Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović"

Za ovaj pojam je pronađeno 68 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 50 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. U Čačku održan sastanak OK KPJ za Čačak. Diskutovano o političkoj situaciji i formiranju Čačanskog NOP odreda.

⚔️ 0. 7. 1941. U Čačku grupa partizana Čačanskog NOP odreda zapalila senjak u krugu vojne kasarne. Izgorele su ogromne količine sena.

⚔️ 12. 7. 1941. Na pl. Jelici (na mestu Stjeniku), OK KPJ za Čačak formirao Čačanski NOP odred.

⚔️ 25. 7. 1941. U s. Prijevoru (kod Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda napali žand. st., razoru žali 22 žandarma i zapalili opštinsku arhivu.

⚔️ 26. 7. 1941. Iz zasede kod s. Milićevaca (blizu Čačka), delovi Čačanskog NOP odreda napali kamion sa nemačkim vojnicima, ubili 8 vojnika i zaplenili 1 p. mitraljez i 9 pušaka.

⚔️ 27. 7. 1941. U Ovčarsko-kablarskoj klisuri delovi Čačanskog NOP odreda porušili most.

⚔️ 1. 8. 1941. Delovi Čačanskog NOP odreda oštetili prugu i presekli tt linije u neposrednoj okolini Čačka.

⚔️ 3. 8. 1941. Delovi Čačanskog NOP odreda oštetili železničku prugu između ž. st, Preljina i Brđani i posekli tt linije kod s. Baluge.

⚔️ 3. 8. 1941. Na putu Čačak-Kragujevac delovi Čačanskog NOP odreda presekli tt linije.

⚔️ 8. 8. 1941. Na Divljaci (između G. Milanovca i s. Nevade) Takovska četa Čačanskog NOP odreda napala nemačku patrolu, ubila dva nemačka vojnika a jednog podoficira zarobila.

⚔️ 8. 8. 1941. Kod s. Brđana delovi Čačanskog NOP odreda porušili železničku prugu Čačak - G. Milanovac.

⚔️ 16. 8. 1941. Kod G. Milanovca delovi Čačanskog NOP odreda napali nemačku patrolu i zarobili jednog nemačkog vojnika (koga su zamenili za 6 zarobljenih partizana).

⚔️ 17. 8. 1941. Delovi Čačanskog i Užičkog NOP odreda napali na Guču, uništili telefonsku centralu i zaplenili arhivu Poreske uprave, ali nisu razoružali žandarme.

⚔️ 21. 8. 1941. Delovi Čačanskog NOP odreda na tri mesta razorili prugu Čačak-Kraljevo i uništili instalacije na ž. st. Zablaće.

⚔️ 25. 8. 1941. U s. Ljubiću (kod Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda demolirali ž. st. i onesposobili za rad ložionicu.

⚔️ 26. 8. 1941. U s. Milićevcima (kod Čačka) Ljubićka četa Čačanskog NOP odreda napala nemački kamion u kome je poginulo 8 nemačkih vojnika a zaplenjeno 9 pušaka i p. mitraljez.

⚔️ 27. 8. 1941. U selima Slatina i Goričani (kod Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda spalili opštinske arhive i demolirali ž. st. Slatina.

⚔️ 30. 8. 1941. U blizini Čačka delovi Čačanskog NOP odreda porušili prugu.

⚔️ 0. 9. 1941. U Ljubiću Čačanski NOP odred uništio radionicu vagona i saobraćajna postrojenja.

⚔️ 0. 9. 1941. U sastavu Čačanskog NOP odreda formirani Trnavski, Ljubićki, Takovski i Dragačevski bataljon.

⚔️ 7. 9. 1941. Delovi Čačanskog NOP odreda zauzeli Guču.

⚔️ 7. 9. 1941. Na pruzi Preljina-Brđani (kod Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda srušili most. Tom prilikom se u reku srušili lokomotiva i 1 vagon teretnog voza koji je naišao iz Čačka.

⚔️ 15. 9. 1941. U Ovčar Banji delovi Požeške čete Užičkog NOP odreda i Dragačevske čete Čačanskog NOP odreda, posle kraće borbe, razoružali nekoliko odeljenja žandarma.

⚔️ 17. 9. 1941. Kod ž. st. Trbušana (blizu Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda porušili prugu i napali ž. st. Prijevor.

⚔️ 21. 9. 1941. Delovi Čačanskog NOP odreda napali ž. st. Ljubić i demolirali postrojenja.

⚔️ 22. 9. 1941. Kod ž. st. Kratovske Stene (blizu Požege) Ariljska, Požeška i Moravička četa Užičkog NOP odreda i Dragačevska četa Čačanskog NOP odreda napale delove nemačkog 724. pešadijskog puka koji su se izvlačili iz Požege ka Čačku. Pod zaštitom avijacije, koja je u nekoliko navrata bombardovala naše položaje, ova nemačka jedinica se. uz gubitke, probila ka Čačku.

⚔️ 28. 9. 1941. Iznad G. Milanovca delovi Čačanskog NOP odreda puščanom vatrom oštetili avion nemačkog zapovednika Srbije, pri čemu je ubijen 1 vazduhoplovni. major.

⚔️ 0. 10. 1941. U Čačku, na osnovu sporazuma između VŠ NOP odreda Jugoslavije i Draže Mihailovića, formiran zajednički partizansko-četnički Operativni štab. Pod njegovu komandu stavljeni: delovi Čačanskog i Kraljevačkog NOP odreda, Jelički četnički odred i četnici pod komandom generala Ljube Novakovića. Štab rukovodio jedinicama pri napadu na Kraljevo.

⚔️ 1. 10. 1941. Čačanski NOP odred zajedno sa četnicima napao i zauzeo Čačak koji su branili 1. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i vod žandarma. Nemačka posada se pod zaštitom avijacije povukla u pravcu Kraljeva, ali nije uspela da izvuče jednu kompletnu bateriju 75 mm, koja je pala u ruke našim jedinicama; pored toga zapaljen je jedan avion na pomoćnom aerodromu.

⚔️ 7. 10. 1941. U borbama za Kraljevo upotrebljena i baterija topova 75 mm, koja je 1. oktobra pala u ruke Čačanskom NOP odredu. Ona je uništila jedan nemački avion na aerodromu u Kraljevu. [Taj dan se praznuje kao dan artiljerije JNA.]

⚔️ 10. 10. 1941. Delovi Kraljevačkog i Čačanskog NOP odreda sa četnicima Draže Mihailovića izvršili drugi napad na Kraljevo, prodrli u grad i posle oštrih uličnih borbi se povukli na polazne položaje.

⚔️ 14. 10. 1941. Jedan nemački bataljon podržan sa 3 tenka, artiljerijom i avijacijom, krenuo iz Kraljeva u pravcu položaja partizanske baterije kod s. Adrana s ciljem da je uništi. Snažnim protivnapadom delova Čačanskog NOP odreda prinuđen da se povrati u grad.

⚔️ 15. 10. 1941. Delovi Kraljevačkog i Čačanskog NOP odreda ponovo napali na Kraljevo. Ubijeno 14 i ranjeno 10 nemačkih vojnika.

⚔️ 15. 10. 1941. U Čačku izišao prvi broj -Novosti-, organa Čačanskog NOP odreda -Dr Dragiša Mišović-.

⚔️ 16. 10. 1941. Kod s. Nevade jedinice Kragujevačkog i Čačanskog NOP odreda napale 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije, koji se iz G. Milanovca probio ka Kragujevcu i nanele mu gubitke.

⚔️ 18. 10. 1941. Kod s. Vraćevšnice jedinice Kragujevačkog i Čačanskog NOP odreda napale 3. bataljon nemačkog 749. puka koji se iz G. Milanovca probijao ka Kragujevcu, ubile 10 i ranile 20 nemačkih vojnika i zaplenile dva tenka tipa -Hočkis-, a jedan uništile.

⚔️ 18. 10. 1941. Trnavski bataljon Čačanskog NOP odreda izvršio demonstrativan napad na Kraljevo.

⚔️ 31. 10. 1941. Čačanski i Kraljevački NOP odred, uz podršku tenkovskog voda, izvršili noću snažan napad na Kraljevo. Tenkovi su se probili do centra grada, ali, ostavši bez podrške pešadije, morali su se povući na polazne položaje.

⚔️ 3. 11. 1941. Po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, delovi Užičkog i Čačanskog NOP odreda napali četnike i posle oštre borbe koja je trajala čitav dan, zauzeli Požegu. Među poginulim je i komandant Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda Bogdan Kapelan, narodni heroj.

⚔️ 7. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića predali ultimatum Štabu Čačanskog NOP odreda: da se do 16 časova partizanska posada Čačka preda sa celokupnim naoružanjem, u protivnom će grad staviti pod artiljerijsku vatru. Pošto je Štab Čačanskog NOP odreda odbacio ultimatum, oko 1.500 četnika je napalo grad. Delovi Čačanskog NOP odreda, pošto su preoteli artiljerijsku bateriju i jedan tenk, u ogorčenoj borbi koja je trajala do 3 časa po ponoći, razbili su napadače, zarobivši oko 400 četnika i zaplenivši 4 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, veći broj pušaka i dr.

⚔️ 7. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali G. Milanovac, koji su branili delovi Čačanskog i 1. šumadijskog NOP odreda. Četnici su na prevara razoružali 7. četu 1. šumadijskog NOP odreda i delove Čačanskog NOP odreda i odveli ih u s. Brajiće, a kasnije u s. Slovac, predali ih nemačkim jedinicama, koje su ih streljale.

⚔️ 8. 11. 1941. Delovi Čačanskog NOP odreda napali četnike i ponovo zauzeli G. Milanovac.

⚔️ 20. 11. 1941. Delovi Kosmajskog, Kragujevačkog, Posavskog, Čačanskog i 1. šumadijskog NOP odreda slomili napad Nedićevih oružanih odreda i četnika na varošicu Rudnik i odbacili ih ka Belanovici.

⚔️ 27. 11. 1941. Kosmajski NOP odred, sa delovima 1. šumadijskog, Kragujevačkog, Čačanskog i Pomoravskog NOP odreda, odbio novi napad kvislinških i nemačkih jedinica na Rudnik i naneo im gubitke od oko 90 mrtvih, ranjenih i zarobljenih.

⚔️ 28. 11. 1941. Kod sela Mrsaća, Samaile, Slatine, Mrčajevaca i Vraćevšnice nemačka 113. pešadijska divizija, uz sadejstvo kvislinških jedinica, savladala otpor delova Kraljevačkog, Kopaoničkog, Čačanskog i Kragujevačkog NOP odreda i ušla u Čačak i G. Milanovac.

⚔️ 4. 12. 1941. Delovi nemačke 113. pešadijske divizije, posle kraće borbe protiv delova Užičkog i Čačanskog NOP odreda, zauzeli Ivanjicu.

⚔️ 11. 12. 1941. U Čačku nemačke vlasti obesile sekretara OK KPJ za Čačak i političkog komesara Čačanskog NOP odreda Ratka Mitrovica, narodnog heroja.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod s. Visoke (blizu Titovog Užica) Užički, Čačanski i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv četnika i 6. dobrovoljačkog odreda i naneli im gubitke od 8 mrtvih, 17 ranjenih i 1 (oficira) zarobljenog.

⚔️ 16. 1. 1942. Kod s. Burađe i s. Ojkovice (na pl. Zlatiboru) Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

⚔️ 5. 2. 1942. Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

⚔️ 1. 3. 1942. U Čajniču, odlukom CK KPJ i naređenjem vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, formirana 2. proleterska NOU brigada (1. i 4 bataljon iz Užičkog, 2. bataljon iz Čačanskog i 3. bataljon iz 2. šumadijskog NOP odreda). Ministar inostranih poslova izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije saopštio ambasadoru SSSR-a u Londonu da partizanski rat u Jugoslaviji predstavlja socijalnu revoluciju, da NOB, kojom rukovodi KPJ, razbija i razdvaja snage otpora u zemlji.

⚔️ 0. 8. 1942. Na pl. Rudniku obnovljen Čačanski NOP odred. Uskoro je OK KPJ za Čačak doneo pogrešnu odluku o rasformiranju tog odreda.

⚔️ 18. 2. 1943. Na pl. Jelici OK KPJ za Čačak formirao (odnosno obnovio) Čačanski NOP odred -Dragiša Mišović-.

⚔️ 5. 3. 1943. U s. Ostri (kod Čačka) oko 300 četnika i nedićevaca opkolilo i razbilo Čačanski NOP odred -Dragiša Mišović-. Poginulo je 11 boraca, a njih 14, od kojih 3 ranjena, pod borbom se probilo iz obruča.

⚔️ 0. 5. 1943. OK KPJ za Čačak obnovio Čačanski NOP odred -Dragiša Mišović-.

⚔️ 8. 8. 1943. Na pl. Bukulji delovi bugarske 24. pešadijske divizije iz Aranđelovca pokušali da opkole i unište 1. šumadijski udarni bataljon i Šumadijski, Kosmajski i Čačanski NOP odred, koji su se prikupili radi savetovanja. Pošto su izbegle opkoljavanje, jedinice 24. u pokretu ka pl. Venčacu napale bugarsku kolonu kod s. Vrbice, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i više ranjenih i zaplenivši 2 minobacača s minama i mitraljez.

⚔️ 13. 8. 1943. Na pl. Bukulji, u prisustvu članova PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju, završeno petodnevno partijsko savetovanje političkih i vojnih rukovodilaca 1. šumadijskog udarnog partizanskog bataljona, Šumadijskog, Kosmajskog i Čačanskog NOP odreda i delegata OK KPJ za Požarevac, Aranđelovac, Kragujevac, Čačak i Valjevo. Na savetovanju je analizirana vojno-politička situacija u zemlji i svetu, te su doneti zaključci u vezi s jačanjem NO pokreta, obnavljanjem starih i formiranjem novih partijskih organizacija, jačanjem NOP odreda i stvaranjem uslova za formiranje NO brigada.

⚔️ 13. 8. 1943. U s. Vapi (kod Čačka) čačanski NOP odrod -Dragiša Mišović- uhvatio i ubio 2 četnička zlikovca.

⚔️ 17. 8. 1943. U s. Atenici (kod Čačka) čačanski NOP odred -Dragiša Mišović- zarobio 5 četnika i 1 vojnika SDS.

⚔️ 18. 8. 1943. U s. Atenici (kod Čačka) oko 60 vojnika SDS i 30 četnika opkolili Čačanski NOP odred -Dragiša Mišović-, ali je ovaj probio obruč i bez gubitaka se povukao na pl. Jelicu.

⚔️ 27. 8. 1943. U s. Goričanima (kod Kraljeva) Čačanski NOP odred -Dragiša Mišović- napao grupu od oko 20 četnika, te ubio 2, ranio 1 i zarobio 2 četnika, a zaplenio 4 puške i 1 pištolj.

⚔️ 17. 9. 1943. U s. Velereču (kod G. Milanovca) Ćačanski NOP odred -Dragiša Mišović- napao i razbio četničku Takovsku brigadu (40 četnika), ubivši 1 i zarobivši 2 četnika i zaplenivši p. mitraljez i pušku.

⚔️ 17. 9. 1943. Na pruzi G. Milanovac-Ljig čačanski NOP odred -Dragiša Mišović- demolirao postrojenja ž. st. Kriva Reka, aus. Boljkovcima spalio poštu i razoružao četničku trojku.

⚔️ 16. 10. 1943. Kod s. Ručića (blizu G. Milanovca) tri brigade četničkog Korpusa gorske garde napale Čačanski NOP odred -Dragiša Mišović- i jednu četu 1. šumadijskog NOP odreda, koji su se pod borbom povukli ka s. Takovu uz gubitke od 3 poginula i 2 ranjena. Četnici su imali 5 mrtvih i 5 ranjeni.

⚔️ 24. 11. 1943. Na Tometinom polju (kod Kosjerića) 1. šumadijska NO brigada, na maršu za istočnu Bosnu, odbila napad četničke Požeške i Crnogorske brigade, zatim nastavila marš ka Kosjerićima (zajedno sa Čačanskim NOP odredom -Dragiša Mišović-, koji je ušao u njen sastav).

⚔️ 0. 7. 1944. U s. Banjanima (kod G. Milanovca) grupa boraca Čačanskog NOP odreda zauzela radionicu za popravku oružja četničkog 1. ravnogorskog korpusa i zaplenila nekoliko pušaka, manju količinu municije i oko 2.000 kama.

⚔️ 22. 11. 1944. Iz s. Tučkova (kod Požege) oko 1.500 nemačkih vojnika izvršili napad ka s. Papratištu i uspeli da potisnu delove 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i Čačanskog NOP odreda. Brigada je imala 60 mrtvih i ranjenih boraca.

⚔️ 24. 11. 1944. Kod s. Tabanovića i s. Papratišta (blizu Požege), posle petodnevnih borbi protiv nemačkih snaga, jedinice 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i Ljubićki bataljon Čačanskog NOP odreda uspeli da održe svoje položaje. Neprijatelj je imao više od 600 mrtvih i ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: oko 15 poginulih i 100 ranjenih. 

Dokumenti

📜 Izveštaj štaba Čačanskog NOP odreda od 25 avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju i akcijama odreda

📜 Ultimativni uslovi sporazuma komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda

📜 Zahtev komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda da prihvati četničke uslove za prekid oružane borbe

📜 Ultimatum komandanta četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda za predaju oružja i potčinjavanje četničkom komandovanju

📜 Zapovest Štaba četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. za napad na partizanske snage u Čačku

📜 Izveštaj Štaba Kopaoničkog NOP odreda Todor Milićević od 26. novembra 1941. Štabu Čačanskog NOP odreda Dragiša Mišović o nedelima četnika u Ibarskoj dolini

📜 Izveštaj Novog vremena od 17 decembra 1941 god. o vešanju političkog komesara Čačanskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 18 novembra 1942 god. o akcijama Čačanskog, Prvog šumadiskog, Rasinskog i Jablaničkog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 19 novembra 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog, Rasinskog i Čačanskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 30 novembra 1942 god. o akcijama Čačanskog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 15 decembra 1942 god. o akcijama Kosmajskog, Čačanskog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Naređenje komandanta 2. ravnogorskog korpusa komandantu Čačanske brigade za efikasniju borbu protiv Čačanskog NOP odreda, o odnosu četnika prema Nemcima i izveštaj koman danta Cačanske brigade od 21. januara 1943. u vezi toga naređenja

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 4 februara 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Čačak o slabostima u radu partiske organizacije u okrugu i stvaranju Čačanskog NOP odreda

📜 Izveštaj Čačanskog NOP odreda od februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda u LJubićkom srezu od 15 decembra 1942 god. do 17 februara 1943 godine

📜 Izjava političkog komesara Čačanskog NOP odreda od marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o uzrocima rasformiranja Čačanskog NOP odreda u oktobru 1942 god. i razbijanju obnovljenog odreda u martu 1943 god. u s. Ostri

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak od septembra 1943 god. PK KPJ za Srbiju o političkom i organizacionom stanju Čačanskog NOP odreda i o njegovim akcijama u toku avgusta 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Čačanskog NOP odreda Dragiša Mišović od 13 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda od 7 avgusta do 7 septembra 1943 godine

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 20 septembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbi Čačanskog NOP odreda protiv četnika u s. Velereču

📜 Izvod iz pisma Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 3 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o akcijama Čačanskog NOP odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 22 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o akcijama Čačanskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 novembra 1944 god. Štabu Čačanskog NOP odreda Dragiša Mišović za čišćenje terena od neprijateljskih grupacija i vršenje mobilizacije za NOV

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Ustanak u Srbiji 1941. 1. ravnogorski korpus Borbe u Srbiji 1942. 23. srpska udarna divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Požarevac Glavni štab Srbije Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1943. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Italija u drugom svetskom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Logor Banjica Bolnice u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe za Čačak 1941. 14. srpska udarna brigada 1. proleterska udarna brigada Omladina u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u ustanku Radoslav Đurić Rasinski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Srbiji 1944. Gornji Milanovac Kopaonički partizanski odred Dragačevo Kosmajski partizanski odred Ranjenici u ratu Srpska državna straža (nedićevci) Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe za Gornji Milanovac 1941. Kraljevački partizanski odred Nemački zločini u Srbiji 1941. Aranđelovac Sanitet u ratu 1. šumadijski partizanski odred Beograd Kragujevački partizanski odred Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Kraljevo Politički komesari u NOR-u 1. šumadijska brigada Žene u ratu 2. proleterska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. ravnogorski korpus Zemun Zasede u oslobodilačkom ratu 2. šumadijski partizanski odred Dragoljub Draža Mihailović Četnički zločini Kragujevac Jastrebački partizanski odred SKOJ Ratko Mitrović Užička Požega 717. pešadijska divizija SSSR i Jugoslavija Ljubo Novaković Čačak Opsada Kraljeva 1941. Saradnja partizana i četnika 1941. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Užice Partizanke 3. udarna divizija NOVJ Zlatar