Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

7. pešadijska divizija (Bugarska)

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 3. 1943. Glavnina bugarske 7. pešadijske divizije otpočela napad na 1. južnomoravski NOP odred u Jablanici. Odred je, da bi izbegao udar višestruko jačih snaga, prebacio deo jedinica na pl. Kukavicu, a drugi deo na pl. V. i M. Jastrebac. Bugarske jedinice su do 20. marta ubile preko 100 i oterale u logore preko 600 ljudi, a zapalile oko 600 zgrada u jablaničkom i prokupačkom srezu. Nđročito je stradalo s. Gajtan kod Lebana.

⚔️ 6. 10. 1944. U duhu sporazuma GŠ NOV i PO za Makedoniju i bugarske 4. armije o zajedničkom dejstvu jedinica na bregalničko-strumičkom pravcu, komandant bugarske 4. armije izdao zapovest: da severna grupa (sastava; 18. i 33. pešadijski puk 5. pešadijske divizije) nastupa pravcem Carevo Selo (sada: Delčevo) - Kočane, sa zadatkom da do 12. oktobra izbije na liniju s. Trogirci - s. Balvan - s. Argulica; da južna grupa (sastava: 2. pešadijski bataljon i. mitraljeski bataljon i 1. protiv tenkovska četa 5. pešadijskog puka, 2. brdski artiljerijski divizion i 1. haubička baterija 105 mm) nastupa pravcem Bukovik - Berovo - Džami tepe (kod Strumice); da 7. pešadijska divizija i konjička brigada dejstvuju na pravcu 3. Novo Selo - Strumica.

⚔️ 5. 11. 1944. Posle osmodnevnih borbi protiv 3. bataljona 65. pešadijskog puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije u rejonu s. Novog Sela (kod Strumice) bugarska 7. pešadijska divizija ovladala linijom s. Amzali - s. Drvoš - s. Novo Selo, a sledećeg dana ušla u već oslobođenu Strumicu.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu 1. južnomoravski partizanski odred Strumica Borbe u Srbiji 1943. Berovo Lebane Kočani 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. pešadijska divizija (Bugarska) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu