Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Centralni nacionalni komitet

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 25. 1. 1944. U selu Ba (kod Valjeva) otpočeo četverodnevni četnički kongres, uz prisustvo 274 delegata, među kojima su bili i predstavnici bivših političkih partija: Živko Topalović, predsednik Socijalističke stranke (SS), Anton Krejči, predstavnik jugoslovenske nacionalne stranke (JNS), inž. Vladimir Predavec, predstavnik HSS i lični izaslanik Vladimira Mačeka, Velimir Jojić, predstavnik Demokratske stranke (DS). Prisustvovao je i kapetan Mensfild, član vojne misije SAD kod četničke Vrhovne komande. Sve organizacije i stranke koje su podržavale četnički pokret ujedinile su se pod nazivom Jugoslovenska narodna demokratska zajednica; obrazovan je Centralni nacionalni komitet Kraljevine Jugoslavije; donet je Opšti narodni program; sastavljena je je rezolucija o zadacima u daljoj borbi protiv NOP-a. Ovaj kongres je bio još jedan pokušaj da se ospori zakonitost AVNOJ-a i da se svetska reakcija mobilise u odbrani četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 6. 3. 1944. Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Božidar Purić odbacio predlog četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije da uputi zvanične predstavnike u inostranstvo.

⚔️ 20. 7. 1944. Otpočela četvorodnevna sednica četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije. U rezoluciji, kojom se u ime četnika osuđuje sporazum Tito-Šubašić, konstatuje se da Ivan Šubašić nije zastupao interese sledećih jugoslovenskih građanskih partija: Jugoslovenske radikalne zajednice, Jugoslovenske nacionalne stranke, Zemljoradničke stranke, Slovenske ljudske stranke, Jugoslovenske socijalidemokratske stranke i Hrvatske seljačke sloge, pa se zbog toga zahteva da vlada odmah podnese ostavku. Sve odluke izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije proglašene su bespravnim.

⚔️ 0. 8. 1944. Predsednik četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije Živko Topalović prebacio se u Italiju da bi organizovao kampanju protiv NOP-a i sporazuma Tito-Šubašić.

⚔️ 18. 8. 1944. U Rimu, na inicijativu predsednika četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije Živka Topalovića, od emigrantskih reakcionarnih elemenata formirana Srpska liga. Ona je radila za račun Draže Mihailovića.

⚔️ 0. 9. 1944. U Baminju (u Italiji) predsednik četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije Živko Topalović, predsednik Samostalne demokratske stranke Adam Pribićević i dva predstavnika četničkog Centralnog komiteta održali sastanak na kome su izradili memorandum i ovlastili Živka Topalovića da ga preda savezničkom predstavništvu u Rimu. U memorandumu se istče: Draža Mihailović će prihvatiti borbu protiv nemačkih snaga samo ako se partizanskim snagama zabrani napad na četnike i ako savezničke vojne vlasti priznaju četnike kao ratujućeg saveznika; od predstavnika V. Britanije, SSSR-a, SAD, NOVJ i četnika Draže Mihailovića treba formirati poseban štab za Jugoslaviju koji će raditi na izmirenju partizana i četnika, s ciljem da se sačuva monarhija i održi kompaktnost snaga Draže Mihailovića; dok se među partizanima i četnicima ne postigne mir, kralju Petru II Karađorđeviću odrediće se neutralno mesto boravka.

⚔️ 17. 9. 1944. Predstavnici HSS i Draže Mihailovića potpisali sporazum o sledećim pitanjima: predlog Draže Mihailovića o posleratnom uređenju Jugoslavije, iako ima prvorazredan značaj, razmatraće se tek posle svršetka rata; vodstvo HSS ne može ni pod kakvim uslovima paktirati s NOP-om; vodstvo HSS sa simpatijama prati rad četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije, a naročito posle njegovog kongresa održanog početkom 1944. godine u selu Ba.

⚔️ 18. 9. 1944. Draža Mihailović i Stevan Moljević, predsednik Izvršnog odbora četničkog Centralnog nacionalnog komiteta, preko pukovnika Mak Dauela, tražili hitnu intervenciju SAD da bi se -sprečio dalji građanski rat u Jugoslaviji-; prekinuti slanje oružja i municije NOVJ i poslati američku vojsku da uvede red u Jugoslaviji.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Živko Topalović Valjevo Dragoljub Draža Mihailović SSSR i Jugoslavija Četnici u drugom svetskom ratu Stevan Moljević Borbe u Srbiji 1944. SAD i Jugoslavija Bitka za Srbiju Rade Radić Saradnja četnika sa okupatorom Petar II Karađorđević Božidar Purić Ivan Šubašić Italija u drugom svetskom ratu Konstantin Fotić Robert McDowell Britanija i Jugoslavija Walter Mansfield Vladko Maček Hrvatska seljačka stranka Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. AVNOJ Britanska pomoć četnicima Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Proboj NOVJ u Srbiju 1944.