Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kopaonički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 7. 1941. U s. Beocima (kod Raške) održan sastanak članova KPJ, kandidata i simpatizera na kome je odlučeno da se pristupi formiranju Kopaoničkog NOP odreda, povećaju napori na prikupljanju oružja i municije i pojača propaganda u cilju mobilizacije ljudstva za Kopaonički NOP odred.

⚔️ 25. 7. 1941. Kod s. Stanulovića (na pl. Kopaoniku) MK KPJ za Kosovsku Mitroviću, po direktivi OK KPJ za Kosovo i Metohiju, od rudara Trepče i šumskih radnika formirao Kopaonički NOP odred.

⚔️ 23. 8. 1941. Na ž. st. Ušće Kopaonički NOP odred razoružao žand. st. i zaplenio 6 pušaka. Istovremeno je porušio železnički most na r. Ibru.

⚔️ 1. 9. 1941. Između ž. st. Lešak i Leposavići (kod Raške) delovi Kopaoničkog NOP odreda oštetili prugu i tunel.

⚔️ 3. 9. 1941. Kopaonički NOP odred delom snaga upao u Rašku, a drugim delom zauzeo rudnik Jarando, gde je od rudara formirana četa od oko 250 boraca.

⚔️ 8. 9. 1941. Deo Kopaoničkog NOP odreda miniranjem oštetio žičaru rudnika Trepče.

⚔️ 9. 9. 1941. Pri pokušaju da onesposobe rudnik Trepču delovi Kopaoničkog NOP odreda bili napadnuti od nemačkih vojnika i albanske kvislinške žandarmerije. U borbi kod s. Orahova poginula su 2 partizana (jedan je bio trepčanski rudar Todor Milićević, po kom je odred kasnije dobio ime) a 3 partizana su zarobljena.

⚔️ 23. 9. 1941. U s. Belom Brdu (na Kopaoniku) Kopaonički NOP odred razoružao žandarmerijsku posadu i onesposobio rudnik uglja.

⚔️ 25. 9. 1941. Delovi Kopaoničkog NOP odreda napali žandarme u rudniku bakra kod s. Kremića (blizu Raške), zarobili 6 žandarma i porušili rudnička postrojenja.

⚔️ 28. 9. 1941. Kopaonički NOP odred, posle jednočasovne borbe, razoružao 28 žandarma u rudniku olova Belo brdo i zaplenio 28 pušaka, municiju i veću količinu životnih namirnica. Razorio je rudničke instalacije tako da rudnik nije proizvodio za sve vreme rata. U odred su stupila 52 rudara.

⚔️ 3. 10. 1941. Kopaonički NOP odred ušao u Rašku, iz koje su se prethodnog dana nemački vojnici povukli u Kos. Mitrovicu.

⚔️ 4. 10. 1941. Kopaonički NOP odred ušao u s. Baljevac, iz koga se žandarmerijska posada ranije povukla. U odred je stupilo oko 200 rudara iz rudnika uglja Jarando.

⚔️ 5. 10. 1941. Blizu Ušća delovi Kopaoničkog NOP odreda miniranjem srušili železnički i drumski most.

⚔️ 6. 10. 1941. U Raškoj izvršena reorganizacija Kopaoničkog NOP odreda: formirano sedam četa.

⚔️ 15. 10. 1941. Iz Kraljeva Drugi bataljon nemačkog 734. pešadijskog puka preduzeo napad dolinom Ibra. Ispred Ušća su ga dočekali delovi Kopaoničkog NOP odreda i odbacili u Kraljevo.

⚔️ 17. 10. 1941. Četnici Koste Pećanca ušli u Rašku i blokirali oko 30 boraca Kopaoničkog NOP odreda. Po dolasku glavnine Kopaoničkog NOP odreda četnici su pristali na sporazum: u gradu su ostali samo predstavnici oba štaba i time se izbegao sukob.

⚔️ 18. 10. 1941. Rudarska četa Kopaoničkog NOP odreda napala neprijateljsku posadu u s. Ratini (kod Kraljeva). Pod zaštitom pristiglog pojačanja nemački vojnici su se izvukli ka Kraljevu uz gubitke od 6 mrtvih.

⚔️ 20. 10. 1941. Delovi Kraljevačkog i Kopaoničkog NOP odreda odbacili u Kraljevo 1. bataljon nemačkog 749. puka koji je pokušao da se probije ka Raškoj, i naneli mu gubitke.

⚔️ 21. 10. 1941. Na putu Kraljevo-Kruševac Rudarska četa Kopaoničkog NOP odreda i delovi Kraljevačkog NOP odreda napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih. Partizani su zaplenili 20 pušaka, 1 mitraljez, 2 automata i dr.

⚔️ 30. 10. 1941. Kopaonički NOP odred pozvao narod Ušća i okoline da uzme učešća u borbi protiv okupatora i pruži materijalnu pomoć borcima na frontu.

⚔️ 8. 11. 1941. Kopaonički NOP odred, posle oštre borbe protiv četnika Draže Mihailovića, ponovo zauzeo Rašku.

⚔️ 9. 11. 1941. Četnici Koste Pećanca upali u Rašku te 18 boraca Kopaoničkog NOP odreda razoružali i uhapsili i 1 borca ubili.

⚔️ 11. 11. 1941. U Raškoj glavnina Kopaoničkog NOP odreda napala četnike Koste Pećanca i oslobodila zatvorene partizane. U toku borbe četnicima su pristigla pojačanja, ali ih je Kopaonički NOP odred odbacio ka s. Beocu. Partizani su imali 29 mrtvih i 5 ranjenih.

⚔️ 12. 11. 1941. Kod s. Lopatnice (između Kraljeva i Ušća) delovi Kopaoničkog NOP odreda razbili nemačku jedinicu koja je pokušala da se iz Kraljeva probije u Rašku, a kod Raške razbili ujedinjene nemačke i četničke snage koje su iz Kosovske Mitroviće pokušale da zauzmu Rašku.

⚔️ 12. 11. 1941. Četnici Koste Pećanca napali Kopaonički NOP odred. Ovaj se posle dvodnevnih borbi u s. Beocu i s. Boljevcu. povukao u Ušće.

⚔️ 16. 11. 1941. Iz Kraljeva 2. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije probio položaje Kraljevačkog i Kopaoničkog NOP odreda kod Čibukovca i Mataruga i prodro u pravcu Raške. Kopaonički NOP odred se povukao i orijentisao za dejstvo prema r. Ibru, kontrolišući Ibarsku klisuru, a Kraljevački NOP odred je ostao u rejonu Kraljeva, držeći grad u blokadi.

⚔️ 20. 11. 1941. U s. Kaoni (kod Guče) delovi Kraljevačkog i Kopaoničkog NOP odreda napali jednu četničku grupu ali nisu uspeli da je razbiju. Četnici su zarobili 18 partizana i sve ih poklali.

⚔️ 7. 12. 1941. Kopaonički NOP odred napustio Novi Pazar, u koji su ušli delovi nemačke 113. pešadijske divizije.

⚔️ 0. 7. 1942. U s. Seremetovici (na pl. Goliji) Kopaonički NOP odred napao oko 100 četnika Koste Pećanca, ubio 2, zarobio 9 i ranio veći broj (ostatak se razbežao ka Novom Pazaru i Raški); a u pokretu ka Jankovom Kamenu razoružao 8 nedićevaca i 2 četnika.

⚔️ 3. 7. 1942. Kod Tri sestrice (na pl. Jastrepcu), od prebeglih partizana iz niskog logora i od boraca Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda formiran Kopaonički NOP odred, sa zadatkom da, sa osloncem na planine Kopaonik i Goliju, dejstvuje na komunikacije u dolini r. Ibra. Odred je sutradan krenuo sa pl. Jastrepca ka pl. Goliji.

⚔️ 8. 7. 1942. Na položaju s. Obli Kamen (k. 1040) - Ćelavica (na pi. Kopaoniku) Kopaonički NOP odred odbio koncentričan napad četnika Koste Pećanca i u protivnapadu ih razbio.

⚔️ 9. 7. 1942. Kod Planinskog doma na Kopaoniku delovi Kopaoničkog NOP odreda napali četnike i nedićevce, te 15 njih zarobili (ostali se razbežali), a zaplenili 14 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 sanduk municije, 1 sanduk bombi 1 dr.

⚔️ 10. 7. 1942. Kod sela Brvenice (između Raške i Ušća) nemački vojnici i četnici napali Kopaonički NOP odred. Ovaj se posle dvočasovne borbe povukao ka selu Gracu gde je istog dana razbio jednu grupu četnika. Neprijatelj je imao gubitke od 8 mrtvih i desetak ranjenih.

⚔️ 20. 7. 1942. Na Kukavici (na pl. Kopaoniku) Kopaonički NOP odred odbio napad oko 500 četnika, naneo im gubitke od 6 mrtvih i 2 zarobljena i u protivnapadu ih razbio.

⚔️ 26. 7. 1942. Zbog pritiska jakih neprijateljskih snaga Kopaonički NOP odred se povratio na pl. Jastrebac. Ovde je rasfomiran: jedna njegova četa je ušla u sastav Rasinskog a druga u sastav Jastrebačkog NOP odreda.

⚔️ 1. 11. 1943. Kod Ođvraćenice (na pl. Goliji) grupa partizana bivšeg Kopaoničkog NOP odreda i simpatizera NOP-a (ukupno 56) razoružali 150 četnika i zaplenili 15 mitraljeza, 25 p. mitraljeza, veći broj pušaka i municije. Sem trojice, ostali četnici su pušteni kućama.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kraljevački partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" 717. pešadijska divizija Opsada Kraljeva 1941. Četnici u ustanku Kosta Pećanac Kraljevo Borbe u Srbiji 1942. Kruševac Četnici u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Rasinski partizanski odred Ustanak u Srbiji 1941. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Dragoljub Draža Mihailović Novi Pazar Borbe na Kosovu i Metohiji Jastrebački partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Saradnja četnika sa okupatorom