Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe za Kruševac 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 9. 1944. Četvrta proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala na Kruševac, koji je branilo oko 3000 nemačkih vojnika i pripadnika SDK i četnika. Brigada je u jednodnevnoj borbi bila prodrla u grad, ali se, zbog pristiglog pojačanja od Kraljeva (oko 2000 nemačkih vojnika), morala povući na liniju Čukar-Zimovnik-Ždrepčevica. Neprijatelj je imao 98 mrtvih i veći broj ranjenih. Zarobljena su 24 četnika i 1 nemački oficir. Uništen je 1 tenk. Brigada je imala 4 mrtva i 20 ranjenih boraca i rukovodilaca.

⚔️ 11. 9. 1944. Kod Kruševca 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbila dve četničke grupe i porušila pruge Kruševac-Stalać i Stalać-Đunis.

⚔️ 12. 9. 1944. Između s. Pepeljevca i s. Mačkovca 4. proleterska (crnogorska) brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila jednodnevnu borbu protiv oko 2500 četnika i pripadnika SDS, najzad ih proterala ka Kruševcu i r. Z. Moravi, ubivši i ranivši više od 100 četnika i zarobivši četvoricu. Brigada je imala 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

⚔️ 14. 9. 1944. Između s. Gaglova i s. Kapidžije (kod Kruševca) delovi 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četnika i proterali ih ka r. Rasini, nanevši im gubitke od 4 poginula i više ranjenih. Iz 3. srpske brigade je poginuo zamenik komandira 3. čete 3. bataljona Vojislav Manojlović, narodni heroj.

⚔️ 17. 9. 1944. Na putu Kruševac-Stalać jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske divizije NOVJ ubile 2 nemačka vojnika i oborile jedan avion tipa -Roda-.

⚔️ 18. 9. 1944. Na liniji s. Bučje - s. Veluće - s. Omašnica (između Kruševca i Trstenika) 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, proterala četnikćku 1. i 2. trsteničku i Župsku brigadu (oko 1000 četnika) na levu obalu r. Z. Morave, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 27 ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 27. 9. 1944. Između s. Šavrana i s. G. i D. Stepoša (kod Kruševca) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala četnike i potisnula ih ka s. Gari i s. Vučku, zarobivši 20 četnika i zaplenivši šestoro kola razne municije i 60 mina za minobacač. Brigada je imala 2 poginula borca.

⚔️ 2. 10. 1944. Iz doline r. Z. Morave oko 5000 četnika i vojnika SDS, uz podršku 15 nemačkih tenkova, napalo 3. i 6. srpsku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ na položajima Parlog - s. Sebečevac (kod Kruševca). Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen uz gubitke od 21 poginulog i 30 ranjenih. Oštećena su 2 tenka.

⚔️ 11. 10. 1944. U borbama, započetim predhodnog dana, protiv četnika, vojnika SDK i RZK, podržanih sa 8 nemačkih tenkova iz Kruševca i Trstenika, 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ ubila 50 i. ranila veći broj neprijateljskih vojnika, uništila 1 i oštetila 2 tenka i odbacila neprijatelja ka Kruševcu i Trsteniku.

⚔️ 14. 10. 1944. Jedinice 64. pešadijskog korpusa Crvene armije i 2. proleterska udarna divizija NOVJ oslobodile Kruševac, iz koga su se nemački vojnici i četnici povukli ka Trsteniku.

⚔️ 14. 10. 1944. Kod s. Golubovca (blizu Kruševca) 4. proleterska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbila tri četničke brigade. Poginula su 104, ranjeno je 60 i zarobljeno je 117 četnika. Zaplenjeno je: 117 pušaka, 7 p. mitraljeza, 2 automata, 1 minobacač, 3 pištolja, 17.000 metaka i druga ratna oprema. Brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena borca.

Dokumenti

📜 Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 2 septembra 1944 god. Štabu Divizije o neprijateljskim snagama u Kruševcu i okolini

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 septembra 1944 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za kontrolisanje i obezbeđenje pravca Kruševac - Aleksandrovac

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 5 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rasporedu Brigade i o situaciji na terenu oko Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 6 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rasporedu Brigade i situaciji u Kruševcu i okolini

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za pojačanu budnost i kontrolu komunikacije Kuršumlija - Blace - Kruševac u vezi s prolaskom nemačkih jedinica

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za pripreme u vezi s napadom na Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Divizije o kontrolisanju pravaca prema Kruševcu, Aleksandrovcu, Brusu i Blacu

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na Kruševac i komunikaciju Đunis - Stalać - Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o napadu na Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 11 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Kruševac i rušenju pruge Kruševac - Kraljevo - Stalać - Niš

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 11 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Kruševac

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za napad na četničke snage južno od Kruševca

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske udarne brigade za napad na nemačke kolone na komunikacijama: Kruševac - Kraljevo i Kruševac - Stalać

📜 Radiogramski izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 septembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povezivanju sa jedinicama Crvene armije i o situaciji na području Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 14 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv Nemaca, nedićevaca i četnika na prilazima Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbi sa četnicima kod s. Gaglova (Kruševac)

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o četničkim snagama u okolini Kruševca

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na četničke snage na prostoriji Trstenik - Kruševac

📜 Obaveštenje Štaba Druge proleterske divizije od 19 septembra 1944 god. štabovima brigada o borbama protiv Nemaca i četnika u okolini Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Šeste srpske udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o zarobljavanju četnika između Kruševca i Trstenika

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 21 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na četnike na prostoriji Trstenik - Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 22 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika, nedićevaca i Nemaca na sektoru Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika i Nemaca oko Kruševca u vremenu od 17 do 22 septembra

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika oko Kruševca od 18 do 22 septembra

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 25 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na komunikaciju Kruševac - Stalać

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika jugozapadno od Kruševca

📜 Pismo Štaba Druge proleterske divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije u vezi sa koordinacijom dejstva na prostoriji oko Kruševca

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na komunikacije Kruševac - Stalać i Niš - Đunis - Stalać

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Kruševca, Kormana i Đunisa

📜 Naređenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 14 oktobra 1944 god. štabovima bataljona i Štabu Šeste srpske brigade za napad na neprijatelja na prostoru zapadno od Kruševca

📜 Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Dvadesete, Dvadeset treće i Dvadeset četvrte srpske brigade za čišćenje terena na prostoriji Aleksinac-Paraćin-Jagodina-Kruševac, uspostavljanje narodne vlasti i mobilizaciju ljudstva

📜 Operaciski izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 28 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika i Nemaca na sektoru Kruševac-Trstenik-Kraljevo u vremenu od 7 do 28 oktobra

Fotografije

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ 24. srpska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Jagodina Borbe u Srbiji 1944. Aleksinac Kruševac Srpska državna straža (nedićevci) Kuršumlija Trstenik 5. krajiška udarna divizija NOVJ Glavni štab Srbije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Paraćin 3. srpska udarna brigada Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Crvena armija 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Aleksandrovac Avijacija u oslobodilačkom ratu Kraljevo Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 24. srpska brigada SSSR i Jugoslavija Politički komesari u NOR-u 1. krajiška udarna brigada Niš Narodni heroji Jugoslavije Brus Blace Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom