Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović"

Za ovaj pojam je pronađeno 102 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu instruktora PK KPJ za Srbiju Branka Krsmanovića, održan sastanak OK KPJ za Užice na kome je odlučeno da se preduzmu mere za formiranje Užičkog NOP odreda.

⚔️ 7. 7. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu instruktora PK KPJ za Srbiju, održan sastanak OK KPJ za Užice na kome je odlučeno da se pristupi formiranju Užičkog NOP odreda -Dimitrije Tucović- i određen Štab odreda.

⚔️ 28. 7. 1941. Na brdu Tatincu (kod Titovog Užica) OK KPJ za Užice formirao 1. užičku, na mestu Jasikovcu u s. Buaru 2. užičku i u šumama Blagaje Požešku četu Užičkog NOP odreda.

⚔️ 0. 8. 1941. Užički NOP odred uputio narodu užičkog kraja proglas u kome ga obaveštava o zverstvima i pljački okupatora i njegovih slugu i poziva da stupa u NOP odrede.

⚔️ 0. 8. 1941. Ariljska četa Užičkog NOP odreda napala i razbila nemačku posadu rudnika antimona -Lisa- (kod Ivanjice) i zaplenila veću količinu namirnica.

⚔️ 0. 8. 1941. Užički NOP odred izdao letak kojim objašnjava paljenje opštinskih arhiva, zabranjuje rad opštinskih uprava i poziva narod na ustanak.

⚔️ 1. 8. 1941. Na brdu Ostrešu (kod s. Grivske, blizu Arilja), formirana Ariljska četa Užičkog NOP odreda.

⚔️ 2. 8. 1941. U s. Zaglavku (kod Bajine Bašte) delovi Užičkog NOP odreda razoružali posadu žand. stanice.

⚔️ 3. 8. 1941. Između Užica (sada: Titovo Užice) i Kosjerića delovi Užičkog NOP odreda posekli tt linije i napali žand. st. u s. Karanu.

⚔️ 3. 8. 1941. Na Sokolini (kod s. Beserovine blizu Bajine Bašte) formirana Račanska četa Užičkog NOP odreda.

⚔️ 3. 8. 1941. Na ž. st. Sevojno (kod Titovog Užica) 1. četa Užičkog NOP odreda demolirala postrojenja, zapalila opštinsku arhivu i prekinula tt veze između Užica i Požege.

⚔️ 5. 8. 1941. Na Klekovom vrhu (kod Ivanjice) formirana Moravička četa Užičkog NOP odreda.

⚔️ 6. 8. 1941. U s. Beserovini (kod Bajine Bašte) Račanska četa Užičkog NOP odreda razoružala graničnu postaju.

⚔️ 12. 8. 1941. U s. Vardi (blizu Titovog Užica) formirana Crnogorska četa Užičkog NOP odreda.

⚔️ 13. 8. 1941. Na visu Smiljanski zakos (na pl. Zlatiboru) od đel- boraca 2. užičke čete Užičkog NOP odreda formirana Zlatiborska četa.

⚔️ 14. 8. 1941. U s. Brekovu (kod Arilja) Ariljska četa Užičkog NOP odreda razoružala žandarme u žand. stanici.

⚔️ 16. 8. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Uzići (kod Požege) i oštetili tunel, a između Arilja i Požege presekli tt linije.

⚔️ 16. 8. 1941. U s. Dajićima (kod Ivanjice) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala odeIjenje žandarma i zaplenila 12 pušaka, 4 pištolja i 2 sanduka municije.

⚔️ 17. 8. 1941. Delovi Čačanskog i Užičkog NOP odreda napali na Guču, uništili telefonsku centralu i zaplenili arhivu Poreske uprave, ali nisu razoružali žandarme.

⚔️ 18. 8. 1941. Na Drežničkoj gradini (kod Titovog Užica) oko 500 nemačkih vojnika i fašistički nastrojenih Šiptara sa Kosova i Metohije opkolili i napali 1. užičku četu Užičkog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe četa se probila uz gubitke od 5 mrtvih i 4 ranjena, nanevši neprijatelju gubitke od 22 mrtva i 24 ranjena. U toj borbi poginuli su i član PK KPJ za Srbiju Milan Mijalković (narodni heroj) i partijski rukovodilac Užičke čete Isidor Baruh (narodni heroj). Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka, nemački vojnici spalili 40 kuća i pored puta Požega-Užice ubili i obesili 45 seljaka.

⚔️ 18. 8. 1941. Kod s. Kušića (na putu Sjenica-Ivanjica) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala 12 žandarma. Zaplenila 20 pušaka, 1. p. mitraljez, radio aparat, 15 bombi i 2 sanduka municije.

⚔️ 18. 8. 1941. Račanska četa Užičkog NOP odreda upala u Bajinu Baštu i demolirala Poresku upravu i Opštinu, a iz kase Poreske uprave zaplenila 670.000 dinara prikupljenih na ime poreza.

⚔️ 19. 8. 1941. Na pl. Javoru Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala granične organe i zaplenila 8 pušaka.

⚔️ 22. 8. 1941. Ariljska četa Užičkog NOP odreda napala i zauzela Arilje i razoružala vod žandarma. Neprijatelj imao gubitke od 2 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 22. 8. 1941. U s. Draglici (na Zlatiboru) Zlatiborska četa Užičkog NOP odreda razoružala graničnu postaju i zaplenila 12 pušaka.

⚔️ 23. 8. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Bioska i Gorjani i spalili opštinsku arhivu u s. Opaljeniku (kod Ivanjice).

⚔️ 27. 8. 1941. U Ovčarsko-kablarskoj klisuri Požeška četa Užičkog NOP odreda miniranjem delimično porušila most, dva propusta i prugu u dužini oko 100 m.

⚔️ 30. 8. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali poštu u s. Kostojevićima i spalili opštinsku arhivu u s. Rogačici.

⚔️ 31. 8. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Jelen Do i Biosku (kod Titovog Užica) i porušili prugu i uništili železničku kompoziciju kod ž. st. Jatara (na Šarganu).

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Gorobilju (kod Požege) održano vojno-političko savetovanje OK KPJ za Užice, Štaba Užičkog NOP odreda i komandi četa. Prisustvovao član GŠ NOP za Srbiju Rodoljub Colaković, koji je preneo direktivu CK KPJ o stvaranju slobodne teritorije u dolini Zapadne Morave. Na savetovanju precizirani zadaci i određen novi Štab Užičkog NOP odreda.

⚔️ 0. 9. 1941. Kod Viroštaka (na putu Požega-Arilje) Požeška četa Užičkog NOP odreda iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu i ubila 17 i ranila više nemačkih vojnika.

⚔️ 0. 9. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), otpočeo 20-dnevni bolnički kurs Užičkog NOP odreda.

⚔️ 3. 9. 1941. Na ž. st. Šargan-Vitasi Zlatiborska četa Užičkog NOP odreda demolirala postrojenja.

⚔️ 4. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda spalili opštinske arhive u selima Strmovu, Gorobilju, Duškovcima, Karanu i demolirali ž. st. Jatare.

⚔️ 6. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Jelen-Do i spalili opštinske arhive u selima Jelen-Dolu, Sr. Dobrinji i Tabanovićima (kod Požege).

⚔️ 7. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda zauzeli Rogačicu.

⚔️ 8. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirao postrojenja na ž. st. Vrutci (kod Titovog Užica) i spalili opštinske arhive u selima Glumču i Sr. Dobrinji (kod Požege).

⚔️ 9. 9. 1941. Na pruzi Užice (sada: Titovo Užice) - Mokra Gora Zlatiborska četa Užičkog NOP odreda demolirala ž. st. Kremna, razoružala žand. stanicu i zapalila opštinsku arhivu.

⚔️ 11. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda napali nemačku posadu i žandarme u Bajinoj Bašti.

⚔️ 12. 9. 1941. U s. Tripkovi (kod Titovog Užica) 1. bataljon nemačkog 724. puka i žandarmi opkolili Zlatiborsku četu Užičkog NOP odreda. Četa se probila iz okruženja uz gubitke od 1 mrtvog, 1 ranjenog i 3 zarobljena (ove zarobljenike su nemački vojnici streljali a zatim obesili na užičkoj pijaci).

⚔️ 13. 9. 1941. Moravička četa Užičkog NOP odreda zauzela rudnik antimona Lisu (kod Ivanjice), gde je zaplenila veću količinu materijala, a zatim sa jednim vodom Ariljske čete ušla u Ivanjicu i formirala komandu mesta.

⚔️ 15. 9. 1941. U Ovčar Banji delovi Požeške čete Užičkog NOP odreda i Dragačevske čete Čačanskog NOP odreda, posle kraće borbe, razoružali nekoliko odeljenja žandarma.

⚔️ 16. 9. 1941. U s. Gorobilju (kod Požege) delovi Užičkog NOP odreda srušili most na r. Đetinji.

⚔️ 20. 9. 1941. Kod s. Gorobilja Ariljska i Požeška četa Užičkog NOP odreda napale nemačku kolonu koja je iz Požege krenula da obezbeđuje izvlačenje nemačke posade iz Užica (sada: Titovo Užice). U borbi vođenoj od podne do mraka nemački vojnici pretrpeli gubitke cd 78 mrtvih i ranjenih, dok se ostatak u neredu povukao ka Požezi.

⚔️ 21. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda zauzeli od četnika Čajelinu i Palisad a nemačka posada napustila Užice (sada: Titovo Užice) i Požegu i predala ih četnicima.

⚔️ 22. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda ušli u Požegu koju su nemački vojnici predali četnicima. Četnici su se pri nailasku naših jedinica većim delom razbežali, a delom ostali u gradu pasivni.

⚔️ 22. 9. 1941. Kod ž. st. Kratovske Stene (blizu Požege) Ariljska, Požeška i Moravička četa Užičkog NOP odreda i Dragačevska četa Čačanskog NOP odreda napale delove nemačkog 724. pešadijskog puka koji su se izvlačili iz Požege ka Čačku. Pod zaštitom avijacije, koja je u nekoliko navrata bombardovala naše položaje, ova nemačka jedinica se. uz gubitke, probila ka Čačku.

⚔️ 24. 9. 1941. Užički NOP odred ušao u Užice (sada: Titovo Užice), koje su nemački vojnici 21. septembra napustili i predali četnicima Draže Mihailovića. Partizanima je, pored ostalog palo u ruke: fabrika oružja i municije, fabrika tekstila, fabrika kože, filijala Narodne banke sa 55 miliona dinara, oko 100 raznih motornih vozila i desetine vagona pešadijske i artiljerijske municije i pogonskog materijala.

⚔️ 24. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda ušli u Kosjerić iz koga su žandarmi blagovremeno pobegli.

⚔️ 26. 9. 1941. Četnici otpočeli napad na delove Užičkog NOP odreda u Kosjerićima. U borbama vođenim do 29. septembra četnici su razbijeni i naterani u bekstvo ka Ravnoj gori.

⚔️ 27. 9. 1941. U oslobođenom Užicu (sada: Titovo Užice) formiran Radnički partizanski bataljon. On je, pored proizvodnje i obezbeđenja grada, uzimao učešća i u borbenim dejstvima ostalih jedinica Užičkog NOP odreda.

⚔️ 30. 9. 1941. Komandant Užičkog NOP odreda izdao naredbu za mobilizaciju muškaraca od 18 do 40 godina, motornih vozila, bicikla i jahaćih konja sa priborom sa teritorije užičkog okruga. Naredbom su određena mobilizacijska mesta za srezove: užički, požeški, ariljski, moravički, crnogorski, račanski i zlatiborski.

⚔️ 0. 10. 1941. U sastavu Užičkog NOP odreda formirana tri bataljona: Užički, Ariljski i Radnički. Pored njih, u sastavu tog odreda postojale čete: četiri račanske, tri požeške, dve zlatiborske, Moravička i Crnogorska.

⚔️ 0. 10. 1941. U slobodnom Užicu (sada: Titovo Užice), održana konferencija Slovenaca prognanih u Srbiju. Data inicijativa za stvaranje Slovenačke čete u okviru Užičkog NOP odreda i u tom smislu izdat proglas.

⚔️ 1. 10. 1941. Povodom oslobođenja Užica (sada: Titovo Užice), Štab Užičkog NOP odreda izdao proglas narodu okruga užičkog pozivajući ga da obnovi proizvodnju i privredu, prikuplja odeću i obuću za NOP odred i zbija se u jedinstveni front protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 1. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), počeo da izlazi dnevni list -Vesti-, kao organ Štaba Užičkog NOP odreda. List je bio pod neposrednim rukovodstvom Agitpropa CK KPJ, a izlazio je do 18. oktobra 1941, jer je 19. oktobra početo sa izdavanjem -Borbe-, organa KPJ.

⚔️ 5. 10. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali delove Užičkog NOP odreda u Požezi. Posle borbe, koja je vođena celu predhodnu noć, četnici zaposeli Požegu. Istofi dana Štab Užičkog NOP odreda, da bi izbegao bratoublilačku borbu, sklopio sa četničkom komandom u Požezi sporazum o neometanom prolazu kroz Požegu, slobodnom radu na organizovanju partizana i četnika, slobodi obostrane propagande u duhu borbe protiv neprijatelja i dr.

⚔️ 8. 10. 1941. U Ivanjici četnici Bože Ćosovića -Javorskog- napali Moravičku četu Užičkog NOP odreda, koja nije prihvatila borbu. Razoružali 20-30 partizana i jednog ubili i zaplenili oko 200 pušaka.

⚔️ 12. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) Kulturno umetnička grupa (formirana kao umetnička četa) Užičkog NOP odreda priredila kulturno-zabavno veče.

⚔️ 17. 10. 1941. Iz s. Bijelo Brdo (kod Priboja) delovi Užičkog NOP odreda proterali italijansku posadu.

⚔️ 18. 10. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda napali četnike u Arilju i posle oštre borbe ponovo zauzeli ovo mesto. Poginulo oko 30 i zarobljeno oko 150 četnika. Istog dana ušli u Ivanjicu, iz koje su četnici pobegli u pravcu Javora.

⚔️ 20. 10. 1941. Štab Užičkog NOP odreda izdao proglas o neprijateljskoj delatnosti četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 25. 10. 1941. U s. Štrpcima (kod Priboja) delovi Užičkog NOP odreda napali italijansku posadu. Posle borbe, videvši da se bez velikih gubitaka neprijatelj ne može likvidirati, oni su se povukli. Sutradan su italijanski vojnici, pokupivši mrtve i ranjene, pobegli u Priboj.

⚔️ 28. 10. 1941. Moravička i Ariljska četa Užičkog NOP odreda ponovo zauzele Ivanjicu i odbile protivnapad četnika.

⚔️ 30. 10. 1941. Delovi Valjevskog i Užičkog NOP odreda sprečili pokušaj delova nemačke 342. pešadijske divizije da se iz Valjeva probiju ka Kosjerićima i Užicu (sada: Titovo Užice) i odbacili ih ka Valjevu. Pri tome uništena 2 tenka i oko 300 nemačkih vojnika izbačeno iz stroja.

⚔️ 1. 11. 1941. Kod s. Karana (blizu Titovog Užica) delovi Užičkog NOP odreda odbili napad četnika. U borbi zarobljeno oko 70 četnika i 30 ubijeno. Partizani imali 2 lakše ranjena.

⚔️ 1. 11. 1941. Sklopljen sporazum o prekidu oružanih dejstava između četnika Bože -Javorskog- i štaba Ariljskog bataljona Užičkog NOP odreda. Međutim, četnici posle nepunih 6 časova pogazili sporazum i napali partizane.

⚔️ 1. 11. 1941. Kod Požege jedinice Užičkog NOP odreda odbile napad četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 2. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali na Užice (sada: Titovo Užice), koje su branili delovi Užičkog NOP odreda. U borbama na Trešnjici delovi Užičkog NOP odreda uspeli su da razbiju četničku grupaciju, odbrane Užice i izbiju pred Požegu.

⚔️ 2. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali Moravičku četu Užičkog NOP odreda u Ivanjici. Posle 12-časovne borbe napad odbijen a četnicima naneti osetni gubici. U toj borbi poginuo i komesar Ariljskog bataljona Stevan Čolović, narodni heroj.

⚔️ 3. 11. 1941. Po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, delovi Užičkog i Čačanskog NOP odreda napali četnike i posle oštre borbe koja je trajala čitav dan, zauzeli Požegu. Među poginulim je i komandant Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda Bogdan Kapelan, narodni heroj.

⚔️ 7. 11. 1941. Kod Užica (sada: Titovo Užice) četnici ponovo napali delove Užičkog NOP odreda. U borbama vođenim do noći 8. novembra četnici razbijeni i gonjeni do Crnokose.

⚔️ 9. 11. 1941. Na Crnokosi delovi Užičkog NOP odreda napali četnike, zauzeli Kosjeriće i s. Ražanu i odbacili četnike ka Ravnoj gori.

⚔️ 13. 11. 1941. Otpočeo napad delova Užičkog NOP odreda na četnike Draže Mihailovića na Ravnoj gori. U borbama vođenim do 20. novembra četnici su bili potpuno razbijeni, zbog čega je Draža Mihailović zamolio prekid vatre i ponudio pregovore, što je VŠ NOP odreda Jugoslavije prihvatio.

⚔️ 15. 11. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda posle jednodnevne borbe protiv četnika zauzele Ljuboviju.

⚔️ 20. 11. 1941. U selima Robajima i Rajkovićima (kod Valjeva) delovi Valjevskog, Užičkog i 2. šumadijskog NOP odreda napali i razbili četnike, zarobivši 80 četnika i zaplenivši 3 mitraljeza, 1 minobacač, 80 pušaka i veću količinu municije.

⚔️ 27. 11. 1941. Kod s. Bačevaca (blizu Valjeva) delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije i tenkova, i četnici slomili otpor delova Valjevskog, 2. šumadijskog i Užičkog NOP odreda i odbacili ih ka Bukovima, Tisoviku i Leskovici.

⚔️ 27. 11. 1941. Pred Ljubovijom delovi nemačke 342. pešadijske divizije uz podršku avijacije i tenkova savladali otpor delova Valjevskog, Užičkog i Posavskog NOP odreda i zauzeli Ljuboviju.

⚔️ 28. 11. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Radničkom bataljonu Užičkog NOP odreda, koji je ojačao sa dve čete Užičkog i dve čete Posavskog NOP odreda (ukupne jačine 400-450 boraca) i jednim topom 75 mm, da na Kadinjači zatvori pravac Bajina Bašta - Užice (sada: Titovo Užice), uspori napredovanje desne kolone nemačke 342. pešadijske divizije i time stvori vreme za izvlačenje glavnine partizanskih jedinica.

⚔️ 28. 11. 1941. Jedinice nemačke 342. divizije odbacile delove Užičkog NOP odreda sa položaja kod s. Okletac i pred veče zauzeli Bajinu Baštu, s. Kostojeviće i s. Dub.

⚔️ 28. 11. 1941. Na Bukovima i Crnokosi delovi nemačke 342. pešadijske divizije probili odbranu jedinica Užičkog i Posavskog NOP odreda i odbacili ih prema Uzicu (sada: Titovo Užice).

⚔️ 29. 11. 1941. Na Kadinjači (kod Titovog Užica) delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije, oko 8 časova napali ojačani Radnički bataljon Užičkog NOP odreda. U borbi vodenoj do popodneva branioci Kadinjače nisu dozvolili neprijatelju da prodre u Užice. Tek kada je izginuo čitav Radnički bataljon, sa komandantom Užičkog NOP odreda Dušanom Jerkovičem, političkim komesarom Posavskog NOP odreda Borom Markovićem narodnim herojima i komandantom Radničkog bataljona, nemačke jedinice su uspele da pređu preko Kadinjače i istog dana uveče uđu u Užice.

⚔️ 3. 12. 1941. U s. Latvici (kod Arilja) Ariljska četa Užičkog NOP odreda napala četnike i oslobodila nekoliko partizana koje su četnici zarobili i osudili na smrt.

⚔️ 4. 12. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda i sandžačke partizanske jedinice zauzeli Novu Varoš.

⚔️ 4. 12. 1941. Delovi nemačke 113. pešadijske divizije, posle kraće borbe protiv delova Užičkog i Čačanskog NOP odreda, zauzeli Ivanjicu.

⚔️ 5. 12. 1941. U s. Kaluđerske Bare (na pl. Tari) formiran Račanski bataljon Užičkog NOP odreda.

⚔️ 12. 12. 1941. U s. Dobrači (kod Arilja) delovi Užičkog i Kragujevačkog NOP odreda napali četnike, ubili 12 četnika i zarobili jednog vojvodu.

⚔️ 16. 12. 1941. U s. Lještanskom (kod Bajine Bašte) rukovodstvo Račanskog bataljona Užičkog NOP odreda raspustilo ovaj bataljon i time omogućilo neprijatelju da pojedinačno razoružava borce.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod s. Negbine (na pl. Zlatiboru) Užički NOP odred vodio borbe protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

⚔️ 0. 1. 1942. Kosmajski NOP odred i delovi Užičkog i 1. šumadijskog NOP odreda probili se iz Sandžaka u širi rejon Valjeva.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod s. Visoke (blizu Titovog Užica) Užički, Čačanski i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv četnika i 6. dobrovoljačkog odreda i naneli im gubitke od 8 mrtvih, 17 ranjenih i 1 (oficira) zarobljenog.

⚔️ 16. 1. 1942. Kod s. Burađe i s. Ojkovice (na pl. Zlatiboru) Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Počuti (kod Valjeva) održano savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca iz zapadne Srbije i Šumadije, na kome je rešeno da se Kosmajski NOP odred uputi na Kosmaj, Posavski u Posavinu, Valjevski sa delovima Mačvanskog u Rađevinu i Suvoborski sa delovima Užičkog i 1. šumađiiskog NOP odreda na prostoriju Suvobor-Maljen, sa zadatkom da dejstvuju u određenim rejonima.

⚔️ 5. 2. 1942. Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

⚔️ 8. 4. 1944. Kod s. Kaone (blizu Kraljeva), po odluci PK KPJ za Srbiju i GŠ NOV i PO za Srbiju formirani Okružno povereništvo KPJ za okrug užički i Štab Užičkog NOP odreda.

⚔️ 0. 9. 1944. Kod Čajetine obnovljen Užički NOP odred.

⚔️ 14. 10. 1944. Saveznički avioni bombardovali Užice (sada; Titovo Užice), u kome su se nalazile jedinice Užičkog NOP odreda. Poginulo je i ranjeno 10 partizana i građana, a više kuća je porušeno.

⚔️ 15. 10. 1944. U s. Sevojnu (kod Titovog Užica) 1. bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon Užičkog NOP odreda vodili borbu protiv četniks. Poginulo je 20 četnika.

⚔️ 22. 10. 1944. Požegu i Arilje napustile četničke snage, a u ta mesta ušao Užički NOP odred.

⚔️ 3. 12. 1944. Na komunikaciji Požega - Užice (sada: Titovo Užice) - Ljubovija jedinice 45. divizije NOVJ, uz sadejstvo delova Užičkog NOP odreda, ubile 214 nemačkih vojnika i uništile 15 kamiona i 1 automobil.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Zasede u oslobodilačkom ratu Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Užice Borbe na Kosovu i Metohiji 45. srpska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Sjenica Anđa Ranković Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu 24. srpska brigada Operacija Užice Narodni heroji Jugoslavije Deportacije Slovenaca Luftwaffe u Jugoslaviji Politički komesari u NOR-u Napad četnika na Užice 1941. Rodoljub Čolaković Ivanjica Nova Varoš 1. proleterska udarna brigada Užička Požega 342. pešadijska divizija Ustanak u Srbiji 1941. Čačak Požeški četnički odred Bolnice u oslobodilačkom ratu Slavonska Požega Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Valjevo 2. proleterska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Štampa u ratu 1. šumadijski partizanski odred Ustanak u Slavoniji 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Mađarski zločini u Jugoslaviji Partizanke 2. šumadijski partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe za Čačak 1941. Zlatar Valjevski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Gornji Milanovac Srpska državna straža (nedićevci) Bitka na Kadinjači 104. lovačka divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Bitka na Jelovoj gori Avijacija u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Dragoljub Draža Mihailović 4. sandžačka udarna brigada Borbe u Srbiji 1942. Četnici u ustanku Glavni štab Srbije 2. proleterska udarna brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 37. sandžačka divizija NOVJ Kosmajski partizanski odred Kragujevački partizanski odred Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Bitka za Srbiju Operacija Mačva Dragačevo Pljačka u ratu Zarobljenici u ratu Priboj Diverzije u oslobodilačkom ratu Žene u ratu