Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Ofanziva JVuO u istočnoj Bosni 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 3 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da razbije četničku skupinu Dragoslava Račića i sadejstvuje Petoj NOU diviziji u oslobođenju Rogatice i Višegrada

📜 Zapovijest Štaba 3. NOU divizije od 22. oktobra 1943. potčinjenim štabovima za dejstva na prostoriji Rogatica–Sokolac

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 5. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o zauzimanju Kladnja, Vlasenice, Rogatice, Sokolca i dejstvima u istočnoj Bosni u drugoj polovini oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 27 oktobra 1943 . god. štabovima Drugog udarnog korpusa, NOVJ i Druge proleterske divizije o dejstvima svojih jedinica u rejonu Višegrad i Rudo, kao i o situaciji u Priboju

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 30. oktobra 1943. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Sokolac–Višegrad

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da delom snaga sadejstvu je Petoj (krajiškoj) NOU diviziji u pravcu Višegrada

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da delom snaga što hitnije sadejstvuju Petoj (krajiškoj) NOU diviziji na sektoru Višegrad - Rudo

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o situaciji oko Sokolca i Rogatice

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 31. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da jednom brigadom sadejstvuje Petoj (krajiškoj) NOU diviziji, a ostalim snagama obezbedi se od Sarajeva i poruši komunikacije koje od Sarajeva vode za Višegrad i Sokolac

Fotografije

Povezane odrednice

12. slavonska proleterska udarna brigada Zarobljenici u ratu 2. udarni korpus NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Walter Mansfield Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. 3. udarna divizija NOVJ Albert Seitz Borbe u Srbiji 1943. 2. krajiška udarna brigada Sarajevo Dragoslav Račić 27. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ Josip Broz Tito Narodni heroji Jugoslavije Vlasenica Sokolac Priboj 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 1. krajiška udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Britanska pomoć četnicima 5. krajiška udarna divizija NOVJ