Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

10. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 8. 1944. U s. Zborskom (na pl. Kožufu), u Grčkoj, od ljudstva iz bitoljskog kraja formirana 7. makedonska NO brigada a od ljudstva iz tikveškog kraja 9. i 10. makedonska NO brigada.

⚔️ 25. 8. 1944. U s. Šeškovu (kod Kavadaraca), GŠ NOV i PO za Makedoniju po naređenju VŠ NOV i POJ, od 2, 9. i 10. makedonske NO brigade formirao 41. diviziju NOVJ.

⚔️ 1. 9. 1944. Deseta makedonska NO brigada razrušila tunel kod s. Bogomile i sve mostove na pruzi s. Bogomila - s. Mažučište. Time je pruga Prilep - Veles (sada: Titov Veles) do oslobođenja Makedonije bila onesposobljena za saobraćaj.

⚔️ 9. 9. 1944. Druga makedonska udarna brigada i 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ. Uz podršku stanovništva i bugarskih Prilepskog garnizona (2. bataljona 45. pešadijskog puka i 15. artiljerijskog puka 15. pešadijske divizije bez jednog diviziona) zauzela Prilep, zarobivši oko 300 nemačkih vojnika i zaplenivši oko 60 motornih vozila, nekoliko vojnih skladišta i drugi ratni materijal.

⚔️ 17. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv 9. i 10. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, 22. lovački puk nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, ojačan četom tenkova, ovladao Kavadarcima i Drenovskom klisurom, stvorivši povoljne uslove za sadejstvo sa snagama koje dejstvuju na pravcu Prilep-Bitolj, i oslobodio komunikaciju Demir-kapija-Gradsko.

⚔️ 23. 9. 1944. Između s. Stepanaca i s. Izvora (na putu Prilep - Titov Veles) 5. i 10. makedonska NO brigada sačekale nemačku kolonu i, posle desetočasovne borbe, odbacile je u Prilep, uništivši 6 kamiona i 2 motocikla, zaplenivši 3 topa, 1 minobacač, 3 p. mitraljeza, 30 pušaka i zarobivši 20 nemačkih i italijanskih fašističkih vojnika. Gubici brigada: 9 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 9. 1944. U rejonu s. Smilovac (kod Prilepa) 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ iz zasede napala nemačku auto-kolonu (s pešadijom), nanela joj gubitke od oko 70 poginulih i prinudila je da se vrati za Prilep. Brigada je zaplenila: 1 top, 1 minobacač, 2 konja natovarena municijom i drugu ratnu opremu.

⚔️ 2. 10. 1944. Kod Mramorske klisure (na putu Prilep-Gradsko) 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ iznenada napala nemačku kolonu i posle osmočasovne borbe uništila 10 kamiona i nanela neprijatelju gubitke od oko 120 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 8. 10. 1944. U rejonu s. Smilovaca 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala i odbacila nemačku motorizovanu kolonu koja je pokušala da se iz Prilepa, preko s. Izvora, probije u Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 15. 10. 1944. U Drenovačkoj klisuri (na komunikaciji Prilep - s. Gradsko) 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemačke delove i ubila 14 nemačkih vojnika, i uništila 2 kamiona i jedna kola. Zbog čestih napada jedinica 41. divizije na nemačke kolone na ovoj komunikaciji, neprijatelj je spalio s. Drenovo.

⚔️ 16. 10. 1944. U rejonu s. Rakle (na komunikaciji Prilep - Titov Veles) 1. bataljon 10. makedonske NO brigade napao manju nemačku pešadijsku kolonu i oslobodio 19 bugarskih zarobljenih vojnika.

⚔️ 19. 10. 1944. Kod s. Fariša 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ zbacila nemačke delove s položaja. Ali je u rejonu s. Raklene i s. Nikodina (kod Prilepa) neprijatelj pružao vrlo žilav otpor.

⚔️ 29. 10. 1944. Jedinice 9. i 10. makedonske brigade 41. divizije NOVJ i 5. i 7. makedonska brigada 49. divizije NOVJ otpočele napad na Prilep. S malim prekidom, borbe su trajale sve do 2. novembra, kada je grad konačno oslobođen.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kavadarci Borbe u Makedoniji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Veles Grčka u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu 2. makedonska udarna brigada 41. makedonska divizija NOVJ 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Bitola 7. makedonska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Prilep Italija u drugom svetskom ratu 49. makedonska divizija NOVJ