Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Borbe za Kruševac 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 9. 1944. Četvrta proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala na Kruševac, koji je branilo oko 3000 nemačkih vojnika i pripadnika SDK i četnika. Brigada je u jednodnevnoj borbi bila prodrla u grad, ali se, zbog pristiglog pojačanja od Kraljeva (oko 2000 nemačkih vojnika), morala povući na liniju Čukar-Zimovnik-Ždrepčevica. Neprijatelj je imao 98 mrtvih i veći broj ranjenih. Zarobljena su 24 četnika i 1 nemački oficir. Uništen je 1 tenk. Brigada je imala 4 mrtva i 20 ranjenih boraca i rukovodilaca.

⚔️ 11. 9. 1944. Kod Kruševca 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbila dve četničke grupe i porušila pruge Kruševac-Stalać i Stalać-Đunis.

⚔️ 12. 9. 1944. Između s. Pepeljevca i s. Mačkovca 4. proleterska (crnogorska) brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila jednodnevnu borbu protiv oko 2500 četnika i pripadnika SDS, najzad ih proterala ka Kruševcu i r. Z. Moravi, ubivši i ranivši više od 100 četnika i zarobivši četvoricu. Brigada je imala 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

⚔️ 14. 9. 1944. Između s. Gaglova i s. Kapidžije (kod Kruševca) delovi 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četnika i proterali ih ka r. Rasini, nanevši im gubitke od 4 poginula i više ranjenih. Iz 3. srpske brigade je poginuo zamenik komandira 3. čete 3. bataljona Vojislav Manojlović, narodni heroj.

⚔️ 17. 9. 1944. Na putu Kruševac-Stalać jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske divizije NOVJ ubile 2 nemačka vojnika i oborile jedan avion tipa -Roda-.

⚔️ 18. 9. 1944. Na liniji s. Bučje - s. Veluće - s. Omašnica (između Kruševca i Trstenika) 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, proterala četnikćku 1. i 2. trsteničku i Župsku brigadu (oko 1000 četnika) na levu obalu r. Z. Morave, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 27 ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 27. 9. 1944. Između s. Šavrana i s. G. i D. Stepoša (kod Kruševca) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala četnike i potisnula ih ka s. Gari i s. Vučku, zarobivši 20 četnika i zaplenivši šestoro kola razne municije i 60 mina za minobacač. Brigada je imala 2 poginula borca.

⚔️ 2. 10. 1944. Iz doline r. Z. Morave oko 5000 četnika i vojnika SDS, uz podršku 15 nemačkih tenkova, napalo 3. i 6. srpsku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ na položajima Parlog - s. Sebečevac (kod Kruševca). Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen uz gubitke od 21 poginulog i 30 ranjenih. Oštećena su 2 tenka.

⚔️ 11. 10. 1944. U borbama, započetim predhodnog dana, protiv četnika, vojnika SDK i RZK, podržanih sa 8 nemačkih tenkova iz Kruševca i Trstenika, 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ ubila 50 i. ranila veći broj neprijateljskih vojnika, uništila 1 i oštetila 2 tenka i odbacila neprijatelja ka Kruševcu i Trsteniku.

⚔️ 14. 10. 1944. Jedinice 64. pešadijskog korpusa Crvene armije i 2. proleterska udarna divizija NOVJ oslobodile Kruševac, iz koga su se nemački vojnici i četnici povukli ka Trsteniku.

⚔️ 14. 10. 1944. Kod s. Golubovca (blizu Kruševca) 4. proleterska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbila tri četničke brigade. Poginula su 104, ranjeno je 60 i zarobljeno je 117 četnika. Zaplenjeno je: 117 pušaka, 7 p. mitraljeza, 2 automata, 1 minobacač, 3 pištolja, 17.000 metaka i druga ratna oprema. Brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena borca.

Dokumenti

📜 Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 2 septembra 1944 god. Štabu Divizije o neprijateljskim snagama u Kruševcu i okolini

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 septembra 1944 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za kontrolisanje i obezbeđenje pravca Kruševac - Aleksandrovac

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 5 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rasporedu Brigade i o situaciji na terenu oko Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 6 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rasporedu Brigade i situaciji u Kruševcu i okolini

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za pojačanu budnost i kontrolu komunikacije Kuršumlija - Blace - Kruševac u vezi s prolaskom nemačkih jedinica

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za pripreme u vezi s napadom na Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Divizije o kontrolisanju pravaca prema Kruševcu, Aleksandrovcu, Brusu i Blacu

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na Kruševac i komunikaciju Đunis - Stalać - Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o napadu na Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 11 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Kruševac i rušenju pruge Kruševac - Kraljevo - Stalać - Niš

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 11 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Kruševac

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za napad na četničke snage južno od Kruševca

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske udarne brigade za napad na nemačke kolone na komunikacijama: Kruševac - Kraljevo i Kruševac - Stalać

📜 Radiogramski izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 septembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povezivanju sa jedinicama Crvene armije i o situaciji na području Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 14 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv Nemaca, nedićevaca i četnika na prilazima Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbi sa četnicima kod s. Gaglova (Kruševac)

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o četničkim snagama u okolini Kruševca

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na četničke snage na prostoriji Trstenik - Kruševac

📜 Obaveštenje Štaba Druge proleterske divizije od 19 septembra 1944 god. štabovima brigada o borbama protiv Nemaca i četnika u okolini Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Šeste srpske udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o zarobljavanju četnika između Kruševca i Trstenika

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 21 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na četnike na prostoriji Trstenik - Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 22 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika, nedićevaca i Nemaca na sektoru Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika i Nemaca oko Kruševca u vremenu od 17 do 22 septembra

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika oko Kruševca od 18 do 22 septembra

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 25 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na komunikaciju Kruševac - Stalać

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika jugozapadno od Kruševca

📜 Pismo Štaba Druge proleterske divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije u vezi sa koordinacijom dejstva na prostoriji oko Kruševca

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na komunikacije Kruševac - Stalać i Niš - Đunis - Stalać

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Kruševca, Kormana i Đunisa

📜 Naređenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 14 oktobra 1944 god. štabovima bataljona i Štabu Šeste srpske brigade za napad na neprijatelja na prostoru zapadno od Kruševca

📜 Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Dvadesete, Dvadeset treće i Dvadeset četvrte srpske brigade za čišćenje terena na prostoriji Aleksinac-Paraćin-Jagodina-Kruševac, uspostavljanje narodne vlasti i mobilizaciju ljudstva

📜 Operaciski izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 28 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika i Nemaca na sektoru Kruševac-Trstenik-Kraljevo u vremenu od 7 do 28 oktobra

Fotografije

Povezane odrednice

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Crvena armija Bitka za Srbiju 5. krajiška udarna divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 1. krajiška udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Paraćin 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Aleksinac Kruševac Glavni štab Srbije Diverzije u oslobodilačkom ratu Trstenik Kuršumlija Jagodina Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Brus 24. srpska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u SSSR i Jugoslavija Aleksandrovac Avijacija u oslobodilačkom ratu 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 2. proleterska divizija NOVJ Kraljevo Niš 3. srpska udarna brigada Blace 24. srpska brigada Borbe u Srbiji 1944.