Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]

Jugoslovensko ratište na dan 04. 12. 1944. godine

Dan: Mesec: Godina:
Slobodni gradovi

Nemačke divizije na tlu Jugoslavije dana 04. 12. 1944

104. lovačka divizija 117. lovačka divizija 118. lovačka divizija 7. SS divizija Prinz Eugen 21. SS divizija Skenderbeg 1. kozačka divizija Vermahta 22. pešadijska divizija 41. tvrđavska divizija 44. pešadijska divizija 71. pešadijska divizija 181. pešadijska divizija 188. brdska divizija 237. rezervna divizija 264. pešadijska divizija 297. pešadijska divizija 369. legionarska divizija (vražja) 373. legionarska divizija Tiger 392. legionarska divizija (plava) Divizija Stefan

Događaji

⚔️ 04. 12. 1944. Kod s. Mekota (blizu Han-Pijeska) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali jednu četu iz nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneli joj gubitke od 40 mrtvih i 40 ranjenih vojnika. Uništena su 2 kamiona i 1 motocikl.

⚔️ 04. 12. 1944. Kod s. Paljike (na putu Sokolac-Han-Pijesak) glavnina 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i nanela im gubitke od 40 mrtvih i ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 ranjenog i 5 nestalih boraca.

⚔️ 04. 12. 1944. Kod s. Dobrnja (blizu Banje Luke) Zmijanjski NOP odred 39. divizije NOVJ razbio jednu četničku brigadu, nanevši joj gubitke od 6 mrtvih i 11 ranjenih i zaplenivši p. mitraljez, 5 pušaka i 800 metaka. Odred je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 04. 12. 1944. Iz rejona s. Bioča i s. Klopota (kod Titograda), nastavljajući proboj ka Kolašinu, snage nemačke 297. pešadijske divizije, posle šestodnevnih teških borbi protiv jedinica 5. proleterske i 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, napredovale oko 10 kilometara i oko ponoći zauzele Vjetarnik. U tim borbama, prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je imao 74 mrtva, 264 ranjena i 30 zarobljenih oficira i vojnika. Zaplenjeno je 10 mitraljeza i p. mitraljeza, preko 50 pušaka, 5 pištolja, 1 radio-stanica, veća količina municije i mnogo druge ratne opreme. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ imale su 55 mrtvih i 93 ranjena borca.

⚔️ 04. 12. 1944. Iz rejona Bijelog Polja snage nemačke 22. pešadijske divizije, posle ogorčene borbe protiv jedinica 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ, uspele da ovladaju Obrovom, s. Zatonom, s. Femića Kršem, da pređu na levu obalu Lima i da ugroze pravac Bijelo Polje - Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazila bolnica i ostale pozadinske ustanove 3. divizije. Dalji prodor neprijatelja na tom pravcu i u pravcu Mojkovca zaustavljen je otporom 7. crnogorske brigade: s položaja Privijansko brdo - s. Rakita - Pale. U tim borbama poginulo je 75 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno. Brigada je imala 7 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

⚔️ 04. 12. 1944. Kod s. Kompatora (blizu Ivanić-Grada) nemačke i ustaške snage iz s. Ludina napale Moslavački NOP odred i potisle ga u pravcu s. Mustafine Klade.

⚔️ 04. 12. 1944. Održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Split.

⚔️ 04. 12. 1944. Druga udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napala ustaško-domobransko uporište u s. Mošćenici (kod Siska). Iako je veći deo uporišta bila zauzela, ujutro se morala povući zbog snažnog pritiska ustaško-domobranskih pojačanja iz Petrinje i Siska.

⚔️ 04. 12. 1944. Četrdeset osma divizija NOVJ demobilisala prosvetne radnike i stavila ih GNO odboru u Ohridu na raspolaganje.

⚔️ 04. 12. 1944. Iz rejona Gorice nemačka 71. pešadijska divizija prebačena u rejon Štrasburga.

⚔️ 04. 12. 1944. Iz Celja, Šoštanja, Črne i Železne Kaple snage nemačkog 18. landesšicen puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek- i delovi 13. 17. i 25. SS policijskog puka otpočeli opšti napad na oslobođenu teritoriju u Gornjoj savinjskoj dolini. Posle četvorodnevnih borbi jedinice 14, udarne divizije NOVJ povukle su se od komunikacija i, napuštajući frontalnu odbranu slobodne teritorije, iznenadnim napadima na pojedine kolone nanosile neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 04. 12. 1944. U rejonu s. Zavodnja (kod Šoštanja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ vodila višečasovnu oštru borbu protiv nemačkih snaga koje su, uz artiljerijsku podršku, nadirale iz Šoštanja. Odbivši tri juriša, ona se u večernjim časovima, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla u rejon Kramarjev vrh - s. Kotnik - s. Skobir (na pl. Razboru).

⚔️ 04. 12. 1944. U rejonu s. Slatine, s. Gneča i s. Skorna (kod Šoštanja) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv jakih nemačkih snaga koje su nastojale da se probiju u pravcu s. Lepe Njive, te ih odbacila na polazne položaje.

⚔️ 04. 12. 1944. Kod s. Virova (blizu Arilja) i s. Krstača (kod Guče) jedinice 16. srpske brigade 25. udarne divizije i 6. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv oko 600 nemačkih vojnika koji su štitili povlačenje glavnine od Čačka ka Užicu (sada: Titovo Užice). Neprijatelj je imao 25 mrtvih, a jedinice NOVJ

⚔️ 04. 12. 1944. 11 poginulih i 41 ranjenog borca.

⚔️ 04. 12. 1944. Iz s. Rogačice i s. Duba oko 3.000 nemačkih vojnika izvršilo napad ka s. Vardi (kod Titovog Užica). Posle oštre borbe protiv jedinica 24. srpske udarne brigade 45. divizije NOVJ i Užičkog NOP odreda, koje su zatvarale ovaj pravac, neprijatelj je ovladao Jelovom gorom i s. Vardom.

⚔️ 04. 12. 1944. U Paraćinu izabran SNO odbor.

Dokumenti

📜 Izveštaj Operativnog štaba NOV i PO za Kosmet od 4 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Srbiju o situaciji na Kosmetu

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete divizije za napad na Požegu i Užice

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Čačka

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima bataljona da neprijatelju onemoguće izvlačenje komunikacijom Užice - Varda - Valjevo

📜 Zapovest Štaba Šeste proleterske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima bataljona da izbiju na liniju Jelova Gora - Varda i napadnu Dub

📜 Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o oslobođenju Novog Pazara

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Požegu

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte srpske brigade Četrdeset pete NO divizije o borbi protiv Nemaca kod sela Donje Košlje

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za formiranje jednog pokretnog udarnog korpusa

📜 Zahvalnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. decembra 1944. borcima i starešinama 51. NOU divizije za izvanrednu hrabrost pokazanu u borbama za oslobođenje Baranje sadejstvujući s jedinicama Crvene armije

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 4 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama oko Vjetarnika, Mojkovca i Bijelog Polja

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 4 decembra 1944 god. za čvrsto držanje svojih položaja i za sadejstvo sa jedinicama Pete crnogorske proleterske brigade

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 4. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu tenkovske grupe na Široki Brijeg

📜 Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. decembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Mostar - Široki Brijeg u novembru

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 4. decembra 1944. dostavljena štabu 29. NOU divizije o dejstvima ove brigade na prostoru Kifino Selo - Ulog - Kalinovik - Trnovo u novembru

📜 Izvještaj političkog komesara 4. korpusa od 4. decembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama i o političkom stanju u jedinicama

📜 Izvještaj štaba 8. divizije od 4. decembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Plaškog i o napadu na Makovnik

📜 Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. decembra 1944. o borbama kod Knina, Pleternice i Gračaca

📜 Izvještaj Stožera Poglavnikovog tejelesnog zdruga od 4. decembra1944. o napadu jedinica NOVJ na Gudovac, Veliko Korenovo i Gradec

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 4. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 4. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na Pohorju

📜 Izveštaj štaba 1. udarne divizije Garibaldi Natizone od 4. decembra 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti u novembru

📜 Izveštaj Štaba 3. korpusa NOVJ od 4. decembrà 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o vojno-političkoj situaciji i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama u toku oktobra i novembra

📜 Izveštaj političkog komesara 27. NOU divizije od 4. decembra 1944. Oblasnom komiteta KPJ za istočnu Bosnu o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama Divizije

📜 Izveštaj sekretara partijskog komiteta 31. NO divizije od 4. decembra 1944. političkom komesrfru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj političkog komesara Virovitičke brigade od 4. decembra 1944. političkom komesaru 40. NO divizije o političkom i kulturno-prosvetnom radu i o sastavu štabova brigade i bataljona

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

📜 Formacija komandanta Jugoistoka na dan 4. decembra 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

27. istočnobosanska divizija NOVJ Glavni štab Srbije Borbe na Kosovu i Metohiji 22. srpska divizija NOVJ Josip Broz Tito Novi Sad Borbe u Hercegovini 1944. Sokolac Knin Borbe u Lici 1944. Virovitica Peć Pleternica 29. hercegovačka divizija NOVJ 21. SS divizija Skenderbeg 1. vojvođanska udarna brigada 9. crnogorska udarna brigada 25. srpska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske 2. lovačka eskadrila NOVJ Han Pjesak Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Žene u ratu Novi Pazar Široki Brijeg Podgorica Šid Borbe u Slavoniji 1944. Petrinja 1. krajiška udarna brigada 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Paraćin 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Politički komesari u NOR-u Sisak Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Sanitet u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Srbiji 1944. Užička Požega Bolnice u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija 1. proleterski korpus NOVJ 24. srpska brigada 14. slovenska divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Kalinovik 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Glavni štab Makedonije Komandant Jugoistoka 1. tenkovska brigada NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Mojkovac Užice Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bijelo Polje Borbe u Sloveniji 1944. 3. udarna divizija NOVJ 21. brdski armijski korpus Narodno oslobodilački odbori Sremski front Valjevo Glavni štab Slovenije Split Borbe u Makedoniji 1944. Aćim Grulović Borbe u Crnoj Gori 1944. Plaški Trebinje Omladina u ratu 2. proleterska divizija NOVJ 1. lovačka eskadrila NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Senj