Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Dezerteri u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Obavještenje Štaba Romaniskog NOP bataljona od 17 septembra 1941 god. o presudi špijunima i dezerterima Narodnooslobodilačke borbe

📜 Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH za Baniju Centralnom komitetu KP Hrvatske o neprijateljskoj ofenzivi na VI bataljon koji se nalazi na sisačkom sektoru, broju vojnih bjegunaca na području velikogoričkoga i dugoselskog kotara, strijeljanjima domobrana u Sisku i diverzantskim akcijama na željezničkim prugama

📜 Saopštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. januara 1943. komandantu 1. sarajevske brigade o pojavama dezerterstva i bežanja iz borbe protiv partizanskih jedinica na teritoriji Romanijskog korpusa

📜 Izvještaj Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu Okružnoga komiteta KPH Varaždin, posebno u vezi s radom SKOJ-a, NOO, te odnosu prema vojnim bjeguncima i HSS

📜 Okružnica Kotarske oblasti Slavonska Požega općinskim poglavarstvima i oružničkim postajama u kojoj obavještava o masovnoj pojavi izbjegavanja vojne dužnosti i dezerterstva iz oružanih snaga NDH, pa se naređuje poduzimanje izvanrednih mjera i kažnjavanje bjegunaca

📜 Uputstvo štaba VI korpusa NOV i POJ političkim komesarima svih podređenih jedinica o potrebi podizanja političke svijesti boraca kako se ne bi pojavljivala dezerterstva iz jedinica NOV

📜 Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ drugom pomoćniku načelnika Štaba Korpusa o postopcima za mobilizaciju domobranskih dezertera, sprečavanju crne berze i o kontroli svih lica koja se kreću po oslobođenoj teritoriji. Ujedno se izvještava o formiranju Osječkog i Brodskog područja i postavljanju rukovodećeg kadra u tim područjima

📜 Izvještaj Štaba NOU brigade Braće Radića Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Četvrtoga bataljona, problemima s dezerterima, jačini neprijateljskih snaga u Varaždinu i njihovu strahu od partizana

📜 Presuda Vojnog suda pri štabu Četvrte proleterske brigade NOVJ od 29 novembra 1943 god. dvojici dezertera

📜 Zapovijest Zapovjedništva Petnaeste pješačke pukovnije od 8. siječnja 1944. starješinama da spriječe dezerterstvo iz jedinica

📜 Zapovijest Zapovjedništva Petnaeste pješačke pukovnije od 8 siječnja 1944 god. starješinama da spriječe dezerterstvo iz jedinica

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Velika Gorica Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o političkoj situaciji te radu skojevskih organizacija u vezi s mobilizacijom, dezerterstvom, radnim četama, udarnim grupama i sakupljanju hrane

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o pojačanoj aktivnosti neprijatelja u sprezi s HSS-ovcima, dezerterstvu, radu na stvaranju odbora JNQF, političkoj situaciji po kotarima, te organizacijskom stanju partijske organizacije

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Novi Marof Okružnome komitetu KPH Varaždin o velikom odzivu vojnih bjegunaca na amnestiju NDH, političkome raspoloženju prema odlukama Trećega zasjedanja ZAVNOH-a te organizacijskom stanju partijske organizacije u lipnju 1944. godine

📜 Izvještaj Komande Grupe armija F od 21. septembra 1944. Operativnom odjeljenju njemačke kopnene vojske za Jugoistok o dezerterstvima iz redova ustaških, domobranskih i legionarskih jedinica

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. decembra 1944. u vezi s pojavom samoranjavanja i simuliranja bolesti kod pojedinih pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

📜 Direktivno pismo političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica o pojavi dezerterstva i potrebi pojačanog političkog rada i veće budnosti u jedinicama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1945. Centralni komitet KPJ ZAVNOH 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1944. Sisak Sremski front SKOJ Hrvatsko domobranstvo Konspiracija u ratu 6. slavonski korpus NOVJ Komunistička partija Hrvatske Politički komesari u NOR-u Štampa u ratu Narodno oslobodilački odbori Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Radne akcije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Operacija Weiss Varaždin Armijska grupa F Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Sloveniji 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu Slavonska Požega Romanijski korpus JVuO Novi Marof Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zarobljenici u ratu Velika Gorica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Hrvatska seljačka stranka Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1944.