Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]

Jugoslovensko ratište na dan 04. 12. 1943. godine

Dan: Mesec: Godina:
Slobodni gradovi

Nemačke divizije na tlu Jugoslavije dana 04. 12. 1943

114. lovačka divizija 118. lovačka divizija 1. brdska divizija Vermahta Divizija Brandenburg 7. SS divizija Prinz Eugen 1. kozačka divizija Vermahta 44. pešadijska divizija 71. pešadijska divizija 181. pešadijska divizija 162. pešadijska divizija (Turkestanska) 173. rezervna divizija 187. rezervna divizija 264. pešadijska divizija 367. pešadijska divizija 371. pešadijska divizija 369. legionarska divizija (vražja) 373. legionarska divizija Tiger

Događaji

⚔️ 04. 12. 1943. List -Asošijeted pres- objavio sastav Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, uz komentar: da NOV i POJ ima oko 200.000 boraca, koji se požrtvovano i nesebično bore protiv nemačke vojske, dok četnici, kojih jedva ima 30.000, otvoreno sarađuju sa okupatorom.

⚔️ 04. 12. 1943. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije odbila zahtev vlade SSSR-a da se u SSSR-u formiraju jugoslovenske vazduhoplovne jedinice od vojnih zarobljenika iz NDH, s obrazloženjem da je ljudstvo predviđeno za formiranje ovih jedinica prekršilo zakletvu kralju i stupilo u službu nemačkih okupatora.

⚔️ 04. 12. 1943. Na putu Delnice - s. Mrzle Vodice jedinice 18. divizije NOVJ uništile iz zasede kamion sa 25 vojnika iz 194. puka nemačke 71. pešadijske divizije.

⚔️ 04. 12. 1943. U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

⚔️ 04. 12. 1943. Kod s. Belice (blizu Kičeva) Kosovsko-metohijski bataljon 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napao nemačko-balističke delove, jačine oko 120 ljudi, i naneo im gubitke od 4 mrtva.

⚔️ 04. 12. 1943. U rejonu s. D. Lakovnice - s. Stranska Vas - s. D. Težka Voda nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) NO brigade i 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe odbačene u polazni garnizon. Poginulo je oko 40 i ranjen je veći broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 3 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 04. 12. 1943. Između Šida i s. Gibarca delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 10 vagona nemačkog transportnog voza.

⚔️ 04. 12. 1943. Kod s. Buđanovaca (na pruzi Ruma-Šabac) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu porušili most preko kanala Jarčine, zbog čega je saobraćaj vršen usporeno.

⚔️ 04. 12. 1943. Između Šida i s. Tovarnika delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili jednu lokomotivu i po nekoliko vagona iz dve kompozicije. Nemačka policija je, za odmazdu, obesila 15 rodoljuba.

⚔️ 04. 12. 1943. U s. Trbušnici (kod Lazarevca) 1. južnomoravska NO brigada se sastala sa 1. šumadijskim NOP odredom. Brigada je istog dana produžila marš ka r. Drini. Odred ju je pratio do s. Slavkovice (kod Ljiga), odakle se vratio na pl. Bukulju.

⚔️ 04. 12. 1943. Nemačka 1. brdska divizija i delovi nemačke legije -Krempler-, nastupajući glavnim snagama iz Sjenice, napale 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ u rejonu Prijepolja. Zbog razvučenosti delova 2. proleterske udarne brigade na položajima, nemački delovi su se provukli u Prijepolje i zauzeli most na Limu. Posle teških borbi protiv dva bataljona 2. proleterske i dva bataljona 1. šumadijske NO brigade brojno i tehnički nadmoćniji neprijatelj je uspeo da zauzme Prijepolje i stvori mostobran na levoj obali r. Lima. Jedinice 2. proleterske i 1. šumadijske brigade su imale nekoliko stotina poginulih i ranjenih. Pored ostalih su poginuli: zamenik komandanta i zamenik komesara 2. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milorad Umljenović, Mićo i Dušan Ječmenić Ječmenica i komesar 3. bataljona 1. šumadijske NO brigade Miroslav Jovanović, narodni heroji.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Nemce kod Brodareva i proterivanje preko Lima

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. Štabu Treće sandžačke brigade da zaustavi nadiranje Nemaca na pravcu Brodarevo - Crni Vrh - Kamena Gora

📜 Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. štabovima bataljona za posedanje položaja za odbranu: Bijov Grob - Bijela Trla - Zečija Glava - s. Bukovik

📜 Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Kosmet od 4. decembra 1943. sekretaru Oblasnog komiteta za Metohiju o merama za oslobođenje pohapšenih aktivista i nabavkama materijala za tehniku

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 28 (slavonsku) diviziju sa rejona Petrinja - Sisak ne prebacuje na pravac Knin - Bihać - Gornji i Donji Lapac

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o karakteristikama radio-stanica preko kojih će se davati vesti Tanjuga i primate izveštaji za Tanjug

📜 Nekrolog Moše Pijade od 4. decembra 1943. povodom smrti sekretara Saveza komunističke omladine Jugoslavije Ive Lole Ribara

📜 Naređenje štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 4 decembra 1943 god. štabovima bataljona za prebacivanje na prostoriju Viluse-Spila-Bolosave

📜 Izvještaj Štaba Prvog proleterskog korpusa od 4 decembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu i dejstvu Desete NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o napadu na Travnik

📜 Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 4 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o dejstvu na željezničkoj pruzi Sarajevo - Mostar i o borbi sa četnicima na prostoriji Manjače

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 4 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca od Sarajeva

📜 Zapovijest Štaba Druge brigade Šeste NOU divizije od 4 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravaca Travnik - Jajce i Travnik - D. Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 4 decembra 1943 god. Štabu Šeste NOU divizije o borbama na sektoru južno od Travnika

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4 decembra 1943 o pohvali jedinica Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije zbog likvidacije neprijateljskog uporišta u Velikim Laščama

📜 Poziv Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4 decembra 1943 Rupnikovim domobrancima za prelaz u jedinice NOV i PO Slovenije

📜 Naredba Štaba Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i PO Jugoslavije od 4 decembra 1943 o postavljenju komandnog kadra u brigadama

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 4 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama u novembru 1943 i o stanju odreda

📜 Izvještaj Komande Soltanske flotile od 4 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju Mosorskog odreda

📜 Izvještaj Komande Šoltanske flotile od 4. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju Mosorskog odreda

📜 Zapisnik sa sastanka Kotarskog komiteta KPH Šibenik održanog 4. prosinca 1943. godine

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. o početku operacije Ziethen

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Posušja i Aržana u operaciji Ziethen

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o toku operacije Ziethen

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 4. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o gubicima prilikom bombardiranja savezničkih aviona Šibenika i napadu na brodove kod M. Drvenika i Čiova

📜 Pismo Vase Čoka člana četničkog odbora u Šibeniku od 4. prosinca 1943. prijateljima i suborcima prilikom bježanja u Beograd

📜 Izvještaj Staba Četvrtog Korpusa od 4. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu i s. Hrastovicu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NO udarne brigade NOV Jugoslavije od 4. prosinca 1943. god. za marš iz Moslavine u Turopolje

📜 Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 4. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lug, Rakitno i o borbama kod Topuskog i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske oko Čazme, bombardovanju Splita i pljačci Nijemaca u okolici Petrinje

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu komiteta

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i organizacijskome stanju omladinskih organizacija po kotarima

📜 Pismo Odsjeka za vojne vlasti u pozadini GŠ NOV i PO Hrvatske Štabu Zumberačko-pokupskoga sektora o kompetencijama komande područja i NOO

📜 Obavijest jednog od ustaških obavještajaca Odsjeku B II/IV Gravsigur-a o postupku Čerkeza i Kozaka prema stanovništvu na području Siska i Petrinje

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1942. Bosansko Grahovo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Topusko Ivan Ribar Delnice Moša Pijade Druga neprijateljska ofanziva SKOJ Vrhovni štab NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu AVNOJ Sinj Slovensko domobranstvo Donji Vakuf Glina 10. krajiška divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Mitra Mitrović 14. slovenska divizija NOVJ Partizanska avijacija Trogir 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Petrinja Šid Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Ziethen Knin Josip Broz Tito Pljevlja Jajce Borbe u Lici 1943. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 2. oklopna armija Glavni štab Slovenije Lazarevac Glamoč Borbe u Sremu 1943. Gospić Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Omladina u ratu Travnik Novo Mesto Vilus Sisak Saradnja četnika sa okupatorom Avijacija u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Donji Lapac Borbe u Dalmaciji 1943. Sjenica Vlado Zečević Kičevo Borbe u Sloveniji 1943. AFŽ Prijepolje Žene u ratu 15. slovenska divizija NOVJ Kata Pejnović Glavni štab Hrvatske 2. proleterska divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Pavle Gregorić Borbe u Crnoj Gori 1943. Šibenik Ruma 6. lička proleterska divizija NOVJ 15. brdski armijski korpus 1. proleterski korpus NOVJ Drugo zasedanje AVNOJ-a Zarobljenici u ratu Mornarica NOVJ Brodarevo