Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Lepoglava u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 7. 1941. Ustaše izvele iz Lepoglavskog logora narodnog heroja Lovra Šperca Renka i streljale ga u blizini Varaždina.

⚔️ 13. 7. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred zauzeli kazneni zavod Lepoglavu (kod Krapine) pošto su u osmočasovnoj borbi savladali jaku zatvorsku stražu i domobrane. Poginulo je 17, a zarobljeno 125 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 13 ranjenih. Od oko 700 zatvorenika, njih 100 političkih, stupilo je u NOVJ, veći deo je pušten kućama, a teži kriminalci su zadržani u zatvoru.

⚔️ 1. 12. 1943. U s. Jesenjskom Cerju (kod Lepoglave) 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao delove Pavelićeve gardijske brigade koji su Paveliću obezbeđivali put za Lepoglavu. Bataljon se posle tročasovne borbe povukao, uz gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena, a ustaše su, za odmazdu, pobile u selu 35 lica (među kojima i sedmoro dece od 2-16 godina starosti) i opljačkale i popalile više kuća.

⚔️ 26. 3. 1944. U s. Trakošćanu (blizu Lepoglave) otpočelo dvodnevno okružno partijsko savetovanje za okrug Krapinu, na kome je odlučeno da se veća pažnja posveti podmlađivanju partijskog kadra i skojevske organizacije, radu među ženama i ideološkoj izgradnji članova KPJ.

⚔️ 17. 4. 1944. U s. Vrbno (kod Lepoglave) jedna četa ustaša iz s. Badnja napala 3. bataljon Zagorskog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe ustaše su odbačene uz gubitke od 15 mrtvih i 22 ranjena.

⚔️ 6. 5. 1944. Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

⚔️ 7. 5. 1944. Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

⚔️ 16. 5. 1944. U s. Trakošćanu (blizu Lepoglave) otpočela trodnevna partijska konferencija za okrug Krapinu, na kojoj je izabran novi OK KPH za Krapinu.

Dokumenti

📜 Ravnateljstvo kaznenog zavoda Lepoglava šalje Velikom županu župe Zagorje popis lica koja su internirana u kaznionu poslije 11. travnja 1941. godine

📜 Iz izvještaja Anke Butorac Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o stanju u logorima Lepoglava, Jastrebarsko i Koprivnica

📜 Naredba Operativnog štaba XII divizije NOV Hrvatske i Kalničkog NOP odreda podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

📜 Naredba Štaba XII udarne brigade NOV Hrvatske podređenim jedinicama za napad na kaznionicu u Lepoglavi

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o napadu XII NOU brigade na Lepoglavu i završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo-gori

📜 Zapovijest Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog NOP odreda od 11 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 12 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Lepoglavu, o završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo Gori i o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovu

📜 Iz Izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o napadu Dvanaeste NOU brigade na Lepoglavu, te o završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo-goru

📜 Proglas Tehnike AGITPROP-a Okružnoga komiteta KPH Varaždin o zauzeću kaznionice u Lepoglavi i oslobađanju političkih zatvorenika

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 29 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Jalkovec i Lepoglavu i o drugim akcijama

📜 Izvještaj operativnog oficira Kalničkog NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o predaji garnizona u Jalkovcu, napadu na Lepoglavu i drugim akcijama

📜 Izvještaj operativnoga oficira Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji garnizona u Jalkovcu, napadu na Lepoglavu i drugim akcijama

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojem iznose razlog njihova neprisustvovanja savjetovanju održanom 20. srpnja 1943. godine na teritoriju Okružnoga komiteta KPH Čazma, te izvještavaju o održanom partijskom savjetovanju članova Partije Kalničkoga NOP odreda i vojnim akcijama na divizion u Jalkovcu te kaznionicu u Lepoglavi

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu i stanju na području Knina

📜 Zapovijest Štaba Druge operativne zone i Desete divizije od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 listopada 1943 god. o borbama kod Lepoglave, Ogulina i na području Sinja

📜 Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 20 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec i Lepoglavu

📜 Lepoglava: Izvještaj Zapovjedništva Prve bojne Zapovjedništvu Prve pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. na području Hrvatskog zagorja i Kalnika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Lepoglave, Vinkovaca, Siska, Gračaca i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Badljevinu i Oklaj i o borbama na Ivanšćici, kod Lepoglave, Križa, Sunje, Karlovca, Vrbovskog, Knina i Drniša

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na komunikacije i o borbama kod Lepoglave, Karlovca, Gračaca, Ličkog Osika i na otoku Pašmanu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovoru s dr Markom Zužićem i puštanju HSS-ovaca iz Lepoglave

Fotografije

Povezane odrednice

Jastrebarsko Borbe u Hrvatskoj 1944. Pljačka u ratu Deca u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Ustaški zločini 1941. 33. hrvatska divizija NOVJ Varaždin Pavelićeva gardijska brigada Zagreb Karlovac Gračac Italija u drugom svetskom ratu Udarna brigada Braća Radić 10. krajiška divizija NOVJ Kalnički partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. SKOJ Vinkovci Sisak Sinj Krapina Drniš Narodni heroji Jugoslavije Ogulin Ivanec 32. zagorska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Borbe u Lici 1944. 12. slavonska divizija NOVJ Hrvatska seljačka stranka Zagorski partizanski odred Aprilski rat Genocid u NDH Knin Poglavnikov tjelesni zdrug Borbe u Hrvatskoj 1942. Žene u ratu 1. moslavačka brigada 12. slavonska proleterska udarna brigada 1. vojvođanska udarna brigada Koprivnica Čazma Hrvatsko domobranstvo Logor Lepoglava