Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Velenje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 2. 1944. Na položajima s. Sedanik - s. Brdca - s. Sv. Jošt (kod Velenja) jedinice 14. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv nemačkih jedinica koje su ih okružile na pl. Paškom kozjaku.

⚔️ 19. 2. 1944. Na položajima kod s. Brdca (blizu Velenja) 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih snaga. Uveče se, preko železničke pruge i r. Pake, južno od pl. Stropnika, probila u s. Plešivec (kod Velenja). Ovde su je ponovo okružile jaka nemačke snage.

⚔️ 21. 2. 1944. Na položajima Rodoslovnik-Jager (kod Velenja) 14. divizija NOVJ vodila žestoke borbe protiv delova nemačkog 18. landesšicen, 19. SS policijskog i 139. brdskog lovačkog puka. Divizija je protivnapadima odbila sedam neprijateljskih juriša, a uveče je izvršila pokret preko Plešivca i Krejdera, te sutradan, posle razbijanja jake neprijateljske zasede u s. Ravnama, izbila u rejon s. Bele Vode (kod Šoštanja).

⚔️ 25. 4. 1944. Nemačke jedinice iz s. Doliča i s. Mislinje (kod Slovenj-Gradeca) napale na jedinice 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ na položajima s. Št. Vid - s. Sv. Rupert (kod Velenja). Posle oštre borbe i energičnog juriša slovenačka brigada je odbacila neprijatelja u s. Mislinju, nanevši mu gubitke od 15 mrtvih.

⚔️ 30. 4. 1944. U cilju obezbeđenja 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič-, 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na nemački garnizon Šoštanj, te vodila višečasovnu borbu s nemačkim snagama koje su nastojale da iz Šoštanja prodru u pomoć napadnutoj posadi u Velenju.

⚔️ 1. 5. 1944. Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračiča 14. divizije NOVJ napala nemačko uporište i rudnik uglja Velenje. U toku borbi ona je uništila sva spoljna rudnička postrojenja (separaciju, ulazni rov, magacine i radionice), ali samo uporište nije mogla savladati zbog fortifikacijskog uređenja. Za to vreme je glavnina 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale u pomoć napadnutom uporištu.

⚔️ 23. 5. 1944. Kod s. Plešiveca (blizu Velenja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su nadirale iz s. Št. Vida i s. Cirkovaca. Brigada se zatim, da bi zaštitila nenaoružane borce, prebacila na pl. Razbor (kod Šoštanja).

⚔️ 16. 8. 1944. Kod s. Paške Vasi (blizu Velenja) 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništio teretni voz s materijalom za opravku tunela kod s. Hude Luknje, kojom prilikom je poginulo 86 nemačkih vojnika i radnika.

⚔️ 24. 1. 1945. U rejonu s. Klašnik - Metulov vrh - s. Jesenjak 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbacila nemačke snage u polazne garnizone Šoštanj i Velenje, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 26. 1. 1945. U rejonu s. Podvin - s. Lopatnik - s. Petruh 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ odbila napad jake nemačke kolone iz Velenja.

⚔️ 31. 1. 1945. Kod s. Podkraja i s. Št. Andraža (blizu Velenja 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe odbila napad jake nemačke kolone iz Mozirja.

⚔️ 1. 2. 1945. U rejonu s. Podkraj - s. Št. Andraž nemačke snage iz Velenja, Šoštanja i Mozirja okružile 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, Brigada se uveče, posle višečasovne borbe, probila iz okruženja i preko druma Vojnik-Velenje prebacila na pl. Paški Kozjak.

⚔️ 5. 2. 1945. Kod s. Brdča jake nemačke snage iz Dobrne napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Brigada se posle četvoročasovne borbe, da bi izbegla okruženje, povukla ka s. Podvinu (kod Velenja).

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu s. Podkraj - s. St. Andraž nemačke snage iz Velenja, s. Šmartna ob Paki i s. Polzele napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 15. 2. 1945. Kod s. Šaleka 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala nemačku kolonu iz Velenja i posle višečasovne borbe je odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 17. 2. 1945. U rejonu s. Salek - s. Bevška Vas - s. Lopatnik jake nemačke snage iz Velenja napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Brigada je posle višečasovne borbe, da bi izbegla okruženje, kod s. Pake razbila nemačku kolonu i prebacila se u s. Grašku Goru.

⚔️ 18. 2. 1945. Delovi nemačkog 13, 17. i 25. SS policijskog puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek- iz Crne, Slovenj-Gradeca, Šoštanja i Velenja izvršili koncentričan napad na jedinice 14. divizije NOVJ na istočnom delu Mozirskih planina. Posle višečasovnih borbi kod s. Sv. Helene, s. Jesenjaka, s. St. Vida i s. Sv. Ruperta, zbog nedostatka municije, jedinice 14. divizije su se prebacile delom snaga na pl. Paški Kozjak, a drugim delom u rejon s. St. Andraž - s. Lakoviča - s. Veliki Vrh (kod Velenja).

⚔️ 20. 2. 1945. U rejonu s. Kal - s. Topolovec - s. Ponikve nemačke snage iz s. Polzele, Šoštanja i Velenja napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Brigada se posle višečasovne noćne borbe povukla i sutradan stigla na pl. Paški Kozjak.

⚔️ 9. 4. 1945. U s. Hudoj Luknji 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala kantonman 2. čete nemačkog 611. landesšicen-bataljona. Glavnina čete je uspela da pobegne u Velenje. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 2 minobacača i 6 pušaka.

⚔️ 12. 4. 1945. U blizini s. Gradiča i s. Podkraja 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije JA napala nemačke snage iz Velenja koje su pljačkale po okolnim selima, te ih razbila i odbacila u polazni garnizon. Neprijatelj je ostavio svu napljačkanu imovinu (pa je vraćena seljacima).

⚔️ 25. 4. 1945. U blizini s. Cirkovce Škalske nemačke snage iz Velenja okružile 2. bataljon 13. slovenačke udarne brigade -Mirko Bračič- 14. divizije JA. Po padu mraka, posle višečasovne borbe, bataljon se probio i prebacio u pravcu Velenja.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba 14. divizije od 9. aprila 1944. Štabu 2. slovenačke NOU brigade .Ljubo Šercer za rušenje pruge i telefonskih uređaja na pruzi. Velenje-Slovenj-Gradec

📜 Naređenje Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od 17. aprila 1944. Štabu 14. divizije za izvođenje ofanzivnih akcija na sektoru Slovenj-Gradec-Velenje

📜 Naređenje Štaba 14. NO divizije od 26. aprila 1944. štabovima 2. udarne brigade Ljubo Šercer i 13. brigade Mirko Bračič da izvrše upad u Šoštanj i Velenje

📜 Izveštaj Štaba 14. divizije od 28. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o akcijama na Šoštanj i Velenje

📜 Zapovest Štaba 14. NO divizije od 30. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na rudnik Velenje

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 1. maja 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o napadu na rudnik Velenje

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 1. maja 1944. Štabu 14. divizije o borbi prilikom obezbeđivanja napada na rudnik Velenje

📜 Naređenje Štaba 14. NO divizije od 3. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prelazak na sektor Crna-Dravograd-Velenje

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 5. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Velenje, Šoštanj i Mislinju

📜 Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 9. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka o aktivnosti delova 1. SNOU brigade Tone Tomšič u okolini Šoštanja i Velenja

📜 Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 11. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka o aktivnosti 1. SNOU brigade Tone Timšič u rejonu Sv. Duha i Velenja

📜 Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 14. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka o napadu na rudnik Velenje

📜 Izveštaj komandira 3. čete Vermanšafta Celje-istok od 14. maja 1944. komandantu 3. vermanšaft-bataljona o prepadima partizanskih patrola u okolini Velenja

📜 Borbena relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije o napadu na rudnik Velenje dostavljena 21. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije

📜 Izveštaj 1. alarmne čete 2. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska od 21. jula 1944. o sukobima sa partizanima u rejonu Šoštanj - Velenje - Šmartno ob Paki

📜 Predlog komandanta 611. landesšicen-bataljona od 12. septembra 1944. o merama za regulisanje saobraćaja na pruzi Celje-Velenje

📜 Izveštaj pukovnika dr Egona Treka od 23. septembra 1944. o situaciji u rejonu Graške Gore i angažovanju jedinica borbene grupe radi što potpunije konfiskacije životnih namirnica na području Šoštanj-Velenje

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 4. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Laza kod Velenja

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Borbe u Sloveniji 1944. 14. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Završne operacije u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Celje Pljačka u ratu Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Glavni štab Slovenije Zasede u oslobodilačkom ratu