Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bitka na Kadinjači

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 11. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Radničkom bataljonu Užičkog NOP odreda, koji je ojačao sa dve čete Užičkog i dve čete Posavskog NOP odreda (ukupne jačine 400-450 boraca) i jednim topom 75 mm, da na Kadinjači zatvori pravac Bajina Bašta - Užice (sada: Titovo Užice), uspori napredovanje desne kolone nemačke 342. pešadijske divizije i time stvori vreme za izvlačenje glavnine partizanskih jedinica.

⚔️ 29. 11. 1941. Na Kadinjači (kod Titovog Užica) delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije, oko 8 časova napali ojačani Radnički bataljon Užičkog NOP odreda. U borbi vodenoj do popodneva branioci Kadinjače nisu dozvolili neprijatelju da prodre u Užice. Tek kada je izginuo čitav Radnički bataljon, sa komandantom Užičkog NOP odreda Dušanom Jerkovičem, političkim komesarom Posavskog NOP odreda Borom Markovićem narodnim herojima i komandantom Radničkog bataljona, nemačke jedinice su uspele da pređu preko Kadinjače i istog dana uveče uđu u Užice.

⚔️ 11. 11. 1944. Jedan puk 233. pešadijske divizije Crvene armije i tri bataljona 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije NOVJ forsirali r. Dunav, zauzeli s. Batinu (u Baranji) i uspostavili uži mostobran na desnoj obali Dunava.

⚔️ 11. 11. 1944. Jedinice 12. vojvođanske NOU brigade proširile mostobran kod s. Batine (u Baranji), potisnuvši neprijatelja ka s. Zmajevcu. Odbile su više protivnapada, podržanih tenkovima i artiljerijom. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih. Zarobljeno je 36 nemačkih vojnika. Brigada je imala osetne gubitke.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Luftwaffe u Jugoslaviji Politički komesari u NOR-u Narodni heroji Jugoslavije 12. vojvođanska udarna brigada 342. pešadijska divizija Franz Böhme Crvena armija Ustanak u Srbiji 1941. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Borbe u Srbiji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Užice Vermaht u Jugoslaviji Batinska bitka Operacija Užice 51. makedonska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu