Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 37 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 1. 1943. U s. Blagaju (kod Kupresa), po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od jedinica 3 krajiškog NOP odreda formirana 9. krajiška NOU brigada -Simo Šolaja-, sastava četiri bataljona i jačine oko 700 boraca. (Sa formiranjem ove brigade prestao je da postoji 3. krajiški NOP odred.)

⚔️ 27. 1. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito doneo definitivnu odluku o realizaciji operativno-strategijskog plana za protivofanzivu NOVJ radi razbijanja tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Prema toj odluci trebalo je obrazovati tri jake operativne grupacije. Prva grupacija, koju su sačinjavale 1. i 2. proleterska udarna, 3. udarna i 7. divizija NOVJ, treba da bude nosilac protivofanzive prema jugoistoku, na opštem pravcu Prozor - dolina r. Rame - Neretve - Hercegovina. U prvoj fazi protivofanzive (do r. Neretve) učestvovale bi i dalmatinske brigade (9. divizija NOVJ, koja je bila u formiranju) i 9. krajiška NOU brigada. Druga operativna grupa (1. bosanski udarni korpus NOVJ) treba da uporno brani slobodnu teritoriju Bosanske krajine, povlačeći se postepeno pred neprijateljem kako bi ga što duže zadržala i time Glavnoj operativnoj grupi stvorila potrebno vreme i prostor za uspešan razvoj ofanzive i za prelaz preko r. Neretve. Treća operativna grupa (1. hrvatski korpus NOVJ i Primorsko-goranska grupa brigada) treba takođe da uporno brani slobodnu teritoriju Like (koordinirajući svoja dejstva sa dejstvima 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ), a glavni joj je zadatak bio na tome prostoru da vezuje jake italijansko-četničke snage i da ne dozvoli da se italijanske jedinice pregrupišu i upute u pravcu Glavne operativne grupe.

⚔️ 30. 1. 1943. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ zauzele G, Vakuf i izbile na Makljen i Radušu, a 9. krajiška NOU brigada zauzela D. Vakuf. Mesta su branili ustaše, domobrani i žandarmi. Neprijatelj se povukao prema Bugojnu.

⚔️ 0. 2. 1943. Na pl. Šatoru, u borbi protiv nemačkih jedinica i četnika, poginuo zamenik političkog komesara 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ, Blažo Jokov Orlandić, narodni heroj.

⚔️ 7. 2. 1943. Kod postaje Babino Selo delovi 9. krajiške NOU brigade porušili, u dužini od 2 km, prugu Jajce - D. Vakuf.

⚔️ 14. 2. 1943. Kod s. Bravnice jedinice 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ porušile prugu Jajce - D. Vakuf i napale transportni voz. Zarobljeno je 10 domobrana i 1 nemački vojnik, a voz je zapaljen.

⚔️ 17. 2. 1943. U rejonu Mrkonjić-Grada ustaške i nemačke snage iz Jajca napale delove 7. i 9. krajiške NOU brigade i, posle trodnevnih borbi, potisle ih u pravcu s. Šipova.

⚔️ 24. 2. 1943. Prugu D. Vakuf - Jajce porušile jedinice 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ u dužini od 1000 m, pa je saobraćaj bio obustavljen više od 15 dana.

⚔️ 6. 3. 1943. VŠ NOV i POJ stavio pod svoju neposrednu komandu 7. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ i 9. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 10. 1943. U Lašvi (raskrsnici ž. pruga za Travnik, Sarajevo i Zenicu) 2. bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe protiv domobranske posade, zapalio zgradu ž. st., 30 vagona i plinaru i razrušio prugu u dužini od oko 300 metara. Poginulo je 10 i zarobljeno 20 domobrana. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 2. 11. 1943. Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ prodrla u Visoko, ali se u toku dana povukla zbog intervencije neprijatelja iz Sarajeva i Kiseljaka, s kojim je vodila borbu 9. krajiška udarna brigada iste divizije. Izbačeno iz stroja preko 100 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 10 udarne divizije NOVJ imale 6 mrtvih i 23 ranjena.

⚔️ 21. 12. 1943. Kod s. Žuglića (na pruzi Mostar-Sarajevo) delovi 9. krajiške udarne brigade i Ramskog NOP odreda 10, udarne divizije NOVJ oštetili oklopni voz i uništili teretni voz od 20 vagona s municijom i drugom ratnom opremom i namirnicama. Zbog brze intervencije nemačke i domobranske posade iz Konjica i Ostrošca izvučena je samo manja količina municije.

⚔️ 17. 1. 1944. Zbog nadiranja jakih neprijateljskih snaga, koje su izbile u Duvanjsko, Livanjsko i Glamočko polje, 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ povukla se, preko pl. Ljubuše, u rejon s. Rakitno (kod Posušja), a 9. krajiška NOU brigada, ispred nastupajuće kolone 7. SS divizije -Princ Eugen-, delom se povukla na pl. Hrbljinu a delom u Omar, između s. D. Vukovskog, Kupresa i Šujice.

⚔️ 27. 1. 1944. Delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ ušli u Kupres koji su napustile nemačke jedinice.

⚔️ 28. 1. 1944. Delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ ušli u Bugojno koje su napustile nemačke jedinice.

⚔️ 30. 1. 1944. Delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali na D, Vakuf koji su branile ustaško-domobranske jedinice. Napad nije uspeo zbog intervencije delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- koji su nadirali iz rejona Jajca. Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 20 zarobljenih, a delovi 9. brigade 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 3. 1944. Na liniji s. Kopčić - s. Urija - s. Guvna - Oštrulja (između Bugojna i D. Vakufa) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- (jačine oko 1500 vojnika) napali 9. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ. Neprijateljski gubici: 115 mrtvih i ranjenih, a gubici 9. brigade: 3 mrtva.

⚔️ 28. 3. 1944. U s. Slatini (kod D. Vakufa) neprijatelj je napao na 1. bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ, brigadnu bolnicu i Štab brigade, a posle četvoročasovne borbe povukao se u D. Vakuf. Neprijateljski gubici: 76 mrtvih i ranjenih, a gubici 1. bataljona: 5 mrtvih i 4 ranjena.

⚔️ 28. 3. 1944. U borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo zamenik komandanta bataljona 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ Miloš Ždero, narodni heroj.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije, na pravcima: Mrkonjić-Grad - s. Mliništa - s. Jezero - s. Dragnić Podovi, s. Vijenac - s. Pljevski Podovi, 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ i delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ vodili odbrambene borbe protiv ojačanog izviđačkog odreda i 13. SS puka 7. SS divizije -Princ Eugen- i zadržali ih na liniji Dimitor - Crni vrh i s. Dragnić Podovi.

⚔️ 6. 8. 1944. Deveta krajiška brigada 10. udarne divizije NOVJ napala na Fojnicu, koju su branili delovi nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen-. Mesto nije zauzela, ali je neprijatelju nanela gubitke od 77 mrtvih i 92 ranjena i zaplenila: 1 top, 2 p. mitraljeza, 3000 metaka i drugu ratnu opremu. Brigada je imala 18 mrtvih i 18 ranjenih.

⚔️ 9. 8. 1944. Na putu Sarajevo-Konjic 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala nemačku kolonu jačine oko 200 motornih vozila. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i 30 ranjenih. Uništena su 4 kamiona.

⚔️ 1. 9. 1944. Prvi bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeo ž. st. Raštelicu, Ivan-sedlo i s. Tarčin koje je branio 1. bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka. Gubici neprijatelja: 16 mrtvih i 13 ranjenih; 12 domobrana se predalo. Zaplenjeno: 2 topa, 1 minobacač, 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 25.000 metaka, 80 mina za bacač, 90 granata za top, 1 vagon cigareta i 1 vagon životnih namirnica. Uništen je 1 vagon protivavionske municije.

⚔️ 9. 9. 1944. Prvi bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao na Konjic, ali se, usled jakog otpora neprijatelja, morao povući. Neprijateljski gubici: 19 mrtvih i 12 ranjenih, a gubici 1. bataljona: 3 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 9. 1944. Između Kiseljaka i Busovače jedan bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu i naneo joj gubitke od 70 mrtvih i 130 ranjenih, a oštetio 17 kamiona i 1 tenk. Bataljon je imao 2 ranjena borca.

⚔️ 2. 10. 1944. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih nemačkih i ustaških snaga iz Zenice, Travnika i Busovače prema s. Grapku i s. Topolovićima, nanevši im gubitke od 24 mrtva i 51 ranjenog vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 7. 10. 1944. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije odbila ispad ustaša iz Busovače ka s. Kruščici i nanela im gubitke od 15 mrtvih i 10 ranjenih ustaša.

⚔️ 12. 10. 1944. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Travnika ka s. Rankovićima, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici 9. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 20. 10. 1944. Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, obezbeđujući napad na Travnik s pravca Zenice, napale neprijateljska uporišta na liniji Zenica-Visoko.

⚔️ 23. 10. 1944. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ otpočela napad na Busovaču. Ali ni posle dvodnevne borbe ona mesto nije zauzela, jer je neprijatelj (300 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-) pružio jak otpor. Gubici neprijatelja: 8 mrtvih i 13 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 23 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 11. 1944. Jedan bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao na ustaško uporište u s. Gomiljaku (kod Kiseljaka). Napad nije uspeo zbog intervencije neprijatelja iz Kiseljaka. Neprijateljski gubici: 21 mrtav, 9 ranjenih i 7 zarobljenih. Bataljon 9. brigade je imao 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

⚔️ 11. 11. 1944. Glavnina 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ izvršila napad na neprijateljsko uporište s. Modrinje i Bošnjakov most (kod Zenice). Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih. Gubici 9. brigade: 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 11. 1944. Kod s. Brestovskog i s. Krčevina (blizu Kiseljaka) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustašku kolonu jačine 800 vojnika, podržanu sa 6 tenkova, koja se kretala od Kiseljaka prema Busovači. Posle osmočasovne borbe neprijatelj je razbijen i odbačen u polazni garnizon, pretrpevši gubitke od 40 mrtvih, 50 ranjenih i 9 zarobljenih vojnika. Gubici 9. brigade: 1 poginuo i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 11. 1944. Kod Brezove kose (na putu Kiseljak-Busovača) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ vodila dvodnevnu oštru borbu protiv neprijateljske kolone (oko 1000 nemačkih vojnika iz 7 SS divizije -Princ Eugen- i 800 ustaša, sa 20 tenkova) koja se probijala od Kiseljaka za Busovaču. Gubici neprijatelja: 65 mrtvih i 101 ranjen. Brigada je imala 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 11. 1944. Kod s. Krčevine i s. Klokota (na putu Kiseljak-Busovača) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu (250 motornih vozila) koja se kretala od Kiseljaka prema Busovači. Poginulo je 29 a ranjeno 48 neprijateljskih vojnika. Uništena su 2 tenka i 5 kamiona. Gubici 9. brigade: 1 mrtav i 2 ranjena borca.

⚔️ 11. 12. 1944. Na putu Kiseljak-Busovača glavnina 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište s. Gusti Grab, gde su se branili delovi RZK. Napad je vršen i sutradan, ali uporište nije zauzeto. Gubici neprijatelja: 39 mrtvih i 40 ranjenih vojnika. Gubici 9. brigade: 2 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak delovi 7. i 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali nemačko-ustašku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 82 mrtva i 60 ranjenih vojnika, a 12 kamiona je oštećeno. Gubici delova 7. i 9. brigade: 1 poginuo i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 12. 1944. Kod s. Dolova (na pruzi Lašva-Kakanj) 3. bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao nemački transportni voz od 29 vagona. Poginulo je 780 nemačkih vojnika, a 3 vagona su uništena. Gubici 3. bataljona: 2 poginula i 2 ranjena borca.

⚔️ 18. 12. 1944. Kod Brezove kose (na putu Kiseljak-Busovača) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu od oko 120 vozila. Poginulo je 45 a ranjena su 2.2 vojnika. Uništeno: 18 kamiona, 6 motocikla i 1 tenk. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 1 automatska puška. 2 pištolja i druga ratna oprema. Brigada je imala 3 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala dve nemačke motorizovane kolone i nanela im gubitke od 86 poginulih; 90 ranjenih i 3 zarobljena vojnika. Uništeno je 8 kamiona. Brigada je imala 2 poginula i 38 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 3. 1945. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA oslobodila Kreševo (kod Sarajeva) koje su branile nemačke jedinice.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 22 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za preformiranje u Devetu krajišku NOU brigadu

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 januara 1943 god. Štabu Devete krajiške NOU brigade o borbama na sektoru korpusa

📜 Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade od 28 januara 1943 god.Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o brojnom stanju brigade, jačini neprijatelja u Jajcu i vojno-političkoj situaciji na terenu

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 februara 1943 god. Štabu Devete krajiške brigade za mobilizaciju ljudstva i formiranje Glamočkog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade od 17 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rušenju željezničke pruge kod Vjenča i o diverziji na pruzi Donji Vakuf-Jajce

📜 Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Simo Solaja od 17 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pristizanju pojačanja neprijateljskim snagama u Jajcu i zauzeću Orahovice od strane neprijatelja

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 februara 1043 god Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za upornu odbranu Drvara i sadejstvo Glavnoj operativnoj grupi s Prvom i Devetom krajiškom NOU brigadom

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Devete krajiške NOU brigade od 1 marta 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Sipova i prodoru neprijatelja prema Mliništima

📜 Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. štabovima Sedme i Devete krajiške NOU brigade da se stavljaju pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba i naređenje da zatvore pravce Kupres - Vukovsko - Ravno i Šujica - Ravno

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. Štabu Devete krajiške brigade Desete NOU divizije za zatvaranje pravca Kupres - Vukovsko - Ravno

📜 Izvještaj štaba Devete krajiške NOU brigade od 6 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Janj-Blagaj-Kupres-Vukovsko

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 9. krajiške brigade 10. NOU divizije od 15. maja 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju partijske organizacije

📜 Izveštaj političkog komesara 9. krajiške NOU brigade od 3. septembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Naređenje Štaba Desete NOU divizije od 13 decembra 1943 god. štabovima Sedme i Devete krajiške brigade za raspored jedinica i dejstvo na prostoriji Duvno - Travnik - Visoko - Konjic

📜 Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o pokretima i borbama na prostoriji Busovača - Gornji Vakuf - Prozor - Rama u vremenu od 1 do 14 decembra 1943 godine

📜 Izveštaj Politodela 9. krajiške brigade od 22. decembra 1943. Centralnom komitetu Saveza komunističke omladine Jugoslavije

📜 Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o pokretima i borbama u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama Brigade od 13. januara do 1. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama Brigade od 31. januara do 14. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o dejstvu Brigade od 15. do 27. februara 1944. godine

📜 Obavještenje Štaba Devete krajiške brigade od 9. marta 1944. Štabu Prve proleterske brigade o situaciji na prostoriji Bugojno - D. Vakuf

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 9. krajiške brigade 10. NOU divizije od 10. marta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizaciji partijsko-političkog rada u Brigadi

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 9. krajiške brigade 10. NOU divizije od 26. marta 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o političkom radu s omladinom

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade od 6. aprila 1944 Štabu 5. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Strbina - Mliništa

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade od 13. aprila 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvu 1. i 4. bataljona od 28. marta do 12. aprila

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade od 28. aprila 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvu 1. i 4. bataljona od 13. do 28. aprila

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 6. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o formiranju 17. krajiške brigade i povlačenju dva bataljona 9. krajiške brigade na prostor Gornjeg Vakufa

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Vagan - Gerzovo - Blagaj - Vitovlje

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 9. septembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o aktivnosti na presecanju komunikacije Sarajevo - Mostar

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 7. oktobra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima kod Travnika

📜 Mesečni izveštaj partijskog rukovodioca 9. krajiške NO brigade Simo Šolaja od 1. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi

📜 Mesečni izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 9. krajiške NOU brigade Simo Solaja od 22. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 27. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenica - Visoko - Kiseljak

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 27. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenica - Visoko - Kiseljak

📜 Izveštaj partijskog rukovodioca 9. krajiške NOU brigade Simo Šolaja od 2. decembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 27. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na prostoru Zenica - Busovača - Kiseljak

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 14. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o borbi u dolini Lepenice kod Homoljske Ćuprije

Fotografije

Povezane odrednice

6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Sarajevo Drvar Duvno 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 17. krajiška udarna brigada 9. dalmatinska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Travnik 2. proleterska divizija NOVJ Zenica Arso Jovanović 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bitka za Prozor 1943. Politički komesari u NOR-u 3. krajiški partizanski odred Posušje Jajce Operacija Weiss Kupres Sarajevska operacija 10. krajiška divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Gornji Vakuf Konjic 7. SS divizija Prinz Eugen Pljevlja Mrkonjić Grad Mlinište Druga neprijateljska ofanziva Kiseljak SKOJ 8. krajiška brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Prozor 7. krajiška udarna brigada Napad NOVJ na Zenicu 1943. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Glamoč Josip Broz Tito Glavna operativna grupa NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Napad NOVJ na Travnik 1944. 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. Omladina u ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Beogradska operacija Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Borbe u Lici 1943. Operacija Schwarz 4. krajiška divizija NOVJ Operacija Waldrausch Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bugojno Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Kakanj Visoko 1. proleterska udarna brigada Bitka na Neretvi Diverzije u oslobodilačkom ratu Donji Vakuf Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu