Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

14. srpska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 29 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 6. 1944. Na pl. Jastrepcu GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 7, 9. i (nešto kasnije) 14. srpske NO brigade formirao 23. diviziju NOVJ. (Nazivana je i 3. srpskom divizijom NOVJ.)

⚔️ 17. 6. 1944. U s. Trgovištu (kod Sokobanje), od boraca Nišavskog NOP odreda, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 14. srpsku NO brigadu, koja je ušla u sastav 23. divizije NOVJ.

⚔️ 24. 7. 1944. Na pl. Bukoviku i pl. Beljevini jedinice 23, udarne divizije NOVJ (7. i 14. srpska NO brigada) napale na oko 6.000 četnika (četnički Ivankovački, Varvarinski, Resavski, Timočki, Krajinski, Deligradski i Mlavski korpus). U oštrim borbama, vođenim ceo dan, jedinice NOVJ su uspele da do 18 časova ovladaju dominantnim visovima i pokolebaju levo krilo neprijateljske odbrane. U toku borbe četnicima je stiglo pojačanje (Knjaževački, Čegarski i Niški korpus), ali je 23. divizija, snažnim jurišem, zauzela četničke glavne i rezervne položaje, odbacivši četnike ka pl. Rožnju. Gubici neprijatelja: 450 mrtvih i 50 zarobljenih. Gubici jedinica 23 divizije NOVJ: 43 mrtva i 63 ranjena borca. Zaplenjeno: 5 minobacača, 6 mitraljeza, 4 protivavionska mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 300 pušaka i veća količina hrane i drugog materijala.

⚔️ 31. 8. 1944. Kod s. Draževca (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala kolonu nemačkih vojnika, te u šestočasovnoj borbi ubila 38 i ranila veći broj nemačkih vojnika i zaplenila 4 kamiona i dvoja putnička kola. Gubici 14. brigade 7 ranjenih i 7 kontuzovanih boraca.

⚔️ 1. 9. 1944. U s. Toponici i s. Draževcu (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala na oko 500 nemačkih vojnika i, u petočasovnoj noćnoj borbi, ubila ih 45 i ranila veći broj. Brigada je imala 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 9. 1944. Na ž. st. Palilula (kod Niša) delovi 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ napali bugarsko obezbeđenje, te zarobili 45 i ubili 15 bugarskih vojnika i zaplenili oružje i municiju. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 12. 9. 1944. Kod s. Salaša i s. Glogovice 7. i 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Neprijatelju su naneti gubici od 7 mrtvih. Grbici brigada: 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 13. 9. 1944. Blizu Prahova delovi 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ zarobili 14 nemačkih vojnika. Istovremeno je jedan bataljon ove brigade iz zasede napao nemačku motorizovanu kolonu kod s. Salaša i naneo joj gubitke.

⚔️ 26. 9. 1944. U s. Sigama (između Petrovca i Žagubice) 3. i 4. bataljon 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ napali četničku Mlavsku i Homoljsku brigadu (ukupne jačine oko 600 četnika). Poginulo je 15 a zarobljeno 280 četnika. Zaplenjeno: minobacač, 2 mitraljeza, 9 p, mitraljeza, 3 automata, 150 pušaka, protivtenkovska puška, troja kola eksploziva i drugi materijal. Gubici bataljona: jedan mrtav i 3 ranjena borca.

⚔️ 27. 9. 1944. U s. Krupaji (kod Žagubice), goneći razbijene četnike, jedinice 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ zaplenile 5 kamiona, štampariju, radio-aparat, 35 sanduka dinamita, 75 ručnih bombi, protivtenkovsku pušku, 700 litara benzina, 160 litara motornog ulja, 80 kg nafte i drugi materijal.

⚔️ 1. 10. 1944. Kod manastira Gornjaka (na komunikaciji Bor-Petrovac) 14. srpska brigada 23. divizije NOVJ razbila posadu SDK i proterala je ka Petrovcu, zatim na više mesta porušila komunikaciju.

⚔️ 1. 10. 1944. Jedinice 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ, posle borbe protiv četnika i delova SDS, oslobodile sela Đovale i Tabanovac, a u sađejstvu s jedinicama 19. srpske brigade 25. divizije NOVJ oslobodile i Petrovac. Neprijatelj se povukao u dolinu V. Morave.

⚔️ 3. 10. 1944. Drugi bataljon 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ, slomivši otpor četnika i delova SDS, zauzeo Despotovac.

⚔️ 8. 10. 1944. Na Deli Jovanu, u borbama protiv nemačkih jedinica, 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ pretrpela gubitke od 10 mrtvih i 45 ranjenih boraca, te bila prinuđena da se rokira u rejon s. Gornjana (blizu Bora). Oko 200 nemačkih vojnika izbačeno je iz stroja.

⚔️ 30. 10. 1944. Na odseku s. Prijevor - s. Ljubić (kod Čačka) počeo četvorodnevni napad 1. jugo slovenske brigade i delova 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i 93. pešadijske divizije Crvene armije u cilju uništenja nemačke grupacije na levoj obali r. Zapadne Morave. Iako su jedinice NOVJ i Crvene armije ovladale delom neprijateljskih položaja, napad nije uspeo zbog vrlo snažnog otpora nemačkih snaga. U tim borbama je 1. jugoslovenska brigada imala 135 mrtvih, 324 ranjena i 88 nestalih boraca. Ostale jedinice 23. divizije NOVJ i jedinice 93. divizije Crvene armije imale su takođe osetne gubitke. I neprijatelj je imao velike gubitke. Jedinice 23. divizije su uništile 64 puške, 19 automata, 16 mitraljeza, 4 tenka, 2 oklopna automobila, 7 topova, 2 minobacača, 1 radio-stanicu, 8 kamiona, a zaplenile 28 pušaka, 10 automata, 2 mitraljeza, 2 radio-stanice, 1 automobil i dosta drugog materijala.

⚔️ 18. 11. 1944. Na prostoriji s. Papratište - s. Loret - s. Tučkovo (kod Požege) počele desetodnevne oštre borbe jedinica 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ protiv nemačkih snaga. Brigada je imala 25 mrtvih i 125 ranjenih boraca, a neprijatelj nekoliko stotina mrtvih i ranjenih.

⚔️ 22. 11. 1944. Iz s. Tučkova (kod Požege) oko 1.500 nemačkih vojnika izvršili napad ka s. Papratištu i uspeli da potisnu delove 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i Čačanskog NOP odreda. Brigada je imala 60 mrtvih i ranjenih boraca.

⚔️ 24. 11. 1944. Kod s. Tabanovića i s. Papratišta (blizu Požege), posle petodnevnih borbi protiv nemačkih snaga, jedinice 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i Ljubićki bataljon Čačanskog NOP odreda uspeli da održe svoje položaje. Neprijatelj je imao više od 600 mrtvih i ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: oko 15 poginulih i 100 ranjenih. 

⚔️ 9. 12. 1944. Dva bataljona 24. srpske udarne brigade 45. divizije i jedan bataljon 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ napali Ljuboviju, koju su branili delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Napad nije uspeo, jer se neprijatelj uporno branio sa dobro utvrđenih položaja.

⚔️ 6. 1. 1945. U Gračanici 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške snage, ali se zbog jakog otpora neprijatelja i zbog velikih gubitaka morala povući ka s. Avdićima.

⚔️ 24. 2. 1945. Jedinice 45. divizije sa 14. srpskom brigadom 23, udarne divizije 2, armije NOVJ, posle petočasovne borbe odbacile delove ustaškog 24. i 25, bataljona i miliciju prema Doboju i zauzele Gračanicu. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. Gubici jedinica 45. divizije 2. armije NOVJ: 24 poginula i 58 ranjenih.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za obezbeđenje u pravcu Krivog Vira, Ražnja i Aleksinca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju G. Krupac - Vrelo - Popšica i zatvaranje pravaca prema Nišu, Knjaževcu i Aleksincu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju severno od Niša i rušenje pruge Niš - Svrljig

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačku posadu u G. Toponici i postavljanje zasede na drumu Niš - Aleksinac kod sela Draževca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačke kolone na komunikaciji Niš - Aleksinac, rušenje pruge Niš - Zaječar i likvidaciju četnika u Svrljigu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na Zaječar

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 26 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbi protiv četnika u s. Sigama kod Žagubice

📜 Dopis Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske brigade iste divizije o rezultatima borbe protiv Nemaca kod Vidovskog Tunela

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaeste udarne brigade za sprečavanje prodora nemačkih jedinica od Tande i Gornjana u pravcu Velikog i Malog Krša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaeste udarne brigade da zatvori pravce Krivelj - Krst i Krivelj - Šišulejka

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Sedme i Četrnaeste srpske brigade za čišćenje terena od Nemaca na pravcu Vrčin-Šuplji Kam.-Avala-Beograd

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. o borbama i pokretu od 1 do 15 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 15 novembra 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske udarne brigade da onemogući neprijatelju izvlačenje komunikacijom Užice - Kosjerići

📜 Obaveštenje Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade Dvadeset treće NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Devete srpske udarne brigade iste divizije o situaciji na svom položaju

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o napadu na Oraovicu i Papratište

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama od 18 do 24 novembra

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 26 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju Oraovica - Loret

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 28 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 30 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima brigade od 14 do 28 novembra

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 13 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima brigade od 29 novembra do 13 decembra

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 9 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o jačini neprijateljskih snaga i njihovom rasporedu u rejonu Ljubovije

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 10 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o rasporedu jedinica i pripremama za napad na Ljuboviju

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 11 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 12 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 12 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 13 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije 

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 29 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima Brigade od 14 do 28 decembra

📜 Naredba Štaba 14. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. o pohvali boraca i starješina 14. srpske brigade

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mlavski korpus JVuO 45. srpska divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Deligradski korpus JVuO SSSR i Jugoslavija 24. srpska brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Užice Niš Jugoslovenska brigada Užička Požega Timočki korpus JVuO Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Zasede u oslobodilačkom ratu Knjaževac Negotin 14. srpski korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Srbiju Čačak Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Homoljski korpus JVuO Aleksinac Štampa u ratu Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Zaječar Krajinski korpus JVuO Nišavski (svrljiški) partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Doboj Diverzije u oslobodilačkom ratu Gračanica 19. srpska brigada 14. srednjobosanska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 9. srpska brigada (ozrenska) 23. srpska udarna divizija NOVJ Crvena armija Bugarska u drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen