Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

16. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 5. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju rasformiran Rasinski NOP odred a njegovi borci raspoređeni u jedinice 16. srpske NO brigade i Kruševačkog vojnog područja.

⚔️ 0. 6. 1944. U s. Dvoranu (kod Kruševca) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 16. srpsku NO brigadu. Ona je ušla u sastav 25. divizije NOVJ.

⚔️ 22. 7. 1944. Između žel. stanica Stalać i Dedina delovi 16. srpske NO brigade minirali prugu, usled čega se prevrnula jedna kompozicija transportnog voza.

⚔️ 31. 7. 1944. Kod s. Nesvrte (blizu Vranja) jedan bataljon 16. srpske brigade 25, divizije NOVJ odbio napad dva bugarska bataljona, podržavana artiljerijom i avijacijom. Neprijatelj je odstupio ka dolini r. J. Morave. Oboren je 1 bugarski avion a 1 je oštećen. Gubici bataljona 16. brigade: 1 mrtav i 3 ranjena borca.

⚔️ 13. 8. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, jedinice 25. divizije NOVJ (18. i 19. srpska brigada) sa istočnih padina Suve planine prešle preko r. Nišave i komunikacije između Bele Palanke i s. Čitluka i prebacile se na Svrljiške planine (prethodne noći na tu prostoriju se prebacila 16. srpska brigada te divizije) da bi sa 23. udarnom divizijom NOVJ preduzele ofanzivna dejstva u istočnoj Srbiji.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod s. Klokočevca 16. srpska brigada 25. divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačke kolone jačine 2 tenka, đvoja borna kola i 70 kamiona, ali nije uspela da spreči prodor kolone ka D. Milanovcu. Poginulo je 10 nemačkih vojnika, a 16. brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 23. 9. 1944. U s. Miroču (kod D. Milanovca), u iznenadnom napadu, jedna četa 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ ubila 5 nemačkih vojnika, a sama imala 1 poginulog borca.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Miroča 16. srpska brigada i 18. srpska brigada 25. divizije NOVJ stupile u dodir sa delovima 109. puka 113. divizije Crvene armije. U sadejstvu s njima, 16. srpska brigada je odbacila nemačke vojnike s položaja na ušću Porečke reke u Dunav.

⚔️ 1. 10. 1944. Na pravcu D. Milanovac - Majdanpek jedinice 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ odbile dva pokušaja nemačke Borbene grupe -Štetner- da se iz D. Milanovca probije u Majdanpek.

⚔️ 9. 10. 1944. Glavnina nemačkih snaga iz istočne Srbije, pod komandom Štaba 1. brdske divizije, probivši položaje 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ kod s. Rudne Glave, otpočela nadiranje ka Kučevu. Jedinice 113. divizije Crvene armije i jedinice 23. udarne i 25. divizije NOVJ vršile su stalan pritisak na bokove i začelje ove nemačke kolone.

⚔️ 1. 12. 1944. Na liniji Veliko brdo - Gradina - Titma (kod Guče) jedinice 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ napale četničku Dragačevsku brigadu i, posle oštre borbe, odbacile je ka Ivanjici. Poginulo je 28 a zarobljeno 6 četnika. Zaplenjeno: minobacač, automobil, kola sa hranom i nekoliko pušaka. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 3. 12. 1944. Kod s. Markovice (blizu Čačka) 16. srpska brigada 25. udarne divizije NOVJ vodila jaku borbu protiv nemačkih snaga i pred noć ih odbacila ka pl. Ovčaru. Poginulo je 8 nemačkih vojnika, a 16. brigada je imala 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 12. 1944. Kod s. Virova (blizu Arilja) i s. Krstača (kod Guče) jedinice 16. srpske brigade 25. udarne divizije i 6. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv oko 600 nemačkih vojnika koji su štitili povlačenje glavnine od Čačka ka Užicu (sada: Titovo Užice). Neprijatelj je imao 25 mrtvih, a jedinice NOVJ

⚔️ 5. 12. 1944. Na Krstacu (kod Požege) jedan nemački pešadijski puk napao položaje 16. i 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ i u oštroj borbi zauzeo Krstac, razbivši 3. bataljon 16. srpske brigade i 2. bataljon 18. srpske brigade.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Bugarska u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju 2. proleterska divizija NOVJ Kruševac 1. brdska divizija Vermahta Borbe u Srbiji 1944. 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Dragačevo Tuzla 18. srpska brigada Užička Požega Josip Broz Tito Vranje Crvena armija Gornji Milanovac 25. srpska divizija NOVJ Ivanjica Četnici u drugom svetskom ratu 19. srpska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Walter Stettner Rasinski partizanski odred Užice Čačak 5. krajiška udarna divizija NOVJ Majdanpek Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ