Walter Kuntze Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Avijacija u oslobodilačkom ratu Adolf Hitler Štampa u ratu Dragoslav Račić Franz Böhme Diverzije u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Vrhovna komanda Vermahta Kraljevački partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Holokaust u Jugoslaviji 117. lovačka divizija Srpska državna straža (nedićevci) Paul Bader Operacija Mačva Ustanak u Pomoravlju 1941. Opsada Kraljeva 1941. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Partizanska taktika Milan Nedić Borbe za Čačak 1941. Politički komesari u NOR-u Dragoljub Draža Mihailović Gornji Milanovac 704. pešadijska divizija 1. šumadijski partizanski odred Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kosta Pećanac Gevgelija Kragujevac Čačak Užice Narodno oslobodilački odbori Nemački zločini u Srbiji 1941. Ni zrno žita okupatoru! Četnici u drugom svetskom ratu Vermaht u Jugoslaviji Saradnja partizana i četnika 1941. Nemački zločini u Jugoslaviji 118. lovačka divizija Ljubo Novaković Četnici u ustanku Harald Turner Bolnice u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 717. pešadijska divizija Logor Banjica Jezdimir Dangić