Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Konspiracija u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1941. Po nalogu PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak otpočelo formiranje pripremnih udarnih grupa za oružanu borbu protiv okupatora. Grupe su se formirale konspirativno; imale su različit sastav: 10-30 i više ljudi; u njih su uključivani članovi KPJ, SKOJ-a i bliski simpatizeri. Taj proces je trajao sve do početka ustanka [Neposredno pred ustanak bilo je formirano 290 grupa sa oko 6000 ljudi, među kojima je bilo 1800 članova KPJ i oko 3000 članova SKOJ-a.].

⚔️ 0. 1. 1942. OK KPJ za Niš izdao dve okružnice u kojima se govori o nedostacima u partijskom radu, nekonspiraciji, malodušnosti, potrebi čišćenja partijskih organizacija, liku člana KPJ, političkom radu u narodu, potrebi teoretskog uzdizanja, osnivanju NO odbora, izvođenju akcija itd.

⚔️ 8. 4. 1942. CK KPJ uputio Centralnom komitetu KPH direktivno pismo o nekim osnovnim organizacionim problemima rada KP u Hrvatskoj: ističe da stanje partijskih organizacija nije zadovoljavajuće: daje direktive za pojačanje konspiracije i za novu organizaciju tehničkih punktova i štamparija; zahteva radikalnu izmenu politike čuvanja i uzdizanja kadrova i nalaže popunu Biroa CK KPH; postavlja zadatak da organizacije KP pojačaju politički rad kod hrvatskog stanovništva i među domobranima i da se povežu s vojnim beguncima u Zagorju i Slavoniji.

⚔️ 3. 4. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da omladinske delegacije iz istočne Bosne, Vojvodine i Srbije, određene za II omladinski kongres Jugoslavije, moraju biti u Drvaru do 25. aprila, te ističe da taj pokret delegacija bude konspirativan.

Dokumenti

📜 Uputstva Mjesnog komiteta KPH Split iz 1941. partijskom organizacijama za održavanje konspiracije

📜 Instrukcija Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske partijskom članstvu u vezi s jačanjem masovne borbe, te pitanjem mobilizacije, sabotaža, propagande, veza, kontrole, konspiracije i obavještavanja

📜 Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 30 maja 1942 god. za poboljšanje konspiracije

📜 Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o vrlo lošoj političkoj situaciji uslijed neprijateljske ofenzive u svibnju 1944. godine, dezorganizaciji i nekonspirativnom radu organizacije NOP-a, nešto povoljnijoj u lipnju, organizacijskom stanju skojevskih organizacija te radu agitpropa

📜 Zagreb: Izvještaj Norberta Vebera Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o situaciji u Zagrebu, problemu nekonspirativnoga rada, nesuglasicama u redovima bivšeg vodstva HSS povodom sporazuma Tito-Šubašić te o drugim pitanjima

📜 Naređenje Štaba 2. armije JA od 6. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za održavanje pismenog i telefonskog saobraćaja i upotrebu konspirativnih naziva jedinica

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa JA od 7. marta 1945. Štabu 23. divizije o promjeni konspirativnih naziva jedinica 45. divizije

📜 Naređenje Štaba 23. divizije JA od 22. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za uvođenje novih konspirativnih naziva jedinica, telefonskih centrala i starešina štabova brigada

Fotografije

Povezane odrednice

Zagreb Štampa u ratu Hrvatsko domobranstvo Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Split Niš Narodno oslobodilački odbori Drvar Ustanak u Hrvatskoj 1941. Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. 23. srpska udarna divizija NOVJ Dezerteri u ratu 45. srpska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Hrvatska seljačka stranka Borbe u Srbiji 1942. Omladina u ratu Komunistička partija Hrvatske SKOJ Ustanak u Crnoj Gori 1941.