Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]

Jugoslovensko ratište na dan 04. 12. 1941. godine

Dan: Mesec: Godina:
Slobodni gradovi

Nemačke divizije na tlu Jugoslavije dana 04. 12. 1941

704. pešadijska divizija 714. pešadijska divizija 717. pešadijska divizija 718. pešadijska divizija 113. pešadijska divizija 342. pešadijska divizija

Događaji

⚔️ 04. 12. 1941. Kod s. Cerovika (blizu Crkvica) delovi Orjenskog i Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda zarobili odeljenje od 14 italijanskih vojnika i zaplenili izvesnu količinu oružja i telefonskog materijala.

⚔️ 04. 12. 1941. Italijanska kolona krenula iz Prijepolja za Pljevlja. Na putu je spalila sela Čajževiće, Jabuku i Crljenice a stanovništvo poubijala. Samo u s. Jabuci je ubijeno 14 lica.

⚔️ 04. 12. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da sistematskim radom na političkim konferencijama i zborovima razobličava neprijateljske elemente i da uništi sve one koji pokušavaju da pored partizanskih jedinica stvaraju ma kakve druge vojne organizacije.

⚔️ 04. 12. 1941. Delovi Lovćenskog NOP odreda i Orjenski bataljon NikšiĆKog NOP odreda napali italijansku posadu u s. Dragalju (kod Grahova). U borbi je zarobljeno 50 a poginulo 12 italijanskih vojnika.

⚔️ 04. 12. 1941. Na ž. st. Bačuga (kod Petrinje) 1. četa 6. bataljona komande NOP odreda Korduna i Banije napala i razoružala 11 domobrana i uništila stanične uređaje.

⚔️ 04. 12. 1941. U s. Latinu (kod Ogulina) borci 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- napali italijansku stražu, te ubili 2 i ranili 3 vojnika.

⚔️ 04. 12. 1941. Na Vodnikovoj cesti u Ljubljani organi VOS-a ubili agenta Gestapoa.

⚔️ 04. 12. 1941. Kod ž. st. Preserje (kod Ljubljane) Samotorska partizanska četa minirala železnički most preko Ljubljanice. Kao odmazdu italijanske vlasti osudilo na smrt 28 a na doživotnu robiju 12 Slovenaca.

⚔️ 04. 12. 1941. Delovi nemačke 113. pešadijske divizije, posle kraće borbe protiv delova Užičkog i Čačanskog NOP odreda, zauzeli Ivanjicu.

⚔️ 04. 12. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda i sandžačke partizanske jedinice zauzeli Novu Varoš.

⚔️ 04. 12. 1941. U s. Grkinjama (kod Niša) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda napali četnike Koste Pećanca i zarobili 14 njih.

⚔️ 04. 12. 1941. U sastavu Jablaničkog NOP odreda formirane tri čete (Jablanička, Pustorečka i Gornjojablanička).

⚔️ 04. 12. 1941. Na putu Leskovac-Vučje delovi Jablaničkog i Kukavičkog NOP odreda srušili dva betonska mosta na reci Veternici i na putu Leskovac-Miroševce zapalili drveni most.

Dokumenti

📜 Izveštaj štaba 113 nemačke p. divizije od 4 XII 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 XII 1941 god.

📜 Izvetšaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 XII 1941 god.

📜 Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4. decembra 1941. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o organizaciji odreda i akcijama u oktobru i novembru

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Oružanihsnaga na Jugoistoku od 4. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i NDH

📜 Naređenje Komandnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 4. decembra 1941. o novoj organizaciji vojnoupravnih komandi u Srbiji

📜 Zakonska odredba poglavnika od 4. decembra 1941. o ukidanju julijanskog kalendara na području Nezavisne Države Hrvatske

📜 Naredba guvernera Crne Gore od 4. decembra 1941. o kaznenim merama za dela ugrožavanja javnog poretka i sigurnosti

📜 Okružnica br. 4. Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućena svim partijskim organizacijama, komitetima i jedinicama u kojoj se osim analize dosadašnjeg rada daju uputstva o stvaranju narodnooslobodilačke fronte, o karakteru, funkcijama i zadacima narodnooslobodilačkih odbora i o zadacima antifašističkog fronta žena

Fotografije

Povezane odrednice

Niš Ante Pavelić Ustanak u Crnoj Gori 1941. Četnici u ustanku Ustaški zločini 1941. Vrhovna komanda Vermahta Kosta Pećanac Ivanjica Vermaht u Jugoslaviji Nišavski (svrljiški) partizanski odred Ustanak u Sloveniji 1941. Italijanski zločini u Jugoslaviji Narodno oslobodilački odbori Crnogorski partizanski odred Pljevaljska bitka Lovćenski partizanski odred Gestapo Ustanak u NDH Ustanak u Lici 1941. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Užice Leskovac Vrhovni štab NOVJ Pusta Reka Četnici u drugom svetskom ratu Bosanski Novi Nova Varoš Bitka na Kadinjači Žene u ratu Italija u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Diverzije u oslobodilačkom ratu Pljevlja Genocid u NDH Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Prijepolje Hermann Göring Komski partizanski odred Ćuprija Glavni štab Crne Gore Jablanički partizanski odred Operacija Užice Petrinja Nikšićki partizanski odred Ustanak u Hrvatskoj 1941. Pirzio Biroli Glavni štab Hrvatske Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ustanak u Srbiji 1941. Ustanak u Dalmaciji 1941. Paul Bader Kukavički (leskovački) partizanski odred Ljubljana Franz Böhme Nikšić Dinarski partizanski odred Ogulin Nemački zločini u Srbiji 1941.